Giáo án đại số lớp 11 nâng cao

Hiểu trong định nghĩa các hàm số lượng giác y = sin x, y = cosx, y = tanx, y = cotx, x là số thực và là số đo radian(không phải là số đo độ) của góc( cung) lượng giác. Hiểu tính chẵn, lẻ, tính tuần hoàn của các hàm số lượng giác, tập giá trị, tập xác định của các hàm số đó Biết dựa vào trục sin, trục côsin, trục tang, trục cotang gắn với đường tròn lượng giác để khảo sát sự biến thiên các hàm số tương ứng.

doc63 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 19/03/2014 | Lượt xem: 2380 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án đại số lớp 11 nâng cao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án này còn thô chưa biên tập. Đề nghị thầy cô biên tập, bổ sung, chỉnh lý trước khi dùng. GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11 CHƯƠNG I : Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác §1. HÀM SỐ l ư ợng gi ác TIẾT : 1+2+3 Gv soạn : H òang Th ị Thu Ân Nguy ễn V ăn T ính Trường : THPT H ùy nh V ă n Nghệ …. A. MỤC TIÊU. 1. Về kiến thức : . . Hiểu trong định nghĩa các hàm số lượng giác y = sin x, y = cosx, y = tanx, y = cotx, x là số thực và là số đo radian(không phải là số đo độ) của góc( cung) lượng giác.. Hiểu tính chẵn, lẻ, tính tuần hoàn của các hàm số lượng giác, tập giá trị, tập xác định của các hàm số đó Biết dựa vào trục sin, trục côsin, trục tang, trục cotang gắn với đường tròn lượng giác để khảo sát sự biến thiên các hàm số tương ứng. 2. Về kỹ năng : . Học sinh nhân biết hình dạng và vẽ đồ thị của các hàm số lượng giác cơ bản. 3. Về tư duy thái độ : Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Chuẩn bị của GV : Các phiếu học tập, bảng vẽ sẵn đồ thị các hàm số y = sin x, y = cosx, y = tanx, y = cotx, bảng vẽ đường tròn lượng giác . 2. Chuẩn bị của HS : ...... C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Về cơ bản sử dụng PPDH gợi mở ấn đáp đan xen hoạt động nhóm. D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC . Làm bt và lên bảng trả lời - Nhận xét và chính xác hóa bt của hs - Đọc sgk trang 4 - Y êu cầu hs đọc sgk trang 4 Đinh nghĩa (sgk) H ĐTP 2: T ính chẵn, lẻ của hs. - Nhớ lại kiến thức cũ và trả lời câu hỏi . - Đn hs chẵn , hs lẻ? Bảng phụ f(x)chẵn nêú : + x ÎD thì -x ÎD + f(-x) = f(x) f(x)lẻ nếu: + x ÎD thì -x ÎD + f(-x) = - f(x) - Nghe và hiểu nhiệm vụ. -Hs y = sinx chẵn hay lẻ? Vì sao? -Hs y = cosx chẵn hay lẻ ? Vì sao? Vận dụng vào bt Xđ tính chẵn, lẻ của hs sau y = sin3x y = cos3x - L àm bt - Nhận xét và chính xác hóa bt của hs H ĐTP3 : T ính tuần hoàn của hs - Trả lời câu hỏi - So sánh sinx và sin(x+2Õ ), cosx v à cos(x+2Õ )? - Thỏa mãn hs y = sin x, y = cosx tuần hoàn với chu kì 2Õ - đường tròn lượng giác ? -. . H Đ TP4 : Kh ảo s át hs y = sinx trên đoạn [-Õ; Õ] -Quan sát và trả lời câu hỏi - Cho M chạy trên đtlg, xét 4 trường hợp ( A đến B, B đến A’, A’ đến B’, B’ đến A).Nhận xét sự biến thiên? -B ảng biến thiên - Đồ thị hs y = sinx trên đoạn [-Õ; Õ] Suy nghĩ và trả lời câu hỏi - Đồ thị của hs y = sinx? - Nh ận xét đồ thị? - Đồ thị của hs y = sinx trên toàn trục H Đ TP 5: Khảo sát hs y = cosx - Nghe và hiểu nhiệm vụ. - Biểu diễn cosx theo sinx? -Suy nghĩ và trả lời câu hỏi - Đồ thị hs y = cosx ? Đồ thị của hs y = cosx - Suy nghĩ và trả lời câu hỏi - Nhận xét đồ thị của hs y = cosx ? So sánh tính chất 2 hs y = sinx, y = cosx? Ghi nhớ:(sgk) - Chia 4 nhóm và yêu cầu làm bt. Nhóm 1,3 làm bt 1. T ì m GTLN, GTNN c ủa hs: y = 1 + cos3x y = sin3x - 3 - Lên bảng làm bt - Nhận xét và chính xác hóa bt của hs HĐ3: Hàm số y = tanx, y = cotx Suy nghĩ và trả lời câu hỏi Txđ của hs y = tanx, y = cotx? đ tlg với trục tang và trục cotang Đọc đn Yêu cầu hs đọc đn SGK trang 9,10 đ n ( SGK) Trả lời câu hỏi hs y = tanx, y = cotx chẵn hay lẻ? Th ừa nhận hs y = tanx, y = cotx tuần hoàn với chu kì Õ Trả lời câu hỏi Di chuyển điểm M trên đ tlg, cho hs nhận xét sự biến thiên của hs y = tanx đ tlg v ới trục tang Đồ thị hs y = tanx Đồ thị hs y = tanx Trả lời câu hỏi Nhận xét đồ thị? Kh ái niệm đường tiệm cận? Yêu cầu hs tự khảo sát hs y = cotx Ghi nhớ (sgk) Đọc khái niệm Yêu cầu hs đọc khái niệm hs tu ần hoàn C ủng cố tri thức v ừa h ọc Làm bt v à lên bảng chữa Chia 4 nhóm làm bt 1 sgk trang 14 H Đ4: Củng cố toàn bài Câu hỏi 1 : Em hãy cho biết bài học vừa rồi có những nội dung chính là gì ? - Theo em qua bài học này ta cần đạt được điều gì ? - BTVN : Làm bài 2 ....6 trang 14,15....... GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11 CHƯƠNG I : HAØM SOÁ LÖÔÏNG GIAÙC VAØ PT LÖÔÏNG GIAÙC §2.PHÖÔNG TRÌNH LÖÔÏNG GIAÙC CÔ BAÛN TIẾT : ..... Gv soạn : Nguyễn Leâ Baûo Quoác và Ngoâ Thò Ngoïc Hoaø Trường : THPT Huyønh Vaên Ngheä A.MỤC TIÊU. Về kiến thức : Giuùp hoïc sinh: -Hieåu phöông phaùp xaây döïng coâng thöùc nghieäm cuûa caùc phöông trình löôïng giaùc cô baûn (söû duïng ñöôøng troøn löôïng giaùc,caùc truïc sin,coâsin,tang,coâtang vaø tính tuaàn hoaøn cuûa caùc haøm soá löôïng giaùc) -Naém vöõng coâng thöùc nghieäm cuûa caùc phöông trình löôïng giaùc cô baûn. Về kỹ năng : Giuùp hoïc sinh: -Bieát vaän duïng thaønh thaïo coâng thöùc nghieäm cuûa caùc phöông trình löôïng giaùc cô baûn -Bieát caùch bieåu dieãn nghieäm cuûa caùc phöông trình löôïng giaùc cô baûn treân ñöôøng troøn löôïng giaùc. 3. Về tư duy thái độ : Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic. B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Chuẩn bị của GV : Các phiếu học tập, bảng phụ. 2. Chuẩn bị của HS : Kieán thöùc ñaõ hoïc veà giaù trò löôïng giaùc,yù nghóa hình hoïc cuûa chuùng ôû lôùp 10 C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Gợi mở, vấn đáp đan xen hoạt động nhóm. D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC . HĐ của HS HĐ của GV Ghi bảng – Trình chiếu HĐ1:Giuùp hs töï tìm toøi caùch tìm nghieäm cuûa pt - Hs phaûi bieát trình baøy veà ñieàu nhaän bieát ñöôïc. -Chính xaùc hoùa kieán thöùc,ghi nhaän kieán thöùc môùi. -Nghe hieåu nhieäm vuï - Döïa vaøo ñöôøng troøn LG goác A,höôùng daãn hs caùch giaûi pt(1) -Höôùng daãn hs bieän luaän theo m.Cho hs thaûo luaän nhoùm. -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy: -Hs nhoùm khaùc nhaän xeùt -Chia nhoùm vaø yeâu caàu nhoùm 1,3 laøm VD 1.1;nhoùm 2,4 laøm VD 1.2 SGK trang 21 -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.Hs nhoùm khaùc nhaän xeùt. -Hoûi xem coøn caùch giaûi khaùc khoâng? 1.Phöông trình a)VD:SGK b)Xeùt pt: (I)SGK VD1:SGK HĐ2:Khaéc saâu coâng thöùc (Ia) -Thaûo luaän theo nhoùm vaø cöû ñaïi dieän baùo caùo. -Theo doõi caâu traû lôøi vaø nhaän xeùt,chænh söûa choã sai neáu coù -Chieáu ñeà baøi taäp yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän vaø phaùt bieåu caùch laøm. -Yeâu caàu Hs trình baøy roõ Giaûi pt: HĐ3:Giuùp HS hieåu yù nghóa hình hoïc caùc nghieäm cuûa moät PTLG - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn -Nghe hieåu nhieäm vuï -Nhaän xeùt baøi cuûa baïn,söûa sai neáu coù. -Chieáu ñeà baøi taäp yeâu caàu nhoùm thaûo luaän vaø neâu caùch laøm -GV nhaän xeùt lôøi giaûi,chính xaùc hoùa -GV chieáu noäi dung caàn chuù yù ñeå HS ghi nhôù. -Chieáu ñeà baøi taäp yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy VD:(SGK) Chuù yù:SGK VD:(SGK) HĐ4 : Giaûi phöông trình SinP(x) = SinQ(x) - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn. -Nghe,hieåu nhieäm vuï traû lôøi - Cho HS thaûo luaän nhoùm vaø trình baøy. -Chieám lónh tri thöùc veà caùch giaûi pt:cosx = m 1)Sin 2x = Sinx 2)Pt:cosx = m(SGK) HĐ5:Luyeän kó naêng vaän duïng coâng thöùc(IIa) - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn,söûa sai neáu coù. -Nghe hieåu nhieäm vuï. - Chieáu ñeà baøi taäp,yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm,trình baøy. -GV trình chieáu noäi dung caàn chuù yù ñeå Hs ghi nhôù. Giaûi pt sau: Chuù yù:(SGK) HĐ6:Giaûipt:cosP(x)=CosQ(x) -Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn,söûa sai neáu coù. -Nghe hieåu nhieäm vuï traû lôøi caâu hoûi. -Hs nhoùm khaùc nhaän xeùt,söûa sai neáu coù. -Chính xaùc hoùa kieán thöùc ghi nhaän chuù yù - Yeâu caàu Hs laøm baøi theo nhoùm - Chieám lónh tri thöùc veà caùch giaûi pt:tanx = m - Phaân coâng nhoùm 1,3 laøm VD 3.1;nhoùm 2,4 laøm VD 3.2 trong SGK trang 25 -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. -Trình chieáu noäi dung chuù yù ñeå HS hieåu vaø ghi nhôù. Giaûi pt: 3)PT: (SGK) VD3(SGK) HĐ7:Giaûipt:tanP(x)=tanQ(x) -Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn,chính xaùc hoùa. -Nghe hieåu nhieäm vuï. -Nghe nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn.Chính xaùc hoaù Nghe hieåu nhieäm vuï. -Yeâu caàu HS giaûi vaø trình baøy theo nhoùm -Chieám lónh kieán thöùc môùi veà caùch giaûi pt: -Phaân coâng nhoùm 1,3 giaûi VD4.1;nhoùm 2,4 giaûi VD 4.2 SGK trang 26.Ñaïi dieän nhoùm trình baøy baøi giaûi. -GV trình chieáu noäi dung chuù yù. Giaûi pt: 4)PT: (SGK) VD4(SGK) Chuù yù:(SGK) HĐ8 : Khaéc saâu vaø luyeän kó naêng vaän duïng coâng thöùc (IVa) -Nhaän xeùt keát quaû baøi cuûa baïn -Nghe hieåu nhieäm vuï -Hs nhaän xeùt baøi laøm cuûabaïn,chính xaùc hoùa. -Hs nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn,chính xaùc hoùa. -Yeâu caàu Hs thaûo luaän nhoùm,trình baøy caùch giaûi. -GV chieám lónh tri thöùc veà moät soá ñieàu caàn löu yù khi giaûi PTLG cô baûn. -Trình chieáu VD5 cho Hs thaûo luaän nhoùm,ñaïi dieän trình baøy HĐ9:Vieát coâng thöùc nghieäm vôùi soá ño ñoä -Nhoùm 1,3 laøi BT1;nhoùm 2,4 laøm BT2 Ñaïi dieän trình baøy baøi giaûi cuûa nhoùm Giaûi pt: Moät soá ñieàu caàn löu yù(SGK) VD5(SGK) Giaûi caùc pt: HĐ10:Cuûng coá toaøn baøi -Caâu hoûi 1:Em haõy cho bieát baøi hoïc vöøa roài coù nhöõng noäi dung chính gì? -Caâu hoûi 2:Theo em qua baøi hoïc naøy ta caàn ñaït ñöôïc ñieàu gì? -BTVN:hoïc kó lyù thuyeát,laøm BT trong SGK GIAÙO AÙN GIAÛI TÍCH 11 Chöông I: Haøm soá löôïng giaùc vaø phöông trình löôïng giaùc Baøi 3: Moät soá daïng phöông trình löôïng giaùc ñôn giaûn Giaùo vieân soaïn: Nguyeãn Ñình Phöông Nguyeãn Theá Cöôøng Tröôøng THPT Huyønh Vaên Ngheä A.Muïc tieâu 1. Veà kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh naém vöõng caùch giaûi moät soá loaïi phöông trình löôïng giaùc ñôn giaûn: daïng phöông trình baäc nhaát baäc hai ñoái vôùi moät haøm soá löôïng giaùc,daïng phöông trình baäc nhaát ñoái vôùi sin vaø cos,daïng phöông trình thuaàn nhaát baäc hai ñoái vôùi sinx vaø cosx,moät vaøi phöông trình coù theå quy veà caùc daïng treân. 2. Veà kó naêng: Giuùp hoïc sinh nhaän bieát vaø giaûi thaønh thaïo caùc daïng phöông trình neâu trong baøi. B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS: 1.GV: Chuaån bò giaùo aùn ,heä thoáng baøi taäp,baûng phuï... 2.HS: Hoïc baøi cuõ vaø ñoïc tröôcù baøi môùi. C. Phöông phaùp: Neâu vaán ñeà,gôïi môû, vaán ñaùp, hoaït ñoäng nhoùm. D. Tieán trình baøi daïy. 1. Kieåm tra baøi cuõ 2. Noäi dung baøi môùi Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. Phöông trình baäc nhaát vaø phöông trình baäc hai ñoái vôùi moät haøm soá löôïng giaùc. a. Phöông trình baäc nhaát ñoái vôùi moät haøm soá löôïng giaùc. * Ví duï 1: ( SGK) b. Phöông trình baäc hai ñoái vôùi 1 haøm soá löôïng giaùc. * Ví duï 2: ( SGK) .H1: ( SGK) *Ví duï3: Giaûi phöông trình: 2cos2x + 2 cosx-4 = 0 H2: Giaûi phöông trình: 5tanx – 2cotx - 3 = 0 Bieåu dieãn caùc nghieäm treân ñöôøng troøn löôïng giaùc. 2.Phöông trình baäc nhaát ñoái vôùi sinx vaø cosx: asinx +bcosx = c H3: Yeâu caàu hoïc sinh giaûi phöông trình sinx + cosx =1 baèng caùch söû duïng ñaúng thöùc : sinx + cosx = Sin ( x+ ) * Ví duï 4: Giaûi phöông trình:sinx – cosx =1. Caùch bieán ñoåi bieåu thöùc asinx + bcosx = c ( a vaø b khaùc 0) thaønh daïng : Csinx( x+) ( SGK) *Ví duï5: Giaûi phöông trình: 2sin3x + cos3x = -3 H4. Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì phöông trình sau coù nghieäm: 2sin3x + cos3x = m 3. Phöông trình thuaàn nhaát baäc hai ñoái vôùi sinx vaø cosx: asin2x + bsinxcosx + c cos2x= 0,a,b,c laø nhöõng soá ñaõ cho,a# 0 hoaëc b# 0 hoaëc c# 0. Phöông phaùp: ( SGK) *Ví duï6 : Giaûi phöông trình: 4sin2x - 5sinxcosx- 6cos2x= 0. H5.Giaûi phöông trình treân baèng caùch chia caû hai veá phöông trình cho sin2x. Nhaän xeùt: ( SGK) H6. Giaûi phöông trình : sin2x -sinxcosx + 2 cos2x = 1 baèng hai caùch ñaõ neâu treân. 4.Moät soá ví duï khaùc. Ví duï 7: Giaûi phöông trình: Sin2xsin5x = sin3xsin4x Ví duï 8 (SGK) Ví duï 9( SGK) Treo baûng phuï( Ñaõ chuaån bò tröôùc ñoù) vôùi heä thoáng baøi taäp ñaõ chuaån bò tröôùc. -Ñöa ra moät soá ví duï veà daïng phöông trình baäc nhaát ñoái vôùi moät haøm soá löôïng giaùc. -Giaûi chi tieát baøi taäp ví duï1. -Löu yù Hs caùch vieát nghieäm cuûa phöông trình vôùi ñôn vò rad vaø ñoä. - Giôùi thieäu tôùi HS phöông trình löôïng giaùc loaïi baäc hai. - Höôùng daãn HS caùch ñaët aån phuï - Yeâu caàu HS leân baûng giaûi baøi taäp naøy. _ Söûa sai ( neáu coù) _ Giôùi thieäu taäp H1 tôùi HS _Yeâu caàu HS laøm nhaùp baøi taäp, goïi 2 hoïc sinh leân baûng giaûi _Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa,söûa sai ( neáu coù) _ Gôïi yù HS caùch bieán ñoåi ñöa phöông trình veà daïng baäc hai: + Yeâu caàu HS nhaéc laïi coâng thöùc haï baäc. + Ñieàu kieän ñoái vôùi aån phuï _ Goïi Hs leân baûng giaûi bt _ Nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS _ Söûa sai ( neáu coù) Chia lôùp thaønh caùc nhoùm _ Giao coâng vieäc _ Goïi ñaïi dieän nhoùm leân baûng trình baøy baøi laøm. _ Yeâu caàu caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn -Söûa sai (neáu coù) _ Höôùng daãn HS söû duïng ñaúng thöùc vöøa neâu ñeå giaûi bt. _ Ñöa ra phöông phaùp toång quaùt cho loaïi phöông trình naøy( Yeâu caàu hs ñònh vò kieán thöùc trong SGK) Cho hs tham khaûo baøi giaûi trong SGK. Höôùng daãn Hs theo doõi caùch bieán ñoåi trong SGK Thuyeát trình baøi giaûi theo phöông phaùp neâu treân Toå chöùc hs laøm vieäc theo nhoùm _ Söûa baøi taäp hs vöøa trình baøy. Giôùi thieäu tôùi hs phöông trình thuaàn nhaát ñoái vôùi sinx vaø cosx. _Höôùng daãn caùch giaûi pt loaïi naøy ( SGK). Yeâu caàu hs kieåm tra xem cosx = 0 coù phaûi laø nhieäm cuûa pt hay khoâng? _ Höôùng daãn hs caùc böôùc tieáp theo ñeå giaûi pt _ Goïi hs leân baûng laøm baøi taäp _ Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hs _ Söûa sai ( neáu coù) Toå chöùc cho hs laøm vieäc theo nhoùm ñua ra lôøi giaûi cho baøi toaùn. _ Söûa hoaøn chænh baøi taäp. Ñöa ra caùc phöông phaùp giaûi pt vôùi caùc tröôøng hôïp a= 0 hoaëc c = 0 vaø tröôøng hôïp: asin2x + bsinxcosx + c cos2x= d ( a, b ,c ,d laø caùc soá thöïc,a2 + b2 + c2 # 0) Toå chöùc cho Hs laøm vieäc theo nhoùm tìm ra ñaùp aùn cuûa baøi toaùn. Yeâu caàu hs nhôù vaø vieát laïi coâng thöùc bieán ñoåi tích thaønh toång _ höôùng daãn hs söû duïng coâng thöùc ñöa pt ñaõ cho veà pt cô baûn ñaõ hoïc. _ Goïi Hs leân baûng trình baøy baøi laøm . _ Hoaøn chænh baøi laøm cuûa hs Nhaán maïnh: Hoï nghieäm k bao goàm caû hoï nghieäm k. _ Yeâu caàu hs tham khaûo baøi taäp ví duï8 trong SGK Laëp laïi caùc thao taùc ôû VD8 Gaén baûng phuï leân baûng,giôùi thieäu heä thoáng baøi taäp. Giao baøi taäp cho Hs veà nhaø laøm ñeå tieát sau söûa. Theo doõi baøi giaûng cuûa GV Laøm theo höôùng daãn cuûa GV _Tieáp nhaän baøi taäp _Laøm baøi taäp vaø leân baûng traû lôøi Nhôù laïi kieán thöùc cuõ vaø nhaéc laïi tröôùc lôùp _ Leân baûng giaûi baøi taäp _ Theo doõi baøi söûa cuûa Gv Ñöa Pt ñaõ cho veà pt cô baûn ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc. Xaùc ñònh kieán thöùc trong SGK. Thao khaûo baøi giaûi trong SGK. Theo doõi SGK. Theo doõi baøi giaûi cuûa GV ,cuûng coá kieán thöùc. Laøm vieäc theo nhoùm _ Cöû ñaïi dieän nhoùm leân baûng trình baøy baøi laøm cuûa nhoùm mình. Theo doõi baøi giaûng cuûa GV. _ Ñònh vò kieán thöùc trong SGK. Laøm theo yeâu caàu cuûa GV Theo doõi GV höôùng daãn baøi taäp. Laøm vieäc theo nhoùm _ Leân baûng trình baøy baøi giaûi cuûa nhoùm mình _ Theo doõi baøi söûa cuûa Gv Ñònh vò kieán thöùc trong SGK. Laøm theo yeâu caàu cuûa GV Nhôù vaø vieát laïi coâng thöùc ñaõ hoïc. _ Laøm theo yeâu caàu cuûa Gv Theo doõi SGK. Tieáp nhaän heä thoáng baøi taäp. E. Cuûng coá_ Giao coâng vieäc veà nhaø. Gv: Nhaéc laïi noäi dung chính cuûa baøi hoïc,yeâu caáu hs veà nhaø hoïc baøi vaø laøm baøi taäp F. Ñaùnh giaù _ Ruùt kinh nghieäm GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11 CHƯƠNG III : GIỚI HẠN §3. HÀM SỐ LIÊN TỤC TIẾT : 01 Gv soạn : Nguyễn duy thăng Trường : THPT …LAIUYEN……………. A. MỤC TIÊU. 1. Về kiến thức : Hiêủ và nhớ được quy tắc cộng và quy tắc nhân. -Phân biệt được các tình huống sữ dụng quy tắc cộng với các tình huống sữ dụng quy tắc nhân. - biết lúc nào dùng quy tắc cộng,lúc nào dùng quy tắc nhân. 2. Về kỹ năng : Giúp học sinh. -Vận dụng được hai quy tắc đếm cơ bản trong những tình huống thông thường -Biết phối hợp hai quy tắc này trong việc giải các bài toán tổ hợp đơn giản 3. Về tư duy thái độ : Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic. B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Chuẩn bị của GV : Các phiếu học tập, bảng phụ, computer, projector. 2. Chuẩn bị của HS : Ôn bài cũ và xem trước bài HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Về cơ bản sử dụng PPDH gợi mở vấn đáp đan xen hoạt động nhóm. D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC . HĐ của HS HĐ của GV Ghi bảng – Trình chiếu . HĐ1 :Giảng quy tắc cộng ví dụ 1. (SGK NC,trang 51) - Nghe và hiểu nhiệm vụ. - Trả lời câu hỏi . Dựa vào ví dụ 1 đã cho ở trên ,hãy khái quát hoá,và phát biểu nhận xét - Nhận xét câu trả lời của bạn. - Nhận xét câu trả lời của hs và dẫn dắt đến công thức cộng 1. Quy tắc cộng Quy tắc đếm sau đây là quy tắc cộng.(trang 52) - Yêu cầu hs đọc sgk trang 52, phần quy tắc cộng. - Nghe và hiểu nhiệm vụ. - Trả lời câu hỏi . - Nhận xét câu trả lời của hs Ví dụ 2: (SGK NC,trang 52) HĐ2 : Giảng quy tắc nhân 2. Quy tắc nhân - Nghe và hiểu nhiệm vụ. - Trả lời câu hỏi . Dựa vào ví dụ 3 đã cho ở trên ,hãy khái quát hoá,và phát biểu nhận xét Ví dụ 3: (SGK NC,trang 52) - Nhận xét câu trả lời của hs và dẫn dắt đến công thức nhân Quy tắc đếm sau đây là quy tắc nhân.(trang 53) - Yêu cầu hs đọc sgk trang 53, phần quy tắc nhân. - Làm bt và lên bảng trả lời Yêu cầu hs làm ví dụ 4: Ví dụ 4: (SGK NC,trang 53) - Nghe và hiểu nhiệm vụ. - Trả lời câu hỏi . Phân tích và hướng dẩn VD5 v à yêu cầu hs Làm bt và lên bảng trả lời Ví dụ 5: (SGK NC,trang 54) - Nhận xét câu trả lời của hs ................................................... ................................................ .................................................. HĐ5 : Củng cố toàn bài - Câu hỏi 1 : Em hãy cho biết bài học vừa rồi có những nội dung chính là gì ? - Theo em qua bài học này ta cần đạt được điều gì ? - BTVN : Làm bài 1-4 trang 54 ....... Chuơng II : Tổ Hợp và xác suất. Bài 2 : Hoán vị- Chỉnh hợp và Tổ hợp. Tiết : GV : Nguyễn Thị Bích Suơng – Nguyễn Đắc Dũng. Trường THPT Lai Uyên. A. Mục tiêu. 1. Về kiến thức: - Hình thành các khái niệm hoán vị. - Xây dựng các công thức tính số hoán vị. 2. Về kỹ năng. - Biết sử dụng kiến thức về hoán vị để giải các bài toán. 3. Về tư duy thái độ. Tích cực tham gia vào bài học, cẩn thận, chính xác. B. Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Có phiếu học tập. - HS: Nắm kiến thức cũ và chuẩn bị bài mới. C. Phương pháp dạy học: Phương pháp: Gợi mở vấn đáp đan xen hoạt động nhóm. D. Tiến trình bài học. 1. Ổn định lớp. 2. kiểm tra bài cũ: Em hãy nhắc lại quy tắc cộng và quy tắc nhân? 3. Bài mới Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Ghi bảng – Trình chiếu - Nghe hiểu nhiệm vụ. - Trả lời câu hỏi. - Phát biểu kết quả có thể xảy ra. - Nhận xét. - Nghe hiểu các nhiệm vụ. - Từ ví dụ đưa ra câu trả lời. - Vận dụng lý thuyết giải ví dụ. HĐ1: - Đưa ra ví dụ 1 SGK cho học sinh thảo luận. - Tổng kết lại kết quả đúng học sinh đã nêu và khẳng định danh sách kết quả cuộc thi là một hoán vị của tập hợp. HĐ2: - Cho học sinh thảo luận câu hỏi 1 SGK. - Nhận xét câu trả lời của học sinh. - Khẳng định cho một tập hợp số có thể thể viết được nhiều hoán vị. Vậy số các hoán vị đuợc xác định như thế nào?. HĐ3: - Cho biết nếu tập hợp A có n phần tử thì có tất cả bao nhiêu hóan vị. - Chia 2 nhóm và yêu cầu nhóm 1 làm H2 (SGK) và nhóm 2 làm ví dụ đưa ra. - Khẳng định lại kết quả. 1. Hoán vị. a. Hoán vị là gì? ( SGK). CH1: ( SGK). Ví dụ: Viết ra 8 hoán vị của tập hợp B={a,b,c,d}. b. Số các hoán vị. ĐL1: ( SGK). Ký hiệu: Pn là số các hoán vị của tập hợp có n phần tử Ví dụ: Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số khác nhau. 4. Củng cố: CH1: Bài học gồm những nội dung nào? CH2: Phân biệt chỉnh hợp, tổ hợp. Cho biết khi nào dùng tổ hợp, khi nào dùng chỉnh hợp. Lưu ý: Nhớ công thức tính số các chỉnh hợp và tổ hợp. BTVN: 58 (SGK) và chuẩn bị phần luyện tập. GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11 CHƯƠNG II : TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT 3. HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP VÀ TỔ HỢP TIẾT: Gv soạn : Nguyễn Thị Thanh Vân Trường THPT LÊ LỢI A. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức: _ Giúp HS hiểu rõ thế nào là một chỉnh hợp chập k của một tập hợp có n phần tử. Hai chỉnh hợp chập k khác nhau có nghĩa là gì ? Nhớ các công thức tính chỉnh hợp chập k của một tập hợp có n phầ