Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

-Giúp cho người học hiểu được khái niệm,đặc điểm,ý nghĩa vai trò của đạo đức.Qua đó,tìm hiểu những đánh giá của Đảng về tình hình và thực trạng của đạo đức lối sống hiện nay trong xã hội -Giúp cho người học nắm được những nội dung cơ bản của tư tưởng và tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. -Thông việc tìm hiểu kiến thức nhằm nâng cao trình độ nhận thức chính trị,để từ đóđòi hỏi người học xác lập cho mình một hành động (nhân sinh quan )cụ thể trong việc nâng cao đạo đức lối sống của bản thân và góp phần nâng cao đạo đức lối sống trong xã hội,đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng đảng và xây dựng tổ quốc.

ppt17 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 360 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
H*Nguyễn Trung Công - Lớp BD đối tượng kết nạp đảng*ĐẢNG CỘNG SẢN ViỆT NAM*Nguyễn Trung Công - Lớp BD đối tượng kết nạp đảng**Nguyễn Trung Công - Lớp BD đối tượng kết nạp đảng*: *Nguyễn Trung Công - Lớp BD đối tượng kết nạp đảng*Mục đích yêu cầu  -Giúp cho người học hiểu được khái niệm,đặc điểm,ý nghĩa vai trò của đạo đức.Qua đó,tìm hiểu những đánh giá của Đảng về tình hình và thực trạng của đạo đức lối sống hiện nay trong xã hội -Giúp cho người học nắm được những nội dung cơ bản của tư tưởng và tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. -Thông việc tìm hiểu kiến thức nhằm nâng cao trình độ nhận thức chính trị,để từ đóđòi hỏi người học xác lập cho mình một hành động (nhân sinh quan )cụ thể trong việc nâng cao đạo đức lối sống của bản thân và góp phần nâng cao đạo đức lối sống trong xã hội,đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng đảng và xây dựng tổ quốc.TÀI LIệU:-GIÁO TRÌNH TÀI LIệU HọC TậP CHÍNH TRị DÀNH CHO HọC VIÊN LớP BồI DƯỡNG KếT NạP ĐảNG. -TÀI LIệU GIÁO TRÌNH Về ĐạO ĐứC HọC CủA HọC VIệN HÀNH CHÍNH QUốC GIA ( NAY LÀ HọC VIệN CHÍNH TRị-HÀNH CHÍNH QUốC GIA Hồ CHÍ MINH. -NGHị QUYếT TW 6 ( LầN 2) KHOÁ VIII CủA ĐảNG Về “ Tự PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TRONG ĐảNG”,NGHị QUYếT TW 9 (KHOÁ IX). ĐốI TƯợNG:ĐốI TƯợNG:LÀ CÁC QUầN CHÚNG ƯU TÚ MONG MUốN TÌM HIểU VÀ GIA NHậP VÀO Tổ CHứC ĐảNG CộNG SảN VIệT NAMTHờI GIAN: SOạN: 16.10.2014 GIảNG: 01 BUổI ( 5 TIếT *Nguyễn Trung Công - Lớp BD đối tượng kết nạp đảng* Tài liệu tham khảoB.B.*Nguyễn Trung Công - Lớp BD đối tượng kết nạp đảng* Nội dung trọng tâm bài họcCó 3 phần cơ bản:I-Những vấn đề cơ bản về đạo đức.II-Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.III-Ra sức phấn đấu học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.-LÀ MộT PHạM TRÙ TRIếT HọC,THUộC PHạM TRÙ LịCH Sử( LƯU Ý TÍNH VĨNH VIễN VÀ TÍNH LịCH Sử).ĐÓ LÀ MộT Bộ PHậN CủA KIếN TRÚC THƯợNG TầNG.-LÀ MộT HÌNH THÁI Ý THứC XÃ HộI BAO GồM NHữNG NGUYÊN TắC VÀ CHUẩN MựC XÃ HộI,NHờ ĐÓ CON NGƯờI Tự GIÁC ĐIềU CHỉNH HÀNH VI CHO PHÙ HợP VớI LợI ÍCH,HạNH PHÚC CủA MÌNH VÀ Sự TIếN Bộ XÃ HộI TRONG MốI QUAN Hệ NGƯờI VÀ NGƯờI,CON NGƯờI VớI Tự NHIÊN-XÃ HộI.*Nguyễn Trung Công - Lớp BD đối tượng kết nạp đảng*I-Những vấn đề cơ bản về đạo đức: 1-Khái niệm: SO SO SÁNH ĐIểM GIốNG VÀ KHÁC NHAU GIữA : ĐạO ĐứC VớI PHÁP LUậT: ĐạO ĐứC VớI PHONG TụC TRUYềN THốNG.+NHữNG ĐặC ĐIểM:NÓ LUÔN MANG TÍNH Tự GIÁC VÀ Tự KIểM TRA CủA CHủ THể.NÓ ĐÒI HỏI TÍNH ĐồNG THUậN CủA CộNG ĐồNG VÀ Sự KIểM TRA CủA DƯ LUậN CộNG ĐồNG.NÓ MANG TÍNH Ý THứC .Từ ĐÓ ĐÒI HỏI TÍNH Tự TÍCH LUỹ,BồI DƯỡNG VÀ Tự RÈN LUYệN.MỗI GIAI ĐOạN KHÁC NHAU THÌ CÓ NHữNG TÍNH CHấT TƯƠNG ứNG,PHÙ HợP.*Nguyễn Trung Công - Lớp BD đối tượng kết nạp đảng* *Nguyễn Trung Công - Lớp BD đối tượng kết nạp đảng*: 2-CấU TRÚC CủA ĐạO ĐứC:BAO GồM-Ý THứC ĐạO ĐứC:-HÀNH VI ĐạO ĐứC-QUAN Hệ ĐạO ĐứC(CON NGƯờI-CON NGƯờI; CON NGƯờI-Tự NHIÊN VÀ XÃ HộI). NHữNG YếU Tố TÁC ĐộNG CấU THÀNH ĐạO ĐứC+THựC TIễN XÃ HộI( TồN TạI XÃ HộI-TÍNH GIAI CấP,YếU Tố CƠ Sở KINH Tế. . . .). +DO YếU Tố Về TRÌNH Độ VÀ NHậN THứC ( TRÌNH Độ HọC VấN ,TRÌNH Độ VĂN HOÁ,QUÁ TRÌNH RÈN LUYệN NHậN THứC CủA BảN THÂN).3-CHứC NĂNG CủA ĐạO ĐứC:-GIÁO DụC.-ĐIềU CHỉNH HÀNH VI CÁ NHÂN VÀ CộNG ĐồNG.ĐồNG THờI LÀ CÔNG Cụ Để ĐIềU CHỉNH HÀNH VI CÁ NHÂN VÀ CộNG ĐồNG.-PHảN ÁNH.*Nguyễn Trung Công - Lớp BD đối tượng kết nạp đảng* Khái niệmLà hệ thống những quan điểm, quan niệm toàn diện & sâu sắc về đường lối CM.VN.- Là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào hoàn cảnh VN- Là sự kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.Nguồn gốcChủ nghĩa Mác Lênin-Tinh hoa văn hóa đông tây-Nền văn hóa daân tộc & chủ nghĩa yêu nướcTài năng và sự chủ quan rèn luyện của chính bản thân**Nguyễn Trung Công - Lớp BD đối tượng kết nạp đảng II-Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:*Nguyễn Trung Công - Lớp BD đối tượng kết nạp đảng*: -Tư tưởng về “Giải phóng dân tộc,giải phóng giai cấp,giải phóng con người”-Tư tưởng về “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH,kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại”-Tư tưởng về “Sức mạnh của nhân dân,của khối đại đoàn kết dân tộc”.-Tư tưởng về “Về quyền làm chủ của nhân dân và xây dựng nhà nước thật sự của dân,do dân và vì dân”-Tư tưởng về “Quốc phòng toàn dân,xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân”-Tư tưởng về “ Phát triển kinh tế và văn hoá,không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”.-Tư tưởng về “Đạo đức CM,Cần-kiệm-liêm chính-Chí công vô tư”.-Tư tưởng về “ Chăm lo bồi dưỡng thế hệ CM cho đời sau”.-Tư tưởng về “Xây dựng Đảng trong sạch,vững mạnh;cán bộ,đảng viên vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ trung thành của nhân dân”**Nguyễn Trung Công - Lớp BD đối tượng kết nạp đảng 2. Những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh. A-QUAN NIệM CủA Hồ CHÍ MINH:-ĐạO ĐứC LÀ GốC CủA CON NGƯờI.-NGUYÊN TắC XÂY DựNG ĐạO ĐứC: +NÓI ĐI ĐÔI VớI LÀM,PHảI NÊU GƯƠNG. +XÂY ĐI ĐÔI VớI CHốNG. +PHảI TU DƯỡNG SUốT ĐờI.-CHUẩN MựC : +CầN-KIệM-LIÊM CHÍNH-CHÍ CÔNG VÔ TƯ. +TRUNG VờI NƯớC-HIếU VớI DÂN. +YÊU THƯƠNG CON NGƯờI,SốNG CÓ TÌNH,CÓ NGHĨA. +TÍNH NHÂN VĂN CAO Cả GắN LIềN TINH THầN QUốC Tế TRONG SÁNG.*Nguyễn Trung Công - Lớp BD đối tượng kết nạp đảng*3. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: A-ĐÂY LÀ VấN Đề CƠ BảN CủA QUÁ TRÌNH ĐổI MớI ĐấT NƯớC CŨNG NHƯ LÀ QUÁ TRÌNH ĐI LÊN CNXH-DO MặT TRÁI CủA NềN KINH Tế THị TRƯờNG.-DO YÊU CầU CủA QUÁ TRÌNH HộI NHậP TOÀN CầU HOÁ.B-DO THựC TRạNG TÌNH HÌNH SUY THOÁI ĐạO ĐứC LốI SốNG CủA MộT Bộ PHậN CÁN Bộ,ĐảNG VIÊN.+BIểU HIệN : CHủ NGHĨA CÁ NHÂN,TƯ LợI,THAM Ô TÀI SảN CủA NHÀ NƯớC VÀ CủA NHÂN DÂN. SốNG XA HOA,LÃNG PHÍ,SA ĐOạ,BUÔNG THả. QUAN LIÊU,XA RờI QUầN CHÚNG. CụC Bộ,BÈ PHÁI,THIếU TINH THầN ĐồNG CHÍ,GÂY MấT ĐOÀN KếT. VÔ TRÁCH NHIệM TRONG CÔNG VIệC,COI THƯờNG Kỷ CƯƠNG,PHÉP NƯớC,VÔ Kỷ LUậT,ĐÁNH MấT DANH Dự CủA Tổ CHứC VÀ BảN THÂN.+NGUYÊN NHÂN : -KHÁCH QUAN : -CHủ QUAN :*Nguyễn Trung Công - Lớp BD đối tượng kết nạp đảng* III-Ra sức phấn đấu học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : 1-Tính tất ếu : *Nguyễn Trung Công - Lớp BD đối tượng kết nạp đảng*:  2-GIảI PHÁP NộI DUNG :-THƯờNG XUYÊN GIÁO DụC ĐạO ĐứC LÀ NHIệM Vụ CủA Tổ CHứC,CủA CÁC ĐOÀN THể VÀ BảN THÂN.-NÊU GƯƠNG NGƯờI TốT VIệC TốT,Đề CAO TÍNH GƯƠNG MẫU CủA CÁN Bộ CHủ CHốT Để GIÁO DụC VÀ XÂY DựNG.-TạO DƯ LUậN PHÊ PHÁN MạNH Mẽ CHủ NGHĨA CÁ NHÂN,Đề CAO VIệC HọC TậP TấM GƯƠNG ĐạO ĐứC HCM.-KIÊN QUYếT ĐấTU TRANH,NGĂN CHặN VÀ Xử LÝ KịP THờI MọI BIểU HIệN XUốNG CấP,SUY THOÁI Về ĐạO ĐứC,LốI SốNG,Bị QUầN CHÚNG LÊN ÁN. CÂU HỏI : BạN Sẽ Xử LÝ NHƯ THế NÀO KHI CƠ QUAN BạN CÓ NGƯờI CÓ DấU HIệU SUY THOÁI ĐạO ĐứC LốI SốNG.+ĐÓ LÀ BạN THÂN MÌNH ?+ĐÓ LÀ ĐồNG CHÍ MÌNH ?+ĐÓ LÀ CấP TRÊN MÌNH ?*Nguyễn Trung Công - Lớp BD đối tượng kết nạp đảng*
Tài liệu liên quan