Luật dân sự - Bài 1: Đại diện ngoài tố tụng của luật sư trong các vụ việc hành chính

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG 2. NỘI DUNG ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG 3 . QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG

pdf25 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luật dân sự - Bài 1: Đại diện ngoài tố tụng của luật sư trong các vụ việc hành chính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 1 ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG CỦA LUẬT SƯ TRONG CÁC VỤ VIỆC HÀNH CHÍNH NỘI DUNG BÀI HỌC 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 2. KỸ NĂNG ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG CỦA LUẬT SƯ 3. TÌNH HUỐNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG 2. NỘI DUNG ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG 3 . QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG NỘI DUNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NN 1. LẬP CHÍNH SÁCH LÀ ĐỀ RA ĐỊNH HƯỚNG, CHỦ TRƯƠNG, BIỆN PHÁP LỚN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 2. LẬP QUY, LÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT(DƯỚI LUẬT) TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 3. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH (HÀNH CHÍNH) ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐỂ BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐƠN PHƯƠNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NỘI DUNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NN Tổ chức điều hành gồm các hoạt động: - Cấp phép, đăng ký - Chứng nhận, công chứng, thị thực - Hợp đồng hành chính(trong chuyển giao các dịch vụ công, y tế, giáo dục..) - Ra lệnh, cưỡng chế hành chính, trưng dụng, trưng mua - Khiếu nại, giải quyết kiếu nại hành chính.. NỘI DUNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NN + Đặc trưng thực hiện quyền hành pháp - Tính chấp hành điều hành cao, tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ, thông điệp giấy tờ và nhiều thủ tục hành chính - Bên cạnh hoạt động quản lý nhà nước, còn chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ công cho xã hội, công dân - Hoạt động cơ quan hành chính mang tính cưỡng chế, độc quyền NỘI DUNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NN - Hoạt động của công chức bị điều tiết chặt chẽ bởi pháp luật - Sự đa dạng về chuyên môn và phạm vi hoạt động - Tính chuyên môn hóa cao - Hoạt động bằng ngân sách nhà nước KHÁI NIỆM - Đại diện ngoài tố tụng là phạm vi hành nghề của luật sư Đ 22, Luật luật sư - Là việc luật sư nhân danh một người khác, xác lập, thực hiện giao dịch hành chính trong phạm vi thẩm quyền đại diện - Lĩnh vực được phép đại diện là lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước như: bảo đảm, bảo vệ các quyền công dân, dịch vụ công, tranh chấp hành chính, cưỡng chế hành chính.. KHÁI NIỆM - Giao dịch hành chính do luật sư đại diện theo ủy quyền xác lập, làm phát sinh, thay đổi, hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ hành chính của người được đại diện. - Quan hệ đại diện của luật sư trong giao dịch hành chính phát sinh từ căn cứ hợp đồng ủy quyền (đại diện tự nguyện) KHÁI NIỆM Đại diện ngoài tố tụng của luật sư trong các vụ việc hành chính là việc luật sư thay mặt cho khách hành (công dân, tổ chức, cơ quan) trước cơ quan hành chính nhà nước để thực hiện quyền và nghĩa vụ của khách hàng trong thủ tục hành chính, và giải quyết các tranh chấp hành chính theo phạm vi ủy quyền. ĐẶC ĐIỂM 1. Căn cứ pháp lý quy định rải rác trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau. 2. Hoạt động quản lý hành chính, đa dạng, phức tạp tuy nhiên phạm vi đại diện hẹp hơn sơ với đại diện trong dân sự. 3. Bên thứ 3 trong quan hệ đại diện luôn là cơ quan HC nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan HC. Các bên không tự chịu trách nhiệm trước nhau như quan hệ dân sự mà phải chịu trách nhiệm trước nhà nước. 4. Quyền và nghĩa vụ của luật sư gắn liền sự thỏa thuận của khách hàng, hoạt đông đại diện gắn liền với hoạt động tư vấn và các dịch vụ pháp lý khác PHẠM VI ĐẠI DIỆN 1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHỦ THỂ THAM GIA QUAN HỆ HÀNH CHÍNH 2. PHỤ THUỘC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG TỪNG LĨNH VỰC CỤ THỂ 3. PHẠM VI ỦY QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG NỘI DUNG ĐẠI DIỆN 1. THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HC: a. SOẠN THẢO, CHUẨN BỊ HỒ SƠ GIẤY TỜ. b. GIAO NỘP, XUẤT TRÌNH, BỔ SUNG HỒ SƠ, NỘP PHÍ, LỆ PHÍ, NHẬN KẾT QUẢ. c. TỪ CHỐI NHỮNG YÊU CẦU KHÔNG QUY ĐỊNH TRONG THỦ TỤC. d. CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÍNH HỢP PHÁP, CHÍNH XÁC CỦA CÁC GIẤY TỜ, CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN. NỘI DUNG ĐẠI DIỆN 2. CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH TTHC. a. Tên thủ tục HC, lĩnh vực quản lý b. Căn cứ pháp lý của thủ tục HC c. Hồ sơ, trình tự, cách thưc, thực hiện d. Đối tượng thực hiện cơ quan thực hiện thủ tục HC e. Thời hạn giải quyết, các yêu cầu, phí lệ phí f. Kết quả thực hiện NỘI DUNG ĐẠI DIỆN 1. CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN THỦ TỤC HC a. Khởi xướng vụ việc b. Xem xét và ra quyết định hành chính c. Thi hành quyết định hành chính d. Khiếu nại và xem xét lại QĐHC,HVHC (có tình tiết mới) NỘI DUNG ĐẠI DIỆN 2. THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ KHIẾU NẠI: - CHUẨN BỊ HỒ SƠ KHIẾU NẠI, GIỬ HỒ SƠ KHIẾU NẠI ĐẾN ĐÚNG CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN, TRONG THỜI HIỆU KN - THU THẬP TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ, - TRÌNH BÀY, CUNG CẤP THÔNG TIN, ĐỐI THOẠI - NGHIÊN CỨU HỒ SƠ, QUY PHẠM PL, - KHIẾU NẠI TIẾP HOẶC KHỞI KIỆN NỘI DUNG ĐẠI DIỆN 3. TRÌNH TỰ KHIẾU NẠI. a. Khiếu nại lần đầu(khởi kiện) b. Khiếu nại lần hai(khởi kiện) QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 1. LUẬT LUẬT SƯ ĐIỀU 22,29. 2. LUẬT KHIẾU NẠI TỐ CÁO NĂM 2005 Đ 17,33,37; NGHỊ ĐỊNH 136/2006/NĐ-CP, Đ 1,2,3; LUẬT KHIẾU NẠI 3. LUẬT DOANH NGHIỆP Đ 14 VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH; LUẬT CÔNG CHỨNG 2006; NĐ/88/2006; NĐ/88/2009 KỸ NĂNG ĐẠI DIỆN 1. QUY TRÌNH ĐẠI DIỆN 2. TÌNH HUỐNG 3. YÊU CẦU ĐẠI DIỆN QUY TRÌNH ĐẠI DIỆN 1. TRAO ĐỔI TIẾP XÚC KHÁCH HÀNG ĐỂ TÌM HIỂU NỘI DUNG VỤ VIỆC VÀ YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG 2. XÁC LẬP HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN THEO QUY ĐỊNH TỪ ĐIỀU 581 -589 BỘ LUẬT DS 2005(PHẠM VI ỦY QUYỀN) 3. THU THẬP TÀI LIỆU GIẤY TỜ, THÔNG TIN LIÊN QUAN VỤ VIỆC HÀNH CHÍNH. QUY TRÌNH ĐẠI DIỆN 4. NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VÀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUAN HỆ HÀNH CHÍNH THAM GIA ĐẠI DIỆN. 5. TRAO ĐỔI THỐNG NHẤT VỚI KHÁCH HÀNG VỀ CÁC QUAN ĐIỂM, YÊU CẦU VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 6. TRỰC TIẾP GIAO DỊCH VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THỰC HÀNH TÌNH HUỐNG Năm 1980 do hoàn cảnh khó khăn Ông Đỗ Hà trú xã Xuân Hiệp huyện Xuân lộc tỉnh Đồng Nai được ông Võ Yên (người cùng xóm) cho 80m2 đất để mở cửa hàng sửa xe. Sau khi ông Yên chết, tháng 7 năm 2010 con của ông Yên là anh Nam làm thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất thì mới phát hiện diện tích đất của bố anh đã bị nhà ông Hà lấn chiếm đến 202m2, và diện tích đất của gia đình ông Hà đã được UBND huyện Xuân Lộc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2009 có diện tích là 388m2. Anh Nam đã đến văn phòng luật sư để ký hợp đồng ủy quyền khiếu nại UBND huyện về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hà. Câu hỏi 1: Anh(chi) hãy trình bày thủ tục cấp giấy chứng nhân quyền sử dung đất theo luật đất đại năm 2003 và các văn bản pháp luật thi hành luật đất đai 2003? Câu hỏi 2: Anh chị phải làm gì để thực hiện việc ủy quyền của anh Nam? THỰC HÀNH TÌNH HUỐNG Ông Quang đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân với ngành nghề sản xuất và tái chế giấy, do ông làm chủ. Hồ sơ đăng ký kinh doanh được lập theo đúng quy định của PL và ông đã xuất trình chứng minh thư nhân dân với Phòng Đăng ký kinh doanh. Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu ông phải nộp thêm giấy chứng nhận của cơ quan công an cấp về việc ông không vi phạm Điều 9 Luật Doanh nghiệp, giấy xác nhận về quyền sử dụng hợp pháp đối với trụ sở và nơi sản xuất giấy và giấy xác nhận về điều kiện môi trường của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường. Ông Quanh không thực hiện được các yêu cầu của PĐKKD nên hồ sơ của ông đã không được chấp nhận và thụ lý, DN không được thành lập. Ông Quang làm đơn khiếu nại lên Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh P, không được trả lời. Và ông khởi kiện Phòng Đăng ký kinh doanh ra Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tỉnh P, cho rằng việc làm của PĐKKD là sách nhiễu và trái với quy định của pháp luật Câu hỏi 1: Ông Quang ủy quyền cho văn phòng luật sư thực hiện việc ĐKKD, là luật sư đại diện cho ông Quang anh(chị) phải làm gì để việc ĐKKD được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận? Câu hỏi 2: Anh chị có nhận xét gì về việc khiếu kiện của ông Quang? Nêu căn cứ? THỰC HÀNH TÌNH HUỐNG - KHÁI QUÁT QUY TRÌNH ĐẠI DIỆN - NHẬN DIỆN LOẠI VIỆC ỦY QUYỀN TRONG QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - NHỮNG VẤN ĐỀ RÚT RA TỪ THỰC TIỄN VỤ VIỆC. YÊU CẦU 1. LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG LÀ NỀN TẢNG TRONG QUAN HỆ ĐẠI DIỆN. MỤC TIÊU ĐẠT TỚI SỰ THẬT VÀ CÔNG BẰNG 2. TÍNH CHUYÊN NGHIỆP, THẬN TRỌNG CÂN NHẮC CÁC YẾU TỐ 3. TUÂN THỦ NHỮNG GÌ PHÁP LUẬT CHO PHÉP. 4. PHƯƠNG THỨC TRAO ĐỔI, MỀM DẺO, CỨNG RẮN, 5. PHONG CÁCH CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN
Tài liệu liên quan