Luật học - Chuyên đề 7: Tổ chức hành chính nhà nước

Tài liệu (NXb KH&KT, Học Viện Hành chính, Hà Nội 2011): Chuyên đề 7, từ tr. 29 – 71= 42 tr. Một số nội dung chưa được cập nhật mới (chậm 5 năm): 1. Tr. 43. Sơ đồ Cơ cấu tổ chức CP: còn sử dụng nhiệm kỳ CP 2002-2007 (26 Bộ, Cơ quan ngang Bộ). Trong khi 2007-2011 đã giảm số Bộ thuộc CP, không còn: Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp, Bộ Thủy sản, UB TDTT, Thanh tra NN, UB DSGĐ&TE , hiện nay chỉ còn 22 Bộ, Cơ quan ngang Bộ. Tương tự, Tr. 53 của Tài liệu (Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND) vẫn còn: Sở Công nghiệp, Sở TM & DL, Sở Bưu chính-Viễn thông => Bất cập

pptx47 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 142 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luật học - Chuyên đề 7: Tổ chức hành chính nhà nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
15.02.2012hiepcantho@gmail.com1LỚP BỒI DƯỠNG KiẾN THỨC CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHÓA 27-TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TP. CẦN THƠChuyên đề 7. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCTæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc Thời gian: 10/100 thuyết trình lớp (Môn: HCNN và Công nghệ HC) – 15 Tiết thảo luận + 4 tiết/2 lần kiểm tra. Tài liệu: Tài liệu bồi dưỡng CVC (sách) của Học viện Hành chính (Phần II. Hành chính Nhà nước & Công nghệ).2Một vài lưu ý khi sử dụng tài liệu 3Tài liệu (NXb KH&KT, Học Viện Hành chính, Hà Nội 2011): Chuyên đề 7, từ tr. 29 – 71= 42 tr. Một số nội dung chưa được cập nhật mới (chậm 5 năm): 1. Tr. 43. Sơ đồ Cơ cấu tổ chức CP: còn sử dụng nhiệm kỳ CP 2002-2007 (26 Bộ, Cơ quan ngang Bộ). Trong khi 2007-2011 đã giảm số Bộ thuộc CP, không còn: Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp, Bộ Thủy sản, UB TDTT, Thanh tra NN, UB DSGĐ&TE , hiện nay chỉ còn 22 Bộ, Cơ quan ngang Bộ. Tương tự, Tr. 53 của Tài liệu (Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND) vẫn còn: Sở Công nghiệp, Sở TM & DL, Sở Bưu chính-Viễn thông => Bất cậphiepcantho@gmail.com3Một vài lưu ý khi sử dụng tài liệu 2. Đề cập đến tổ chức HĐND (Tr. 50-51): dẫn Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi năm 1991 (1989), 1994), trong khi đã có Luật sửa đổi năm 2003 với nhiều qui định mới. Sai sót của Tài liệu: HĐND cấp tỉnh thành lập 3 Ban (Kinh tế và Ngân sách, Văn hóa – Xã hội và Tư pháp) – Tr. 51. Điều 54. Luật Tổ chức HĐND & UBND (2003): Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội và Ban Pháp chế. hiepcantho@gmail.com4Một vài lưu ý khi sử dụng tài liệu 3. Nội dung cần tiếp tục nghiên cứu: 3.1. Tr. 41 Sơ đồ Hệ thống tổ chức CQ hành chính nhà nước: bao gồm HĐND tỉnh, huyện, xã; Mục 2.2. Chính quyền địa phương các cấp (Tr. 50-55) bao gồm cả HĐND (cùng với UBND, các CQ chuyên môn thuộc UBND) nằm trong Phần II. TỔ CHỨC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NƯỚC CHXH có hợp lý không? Trong khi: Theo Đ 119. Hiến pháp, Đ 1. Luật TC HĐND & UBND, thì HĐND là cơ quan Quyền lực nhà nước ở địa phương (khác với Cơ quan HC = chấp hành & điều hành).hiepcantho@gmail.com56Hệ thống chính trịNhaø nướcTổ chức CT-XH (MTTQ)Lập pháp (QH)Hành pháp (CP)Tư pháp (TA,VKS)Đảng CSVN7Quốc hộiNhân dân UBND cấp tỉnhHĐND cấp tỉnhVKSNDTối cao TAND Tối caoChính phủChủ tịch nướcUBND cấp huyệnHĐND cấp xãHĐND cấp huyệnUBND cấp xãTAND cấp huyệnTAND cấp tỉnhVKSND cấp huyệnVKSND cấp tỉnhMột vài lưu ý khi sử dụng tài liệu 3.2. Tr. 41 Sơ đồ Hệ thống tổ chức CQ hành chính nhà nước: bao gồm thôn, bản, ấp (mặc dù sơ đồ vẽ hình đứt khúc) Hiện nay chưa có VB luật nào qui định chính quyền cấp ấp, thôn, bản Điều 118. HP. 1992: “N­íc chia thµnh tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng; tØnh chia thµnh huyÖn, thµnh phè thuéc tØnh vµ thÞ x·; thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng chia thµnh quËn, huyÖn vµ thÞ x·; HuyÖn chia thµnh x·, thÞ trÊn; thµnh phè thuéc tØnh, thÞ x· chia thµnh ph­êng vµ x·; quËn chia thµnh ph­êng”. Ấp, thôn, bản, tổ dân phố => thuộc cơ quan hành chính nhà nước (như sơ đồ), là “cánh tay nối dài” của chính quyền xã hay cấp tự quản? 8Tham khảo: Cổng thông tin điện tử chính phủ: Website Học viện Hành chính Quốc gia: liệu chia sẻ nhóm học viên hành chính: êu cầu đối với lớp bồi dưỡng CVC:Hệ thống lại những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước.Củng cố, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ hành chính nhằm phục vụ cho việc chủ trì, xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu quả những kế hoạch, nhiệm vụ, công tác được phân công.Nâng cao khả năng nghiên cứu, tổng hợp những vấn đề thực tiễn trong lãnh đạo, quản lý chuyên môn, nghiệp vụ để đưa ra những giải pháp phù hợp hoặc tham mưu hiệu quả cho cấp có thẩm quyền.Yêu cầu đối với chuyên đề này? “Phân biệt cơ quan hành chính nhà nước với cơ quan nhà nước. Các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ quan hành chính nhà nước” (Câu 5. Câu hỏi thảo luận và ôn tập).10Những ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­ícTæ chøc c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc ë n­íc taHiÖu qu¶ cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc11 Tại sao là TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC? NN & PL => Bộ máy Nhà nước => Bộ máy hành chính nhà nước. Sự cần thiết tìm hiểu về TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC. Trong 3 hệ thống cơ quan trong bộ máy nhà nước (Lập pháp, hành pháp, tư pháp) => Hệ thống Cơ quan Hành pháp (quản lý & điều hành mọi mặt đời sống xã hội): rộng lớn, phức tạp nhất. Ai quản lý? Bao nhiêu vấn đề thực tiễn đặt ra đối với TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚChiepcantho@gmail.com12TỔ CHỨC LÀ GÌ?Trong tiếng Việt, “Tổ chức” là động từ (hành động bố trí sắp xếp các công việc); Theo định nghĩa của xã hội học thì tổ chức là hành động có mục đích, có phối hợp, có kế hoạch của con người nhằm xây dựng một sản phẩm chung. Sản phẩm chung này có thể là hữu hình hay không thể sờ mó được. “Tổ chức” là danh từ (chỉ một nhóm người). Cách hiểu đơn giản nhất: “tổ chức là một nhóm người làm việc chung với nhau”. Hiểu rộng hơn: “tổ chức là nhiều người tập hợp thành một nhóm, ban, hội, đoàn nhằm mục đích điều hành hay quản lý một công việc nào đó”. hiepcantho@gmail.com1315/02/201214 NhiÒu ng­êiMôc tiªuHµnh ®éng ®¹t ®­îc môc tiªuC¸c mèi quan hÖ t­¬ng t¸cTæ chøc lµ g×?Tæ chøc lµ mét hÖ thèng tËp hîp cña hai hay nhiÒu ng­êi, cã sù phèi hîp mét c¸ch cã ý thøc, cã ph¹m vi (lÜnh vùc, chøc n¨ng) t­¬ng ®èi râ rµng, ho¹t ®éng nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu chung15/02/201216 Coù muïc tieâu.Keát hôïp caùc noã löïc cuûa caùc thaønh vieân (hay laø söï cam keát, quy taéc, quy cheá). Heä thoáng thöù baäc quyeàn löïc(ai coù quyeàn chæ huy, ra leänh). Phaân coâng lao ñoäng ( cô cheá phoái hôïp)DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TỔ CHỨCCác loại tổ chức: Trong đời sống xã hội có rất nhiều loại tổ chức (phân loại theo mục tiêu/lĩnh vực/Qui mô ). Xét về mặt chính trị - xã hội, có các loại tổ chức chính: Tổ chức nhà nước; Tổ chức phi chính phủ; Tổ chức xã hội dân sự.Tổ chức nhà nước được xây dựng nhằm thực hiện các chức năng quản lý đất nước và thể hiện quyền lực của mình. Sự khác nhau giữa tổ chức nhà nước và tổ chức phi chính phủ khá rõ. Tổ chức hành chính nhà nước: thực hiện chức năng quản lý nhà nước thông qua hoạt động chấp hành và điều hành (CP là Cơ quan chấp hành của QH ...) 17Các tổ chức phi chính phủ tập trung các hoạt động của mình vào mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống bằng cách này hay cách khác. Tuy hoạt động trong khuôn khổ luật pháp của nhà nước nhưng các tổ chức phi chính phủ không chịu sự chỉ đạo của nhà nước. Phần lớn các tổ chức phi chính phủ không sử dụng nguồn ngân sách của nhà nước, những tổ chức phi chính phủ nếu có được tài trợ từ ngân sách nhà nước thì cũng chỉ là một phần. Liên Hiệp quốc đưa ra khái niệm “Tổ chức phi chính phủ”: là tổ chức hoạt động phi lợi nhuận, không thuộc khu vực Nhà nước”. TD: VCCI: là một tổ chức phi Chính phủ.hiepcantho@gmail.com18 Các tổ chức xã hội dân sự cũng không thuộc nhà nước. Người ta coi các tổ chức phi chính phủ thuộc xã hội dân sự nhưng không phải bất kỳ tổ chức xã hội dân sự nào cũng là tổ chức phi chính phủ. Trong xã hội, ngoài tổ chức của nhà nước, cần có một số tổ chức thuộc lĩnh vực công, nhưng không thuộc nhà nước, phạm vi của nó nhằm vào những lĩnh vực mà nhà nước không thể bao phủ được hết, những hoạt động mà nhà nước không thể làm tốt bằng các tổ chức của xã hội dân sự do bận quá nhiều việc, quá nhiều vấn đề lớn cần phải ưu tiên... Các tổ chức trong xã hội dân sự góp phần và cung cấp cho nhà nước và thị trường những thông tin, những tín hiệu phản hồi cho những chính sách không thực tế, thậm chí sai lầm hay những phát triển lệch lạc. TD: Tổ chức công chứng tư?hiepcantho@gmail.com19I- C¸c ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc 51- Môc tiªu cña tæ chøc HCNN 2- C¸ch thøc thµnh lËp3- VÊn ®Ò quyÒn lùc – thÈm quyÒn4- Quy m« ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc HCNN5- Nguån lùc (nh©n lùc, tµi chÝnh c«ng), m«i tr­êng201-Môc tiªu cña tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc? Tæ chøc (ho¹t ®éng h­íng ®Õn MT) => Môc tiªu cña TCHCNN?жm b¶o ho¹t ®éng chÊp hµnh vµ ®iÒu hµnh => tæ chøc thùc hiÖn, ®­a ph¸p luËt vµo ®êi sèng (yªu cÇu qu¶n lý mäi ho¹t ®éng x· héi cã trËt tù, ®¸p øng môc tiªu) => Môc tiªu cña c¸c tæ chøc HCNN th­êng qu¸ nhiÒu vµ ¶nh h­ëng ®Õn nhiÒu nhãm lîi Ých kh¸c nhau trong x· héi: Đèi t­îng phôc vô cña HCNN? Kh«ng ph©n biÖt ng­êi giµu, ng­êi nghÌo, giíi tÝnh, t«n gi¸o => Toµn x· héi => MT mang ý nghÜa x· héi. lîi Ých c«ng céng Kh¸c víi DN (lîi nhuËn), tæ chøc nh©n ®¹o (tõ thiÖn) 211-Môc tiªu cña tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc? Môc tiªu cña c¸c tæ chøc HCNN khã l­îng ho¸ cô thÓ (trong khi doanh nghiÖp lµ doanh sè, lîi nhuËn kinh doanh ). Mét sè tæ chøc thµnh lËp nh»m thùc hiÖn môc tiªu chÝnh trÞ cña nhµ n­íc. Do tÝnh chÊt ®Æc biÖt nµy mµ môc tiªu th­êng ®­îc biÓu hiÖn th«ng qua c¸c khÝa c¹nh kh¸c. TD viÖc thµnh lËp UB Biên giới QG, Ban Biên giới Chính phủ Nh»m phôc vô lîi Ých c«ng (kể cả cung cấp dịch vụ công có thu phí, thì mục tiêu chính vẫn là lợi ích công cộng). 222- C¸ch thøc thµnh lËpĐÓ QLXH => ph¶i cã tæ chøc thùc hiÖn chøc năng QLNN => tæ chøc HCNN ®­îc thµnh lËp (do nhu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan) => Kh¸c víi doanh nghiÖp (lîi nhuËn), tæ chøc x· héi, nghÒ nghiÖp (tæ chøc tù nguyÖn)Nhµ n­íc ban hµnh luËt => TC HCNN ho¹t ®éng theo PL; QLXH b»ng PL => tæ chøc HCNN ®­îc ph¸p luËt quy ®Þnh trinh tù, c¸ch thøc thµnh lËp(x¸c lËp ®Þa vÞ ph¸p lý)Tuú theo chøc n¨ng, nhiÖm vô mµ ®Þa vÞ ph¸p lý cña c¸c c¬ quan HCNN ®ã sÏ ®­îc x¸c lËp bëi HP, LuËt, van b¶n ph¸p quy luËt d­íi luËt PhÇn lín c¸c n­íc, c¬ quan HCNN ë TW kh¸ æn ®Þnh. Cã n­íc quy ®Þnh chi tiÕt sè bé trong HP, luËt; cã n­íc kh«ng quy ®Þnh (TD: Néi c¸c Mü)233- VÊn ®Ò quyÒn lùc – thÈm quyÒnQuyền lực: Mét ®Æc tr­ng kh¸c biÖt: ho¹t ®éng cña tæ chøc HCNN mang tÝnh c«ng quyÒnQuyÒn lùc ph¸p lý thÓ hiÖn: Ban hµnh c¸c VB b¾t buéc c¬ quan cÊp d­íi, CBCC, tæ chøc, c«ng d©n thùc hiÖn (mÖnh lÖnh – phục tïng);KiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c VB QPPL; thµnh lËp ®oµn thanh tra, KT viÖc thùc hiÖn c¸c QĐQLTiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p GD, thuyÕt phôc, gi¶i thÝch, khen th­ëng trong thùc hiÖn c¸c QĐQL & cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p c­ìng chÕ. QuyÒn lùc NN - ®èi t­îng ®iÒu chØnh réng; nh­ng CBCC thùc hiÖn nguyªn t¾c “lµm theo qui ®Þnh PL” kh¸c víi c«ng d©n “Lµm nh­ng gi ph¸p luËt kh«ng cÊm”243- VÊn ®Ò quyÒn lùc – thÈm quyÒnThÈm quyÒn: C¬ quan HCNN ®­îc trao thÈm quyÒn t­¬ng xøng- lµ c¬ së ®Ó ph©n biÖt ®Þa vÞ ph¸p lý vµ t¹o ra quyÒn lùc ph¸p lý thùc tÕ => chèng l¹m quyÒn, trèn tr¸nh thùc hiÖn thÈm quyÒn.ThÈm quyÒn cña c¬ quan HCNN chia thµnh 2 lo¹i: c¬ quan thÈm quyÒn chung & c¬ quan thÈm quyÒn riªngThÈm quyÒn cña nhµ qu¶n lý c«ng ®èi víi cÊp d­íi th­êng yÕu h¬n nhµ qu¶n lý khu vùc t­.254- Quy m« ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc HCNNQuy m«C¬ cÊu c¸c bé phËn cÊu thµnhNguån lùcTW§Pnh©n lùcvËt lùctµi lùc: NSNN=>chi; KiÓmto¸nChÊt l­îngSè l­îng265- Mét sè ®Æc tr­ng chi tiÕt kh¸cHoạt động cña c¬ quan HCNN th­êng mang tÝnh c­ìng chÕ, ®éc quyÒn vµ cã ¶nh h­ëng réng lín ®Õn x· héiHoạt động cña c«ng chøc bÞ ®iÒu tiÕt chÆt chÏ bëi PLTÝnh chuyªn m«n ho¸ cao; ®a d¹ng vÒ chuyªn m«n vµ ph¹m vi hoạt động ; hoạt động ®­îc b¶o ®¶m b»ng NSNNC¸c s¶n phÈm, dÞch vô kh«ng ®­îc trao ®æi mua b¸n trªn thÞ tr­êng=> c¸c tæ chøc HCNN chØ tr«ng cËy vµo nguån tµi chÝnh cña CP(hạn hÑp) => ¶nh h­ëng ®Õn c¸c QĐQL:Hoạt động QLHCNN C¸c TCHCNNCung cÊp hµng hãa vµ dÞch vô c«ngII- Tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam®Æc tr­ng c¬ b¶n cña tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc CHXHCN ViÖt Nam HÖ thèng c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­ícThÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan HCNN281- Những yÕu tè t¸c ®éng ®Õn tæ chøc HCNNSù ph©n bæ quyÒn lùc nhµ n­íc trong BMNN Quan ®iÓm c¬ b¶n cña жng CSVN chi phèi ®Æc tr­ng cña tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc CHXHCN ViÖt Nam291- ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc CHXHCN ViÖt Nam Tæ chøc HCNN ®­îc thµnh lËp nh»m thùc hiÖn chøc nang QLNN=> lµ tæ chøc mang tÝnh quyÒn lùc NNCQHCNN ho¹t ®éng th­êng xuyªn, liªn tôc, hµng ngµy, t­¬ng ®èi æn ®Þnh nh»m ®­a ®­êng lèi, quan ®iÓm, CS cña жng & PL cña Nhµ n­íc vµo ®êi sèng XH => c¬ cÊu tæ chøc cã tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi.C¸c c¬ quan HCNN t¹o thµnh mét hÖ thèng thèng nhÊt TW=>c¬ së, chÞu sù chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña CQHC cao nhÊtThÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc ®­îc giíi h¹n trong ph¹m vi chÊp hµnh, ®iÒu hµnhSè l­îng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc ë TW vµ ®Þa ph­¬ng biÕn ®éng theo thêi gian 30 Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ: thường xuyên thay đổi (nhập, tách), xu hướng chung là giảm số lượng Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ. Từ 32 Bộ, CQ ngang Bộ, hàng chục Cơ quan thuộc Chính phủ trước đây, giảm xuống còn 26 Bộ, ngang Bộ (nhiệm kỳ 2002-2007), giảm còn 22 Bộ, CQ ngang Bộ hiện nay. Thực tiễn vẫn xảy ra chồng chéo, giẫm chân, đùn đẩy trách nhiệm, phối hợp chưa chặt (vai trò chủ trì, vai trò phối hợp): Bộ XD – Bộ GTVT: tranh chấp thẩm quyền thanh tra xây dựng công trình giao thông Bộ NN&PTNT – Bộ KH&CN: tranh chấp thẩm quyền cho nuôi tôm thẻ chân trắng. Bộ NN&PTNT – Bộ TN&MT: tranh chấp thẩm quyền quản lý lưu vực sông. hiepcantho@gmail.com31Thành lập các Tổ chức liên ngành, tư vấn như Hội đồng, BCĐ có tính nhất thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong một giai đoạn.Thủ tướng chỉ đạo, giao Bộ Nội vụ rà soát theo hướng giảm hiepcantho@gmail.com323- HÖ thèng c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­ícChÝnh phñ:Bé, c¬ quan ngang béC¬ quan thuéc ChÝnh phñ3.1- Tæ chøc HCNN ë trung ­¬ng3.2- ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ngHéi ®ång nh©n d©n?Uû ban nh©n d©n33ChÝnh phñ - HP 1992Nh©n d©n(cö tri)Quèc héiChñ tÞch n­ícThñ t­íng CP-C¸c Phã Thñ t­íngC¸c Bé tr­ëng; Thñ tr­ëngc¬ quan ngang béQ§ Bæ nhiÖm; miÔn nhiÖm;c¸ch chøc, cho tõ chøc theo NQ cña Quèc héi§Ò nghÞ BÇu, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch n­ícPhª chuÈn theo ®Ò nghÞ cña Thñ t­íngBÇu, miÔnb·i nhiÖm §Ò cö, miÔn nhiªm c¸ch chøc , tõ chøc34Bé, c¬ quan ngang béLµ c¬ quan cña ChÝnh phñ thùc hiÖn chøc nang QLNN vÒ c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc ®­îc giao trong ph¹m vi c¶ n­íc; QLNN c¸c dÞch vô c«ng trong c¸c ngµnh lÜnh vùc thuéc ph¹m vi qu¶n lý nhµ n­íc cña béNhiệm vụ, quyền hạn: LËp qui (tham m­u so¹n th¶o vµ ban hµnh theo q®Þnh) ≠ c¸c së (chØ tham m­u so¹n th¶o, kh«ng ban hµnh) – Thực tiễn, chất lượng lập qui của các Bộ? ChiÕn l­îc, QH, KH Cã Bé ®­îc giao lµm ®¹i diÖn chñ së huu phÇn vèn NN t¹i DN cã vèn nhµ n­íc 35Bé, c¬ quan ngang béBé QLNN chuyªn ngµnh (Tµi chÝnh, c«ng th­¬ng, ) vµ Bé QLNN ®a ngµnh. => Xu hướng: Bộ QLNN đa ngành, đa lĩnh vực?C¬ cÊu tæ chøc cña Bé NhiÖm vô, quyÒn h¹n c¬ b¶n cña bé (178/2007/NĐ-CP)36C¬ quan thuéc ChÝnh phñDo ChÝnh phñ thµnh lËp ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do ChÝnh phñ quy ®Þnh Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô, quyÒn h¹n QLNN vÒ ngµnh, lÜnh vùc; QLNN c¸c dÞch vô c«ng thuéc ngµnh, lÜnh vùc;Ho¹t ®éng sù nghiÖp ®Ó phôc vô nhiÖm vô QLNN cña ChÝnh phñ hoÆc thùc hiÖn mét sè dÞch vô c«ng cã ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt quan träng mµ ChÝnh phñ ph¶i trùc tiÕp chØ ®¹o37ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ngHéi ®ång nh©n d©nUû ban nh©n d©n38Héi ®ång nh©n d©n (?)C¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng, ®¹i diÖn cho ý chÝ, nguyÖn väng vµ quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, do ND ®Þa ph­¬ng bÇu ra, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ND ®Þa ph­¬ng vµ CQNN cÊp trªn.Chøc nang c¬ b¶n: QĐ d­íi hinh thøc NQ vÒ c¸c vÊn ®Ò quan träng cña ®Þa ph­¬ng & c¸c biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn NQ ®ãGi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c Nghi quyÕtHinh thøc ho¹t ®éng cña HĐND c¸c cÊp: Kú häp cña HĐND; Th­êng trùc HĐND; C¸c ban cña Héi ®ång nh©n d©nThÈm quyÒn HĐND cÊp tØnh, huyÖn trªn 7 lÜnh vùc; cÊp x· trªn 6 lÜnh vùc (LuËt tæ chøc HĐND & UBND 2003)39Uû ban nh©n d©nHéi ®ång nh©n d©n C¬ quan chÊp hµnh H§ND vµ lµ c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng CQ§P = H§ND vµ UBND. ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng thuéc hÖ thèng TC HCNN? Bé m¸y HCNN ë ®Þa ph­¬ng (theo nghÜa réng? hÑp? )Uû ban nh©n d©nChñ tÞchC¸c Phã Chñ tÞchC¸c uû viªnBÇu, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm40Uû ban nh©n d©nSè l­îng thµnh viªn UBND: cÊp tØnh (9-11; ®èi víi Hµ Néi vµ TP HCM kh«ng qu¸13); cÊp huyÖn (7-9); cÊp x·(3-5)UBND cã nhiÖm vô: Tæ chøc vµ chØ ®¹o thi hµnh HiÕn ph¸p, luËt, c¸c van b¶n cña c¬ quan nhµ n­íc cÊp trªn vµ NghÞ quyÕt cña H§ND cïng cÊpThÈm quyÒn UBND: CÊp tØnh, cÊp huyÖn trªn 14 lÜnh vùc (LuËt tæ chøc HĐND vµ UBND 2003); CÊp x· trªn 6 lÜnh vùc(LuËt tæ chøc HĐND&BND 2003)41C¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc UBNDLµ c¬ quan tham m­u gióp UBND cïng cÊp thùc hiÖn chøc n¨ng QLNN ë ®Þa ph­¬ng Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô quyÒn h¹n theo sù uû quyÒn cña UBND cïng cÊp & theo quy ®Þnh cña PL ChÞu sù chØ ®¹o, qu¶n lý vÒ tæ chøc, biªn chÕ & c«ng t¸c cña UBND cïng cÊp; sù chØ ®¹o vµ kiÓm tra vÒ nghiÖp vô cña c¬ quan chuyªn m«n cÊp trªnSè l­îng, tªn gäi cña c¸c c¬ quan chuyªn m«n: cÊp tØnh(13/2008/NĐ-CP); cÊp huyÖn (14/2008/NĐ-CP) UBND cÊp x· kh«ng cã c¸c c¬ quan chuyªn m«n; chØ cã c¸c chøc danh chuyªn m«nC¸c c¬ quan thuéc ngµnh däc: ThuÕ; Kho b¹c; H¶i quan => Quy chÕ phèi hîp4- ThÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan HCNNThÈm quyÒn lËp chÝnh s¸ch: Lµ quyÒn ®Ò ra ®Þnh h­íng, chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p, lín trong QLHCNN ë TW vµ ®Þa ph­¬ngThÈm quyÒn lËp quy. . Lµ quyÒn ban hµnh c¸c VBQPPL trong QLHCNN: CP lËp quy vÒ c¸c vÊn ®Ò chÝnh vµ quan träng víi c¶ n­íc; Bé, CQĐP lËp quy thuéc ngµnh, lÜnh vùc; quyÒn tù chñ cña ®Þa ph­¬ng Ph¹m vi L/quy réng=> tu©n thñ: hîp ph¸p + VBCQNN cÊp trªnThÈm quyÒn tæ chøc, ®iÒu hµnh (thÈm quyÒn HC)Lµ quyÒn tæ chøc, ®iÒu hµnh trùc tiÕp => ban hµnh c¸c QĐHC (¸p dông PL) ®Ó tæ chøc ®êi sèng hîp ph¸p, hîp lý: cÊp phÐp, ®¨ng ký; chøng nhËn, c«ng ch­ng, thÞ thùc; H§ hµnh chÝnh; c­ìng chÕ hµnh chÝnh, tr­ng dông, tr­ng mua43III- HiÖu qu¶ cña c¸c c¬ quan HCNN1- Kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc HiÖu qu¶ ®­îc xem xÐt g¾n liÒn víi c¶ qu¸ trinh hoạt động nh»m t¹o ra kÕt qu¶Trong s¶n xuÊt kinh doanh?; Trong qu¶n lý hµnh chÝnh?;HiÖu qu¶ tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc?2- C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc  442- C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­ícMôc tiªu tæ chøc(1) C¬ cÊu tæ chøc(2) §Þnh biªn(c¬ cÊu, tr×nh ®é c«ng chøc) (3)Hoµn thiÖn c¸c nguyªn t¾c vËn hµnh tæ chøc(4) M« h×nh vµ phong c¸ch qu¶n lý (5)H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn VH tæ chøc (6)452- C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­ícMôc tiªu cña tæ chøc(hç trî nhau; x¸c ®¸ng:®Þnh l­îng; ®Þnh tÝnh; kh¶ thi; sù hoµ nhËp cña môc tiªu trong tæ chøc)Lùa chän c¬ cÊu tæ chøc;§Þnh biªn§Þnh viÖc(chøc n¨ng)§Þnh tæ chøc (c¬ cÊu)§Þnh ng­êi(x¸c ®Þnh biªn chÕ) §Þnh biªn lµ viÖc quy ®Þnh sè l­îng vµ c¬ cÊu nh©n sù. §Þnh biªn lµ c¬ së quan träng ®Ó QL sö dông nguån lùc: Sè l­îng & c¬ cÊu c«ng chøc => XD kÕ ho¹ch NS => KH tuyÓn dông => ®µo t¹o, BD vµ PT(n©ng ng¹ch; ®Ò b¹t.) Ph­¬ng ph¸p luËn x¸c ®Þnh biªn chÕ46Thảo luận/Tự nghiên cứu: Cơ quan anh/chị có thuộc TC HCNN? Giải pháp gì để hoàn thiện tổ chức hành chính nhà nước ở địa phương? Nâng cao, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ quan mà các anh/chị hiện đang công tác.hiepcantho@gmail.com47