Tài liệu huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp

Các chức danh được sử dụng trong các ấn phẩm của ILO tuân thủ quy định của Liên Hiệp Quốc và cách tr điểm nào của Văn ph động Quốc tế về t đất đai, l đồng thời cũng không ấn định phạm vi về ranh giới nào. Các tác giả chịu trách nhiệm hoàn toàn về quan điểm thể hiện trong các bài viết có k ăn ph động Quốc tế chấp nhận các luận điểm thể hiện trong đó. Việc dẫn chứng về tên công ty, sản phẩm thương mại và quy tr ăn ph động Quốc tế, đồng thời, việc không nêu tên công ty, sản phẩm thương mại hoặc quy tr là Văn ph động Quốc tế không chấp nhận chúng. ình bày các tài liệu này không nhằm thể hiện bất cứ quan òng Lao ình hình pháp luật, về ãnh thổ hoặc nhà chức trách của bất kỳ quốc gia nào

pdf138 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 10/12/2020 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phöông phaùp huaán luyeän höôùng vaøo haønh ñoäng coù söï tham gia cuûa coäng ñoàng daønh cho noâng daân HUAÁN LUYEÄN AN TOAØN VEÄ SINH LAO ÑOÄNG TRONG NOÂNG NGHIEÄP Taøi lieäu daønh cho Giaûng vieân Bảnquyền của Tổ chứcLao độngQuốc tế 200 Ấn phẩm củaTổ chức Lao động quốc tế được hưởng quy chế bản quyền theoNghị địnhThư số 2 của Công ướcBản quyềnToàn cầu. Tuy nhiên, một số trích đoạn ngắn từ những ấn phẩm này có thể được sử dụngmàkhông cần xin phép với điều kiện phải nêu r động tái bản hoặc dịch thuật các ấn phẩm này phải được phép của Ph ăn ph động Quốc tế, CH-1211, Geneva 22,Thuỵ Sĩ; Văn ph động quốc tế sẵn Các thư viện, các viện nghiên cứu và các cơ quan khác có đăng k tại Vương Quốc Anh Cơ quan Cấp giấy phép bản quyền, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP (Fax: (+44) (0)20 7631 5500; email: cla@cla.co.uk), tại Mỹ ) hoặc tại các quốc gia khác, với các Tổ chức Cấp giấy phép xuất bản, có thể phô tô copy lại các ấn phẩm này theo đúngmụcđích nêu trong giấy phép đ được cấp. Các chức danh được sử dụng trong các ấn phẩmcủa ILO tuân thủ quy định củaLiênHiệpQuốc và cách tr điểm nào của Văn ph động Quốc tế về t đất đai, l đồng thời cũng không ấn định phạmvi về ranh giới nào. Các tác giả chịu trách nhiệm hoàn toàn về quan điểm thể hiện trong các bài viết có k ăn ph độngQuốc tế chấp nhận các luận điểm thể hiện trong đó. Việc dẫn chứng về tên công ty, sản phẩm thươngmại và quy tr ăn ph độngQuốc tế, đồng thời, việc không nêu tên công ty, sản phẩm thươngmại hoặc quy tr làVăn ph độngQuốc tế không chấp nhận chúng. 7 õ nguồn trích dẫn.Mọi hoạt òng Xuất bản (Quyền và Giấy phép) của V òng Lao òng Lao sàng tiếp nhận các yêu cầu cấp phép. ý vớ Trung tâm bản quyền, 222 RoseWood Drive, Danvers, MA01923 (Fax: (+1) (978) 750 4470; email: ã ình bày các tài liệu này không nhằm thể hiện bất cứ quan òng Lao ình hình pháp luật, về ãnh thổ hoặc nhà chức trách của bất kỳ quốc gia nào, ý tên, các nghiên cứu và trong các tài liệu khác. Việc xuất bản tài liệu không bao hàm việc V òng Lao ình không bao hàm sự chấp nhận củaV òngLao ình khôngmangýnghĩa òngLao i info@copy-right.com ISBN: 978-92-2-820802-3 Xuất bản lần đầu năm 2007 Lêi giíi thiÖu N«ng nghiÖp ®· vμ ®ang ®ãng vai trß quan träng trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ vμ x· héi cña n íc ta, thu hót kho¶ng 56,8% lùc l îng lao ®éng cña c¶ n íc. Cã nhiÒu nguy c¬ ®e do¹ ®Õn an toμn vμ søc khoÎ cña ng êi lao ®éng trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, trong ®ã ®¸ng chó ý lμ nh÷ng nguy c¬ tai n¹n do sö dôngm¸y c¬ khÝ n«ng nghiÖp, do tiÕp xóc víi ho¸ chÊt ®éc h¹i vμ do sö dông ®iÖn kh«ng an toμn. ChÝnh v× vËy, viÖc h íng dÉn cho n«ng d©n c¸c gi¶i ph¸p hay, phï hîp víi thùc tÕ s¶n xuÊt vμ dÔ thùc hiÖn nh»m t¨ng c êng an toμn vμ vÖ sinh lao ®éng lμ viÖc lμmcÇn thiÕt. Ph ¬ng ph¸p gi¸o dôc h íng vμo hμnh ®éng cã sù tham gia cña céng ®ång dμnh cho n«ng d©n lμ ph ¬ng ph¸p huÊn luyÖn ®· ®¹t ® îc nh÷ng kÕt qu¶ tèt ®Ñp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n “N©ng cao n¨ng lùc an toμn vμ vÖ sinh lao ®éng trong n«ng nghiÖp t¹iViÖtNam” (RAS/04/M01/JPN) tõ th¸ng 5 n¨m2004®Õn th¸ng 7 n¨m2007.Cuèn tμi liÖu “HuÊn luyÖn an toμn vÖ sinh lao ®éng trong n«ng nghiÖp” dμnh cho gi¶ng viªn nμy ® îc biªn so¹n trªn c¬ së ¸p dông ph ¬ng ph¸p gi¸o dôc h íng vμo hμnh ®éng ®· gãp phÇn quan träng vμo viÖc cung cÊp kiÕn thøc cho ®éi ngò gi¶ng viªn, t×nh nguyÖn viªn n«ng d©n vμ n«ng d©n c¸c tØnh thamgia dù ¸n. Néi dung tμi liÖu nμy bao gåm bμi tËp thùc hμnh víi 42 ®iÓm kiÓm ®Þnh ®· ® îc lùa chän s¸t víi thùc tÕ s¶n xuÊt cïng víi 6 chuyªn ®Ò kü thuËt, ®ã lμ: (1)S¾p xÕp vμ vËn chuyÓn n«ng s¶n; (2)N¬i lμm viÖc vμ dông cô lao ®éng; (3)An toμn ®iÖn vμ m¸y n«ng nghiÖp; (4)M«i tr êng tù nhiªn vμ sö dông ho¸ chÊt an toμn; (5)§iÒu kiÖn phóc lîi vμ (6)Tæ chøc c«ng viÖc. Khi tham gia ch ¬ng tr×nh huÊn luyÖn nμy, c¸c gi¶ng viªn nguån vμ c¸c t×nh nguyÖn viªn sÏ ® îc n©ng cao kiÕn thøc vÒ an toμn vμ vÖ sinh lao ®éng ®Ó cã thÓ phæ biÕn cho bμ con n«ng d©n c¸ch tù x¸c ®Þnh nh÷ng viÖc cÇn c¶i thiÖn, tù lùa chän u tiªn, tù x©y dùng kÕ ho¹ch vμ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®ã. Ban ®Çu chØ lμ nh÷ng c¶i thiÖn ®¬n gi¶n, rÎ tiÒn, dÔ thùc hiÖn, dÇn dÇn tiÕn ®Õn nh÷ng c¶i thiÖn ngμy cμng hoμn thiÖn h¬n. Sau h¬n 3 n¨m (5/2004-12/2007) triÓn khai c¸c líp tËp huÊn an toμn vÖ sinh lao ®éng theo ph ¬ng ph¸pWIND trong khu«n khæ dù ¸nRAS/04/M01/JPNvμmë réng t¹i 19 ®Þa ph ¬ng trªn c¶ n íc, cuèn tμi liÖu nμy ®· gãp phÇn thiÕt thùc, hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c huÊn luyÖn cho bμ con n«ng d©n vÒ an toμn - vÖ sinh lao ®éng, phßng ngõa tai n¹n lao ®éng vμ bÖnh tËt liªn quan ®Õn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. GÇn 30.000 c¶i thiÖn ®· ® îc chÝnh bμ con n«ng d©n tù c¶i thiÖn sau khi thamdù c¸c kho¸ tËp huÊn nμy. §Ó hç trî ho¹t ®éng triÓn khai An toμn vÖ sinh lao ®éng trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp thuéc “Ch ¬ng tr×nh quèc gia vÒ B¶o hé lao ®éng,An toμn lao ®éng vμVÖ sinh lao ®éng ®Õn n¨m 2010”, CôcAn toμn lao ®éng, Bé Lao ®éng-Th ¬ng binh vμ X· héi ®· phèi hîp víi c¸c chuyªn gia cña Tæ chøc lao ®éng quèc tÕ (ILO) biªn tËp l¹i vμ cã söa ®æi, bæ sung tμi liÖu huÊn luyÖn nμy nh»m gióp cho gi¶ng viªn nguån cña c¸c ®Þa ph ¬ng vμ c¸c T×nh nguyÖn viªn n«ng d©n n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ tËp huÊn, huÊn luyÖn. Hy väng r»ng cuèn tμi liÖu nμy sÏ gãp phÇn tÝch cùc vμo viÖc c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, b¶o ®¶man toμn vμ søc khoÎ cho bμ con n«ng d©n. Xin tr©n träng giíi thiÖu vμ mong nhËn ® îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp vμ cña bμ con n«ng d©n vÒ cuèn tμi liÖu nμy ®Ó gióp chóng t«i hoμn thiÖn h¬n trong nh÷ng lÇn t¸i b¶n sau./. CôcAn toμn lao ®éng BéLao®éng-Th ¬ng binh vμX·héi. LỜI TỰA Tôi rất vui mừng khi thấy phiên bảnmới của ch ng trìnhWIND (Phát triển tình làng nghĩa xóm ể cải thiện iều kiện lao ộng) do CụcAn toàn L ộng, Bộ ộng - ã hội Việt Nam ( ộ ) xây dựng. Bộ H cùng với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Hội nông dânViệtNamvàHội Phụ nữViệtNam ã thực hiện huấn luyện cho nhiều bà con nông dân ởViệt Nam trong việc ứng dụng ìnhWIND này.Tôi xin phép ợc bày tỏ sự cảm nchân thành củamình ối với nhữngnỗ lực . ình WIND là ch ng trình huấn luyện h ớng vào hành ộng có sự tham gia cỉa cộng ồng nhằm giúp ỡ bà con nông dân tìm kiếm các cải thiện ản và dễ thực hiện. Ch ng trình áp dụng ầy ủ những công cụ huấn luyện có sự tham gia, ví dụ nh bản kiểm ịnh hành ộng và sách tranh với những ví dụ tốt nhằmhỗ trợ bà con thực hiện các hành ộng cải thiện của chính họ. Nhiều bà con nông dânViệtNam ã gópvào sự phát triển của ch ng trìnhWINDkể từ khi ch ng trình ợc hình thành ở Cần Th n m 1996, là sản phẩm của sự hợp tác kỹ thuật giữaTrung tâmSức khoẻ Lao vàMôi tr ờng Lao ộng của SởYtế thành phốCần Th , Việt Nam và Viện Khoa học Lao ộng, Kawasaki, Nhật Bản. Những ý t ởng và cải thiện do bà con nông dânViệtNam thực hiện ngày càng ợc nhiều n ớc biết ến nh những ví dụ tốt khích lệ các cải thiện về an toàn và vệ sinh lao ộng. Phiên bản mới này của cuốn tài liệu “Huấn luyện An toàn vệ sinh lao ” của ợc thiết kế nhằm hỗ trợ cho các giảng viên cấp tỉnh trong quá trình huấn luyện cho các tình nguyện viên nông dân ch ng trìnhWIND.Cần chú ý các b ớc sau khi sử dụng cuốn tài liệu huấn luyện của ch ng trìnhWIND: -C ọcTài liệu ể hiểu rõ nội dung của tất cả các iểmkiểm ịnh; - Nhìn ngắm nông trại, cánh ồng lúa và c n nhà của mình và bỏ ít phút lướt qua nơi liên quan ến các iểm kiểm ịnh vớ ình hoặc bạn bè củamình; -Khuyến khích cả namvànữgiới cùng tích cực thamgia vào bài tập kiểm ịnh - Kiểm tra tất cả các khía cạnh của công việc bao gồm cất giữ và vận chuyển nông sản, t thế làm việc, an toàn trong sử dụng máy, iện và hoá chất và nhà tiêu, n ớc uống hợpvệ sinh và các ph ng tiện phúc lợi khác; -Thảo luận kết quả kiểm ịnh theo nhómvà ề ra nhữnghành ộng u tiên; - Bắ ầu với những cải thiện có chi phí thấp bằng cách tận dụng những nguyên vật liệu có sẵn tại ị . Tôi thực sự hy vọng rằng giảng viên và bà con nông dân ch ng trìnhWINDsẽ coi phiên bản mới này là một công cụ hữu ích ể cải thiệ ều kiện về an toàn, vệ ộng trong sản xuất nông nghiệp. Phiên bản mớ ợc soạn thảo dựa trên khuôn khổ củ ìnhKhu vực ChâuÁ của ILO/Nhật Bản vềNâng cao ựcAn toànVệ ộng trongNôngnghiệp tạiViệtNamvà Tháng 12 n m 2007 Tsuyoshi Kawakami ươ Thương Binh và X chương tr đư ơ Chương tr ươ ư đơn gi ươ ư ươ ươ đư ơ động ư ơ ư đư ư ư động trong nông nghiệp đư ươ ư ươ ùngđ đi i các thành viên trong gia đ ư ư ươ ư a phương ươ sinh và lao đ i này đư a Chương tr được sự hỗ trợ vềmặt tài chính củaChương trình. đ đ đ ao đ Lao đ B LĐTBXH LĐTBX đ đ đó đ đ đ đ đ đ đ đ đ đóng ă đó đ đ đ đ đ đ đ đ ă đ đ đ đ đ đ đ đ t đ đ đ n các đi năng l sinh lao đ ă B LĐTBXH ao đ Văn ph Đông Á ă ộ Chuyên gia cao cấp về An toàn và Vệ sinh L ộng òng Tiểu Khu vực , ILO B ng-cốc, Thái Lan Email: kawakami@ilo.org Lôi giôùi thieäuø Lôøi töïa Baûn kieåm ñònh haønh ñoäng 1-11 Saép xeáp vaø vaän chuyeån noâng saûn (ñieåm kieåm ñònh 1-8) 13-29 Nôi laøm vieäc vaø duïng cuï lao ñoäng (ñieåm kieåm ñònh 9-15) 31-45 An toaøn ñieän vaø maùy noâng nghieäp (ñieåm kieåm ñònh 16-20) 47-57 Moâi tröôøng töï nhieân vaø söû duïng hoùa chaát an toaøn (ñieåm kieåm ñònh 21-29) 59-77 Ñieàu kieän phuùc lôïi (ñieåm kieåm ñònh 30-37) 79-95 Toå chöùc coâng vieäc (ñieåm kieåm ñònh 38-42) 97-107 Nhöõng ñieån hình toát 109-130 MUÏC LUÏC CAÙCH SÖÛ DUÏNG 1- Trao ñoåi tröïc tieáp vôùi chuû hoä. Tìm hieåu theâm veà ngheà nghieäp chính, soá ngöôøi trong gia ñình cuõng nhö nhöõng vaán ñeà thuaän lôïi khoù khaên thöôøng gaëp trong coâng vieäc. 2- Xaùc ñònh roõ nôi caàn phaûi kieåm ñònh. 3- Ñoïc qua moät löôït baûn kieåm ñònh vaø boû ít phuùt ñi löôùt qua nôi caàn kieåm tröôùc khi thöïc hieän vieäc kieåm ñònh. 4- Ñoïc thaät kyõ töøng ñeà muïc. Öùôùc tính vieäc ñaùnh giaù, neáu caàn hoûi theâm caùc thaønh vieân trong gia ñình. Neáu cho raèng ñeà muïc treân ñaõ ñöôïc thöïc hieän toát roài khoâng caàn phaûi caûi thieän gì theâm, ñaùnh daáu vaøo oâ Neáu cho raèng ñeà muïc treân caàn phaûi caûi thieän, ñaùnh daáu vaøo oâ . Söû duïng phaàn ñeå moâ taû vò trí hoaëc ñeà nghò cuûa mình. 5- Sau khi ñaõ hoaøn taát, ñoïc qua moät laàn nöõa taát caû caùc ñeà muïc coù ñaùnh daáu . Choïn moät vaøi ñeà muïc ñöôïc cho laø quan troïng nhaát vaø ñaùnh daáu cho nhöõng ñeà muïc naøy. 6- Tröôùc khi hoaøn taát, phaûi xem laïi taát caû caùc ñeà muïc ñaõ ñöôïc ñaùnh daáu hoaëc ñaõ ghi chuù hay chöa ñeå ñaûm baûo ñaõ kieåm ñònh ñuû. KHOÂNG. COÙ GHI CHUÙ COÙ ÖU TIEÂN Trang 1 Baûn kieåm ñònh haønh ñoäng BAÛN KIEÅM ÑÒNH HAØNH ÑOÄNG 1- Giöõ ñöôøng vaän thaät thoâng thoaùng vaø baèng phaúng ñeå deã ñi laïi vaø vaän chuyeån noâng saûn. chuyeån Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. Trang 2 I- SAÉP XEÁP VAØ VAÄN CHUYEÅN VAÄT LIEÄU Baûn kieåm ñònh haønh ñoäng 2. Loaïi boû nhöõng moâ ñaát vaø loã hoång treân ñöôøng vaän chuyeån. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 3. Baéc caàu qua soâng raïch ñuû roäng vaø chaéc chaén. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 4. Söû duïng giaù keä nhieàu taàng gaàn nôi laøm vieäc ñeå saép xeáp vaät duïng, noâng cuï hoaëc noâng saûn. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: 5. Söû duïng nhöõng thuøng hoaëc gioû coù tay naém chaéc chaén vaø kích côõ phuø hôïp ñeå khuaân vaät duïng vaø noâng saûn. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. Trang 3 Baûn kieåm ñònh haønh ñoäng 6. Söû duïng caùc loaïi xe keùo, xe ñaåy, ghe xuoàng hoaëc suùc vaät ñeå chuyeân chôû vaät naëng. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 7. Gaén vaøo xe ñaåy vaø xe keùo nhöõng baùnh xe ñuû lôùn ñeå deã di chuyeån treân ñöôøng ruoäng. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 8. Söû duïng truïc laên, baêng chuyeàn hoaëc nhöõng phöông tieän cô giôùi khaùc ñeå di chuyeån hoaëc naâng vaät naëng. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. Trang 4 II- NÔI LAØM VIEÄC VAØ DUÏNG CUÏ LAO ÑOÄNG Baûn kieåm ñònh haønh ñoäng 9. Ñieàu chænh ñoä cao ñeå coâng vieäc ñöôïc thöïc hieän ngang taàm khuyûu tay hoaëc thaáp hôn taàm khuyûu taymoät chuùt . Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 10. Cung caáp gheá ngoài coù choã töïa löng chaéc chaén. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 11. Choïn caùch thöùc laøm vieäc ñeå coù theå xen keõû giöõa ñöùng vaø ngoài hoaëc haïn cheá bôùt tö theá cuùi gaäp ngöôøi. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 12. Ñaët caùc vaät lieäu, duïng cuï hoaëc nuùt ñieàu khieån thöôøng duøng trong taàm vôùi. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. Trang 5 Baûn kieåm ñònh haønh ñoäng 13. Choïn nhöõng duïng cuï toán ít söùc khi thao taùc. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 14. Quy ñònh choã ñeå coá ñònh cho moãi duïng cuï. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 15. Söû duïng caùc gaù laép, baøn keïp hoaëc caùc thieát bò coá ñònh khaùc ñeå coá ñònh vaät duïng khi laøm vieäc. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 16. Choïn mua maùy an toaøn vaø thöôøng xuyeân baûo döôõngmaùy. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. III- AN TOAØN ÑIEÄN VAØ MAÙY NOÂNG NGHIEÄP Trang 6 Baûn kieåm ñònh haønh ñoäng 17. Che chaén thích hôïp cho nhöõng boä phaän chuyeån ñoäng nguy hieåm cuûamaùy. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 18. Söû duïng nhöõng thieát bò nhaäp vaø ra saûn phaåm thích hôïp ñeå traùnh nguy hieåm vaø gia taêng naêng suaát. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 19. Ñaët nhöõng nuùt ñieàu khieån khaån caáp ôû nôi deã thaáy vaø gaén nhaõn ghi chuù baèng tieáng Vieät cho nhöõng coâng taéc naøy. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 20. Coá ñònh vaø bao che an toaøn caùc daây daãn ñieän. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. Trang 7 Baûn kieåm ñònh haønh ñoäng 21. Taêng cöôøng thoâng gioù töï nhieân ñeå laøm thoaùng khoâng khí trong nhaø. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 22. Sôn töôøng baèng maøu saùng vaø taän duïng aùnh saùng töï nhieân ñeå taêng saùng cho nôi laøm vieäc. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 23. Haïn cheá laøm vieäc quaù laâu vôùi moâi tröôøng noùng hoaëc laïnh. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 24. Choïn ñuùng loaïi thuoác baûo veää thöïc vaät caàn duøng vaø söû duïng ñuùng lieàu. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. IV- MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN VAØ SÖÛ DUÏNG HOÙA CHAÁT AN TOAØN Trang 8 Baûn kieåm ñònh haønh ñoäng 25. Caát giöõ thuoác baûo veä thöïc vaät, hoùa chaát noâng nghieäp vaø caùc duïng cuï phun xòt thuoác ôû nôi rieâng bieät vaø an toaøn. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 26. Baûo ñaûm caùc chai hoaëc bao bì ñöïng thuoác baûo veä thöïc vaät vaø hoùa chaát noâng nghieäp ñeàu coù nhaõn. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 27. Tìm nhöõng bieän phaùp thaät an toaøn ñeå xöû lyù nhöõng chai loï, voû hoäp thuoác baûo veä thöïc vaät vaø hoùa chaát ñaõ qua söû duïng. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 28. Thu thaäp nhöõng thoâng tin veà an toaøn trong söû duïng hoùa chaát noâng nghieäp ñoàng thôøi phoå bieán laïi cho coäng ñoàng. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. Trang 9 V- ÑIEÀU KIEÄN PHUÙC LÔÏI Baûn kieåm ñònh haønh ñoäng 29. Chuù yù ñeán nguy haïi cuûa suùc vaät, coân truøng hoaëc saâu boï. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 30. Cung caáp ñuû nöôùc uoáng vaø caùc loaïi giaûi khaùt taïi nôi laøm vieäc Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 32. Coù nhaø taém, nhaø tieâu hôïp veä sinh ñeå söû duïng. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. Trang 10 Baûn kieåm ñònh haønh ñoäng 34. Söû duïng caùc phöông tieän baûo hoä lao ñoäng nhö aùo quaàn, gaêng tay, giaøy, muõ, khaåu trang ñeå phoøng traùnh tai naïn vaø haïn cheá tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc haïi. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: 35. Coù tuû thuoác caáp cöùu vaø troàng moät soá caây thuoác thoâng thöôøng trong vöôøn nhaø. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 36. Quan taâm ñeán phuï nöõ coù thai, treû em, ngöôøi giaø vaø ngöôøi taøn taät. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 37. Giöõ treû thaät an toaøn baèng caùch phoøng beänh vaø tai naïn. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. Trang 11 Baûn kieåm ñònh haønh ñoäng VI- TOÅ CHÖÙC COÂNG VIEÄC 38. Saép xeáp coâng vieäc thaät toát ñeå ruùt ngaén ñöôøng vaän chuyeån noâng saûn. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 39. Xen keõ nhöõng ñôït nghæ ngaén khi laøm vieäc. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 40. Thöïc hieän ñeàu ñaën nhöõng ngaøy nghæ cuoái tuaàn. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 41. Cuøng thöïc hieän nhöõng coâng vieäc trong coäng ñoàng. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. 42. Chia seû coâng vieäc trong gia ñình nhaèm traùnh quaù taûi vaø nhaøm chaùn. Baïn coù ñeà nghò caûi thieän gì khoâng? Khoâng Coù Öu tieân Ghi chuù: .. Trang 12 Baø con noâng daân thöôøng phaûi saép xeáp khaù nhieàu noâng saûn vaø coâng cuï saûn xuaát. Chuùng thöôøng khaù naëng, coù kích côõ vaø hình daùng khaùc nhau. Chöông naøy seõ gôïi yù cho baø con nhöõng caùch laøm thöïc teá vaø ñôngiaûn ñeå caûi tieán vieäc saép xeáp vaø vaän chuyeån noâng saûn nhö giöõ thoâng thoaùng loái ñi, söû duïng giaù keä nhieàu ngaên ñeå saép xeáp theo ñuùng thöù töï hoaëc söû duïng nhöõng thieát bò ñôn giaûn nhö xe ñaåy, truïc laên. Nhöõng caùch laøm naøy coù theå giuùp baø con taêng naêng suaát, taêng hieäu quaû coâng vieäc cuõng nhö ñaûm baûo an toaøn vaø söùc khoûe chomình. Chöông 1 Trang 13 Saép xeáp vaø vaän chuyeån vaät lieäu Chöông 1 Trang 14 roäng vaø thoaùng. Vieäc laøm naøy taïo theâm thuaän lôïi khi vaän chuyeån noâng saûn vaø nguyeân vaät lieäu baèng ñöôøng thuûy. Haõy baét ñaàu baèng nhöõng vieäc laøm ít toán keùm nhö cuøng nhau doïn thoaùng loái ñi trong nhaø vaø ngoaøi ngoõ, moïi ngöôøi seõ deã daøng phaùt hieän ngay raèng vieäc ñi laïi vaø vaän chuyeån noâng saûn ñöôïc thöïc hieän nhanh choùng vaø an toaøn hôn tröôùc nhieàu. Xaây döïng thoùi quen cuøng vôùi baø con trong xoùm thöôøng xuyeân tu boå loái ñi, khai thoâng keânh möông tieän cho vieäc löu thoâng noâng saûn. Doïc theo loái ñi vaøo nhaø, haønh lang quanh nhaø vaø ñöôøng daãn ra ruoäng, vöôøn coù theå troàng theâm moät soá caây caûnh ñeå phaân ñònh roõ loái ñi, vöøa taïo theâm myõ quan vöøa haïn cheá laàm laãn. Töøng böôùc xaây döïng cho loái ñi thaät beàn vöõng baèng caùch loùt gaïch phaúng hoaëc traùng xi - maêng chaéc chaén. Taïo loái ñi thoâng thoaùng raát thuaän tieän cho vieäc vaän chuyeân noâng saûn vaø haïn cheá tai naïn. BIEÄN PHAÙP THUÙC ÑAÅY SÖÏ HÔÏP TAÙC MOÄT VAØI GÔÏI YÙ ÑIEÀU CAÀN GHI NHÔÙ   Loái ñi ngoaøi ngoõ, trong nhaø Doïn deïp thoâng thoaùng vaøo ra deã daøng Khoâng tai naïn, ít thôøi gian Vaän chuyeån noâng saûn laïi caøng theâm nhanh. ÑIEÅM KIEÅM
Tài liệu liên quan