Tài liệu tập huấn viên thú y

Mục tiêu co bản của chiến lược họp tác của Cộng dồng châu Âu (EC) là giúp dở cùng cố quá trinh chuyển đổi của Việt Nam sang nèn kinh tế thị truờng trong khi thúc dầy phát triển bèn vũng và hạn chê' tãc động vẻ mặt xã hội của quã trinh chuyến đổi này. Họp tác phát triển của Cộng dồng chàu Áu uu tiên bảo vệ mòi truờng và cãc nguồn thiên nhiên (đặc biệt là rửng nhiệt dới), phát triển bèn vũng khu vục nòng thôn, nàng cao mức an toàn luong thục và hỗ trọ các lĩnh vục trong xà hội chịu ảnh huởng của quá trinh chuyển đổi sang nèn kinh tế thị truởng - chù yếu lã nguồn nhàn lục và y tế. Họp tác kinh tế cùa Cộng đỏng châu Âu đuọc xày dụng để hoàn thiện mói truởng pháp lý, kinh tế và xã hội cho khu vục tu nhàn, kể cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trọ còng cuộc cải cách hành chinh và kinh tế dang tiến hành và thúc đẩy Việt Nam hội nhập vào nèn kinh té' toàn càu và nèn kinh tẽ' khu vục. Phái đoàn chàu Âu chính thúc khai truong tù năm 1996 và kể tũ đỏ các chuông trinh với tổng kinh phí khoảng 230 triệu Euro đã hoặc đang đuọc thục hiện. Khoản ngân sách 162 triệu Euro đã đuọc hỗ trọ Việt Nam cho giai đoạn tù 2002 - 2006.

pdf200 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 10/12/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu tập huấn viên thú y, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan