Thuế gia trị gia tăng

Hiểu được bản chất của thuế GTGT, hoàn toàn khác với thuế Doanh thu trước đây. Mô tả được cơ chế hoạt động của thuế GTGT: thuế đầu vào, thuế đầu ra, thuế phải nộp, và thuế được khấu trừ. Tuân thủ tốt các quy định liên quan đến vấn đề hóa đơn, chứng từ Thực hiện việc tính thuế GTGT phải nộp, và số thuế GTGT được hoàn. Tìm hiểu quy trình và cách thức kê khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK

pdf89 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 25/12/2012 | Lượt xem: 1472 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thuế gia trị gia tăng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1CHÖÔNG 4 THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG Naêm 2011 GV: Tăng Thị Thanh Thủy Mục tiêu môn học Hiểu được bản chất của thuế GTGT, hoàn toàn khác với thuế Doanh thu trước đây. Mô tả được cơ chế hoạt động của thuế GTGT: thuế đầu vào, thuế đầu ra, thuế phải nộp, và thuế được khấu trừ. Tuân thủ tốt các quy định liên quan đến vấn đề hóa đơn, chứng từ Thực hiện việc tính thuế GTGT phải nộp, và số thuế GTGT được hoàn. Tìm hiểu quy trình và cách thức kê khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK. NOÄI DUNG CHÖÔNG 4 4.1 Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm, muïc ñích 4.2 Ñoái töôïng noäp thueá 4.3 Ñoái töôïng chòu thueá GTGT, 4.4 Ñoái töôïng khoâng chòu thueá GTGT 4.5 Caên cöù tính thueá, 2NOÄI DUNG CHÖÔNG 4 4.6 Caùc phöông phaùp tính thueá GTGT 4.7 Hoùa ñôn chöùng töø 4.8 Hoaøn thueá GTGT 4.9 Nôi noäp thueá GTGT 4.10 Keâ khai thueá GTGT 5 1/ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc Hội Khóa 12 2/ Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ CAÊN CÖÙ PHAÙP LYÙ 4/ Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính 3/ Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính Tìm hiểu về khách hàng4.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò 37 4.1.1 Khaùi nieäm Thuế GTGT là loại thuế gián thu, được tính trên phần giá trị tăng thêm của HHDV phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được thu ở khâu tiêu thụ HHDV 4.1.2 Đặc ñiểm của thuế GTGT Là một yếu tố cấu thành trong giá cả HHDV. Thuế GTGT đánh vào GTGT của HHDV phát sinh từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng HHDV đó. Thuế GTGT là một loại thuế có tính trung lập cao. Thuế GTGT chỉ đánh vào họat động tiêu dùng trong phạm vi lãnh thổ. 4.1.3 Vai troø của thuế GTGT 1- Điều tiết thu nhập của tổ chức, cá nhân tiêu dùng HHDV chịu thuế GTGT 2- Thuế GTGT là khoản thu quan trọng của NSNN. 3- Thuế GTGT là loại thuế không trùng lắp. 4- Khuyến khích xuất khẩu HHDV, 5- Thúc đẩy thực hiện chế độ hạch toán kế toán; sử dụng hoá đơn, chứng từ, và thanh toán qua Ngân hàng. 44.2 Ñoái töôïng noäp thueá Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh HHDV chịu thuế GTGT ở Việt Nam Tổ chức, cá nhân nhập khẩu HH, mua dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT từ nước ngoài. 4.3 Ñoái töôïng chòu thueá Haøng hoùa dòch vuï Duøng cho saûn xuaát kinh doanh vaø tieâu duøng ôû Vieät Nam Mua cuûa toå chöùc, caù nhaân ôû nöôùc ngoaøi 4.4 Ñoái töôïng khoâng chòu thueá (25 nhoùm) Nhoùm 1: Saûn phaåm troàng troït chaên nuoâi, thuûy haûi saûn chöa cheá bieán thaønh saûn phaåm khaùc. Nhoùm 2: Gioáng vaät nuoâi, gioáng caây troàng. Nhoùm 3: Töôùi, tieâu nöôùc; caøy, böøa ñaát; naïo veùt keânh, möông noäi ñoàng phuïc vuï saûn xuaát noâng nghieäp; Nhoùm 4: Saûn phaåm muoái ñöôïc saûn xuaát töø nöôùc bieån, muoái moû töï nhieân, muoái tinh, muoái i-oát, … 54.4 Ñoái töôïng khoâng chòu thueá (tt) Nhoùm 5: Nhaø thuoäc sôû höõu nhaø nöôùc baùn cho ngöôøi ñang thueâ. Nhoùm 6: Chuyeån quyeàn söû duïng ñaát. Nhoùm 7: Caùc loaïi baûo hieåm lieân quan ñeán con ngöôøi; vaät nuoâi, caây troàng; Taùi baûo hieåm. Nhoùm 8: Dòch vuï taøi chính nhö: cho vay; chieát khaáu, taùi chieát khaáu, cho thueâ taøi chính,… kinh doanh chöùng khoaùn, dòch vuï taøi chính phaùi sinh 4.4 Ñoái töôïng khoâng chòu thueá (tt) Nhoùm 9: Dòch vuï y teá, thuù y, … Nhoùm 10: Daïy hoïc, daïy ngheà theo quy ñònh cuûa PL Tröôøng hôïp coù thu tieàn aên thì tieàn aên cuõng thuoäc ñoái töôïng khoâng chòu thueá. Nhoùm 11: Phaùt soùng truyeàn thanh, truyeàn hình baèng nguoàn voán ngaân saùch nhaø nöôùc. Nhoùm 12: Saùch baùo, taïp chí, baûn tin chuyeân ngaønh vaø tranh, aûnh, aùp phích tuyeân truyeàn coå ñoäng, in tieàn 4.4 Ñoái töôïng khoâng chòu thueá (tt) Nhoùm 13: Vaän chuyeån haønh khaùch coâng coäng theo caùc tuyeán quy ñònh cuûa Boä Giao thoâng vaän taûi. Nhoùm 14: Haøng hoùa thuoäc loaïi trong nöôùc chöa saûn xuaát ñöôïc nhaäp khaåu söû duïng tröïc tieáp cho nghieân cöùu khoa hoïc, phaùt trieån coâng ngheä; … Nhoùm 15: Vuõ khí, khí taøi chuyeân phuïc vuï quoác phoøng Xem Thoâng Tö 129 64.5 Caên cöù tính thueá GTGT Thueá GTGT phaûi noäp = Giaù tính thueá GTGT X Thueá suaát Tìm hiểu về khách hàng4.5.1 Giá tính thuế GTGT 18 Nguyên tắc chung Giá tính thuế GTGT là giá bán chưa có thuế GTGT được ghi trên hóa đơn bán hàng của người bán hàng/dịch vụ hoặc giá chưa có thuế GTGT được ghi trên chứng từ của HHDV nhập khẩu 719 - Lµ gi¸ b¸n ch−a cã thuÕ GTGT. -§èi víi HHDV chÞu thuÕ TT§B lµ gi¸ b¸n ® cã thuÕ TT§B nh−ng ch−a cã thuÕ GTGT. - Đối với hàng bán có giảm giá hay CK thương mại: là giá bán đã giảm, đã chiết khấu. 1 Hàng hóa dịch vụ mua bán trong nước 20 Ví duï Coâng ty CP A nhập khẩu 5 chiếc xe oâ toâ 4 choã ngoài, trò giaù nhaäp khaåu laø: 200 trieäu ñoàng /chieác. Haõy tính soá thueá NK, thueá TTÑB, giaù tính thueá GTGT coâng ty A phaûi noäp ôû khaâu nhaäp khaåu bieát thuế suất thuế NK là: 80%, thuế suất thuế TTĐB là: 50% Laø giaù nhaäp khaåu taïi cöûa khaåu + thueá nhaäp khaåu (neáu coù) + thueá TTÑB (neáu coù) 2 Đối với hàng hóa nhập khẩu 21 Là giá tính thuế GTGT của HHDV cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động này3 Đối với HH trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu tặng HHDV tiêu dùng nội bộ là HHDV do CSKD xuất sử dụng cho tiêu dùng của CSKD, không bao gồm HHDV sử dụng để tiếp tục quá trình SXKD của cơ sở HH luân chuyển nội bộ như xuất HH để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, BTP để tiếp tục quá trình sản xuất trong cơ sở SXKD không phải tính, nộp thuế GTGT 822 Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm: là giá tính theo giá bán trả một lần chưa có thuế GTGT của hàng hoá đó, không bao gồm lãi trả góp, trả chậm 4 Đối với HH bán trả góp, gia công Đối với gia công hàng hóa: là giá gia công chưa có thuế GTGT, bao gồm: tiền công, tiền nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và các chi phí khác để gia công do bên nhận gia công phải chịu 5 23 Đối với xây dựng, xây lắp Tr−êng hîp x©y dùng, l¾p ®Æt cã bao thÇu NVL th× gi¸ tÝnh thuÕ bao gåm c¶ gi¸ trÞ NVL chöa coù thueá GTGT). Tr−êng hîp x©y dùng, l¾p ®Æt kh«ng bao thÇu NVL th× gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ trÞ x©y dùng, l¾p ®Æt kh«ng bao gåm gi¸ trÞ NVL chöa coù thueá GTGT Có 02 trường hợp :6 24 Ðối với CSKD được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà để bán, xây dựng CSHT để chuyển nhượng, a Đối với HH kinh doanh bất động sản Trường hợp giá đất tự kê khai thấp hơn giá đất quy định thì giá đất được trừ tính theo giá đất do UBND các tỉnh, thành phố quy định tại thời điểm bán, chuyển nhượng BĐS Giá tính thuế là giá bán nhà/chuyển nhượng CSHT gắn với đất, chưa bao gồm thuế GTGT - giá đất thực tế tại thời điểm chuyển nhượng do người nộp thuế tự kê khai 925 Trường hợp xây dựng nhà để bán có thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng b Đối với HH kinh doanh bất động sản (tt) Giá đất được trừ tính theo tỷ lệ (%) của số tiền thu theo tiến độ thực hiện dự án/tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng với giá đất thực tế tại thời điểm thu tiền lần đầu theo tiến độ. Giá đất được trừ là giá đất thực tế tại thời điểm thu tiền lần đầu theo tiến độ 26 Đối với dịch vụ hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng,8 4.5.1 Giaù tính thueá (tt) Đối với vận tải, bốc xếp: là giá cước vận tải, bốc xếp chưa có thuế GTGT, không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải, bốc xếp hay thuê lại 9 Giá tính thuế là doanh thu dịch vụ hoặc tiền công, tiền hoa hồng được hưởng chưa có thuế GTGT 27 §èi víi hµng hãa, dÞch vô cã tÝnh ®Æc thï dïng c¸c chøng tõ nh− vÐ c−íc vËn t¶i, vÐ xæ sè kiÕn thiÕt... ghi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ ® cã thuÕ GTGT th× gi¸ ch−a cã thuÕ GTGT ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: 10 Gi¸ thanh to¸n (tiÒn b¸n vÐ, b¸n tem...) Gi¸ ch−a cã thuÕ GTGT = ------------------------------------------------- 1 + (%) thuÕ suÊt cña HHDV ®ã. 4.5.1 Giaù tính thueá (tt) 10 28 Đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với khách hàng theo giá trọn gói (ăn, ở, đi lại): thì giá trọn gói doanh thu được xác định là giá đã có thuế GTGT 11 4.5.1 Giaù tính thueá (tt) Trường hợp giá trọn gói bao gồm cả các khoản chi vé máy bay vận chuyển, các chi phí ăn, nghỉ, tham quan và một số khoản chi ở nước ngoài khác (nếu có chứng từ hợp pháp) thì các khoản thu của khách hàng để chi cho các khoản trên được tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tính thuế GTGT 29 Đối với dịch vụ cầm đồ: giá tính thuế là tiền phải thu từ dịch vụ này bao gồm tiền lãi phải thu từ cho vay cầm đồ và khoản thu khác phát sinh từ việc bán hàng cầm đồ (nếu có). 12 4.5.1 Giaù tính thueá (tt) Khoản thu từ dịch vụ này được xác định như trên là giá đã có thuế GTGT. 30 Đối với sách, báo, tạp chí bán theo đúng giá phát hành (giá bìa): giá bán đó được xác định là giá đã có thuế GTGT để tính thuế GTGT và doanh thu của cơ sở (đối với loại chịu thuế GTGT). 13 4.5.1 Giaù tính thueá (tt) Các trường hợp bán không theo giá bìa thì thuế GTGT tính trên giá bán ra. 11 31 Đối với hoạt động in: giá tính thuế là tiền công in. Trường hợp cơ sở in thực hiện các hợp đồng in, giá thanh toán bao gồm cả tiền công in và tiền giấy in thì giá tính thuế bao gồm cả tiền giấy 14 Đối với dịch vụ đại lý giám định, xét bồi thường, …: giá tính thuế là tiền công hoặc tiền hoa hồng được hưởng, bao gồm cả khoản phí tổn cơ sở kinh doanh bảo hiểm thu được 15 4.5.1 Giaù tính thueá (tt) Thôøi ñieåm xaùc ñònh giaù tính thueá . Laø ngaøy ghi chæ soá ñieän, nöôùc tieâu thuï treân ñoàng hoà ñeå ghi treân hoaù ñôn. Ñoái vôùi hoaït ñoäng cung caáp ñieän, nöôùc saïch Laø thôøi ñieåm hoaøn thaønh hoaëc laäp hoùa ñôn baát keå ñaõ thu hay chöa thu tieàn. Ñoái vôùi cung öùng dòch vuï Chuyeån giao quyeàn sôû höõu/quyeàn söû duïng haøng hoùa cho ngöôøi mua, Khoâng phaân bieät ñaõ thu ñöôïc tieàn hay chöa thu ñöôïc tieàn. Ñoái vôùi haøng hoùa Thôøi ñieåm xaùc ñònh giaù tính thueá (tt) . Laø thôøi ñieåm nghieäm thu coâng trình, haïng muïc coâng trình, khoâng phaân bieät ñaõ thu ñöôïc tieàn hay chöa thu ñöôïc tieàn. Ñoái vôùi xaây döïng, laép ñaët Laø thôøi ñieåm ñaêng kyù tôø khai haûi quan Ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu Laø thôøi ñieåm thu tieàn theo tieán ñoäÑoái vôùi kinh doanh BÑS. … 12 Tìm hiểu về khách hàng4.5.2 Thuế suất thuế GTGT 3 loại thuế suất áp dụng cho các loại hàng hóa / dịch vụ khác nhau: • 0%: đặc biệt khuyến khích (xuất khẩu) • 5%: ưu đãi (HHDV ưu đãi) • 10%: thông thường HHDV xuaát khaåu; uûy thaùc xuaát khaåu Hoaït ñoäng xaây döïng coâng trình cuûa DN cheá xuaát; Haøng baùn cho cöûa haøng mieãn thueá; khu phi thueá quan. Vaän taûi quoác teá. HHDV khoâng chòu thueá GTGT khi xuaát khaåu. Thuế suất 0%a 13 37 1 Hợp đồng bán, gia công HH xuất khẩu, cung ứng dịch vụ 3 Tờ khai hải quan có xác nhận đã xuất khẩu của cơ quan hải quan Đieàu kieän, thuû tuïc, hoà sô aùùp duïng thueá suaát 0% 2 Chứng từ thanh toán tiền HHDV xuất khẩu qua ngân hàng 4 Hóa đơn GTGT bán HHDV Thuế suất 0% (tt)a Bao goàm 15 nhoùm cuï theå nhö sau: 1) Nöôùc saïch phuïc vuï saûn xuaát vaø sinh hoaït 2) Phaân boùn; thuoác phoøng tröø saâu beänh, chaát kích thích taêng tröôûng vaät nuoâi, caây troàng. 3) Thöùc aên gia suùc, gia caàm vaø vaät nuoâi khaùc. Thuế suất 5%b 4) Dòch vuï ñaøo ñaép, naïo veùt keânh, möông, ao hoà (taïi nhaø daân) phuïc vuï saûn xuaát noâng nghieäp; 5) Saûn phaåm troàng troït, chaên nuoâi, thuûy haûi saûn chöa qua cheá bieán bao goàm caû thoùc, gaïo, ngoâ, khoai, saén, … 6) Muõ cao su sô cheá, nhöïa thoâng sô cheá, löôùi, daây gieàng vaø sôïi ñeå ñan löôùi ñaùnh caù. Xem thêm trong Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Thuế suất 5% (tt)b 14 Ñöôïc xaùc ñònh theo phöông phaùp loaïi tröø, aùp duïng ñoái vôùi HHDV khoâng thuoäc dieän aùp duïng caùc möùc thueá suaát 0%, 5% Thuế suất 10%c 4.6 Phöông phaùp tính thueá GTGT 1 2 PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP Tìm hiểu về khách hàng4.6.1 PP khấu trừ thuế 15 Ñieàu kieän aùp duïng Phöông phaùp khaáu tröø thueá chæ aùp duïng ñoái vôùi DN: Thöïc hieän ñaày ñuû cheá ñoä keá toaùn, hoùa ñôn chöùng töø Ñaêng kyù noäp thueá theo phöông phaùp khaáu tröø 44 Căn cứ tính thuế GTGT Số thuế GTGT phải nộp Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Thuế GTGT đầu ra Xác định số thuế GTGT phải nộp = - Giaù tính thueá GTGT x Thueá suaát thueá GTGT Thueá GTGT ñaàu ra = Điều kiện khấu trừ thuế đầu vào 1. DN nộp thuế theo phương pháp khấu trừ 2. Có hóa đơn, chứng từ theo quy định 3. Bán HHDV chịu thuế GTGT 4. Thuế đầu vào phát sinh tháng nào được kê khai khấu trừ trong tháng đó. 5. Khấu trừ trễ hạn: tối đa 6 tháng kể từ tháng phát sinh 16 Điều kiện khấu trừ thuế đầu vào Tháng thứ 6 Tháng thứ 5 Tháng thứ 4 Tháng thứ 3 Tháng thứ 2 Tháng thứ 1 8/117/116/115/114/113/112/111/11 Hóa đơn mua ngày 10/02/2011 Hạn chót kê khai là ngày 20/08/2011 Điều kiện khấu trừ thuế đầu vào 6. Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, trừ hóa đơn mua HHDV < 20 triệu (giá gồm thuế GTGT) Lưu ý: Những trường hợp không đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế 48 CSKD kh«ng ®−îc khÊu trõ vµ hoµn thuÕ GTGT ®Çu vµo cña HHDV sö dông cho SXKD HHDV thuéc ®èi t−îng kh«ng chÞu thuÕ GTGT mµ ph¶i tÝnh vµo gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu hoÆc chi phÝ kinh doanh. Điều kiện khấu trừ thuế đầu vào 17 49 Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Thuế GTGT đầu vào của HHDV dùng cho SXKD HHDV chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ Thuế GTGT của HHDV mua vào sử dụng đồng thời cho SXKD HHDV chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của HHDV dùng cho SXKD HHDV chịu thuế GTGT Riêng đối với TSCĐ sử dụng đồng thời cho SXKD HHDV chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ Trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế GTGT so với tổng doanh số bán ra BÀI TẬP 50 Thuế GTGT đầu vào của HHDV hình thành TSCĐ sau đây của doanh nghiệp được khấu trừ toàn bộ. - Nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, nhà ở miễn phí, - Phòng thay quần áo, - Nhà để xe, - Nhà vệ sinh, - Bể nước phục vụ trong khu vực SXKD - Nhà ở, trạm y tế trong các khu công nghiệp Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 51 Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ dùng vào mục đích sau đây không được khấu trừ: - Sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, - Phục vụ hoạt động tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán, bệnh viện, trường học; - Tàu bay, du thuyền không dùng cho kinh doanh. Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Thuế đầu vào của hàng hoùa, TSCÑ bị tổn thất do thiên tai, hoûa hoạn, không được khấu trừ 18 52 Thuế GTGT đầu vào của phần giá trị TSCĐ vượt trên 1,6 tỷ đồng của ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, không sử dụng cho kinh doanh vận chuyển, không được khấu trừ Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua ngoài/ tự sản xuất để khuyến mãi, quảng cáo phục vụ cho SXKD HHDV chịu thuế GTGT thì được khấu trừ 53 Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Thuế GTGT đầu vào của HHDV sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí được khấu trừ toàn bộ Thuế GTGT của HHDV mua vào để SXKD HHDV bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, để viện trợ nhân đạo được khấu trừ toàn bộ Tìm hiểu về khách hàng4.6.2 PP trực tiếp 19 Ñoái töôïng aùp duïng Caù nhaân, toå chöùc KHÔNG thöïc hieän/thöïc hieän khoâng ñaày ñuû cheá ñoä keá toaùn, hoùa ñôn chöùng töø Toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi kinh doanh khoâng theo Luaät ñaàu tö. Hoaït ñoäng kinh doanh mua baùn vaøng baïc, ñaù quyù, ngoaïi teä ñaõ ñaêng kyù theo phöông phaùp khaáu tröø. Căn cứ tính thuế GTGT Thueá GTGT phaûi noäp = GTGT cuûa HHDV baùn ra x Thueá suaát GTGT Caên cöù tính thueá GTGT cuûa = Giaù thanh toaùn - Giaù thanh toaùn HHDV baùn ra baùn ra ñaàu vaøo 20 58 a) Đối với hoạt động SXKD là số chênh lệch giữa doanh số bán với doanh số mua tương ứng Nếu không xác định được doanh số mua vào tương ứng thì giá vốn hàng bán được xác định như sau: Doanh số tồn cuối kỳ - Doanh số mua trong kỳ +Doanh số tồn đầu kỳ =Giá vốn hàng bán ra Xác định GTGT 59 b) Hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý, ngoại tệ, số chênh lệch giữa doanh số bán với giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán -Doanh số bán =Giá trị gia tăng Xác định GTGT c) Đối với các hoạt động kinh doanh khác là số chênh lệch giữa số tiền thu và giá vốn của HHDV mua ngoài để thực hiện hoạt động kinh doanh đó 60 Đối với CSKD hàng hóa, dịch vụ có đủ hóa đơn bán, nhưng không có hóa đơn mua: Tỷ lệ % GTGTX Doanh thu =Giá trị gia tăng Xác định GTGT Thương mại (phân phối, cung cấp hàng hóa) : 10% Dịch vụ, xây dựng không bao thầu NVL : 50% Sản xuất, vận tải, dịch vụ, xây dựng có NVL : 30% 21 61 Đối với hộ kinh doanh, cá nhân không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán: nộp thuế khoán theo tỷ lệ GTGT ấn định: % GTGT ấn địnhX Doanh thu ấn định =Giá trị gia tăng Xác định GTGT Theo Quyết định 1633/CT-QĐ ngày 30/12/2008: Dịch vụ ăn uống : 33% Cho thuê nhà làm văn phòng : 38% 62 Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng đủ điều kiện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì có quyền gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp chấp thuận chuyển sang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo mẫu số 07/GTGT. Chuyeån ñoåi phöông phaùp tính thueá GTGT 4.7 Hoùa ñôn thueá GTGT 22 Hóa đơn chứng từ Thế nào là hóa đơn chứng từ hợp pháp Có bao nhiêu loại Hóa đơn hợp pháp? 4.8 Keâ khai thueá GTGT 4.8.1 Nguyeân taéc keâ khai thueá 4.8.2 Thôøi haïn noäp hoà sô khai thueá 4.8.3 Hoà sô keâ khai thueá GTGT 4.8.4 Caùch laäp tôø khai thuế GTGT 4.8.5 Quy ñònh veà keâ khai boå sung 4.8.6 Caùch laäp hoà sô khai thueá GTGT + Theo phương phaùp khấu trừ + Theo phương phaùp trực tiếp + Keâ khai boå sung 66 4.8.1 Nguyeân taéc keâ khai thueá 1/ Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, TP cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính Nếu đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc Nếu đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì người nộp thuế thực hiện khai thuế GTGT chung cho cả đơn vị trực thuộc. 23 67 2/ Trường hợp CSKD có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi CSKD có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; 4.8.1 Nguyeân taéc keâ khai thueá (tt) 4.8.2 Thôøi haïn noäp hoà sô khai thueá Hoà sô khai thueá : chaäm nhaát laø ngaøy thöù 20 cuûa thaùng tieáp theo thaùng phaùt sinh nghóa vuï thueá. Hoà sô khai thueá theo pp tröïc tieáp: chaäm nhaát laø ngaøy thöù 10 keå töø ngaøy phaùt sinh nghóa vuï thueá. Khai quyeát toaùn naêm theo pp tröïc tieáp: chaäm nhaát laø ngaøy thöù 90 keå töø ngaøy keát thuùc naêm döông lòch/naêm taøi chính. 4.8.3 Hoà sô keâ khai thueá GTGT Maãu 01/GTGT: Tôø khai thueá GTGT (Khaáu tröø) Maãu 02/GTGT: Tôø khai cuûa döï aùn ñaàu tö Maãu 03/GTGT: Tôø khai thueá thaùng (Tröïc tieápø) 24 Tìm hiểu về khách hàng4.8.4 Caùch laäp tôø khai thueá GTGT Caùch laäp hoà sô khai thueá GTGT Theo phöông phaùp khaáu tröø Theo phöông phaùp tröïc tieáp Caùch laäp hoà sô khai thueá GTGT 25 a/ Caùch laäp hoà sô khai thueá GTGT (theo pp khaáu tröø)  Hoà sô khai thueá theo pp khaáu tröø Tôø khai thueá GTGT – maãu soá 01/GTGT Baûng keâ hoùa ñôn HHDV baùn ra (01-1/GTGT) Baûng keâ hoùa ñôn HHDV mua vaøo (01-2/GTGT) Hoà sô khai thueá theo pp khaáu tröø (tt) Baûng giaûi trình khai boå sung, ñieàu chænh – maãu soá 01-3/GTGT (neáu coù phaùt sinh). Baûng phaân boå soá thueá GTGT mua
Tài liệu liên quan