Tiểu luận Những phương hướng phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam

Nông nghiệp là ngành sản xuất kinh tế ra đời sớm nhất trong lịch sử loài người. Nông nghiệp không chỉ là một cơ sở cho sự phát triển công nghiệp và cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (cung cấp lương thực, thực phẩm, nguyên liệu, đất đai, lao động, tiền vốn, thị trường cho công nghiệp nhẹ và dịch vụ). Trái lại, nông nghiệp hiện đại là một loại công nghiệp và dịch vụ có năng suất và hiệu quả cao, có giá trị sử dụng thiết yếu không gì thay thế được, tạo ra giá trị gia tăng lớn, có thể cần phải và đang trở thành một ngành rất quan trọng của kinh tế tri thức . . . Còn nông thôn không phải là một địa bàn thứ yếu và hậu phương phụ thuộc vào thành thị, có trình độ phát triển về các mặt đều thấp hẳn so với thành thị, cổ hủ, lỗi thời, lạc hậu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nơi con người, nhất là lớp trẻ luôn hướng ra thành thị.

doc49 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 1798 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Những phương hướng phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan