12 câu hỏi đáp đường lối

+ Các pt yêu nc và các tổ chức của Đảng có những hạn ché về g/c, về đường lối chính trị, hệ thống tổ chức thiếu chặt chẽ, chưa tập hợp đc rộng rãi các lực lượng của dân tộc, nhất là chưa tập hợp đc 2 lực lượng cơ bản 9 công nhân và nông dân) cho nên thất bại. + Cuộc đấu tranh của ta nằm trong tình thế bị động, nên Pháp đã dạp tắt nhanh chóng. + Ta gặp phải sai lầm trong quá trình đấu tranh yêu cầu người P thực hiện cải lương, phản đối chiến tranh và cầu viện nc ngoài. + Những cuộc khởi nghĩa diễn ra lẻ tẻ, đa số các pt mang tính tự phác, trong nội bộ chia rẽ. + Lực lượng ta và địch ko cân xứng, ta đấu tranh khi địch vẫn còn mạnh, địch có trang bị vũ khí hiện đại hơn ta. + Ta chưa tập hợp đc sức mạnh quần chúng nhân dân, chưa thấy đc khả năng lãnh đạo của g/c công nhân và chưa đoàn kết đc họ. + Chưa có chính Đảng lãnh đạo. (Các pt thất bại như: pt cần vương,, cuộc khởi nghĩa yên thế, pt Đông Du, Duy Tân )

doc29 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2625 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu 12 câu hỏi đáp đường lối, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
d TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA NGỮ VĂN LỚP VĂN HỌC 4B 12 CÂU HỎI-ĐÁP ĐƯỜNG LỐI GV: PHAM PHI HÙNG. Biên Soạn: TÔ VĂN ĐẢM. Cần thơ: 12/2010 Câu 1/ Vì sao phong trào yêu nc cuối thế kỉ 19 và đầu thế ki 20 ở nc ta khi Đảng chưa ra đời điều thất bại? Trình bày vai trò của NAQ trong việc thành lập ĐCSVN. - Các pt yêu nc cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 ở nc ta khi chưa có Đảng ra đời điều bị thất bại: + Các pt yêu nc và các tổ chức của Đảng có những hạn ché về g/c, về đường lối chính trị, hệ thống tổ chức thiếu chặt chẽ, chưa tập hợp đc rộng rãi các lực lượng của dân tộc, nhất là chưa tập hợp đc 2 lực lượng cơ bản 9 công nhân và nông dân) cho nên thất bại. + Cuộc đấu tranh của ta nằm trong tình thế bị động, nên Pháp đã dạp tắt nhanh chóng. + Ta gặp phải sai lầm trong quá trình đấu tranh yêu cầu người P thực hiện cải lương, phản đối chiến tranh và cầu viện nc ngoài. + Những cuộc khởi nghĩa diễn ra lẻ tẻ, đa số các pt mang tính tự phác, trong nội bộ chia rẽ. + Lực lượng ta và địch ko cân xứng, ta đấu tranh khi địch vẫn còn mạnh, địch có trang bị vũ khí hiện đại hơn ta. + Ta chưa tập hợp đc sức mạnh quần chúng nhân dân, chưa thấy đc khả năng lãnh đạo của g/c công nhân và chưa đoàn kết đc họ. + Chưa có chính Đảng lãnh đạo. (Các pt thất bại như: pt cần vương,, cuộc khởi nghĩa yên thế, pt Đông Du, Duy Tân…) ( Tuy nhiên các pt y nc thất bại nhưng nó mang ý nghĩa rất quan trọng: + Tiếp nó đc truyền thống y nc dân tộc. + Tạo cơ sở tiếp nối CNMLN và TTHCM. + Pt y nc thất bại trong lúc này chứng tỏa con đường cứu nc theo hệ tư tưởng pk và tr sản. - Vai trò của NAQ trong việc thành lập Đảng. + Tháng 7-1920 : Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ khảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. Người vô cùng phấn khởi và tin tưởng, vì Luận cương đã chỉ rõ cho Người thấy con đường để giải phóng dân tộc mình. Từ đó, Người hoàn toàn tin theo Lênin, dứt khoát đi theo Quốc tế thứ III. + Tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp họp tại Tua vào cuối tháng 12-1920, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ III, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt trong tư tưởng chính trị của Nguyễn Ái Quốc, từ lập trường yêu nước chuyển sang lập trường Cộng sản. + Năm 1921, được sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc cùng một số người yêu nước của các thuộc địa Pháp sáng lập ra “Hội Liên hiệp thuộc địa” để tuyên truyền, tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc. + Năm 1922, Hội ra tờ báo Người cùng khổ để vạch trần chính sách đàn áp bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc, góp phần thức tỉnh các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh tự giải phóng. Người còn viết bài cho các báo tiến bộ khác: Nhân đạo, Đời sống công nhân và viết cuốn sách nổi tiếng “Bản án chế độ thực dân Pháp”. Mặc dù bị nhà cầm quyền Pháp tìm mọi cách ngăn chặn, cấm đoán, các sách báo nói trên vẫn được bí mật chuyển về Việt Nam. + Tháng 6-1923, Người rời nước Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân và được bầu vào Ban chấp hành, sau đó làm việc ở Quốc tế Cộng sản, viết nhiều bài cho báo Sự thật và Tạp chí Thư tín quốc tế. + Năm 1924, Người dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản và đọc tham luận tại Đại hội, trình bày quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng thuộc địa, mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa, về vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở các nước thuộc địa. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian này chủ yếu trên mặt trận tư tưởng, chính trị nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào nước ta. Những tư tưởng mà Người truyền bá sẽ là nền tảng tư tưởng của Đảng ta sau này. Những tư tưởng đó là: • Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc là kẻ thù chung của giai cấp vô sản và nhân dân các thuộc địa, chỉ có làm cuộc cách mạng, đánh đổ chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc thì mới giải phóng giai cấp vô sản và nhân dân thuộc địa. Đó là mối quan hệ mật thiết giữa cách mạng chính quốc và thuộc địa. • Xác định giai cấp công nhân và nông dân là nòng cốt của cách mạng. • Giai cấp công nhân có đủ khả năng lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là đảng cộng sản được vũ trang bằng học thuyết Mác - Lênin. + Ngày 1-11-1924, Người từ Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc) để trực tiếp chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại đây Người cùng một số nhà cách mạng Trung Quốc, Ấn Độ… thành lập “Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông”. Người tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam ở Quảng Châu, chọn một số thanh niên hăng hái trong tổ chức “Tâm Tâm xã” và những thanh niên hăng hái từ trong nước mới sang để thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6-1925) mà nòng cốt là Cộng sản Đoàn. Người mở các lớp huấn luyện chính trị để đào tạo họ thành cán bộ cách mạng rồi đưa về nước hoạt động. Nguyễn Ái Quốc trực tiếp mở các lớp huấn luyện nhằm trang bị chủ nghĩa Mác - Lênin cho Hội. + Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tập hợp lại thành tác phẩm “Đường kách mệnh” xuất bản vào năm 1927. + Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tập hợp lại thành tác phẩm “Đường kách mệnh” xuất bản vào năm 1927. + Từ năm 1928 : Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã xây dựng được cơ sở của mình ở khắp nơi. Hoạt động của Hội góp phần truyền bá tư tưởng Mác- Lênin, thúc đẩy phong trào cách mạng Việt Nam theo xu thế cách mạng vô sản. Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng là bước chuẩn bị chu đáo về chính trị , tổ chức và đội ngũ cán bộ cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sau này. + Giữa năm 1927-1930 : Nguyễn Ái Quốc đã từ Xiêm (Thái Lan ) về Trung Quốc, với danh nghĩa đại diện Quốc tế Cộng sản triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam. Câu 2/ Phân tích nội dung cơ bản chính trị đầu tiên của Đảng, nêu ý nghĩa ra đời của Đảng. * Nội dung. Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng thông qua chính cương vắn tắt của Đảng,sách lược vắn tắt của Đảng,chương trình tóm tắc của Đảng,hợp thành cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng,cương lĩnh xác định những vấn đề cơ bản của cách mạng việt nam(CMVN): -Phương hướng và mục tiêu của CMVN là:chủ trương làm”tư sản dân quyền CM và thổ địa CM để đi tới XH cộng sản”. -Nhiệm vụ của CM: +Về chính trị:Đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến,lập chính phủ công nông binh,tổ chức quân đọi công nông. +Về KT:Thủ tiêu quốc trái và tịch thu tài sản của đế quốc và tư bản,bỏ sưu thuế. +Về VH-XH:Thực hiện nhiệm vụ bình quyền,phổ thông giáo dục. +Về lực lượng CM: Đảng phải thu phục theo luật,đại bộ phận dân cày và phải dựa vào dân cày nghèo để làm thổ địa CM, đánh đổ đại địa chủ và phong kiến;phải làm cho các đoàn thể thợ thuyền và dân cày khỏi ở dưới quyền lực và ảnh hưởng của bọn tư bản quốc gia,phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản,tri thức ,trung nông ,thanh niên,tân việt,…để kéo họ về phe vô sản g/c.Đối với phú nông,trung,tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản CM thì phải lợi dụng,ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập +Về lãnh đạo CM: G/c vô sản là lãnh đạo CMVN +Về quan hệ CMVN và phong trào CMW: Là bộ phận CMW phải liên kết với những dân tộc bị áp bức và quần chúng vô sản W. * Những nội dung trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã đặt ra và giải quyết những vấn đề cơ bản,cấp bách và định hướng chiến lược đúng đắn cho tiến trình phát triển CMVN.Tình hình cơ bản của nó là đoàn kết toàn dân,chống đế quốc Pháp thống trị,giành độc lập hướng tới XH cộng sản. *Ý nghĩa sự ra đời của ĐCSVN. -Hội nghị thành lập Đảng là thống nhất 3 tổ chức cộng sản thành lập Đảng duy nhất đã tạo nên sự thống nhất về chính trị,tư tưởng và hành động phong trào CM cả nước. -Đảng ra đời là 1 bước ngoặc vô cùng quan trọng lịch sử CMVN,nó chứng tỏ g/c vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo. -Đảng ra đời là kết quả tất yếu,khách quan,phù hợp với xu thế thời đại. -Đảng ra đời là sản phẩm của sự kết hợp CM Mác-Leenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. -HCM đã vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác-Lênin về Đảng cộng sản thành lập Đảng ta,ngay sau khi ra đời Đảng đã có cương lĩnh chính trị rút ra cho con đường phát triển của CMVN. Câu 3/ Trình bày chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược CM (1939- 1945). * Hoàn cảnh: - Tình hình t/g: chiến tranh t/g thứ 2 bùng nổ, ngày 1/9/1939 Đức tấn công Ba Lan. Anh vag Pháp tuyên chiến với Đức. Tháng 6/1940 chính phủ Đức đầu hang Pháp. Ngày 22/6/1941 Đức tấn công LX.. - Tình hình trong nc: Toàn quyền ĐD cấm tuyên truyền ĐCS ĐẶC Đảng ngoài vòng pháp luật. một số chính sách về quyền tự do dân chủ mới giành đc ( 1936- 1939) đc thủ tiêu. Ngày 22/9/1940 Nhật tiến vào Lạng Sơn vag Hải Phòng, Pháp đầu hang. Lúc này ta là thuộc địa của P và N. * Nội dung chuyển hướng chỉ đạo chiến lược: Sau khi chiến tranh t/g thứ 2 bùng nổ. TW Đảng đã hợp các Hội nghị BCHTW lần 6,7.8 vào tháng 11/ 1939 và tháng 11/1940=> 5/1941. Dưới sự chủ trì của HCM, quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược như sau: - Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. - Thành lập MTVM để đoàn kết tập hợp lực lượng giải phóng dân tộc, thành lập các hội cứu quốc như công nhân cứu quốc, nông nhân, thanh niên… - Quyết định xuất tiến khởi nghĩa vũ trang, phải xd lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ địa CM. * Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược: - BCHTW Đảng đã chuyển hướng chỉ đạo chiến lược nhầm giải quyết mục tiêu độc lập dân tộc. - Đường lối giương lên ngọn cờ giải phóng dân tộc, tập hợp mọi người VN yêu nc trong MTVM, XD lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ địa CM. Câu 4/ Phân tích thời cơ nổ ra CMT8, kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm 1945. * Thời cơ nổ ra của cuộc CMT8: Điều kiện khách quan vô cùng thuận lợi: - LX và đồng minh đánh bại px Đức, chủ nghĩa quân phiệt Nhật tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho các dân tộc đứng lên tự giải phóng. Nhật và bọn tay sai ở DD hoang mang lo sợ. Kẻ thù của CM ta suy yếu cực độ. - Điều kiện chủ quan cho CM nổ ra và giành thắng lợi rất đầy đủ: + Đảng Cộng Sản DD đã có qua trình chuẩn bị chu đáo cho thắng lợi của cuộc CMT8 trong suốt 15 năm so với 3 cao trào CM:30- 31, 36- 39 và 39- 45. Trong phong trao giải phóng dân tộc 39- 45, Đảng cộng sản DD đã lãnh đạo nhân dân ta chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về mọi đường lối, lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa CM, và bước đầu tap dượt cho quân chúng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. + Khi px Nhật đầu hàng ko điều kiện quân đồng minh, Đảng ta kịp thời chớp lấy thời cơ, chuẩn bị chu đáo hơn nữa và dũng cảm phát động toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trong hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại hội Quốc dân Trào, Hội nghị toàn quốc của Đảng đã quyết định phát động tổng khởi nghĩa trong toàn quốc để giành chính quyền. Đại hội Quốc dân Tân Trào hưởng ứng mệnh lệnh tổng khởi nghĩa của Đảng và quyết định thành lậpUỷ ban giải phóng dân tộc VN, tức chính phủ lâm thời do HCM làm chủ tịch. - Chưa có thời điểm nào như thời điểm này, CM nc ta đã hội đủ đc các điều kiện khách quan, điều kiện chủ quan đầy đủ như thế. - Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng lên làm tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân đồng minh vào nc ta để tước khí giới quân đội Nhật, từ đó nhân dân ta trở thành người làm chủ nc nhà đẻ chủ động “đón tiếp” quân đồng minh. Các kẻ thù mới vào nc ta khó có thể xóa bỏ những thành quả CM mà nhân dân ta giành đc. * Kết quả và ý nghĩa: - Cách mạng tháng 8 lập nên CMDCCH. Là nhà nc đầu tiên của ĐNÁ, nhân dân ta từ nô lệ trở thành người làm chủ đất nc. - Đã đưa dân tộc ta bước vào kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. - Đảng và nhân dân đã góp phần là phong phú them lý luận Mac Leenin và cung cấp những kinh nghiệm quý báo của phong trào giải phóng dân tộc. - Là cố thủ mạnh mẽ của các nc thuộc địa, đấu tranh trở thành nc độc lập tự do. HCM nói: “ một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”. * Nguyên nhân thắng lợi: - Nhật bị LX và các lực lương t/g đánh bại và Đảng ta chớp lấy thời cơ nỗi dậy giành 9 quyền. - Đảng lãnh đạo trong 15 năm gian khổ, đã huấn luyện các cao trào lớn mạnh: Cao trào 1930- 1931, 1936- 1939, và cao trào giải phóng dân tộc 1939- 1945. - Đảng đã chuẩn bị lực lượng vĩ đại trong MTVM, dựa trân liên minh công nông dưới sự lãnh đạo của Đăng. - Đảng có kinh nghiệm đấu tranh, có đường lối đúng đắn, Đản là nhân tố quyêt định thắng lợi của CM. * Bài học kinh nghiệm: - Giương cao ngọn cờ dân tộc kết hợp đúng đắn 2 nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến đó là nhiệm vụ: giản phóng dân tộc đặt lên hành đầu. - Toàn dân nỗi dậy trên nền tảng liên minh công nông. - Lợi dụng mâu thuẩn theo hang ngũ kẽ thù. - Phải dung bạo lực cách mạng. swe dụng lực lượng 1 cách thích hợp đập tan bộ máy cũ lặp ra nhà nc kiểu mới của nhân dân. - Nắm vững nghệ thuật khởi nghĩa, chọn đúng thời cơ. - Xd đảng vững mạng, đủ sức lãnh đạo tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Câu 5/ Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của nhiệm vụ giữ vững chính quyền CM (1945- 1946)? * Kết quả: - Về chính trị: Ta đã xd đc nền móng XH mới ( quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp thông qua hiếu pháp có tòa án, công an.) Ngày 6/1/46 bầu cử quốc hội khóa 1. - Về kinh tế văn hóa: Phát động đc phong trào tham gia sx cứu thế, bỏ các thứ thuế vô lý, nạn đói đc đẩy lùi. - Bảo vệ chính quyền CM: Đảng lãnh đạo nhân dân Nam Bộ k/c và phát động phong trào Nam tiến cả nc chi viện cho MN và ngăn ko cho pháp đánh ra Trung Bộ. - Ở MB nc ta đã lợi dụng mâu thuẩn trong nội bộ của kẻ thù, thực hiện nhân nhượng với Tưởng đánh Pháp, sau đó hòa P đuổi Tưởng về nc. * Ý nghĩa: - Chúng ta giữ vững đất nc, 9 quyền, xd nền móng của chế độ mới, chuẩn bị lực lượng k/c. * Nguyên nhân thắng lợi: Đảng đã đánh giá đúng tình hình đề ra đường lối và chủ trương đúng tình hình, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, lợi dụng mâu thuẩn nội bộ của kể thù, tận dụng khả năng hòa hoãn, để xd lực lượng củng cố 9 quyền. * Bài học kinh nghiệm: - Phát huy sức mạng đoàn kết dân tộc, xd và bảo vệ 9 quyền CM. - Triệt để mâu thuẩn trong nội bộ kẻ thù. Chĩa mũi vào kẻ thù chính. - Tận dụng khả năng hòa hoãn để xd lực lượng, cũng cố 9 quyền, đồng thời cảnh giác và ứng phó chiến tranh gây ra lần nữa. Câu 6/ Trình bày đường lối kháng chiến chống Pháp? Ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm. * Hoàn cảnh lịch sử: - 11/46 pháp tấn công hải phòng, lạng sơn khiêu khích ta ở hà nội. - 19/12/46 thường vụ trung ương đảng hợp hội nghị mở rộng tại làng vạn phúc- hà đông (hà nội) dưới sự chủ trì HCM. - hội nghị đã hạ quyết tâm phát động toàn quốc k/ccp. - 19/12/46 mệnh lệnh k/c được phát ra và cả nc đã đồng loạt nổ sung từ miền xuôi đến miền ngược. - Sáng 20/12/46 lời kiêu gọi toàn quốc k/c của Bác trên đài phát thanh. - Những thuận lợi và khó khăn: + Thuận lợi: cuộc k/c của ta là 9 nghĩa để bảo vệ độc lâp dân tộc, chúng ta có thiên thời địa lợi và ta có sự chuẩn bị từ trước. + Khó khăn: so với lực lượng ta còn yếu hơn địch, ta bị bao vây ko được hỗ trợ bên ngoài. * Quá trình và nội dung đường lối k/c chống pháp. - Đường lối k/c của đảng được hình thành, bổ sung, hoàn thiện qua thực tiễn được áp dụng trong k/ccp. - Sau ngày cách mạng thắng lợi trong chỉ thị về k/c kiến quốc, đảng đã nhận định kẻ thù 9, nguy hiểm nhất là thực dân pháp, ta phải tập trung mũi nhọn đánh vào chúng. - Đường lối k/c của đảng được thể hiện trong 3 văn kiện sau đây: + Tòan quốc k/c của trung TW. + nt HCM + Tác phẩm nhất định thắng lợi của trường chinh. - Nội dung đường lối: + Mục đích k/c: kế tục và phat triển sự nghiệp CMT8, “đánh phản động thực dân pháp xâm lược, giành 9 quyền và độc lập”. + Tính chất k/c: cuộc k/c của dân tộc ta là k/c CM của dân, chiến tranh 9 nghĩa, mang tính chất toàn dân, toàn diện và lâu dài. Là cuộc chiens tranh tiến bộ vì tự do, đôc lập, dân chủ hòa bình. + 9 sách k/c: “ liên hiệp với dân tộc pháp chống lại pản động pháp. Đoàn kết với Miên, Lào và các lực lượng dân tộc yêu chuông hòa bình”. + Chương trình và nhiệm vụ k/c: “ đoàn kết toàn dân,thực hiện quân, chính, dân nhất trí… động viên nhân lực, vật lực, tài lực, thực hiện toàn dân k/c, toàn dân k/c, trường kì k/c…Giành 9 quyền thống nhất đất nc, thực hiện kinh tế tự túc, tăng gia sx” + Phương châm tiến hành k/c: tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, k/c toàn dân,toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính. • K/c toàn dân: “ Bất kỳ đàn ông, đàn bà ko phân biệt tôn giáo, đảng phái, dân tộc, bất kì người già người trẻ. Hễ ai là người VN thì phải đứng lên đánh thực dân pháp, mọi người là chiến sỉ, mổi làng là pháo đài”. • K/c toàn diện: Đánh địch ở mọi mặt: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, ngoại giao. © Về chính trị: Tăng cường đoàn kết toàn dân, xd đảng, 9 quyền các đoàn thể toàn dân, liên kết Miên, Lào, dân tộc yêu chuộng hòa bình © Về quân sự: Thực hiện vũ trang toàn dân, xd lực lượng vũ trang toàn dân, tiêu diệt địch giải phóng dân tộc và đất đai, thực hiện du kích chiến tiến lên vận động chiến, đánh chỉ qui là: “triệt để du kích, vận động chiến, vừa đánh vừa đào tạo cán bộ”. © Về kinh tế: Tiêu thổ k/c, xd kinh tế tự cung tự cấp, nhanh chống đẩy mạnh pháp triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp và công nghiệp quốc phòng. © Về văn hóa: Xóa bỏ văn hóa thực dân, phong kiến, xd nền văn hóa dân chủ mới tiến bộ dựa 3 nguyên tắc: dân tộc, khoa học và đại chúng. © Về ngoại giao: Thực hiện thêm bạn bớt thù, “liên kết dân tộc pháp, chống phản động pháp”,sẳn sang đàm phán với pháp công nhân VN độc lập. • K/c lâu dài: Chống âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của pháp, để có thời cơ phát huy yếu tố “ thien thời, địa lợi, nhân hòa”của ta, chuyển hóa từ yếu thành lực lượng ta mạng hơn địch. • Dựa vào sức mình là chính: “Phải tự tuc tự cấp mọi mặt”, vì ta bị bao vây mọi phía, chưa được sự giúp đở bên ngoài nên tự lực cánh sinh. Ta cũng tranh thủ nguồn lực bên ngoài. + Triển vọng k/c: Măt dù lâu dài, gian khổ, khó khăn, song nhất định thắng lợi. => Tóm lại: Đường lối k/c của đảng là đúng đắn và sang tạo. đảng kết hợp CN Mac Lenin với thực tế đất nc. - Đường lối đc công bố sớm đã nhanh chống phát triển đúng hướng và từng bước thắng lợi. - Thực hiện đường lối k/c từ (1957 – 1950) chúng ta đã làm nên chiến thắng Viêt Bắc và tiếp đó là chiến thắng biên giới đã khai thông biên giới Việt- Trung và các nc XHCN (1950). - Tiếp đó 2/ 1951 ĐH 2 của đảng đc tổ chức tại xã Vinh Quang- Chiêm Hóa- Tuyên Quang. - ĐH thông qua báo cáo 9 trị do HCM trình bày. Thông qua Nghị quyết chia tách ĐCSĐD THÀNH 3 Đảng, Đảng ta đổi tên thành Đảng Lao Động VN ra hoạt động và công khai. - ĐH thông qua 9 cương của Đảng Lao Động VN. - Nôi dung 9 cương: + Tính chất XH: XH VN hiện nay có 3 tính chất: Dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa nửa phong kiến. Ba tính chất đó đang đấu tranh lẫn nhau, nhưng mâu thuẩn chủ yếu lúc này là giữa tính chất dân chủ nhân dân và tính chất thuộc địa. Mâu thuẫn đó đang đc giải quyết trong quá trình k/c của dân tộc VN chống t/d Pháp và bọn can thiệp. + Đối tượng CM: CMVN có 2 đối tượng. Đối tượng chính hiện nay là CNĐQ xâm lược, ĐQ Pháp và can thiệp Mỹ. Đối tượng phụ hiện nay là phong kiến, cụ thể là phong kiến phản động. + Nhiệm vụ CM: Nhiệm vụ cơ bản hiện nay của CMVN là đánh ĐQ giành 9 quyền, xóa bỏ di tích pk, làm cho người co ruộng cày, phát chế độ dân chủ nhân dân, song nhiệm vụ trước mắt là hoàn thành giải phóng dân tộc, cho nên lúc này phải tập trung lực lượng đánh bại quân xâm lược”. + Động lực CM: “Công nhân, nông dân, tiểu tư sản trí thức và tư sản dân tộc. ngoài ra còn có những than sỉ yêu nc và tiến bộ. + Đặc điểm CM: “ Giải quyết những nhiệm vụ cơ bản nói trên do nhân dân lao động làm động lực, công- nông và lao động trí thức làm nền tảng và g/c công nhân lãnh đạo. CMVN hiện nay là cuộc CMDTDCND. + Triển vọng của CM: “ CM DTDC ND VN nhất
Tài liệu liên quan