• Đề cương học phần Sử dụng tài nguyên trong giảng dạy (Using CALT)Đề cương học phần Sử dụng tài nguyên trong giảng dạy (Using CALT)

  1. Thông tin chung về học phần - Tên học phần: Sử dụng tài nguyên trong giảng dạy (Using CALT) - Số tín chỉ học phần: 02 tín chỉ - Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Bậc Đại học, ngành Ngôn ngữ Anh - Số tiết học phần: § Nghe giảng lý thuyết: 10 tiết § Thực hành (bài tập trên lớp/thảo luận/hoạt động cá nhân): 20 tiết § Tự học: 60 giờ ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Dạy học xác suất thống kê theo hướng rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho sinh viên ở các trường đại họcDạy học xác suất thống kê theo hướng rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho sinh viên ở các trường đại học

  Abstract: Metacognition and metacognitive skills are researched by many domestic and foreign scientific researchers and applied in the teaching process. The teaching oriented training to students some metacognitive skills will contribute to the development of students' thinking. Probability and Statistics is a subject closely associated with pra...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Dạy hoc tương tác trong một số chủ đề Toán học ở trường trung học phổ thôngDạy hoc tương tác trong một số chủ đề Toán học ở trường trung học phổ thông

  Tóm tắt. Dạy học tương tác có thể coi là sự tác động qua lại trực tiếp giữa các đối tượng học sinh (HS), giáo viên (GV), môi trường và nội dung kiến thức nhằm thực hiện các mục tiêu dạy học đã xác định. Khi tiến hành dạy học tương tác cần theo các bước: chuẩn bị, tìm hiểu thăm dò, đặt câu hỏi, lựa chọn câu hỏi để khám phá, báo cáo kết quả khám ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Dạy học tích hợp theo chủ đề trong dạy học Vật lýDạy học tích hợp theo chủ đề trong dạy học Vật lý

  ABSTRACT Integrated Teaching Sub ject in Teaching Physics Integration is a trend in modern teaching, it is being researched and applied in many countries. The article refers to the integration of content knowledge of topics and presented research results in teaching the sub ject in grade 10 high school. The activities of teaching are designed ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Rèn luyện học sinh các hình thức diễn đạt hệ thống hóa nội dung trong dạy học Sinh học 9Rèn luyện học sinh các hình thức diễn đạt hệ thống hóa nội dung trong dạy học Sinh học 9

  ABSTRACT Training students skills of synthesizing knowledge in teaching biology 9 Synthesizing is one of the high order of thinking skills. Therefore, developing this skill for students is very necessary. Our paper discusses how to build synthetic skills for student through teaching Biology 9. Some of the ways to synthesize knowledge are presen...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Dạy học Ngữ văn theo hình thức chuyên đềDạy học Ngữ văn theo hình thức chuyên đề

  1. Đặt vấn đề Trong Chương trình giáo dục (CTGD) phổ thông [2] đã nêu rõ mục tiêu “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp, góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giá...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Dạy học môn Toán theo hướng giúp học sinh khám phá lại tri thức ở trường phổ thôngDạy học môn Toán theo hướng giúp học sinh khám phá lại tri thức ở trường phổ thông

  Abstract: In teaching Mathematics at schools today, most of the knowledge is taught to students in the form available. This way of teaching has missed opportunities for learners to experience exploration - discovery knowledge need to be learned. Contrast with the teaching of existing knowledge is to help students rediscover that knowledge. The a...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Luận án Dạy học dựa vào dự án trong đào tạo Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng với sự hỗ trợ của ElearningLuận án Dạy học dựa vào dự án trong đào tạo Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng với sự hỗ trợ của Elearning

  MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hiện nay, chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin vẫn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của các doanh nghiệp. Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới, khoảng 60% lao động trẻ tốt nghiệp từ các trƣờng dạy nghề và trƣờng cao đẳng cần đƣợc đào tạo lại ngay sau khi đƣợc tuyển dụng. Điều 40, luật Giáo dục có nêu yêu ...

  pdf295 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Dạy học các phép tính với số tự nhiên ở Lớp 4 đáp ứng yêu cầu của chương trình môn Toán tiểu học mớiDạy học các phép tính với số tự nhiên ở Lớp 4 đáp ứng yêu cầu của chương trình môn Toán tiểu học mới

  Abstract: The new Math curriculum is innovated a lot and It needs research to be implemented in the school. The article presents perspective and proposes a process of designing and organizing teaching activities of calculations with natural numbers in grade 4 meet the requirements of the new elementary Math curriculum, contributing to help eleme...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Cách dạy phát huy trí lực của người học trong môn Giao tiếp sư phạmCách dạy phát huy trí lực của người học trong môn Giao tiếp sư phạm

  1. Mở đầu Các nhà tâm lí học qua nhiều công trình nghiên cứu đã đi đến khẳng định: tiềm năng con người là không giới hạn. Các công trình nghiên cứu khoa học cũng đã đưa ra kết quả: Mỗi con người lành mạnh đều có 14 -15 tỷ tế bào não. Nhưng cả cuộc đời con người sử dụng được bao nhiêu phần trăm trí não của mình? Có nhà khoa học cho là 5%. Nhưng...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0