800 câu trắc nghiệm Vật Lý lớp 11

Câu 1 :trong các cách nhiễm điện : I.Do cọ xát II.Do tiếp xúc III.Do hưởng ứng ở cách nào thì tổng đại số điện tích trên vật được nhiễm điện không thay đổi: A.I B.II C.III D.không có cách nào Câu 2 : trong các cách nhiễm điện : I.Do cọ xát II.Do tiếp xúc III.Do hưởng ứng ở cách nào thì tổng đại số điện tích trên vật được nhiễm điện thay đổi: A.I,II B.II,III C.I,III D. không có cách nào

doc67 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1958 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu 800 câu trắc nghiệm Vật Lý lớp 11, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRAÉC NGHIEÄM VAÄT LYÙ LÔÙP 11 Chöông : TĨNH ĐIỆN HỌC I.Chuyeân ñeà 1 : ÑIEÄN TÍCH-ĐỊNH LUẬT COULOMB Câu 1 :trong caùc caùch nhiễm điện : I.Do cọ xát II.Do tiếp xúc III.Do hưởng ứng ở cách nào thì tổng đại số điện tích trên vật được nhiễm điện không thay đổi: A.I B.II C.III D.không có cách nào Câu 2 : trong caùc caùch nhiễm điện : I.Do cọ xát II.Do tiếp xúc III.Do hưởng ứng ở cách nào thì tổng đại số điện tích trên vật được nhiễm điện thay đổi: A.I,II B.II,III C.I,III D. không có cách nào Câu 3 :coù nhöõng loaïi ñieän tích naøo A.1 B.2 C.3 D.Voâ soá loaïi Câu 4 :trong caùc caùch laøm sau ñaây: I.nhieãm ñieän do höôûng öùng II.chaïm tay III.noái ñaát baèng daây daãn Muoán laøm cho quaû caàu A ñang mang ñieän tích aâm laøm cho vaät daãn B mang ñieän döông ta phaûi laøm caùch naøo: A.I,II B.I,III C.II,III D.Caû A vaø B ñeàu ñuùng Câu 5 :trong caùc chaát sau ñaây : I.than chì II.dung dòch bazo III.eâbonic IV.thuûy tinh Chaát naøo laø chaát daãn ñieän A.I,II B.II,III C.I D.I,IV Câu 6 : trong caùc chaát sau ñaây, chaát naøo laø chaát caùch ñieän(ñieän moâi): I.kim cöông II.than chì III.dung dòch muoái IV.söù A.I,II B.II,III C.I,IV D.III,IV Câu 7 :hai quaû caàu nheï gioáng nhau treo vaøo cuøng moät ñieåm baèng hai daây tô gioáng nhau ,truyeàn cho hai quaû caàu hai ñieän tích cuøng daáu q1,q2 vôùi q1=2q2,hai quaû caàu ñaåy nhau.Goùc leäch cuûa daây treo hai quaû caàu thoûa maõn heä thöùc naøo sau ñaây: A. B. C. D. Câu 8:Bieåu thöùc cuûa ñònh luaät Coulomb veà töông taùc giöõa hai ñieän tích ñöùng yeân trong chaân khoânglaøø: A. B. C. D. Câu 9 : Bieåu thöùc cuûa ñònh luaät Coulomb veà töông taùc giöõa hai ñieän tích ñöùng yeân trong moät ñieän moâi laøø: A. B. C. D. Câu 10:löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñieåm ñöùng yeân trong chaân khoâng seõ thay ñoåi nhö theá naøo neáu ta ñaët moät taám kính xen giöõa hai ñieän tích: A.phöông,chieàu,ñoä lôùn khoâng ñoåi B. phöông chieàu khoâng ñoåi ,ñoä lôùn giaûm C. phöông chieàu khoâng ñoåi,ñoä lôùn taêng D. phöông chieàu thay ñoåi theo vò trí taám kính,ñoä lôùn giaûm Câu 11:hai ñieän tích q1=q2 ñöùng yeân trong chaân khoâng,töông taùc nhau baèng löïc F.Neáu ñaët giöõa chuùng ñieän tích q3 thì löïc töông taùc giöõa q1,q2 coù giaù trò laø vôùi: A.neáu B. khoâng phuï thuoäc vaøo q3 C. neáu D. neáu Câu 12:ñöa vaät A mang ñieän döông tôùi gaàn moät quaû caàu kim loaïi nhoûtreo baèng moät daây tô thì ta thaáy vaät A huùt quaû caàu.Töø keát quaû naøy ta coù keát luaän: A.quaû caàu mang ñieän aâm B.quaû caàu nhieãm ñieän do höôûng öùng C.coù töông taùc giöõa vaät mang ñieän vaø vaät khoâng mang ñieän D.A hoaëc B Câu 13:Trong caùc yeáu toá sau: I.daáu cuûa ñieän tích II.ñoä lôùn cuûa ñieän tích III.baûn chaát cuûa ñieän moâi IV.khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích Ñoä lôùn cuûa löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñieåm ñöùng yeân phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá: A.II,IV B.I,II,IV C.II,III,IV D.I,II,III,IV Câu 14:trong caùc caùch nhieãm ñieän : I.do coï xaùt II.do tieáp xuùc III.do höôûng öùng Ôû caùch nhieãm ñieän naøo thì coù söï dòch chuyeån electron töø vaät naøy sang vaät khaùc: A.I,II B.II,III C.I,III D.I,II,III Câu 15:xeùt 4 tröôøng hôïp sau: I.vaät A mang ñieän döông ñaët gaàn moät quaû caàu baèng nhoâm II. vaät A mang ñieän döông ñaët gaàn moät quaû caàu baèng thuûy tinh III. vaät A mang ñieän aâm ñaët gaàn moät quaû caàu baèng nhoâm IV. vaät A mang ñieän aâm ñaët gaàn moät quaû caàu baèng thuûy tinh Ôû tröôøng hôïp naøo coù söï nhieãm ñieän cuûa quaû caàu A.I,II B.III,IV C.I.III D.I,II,III,IV Câu 16:Cho 4 giaù trò sau: I.2.10-15C II. -1,8.10-15C III. 3,1.10-16C IV. -4,1.10-16C Gía trò naøo coù theå laø ñieän tích cuûa moät vaät bò nhieãm ñieän A.I,III B.III,IV C.I,II D.II,IV Câu 17:Hai quaû caàu kim loaïi gioáng nhaumang caùc ñieän tích q1>0,q2q2 .Cho hai quaû caàu tieáp xuùc nhau roài taùch ra.Ñieän tích cuûa moãi quaû caàu sau ñoù coù giaù trò: A.Traùi daáu,coù cuøng ñoä lôùn B.Traùi daáu,coù cuøng ñoä lôùn C.Cuøng daáu,coù cuøng ñoä lôùn D.Cuøng daáu,coù cuøng ñoä lôùn Câu 18:khi moät duõa tích ñieän döông ñöôïc ñöa laïi gaàn moät ñieän nghieäm tích ñieän aâm thì caùc laù cuûa ñieän nghieäm seõ: A.xoøe hôn B.cuïp bôùt C.trôû thaønh tích ñieän döông D.giöõ nguyeân khoâng thay ñoåi Caâu 19:moät quaû boùng cao su ñöôïc coï xaùt vôùi aùo len sau ñoù ñöôïc eùp vaøo töôøng thì seõ dính vaøo töôøng.Ñoù laø vì: A.söï coï xaùt laøm saïch lôùp baån ôû beà maët cho pheùp boùng tieáp xuùc toát vôùi töôøng tôùi möùc aùp suaát khoâng khí eùp chaët noù vaøo töôøng B.söï coï xaùt laøm quaû boùng nhieãm ñieän vaø caùc ñieän tichs treân quaû boùng laøm xuaát hieän caùc ñieän tích traùi daáu treân töôøng.Ñieän tích tren quaû boùng vaø ñieän tích caûm öùng treân töôøng huùt nhau laøm quaû boùng giöõ chaët vaøo töôøng C.töôøng tích ñieän ,coøn quaû boùng bò nhieãm ñieän vì coï xaùt.Do ñoù neáu töôøng nhieãm ñieän traùi daáu vôùi ñieän tích cuûa quaû boùng thì quaû boùng seõ bò giöõ chaët vaøo töôøng D.söï coï xaùt taïo ra nhöõng choã taäp trung ñoä aåm treân quaû boùng vaø söùc caêng beà maët laøm quaû boùng bò giöõ chaët vaøo töôøng Caâu 20:hai vaät coù theå taùc duïng löïc ñieän vôùi nhau: A.chæ khi chuùng ñeàu laø vaät daãn B. chæ khi chuùng ñeàu laø ñieän moâi C.chæ khi moãi vaät mang ñieän tích khaùc 0 D.chæ khi moãi vaät chöùa moät soá electron E.ngay caû khi chæ moät trong hai vaät chöùa ñieän tích Caâu 21:moät quaû caàu kim loaïi khoâng tích ñieän ñöôïc treo baèng moät daây caùch ñieän.Neáu moät ñuõa thuûy tinh tích ñieän döông ñöôïc ñöïa laïi gaàn moät quaû caàu nhöng khoâng chaïm thì: A.quaû caàu seõ bò ñuõa huùt B.quaû caàu seõ bò ñuõa ñaåy C.quaû caàu vaãn ñöùng yeân D.quaû caàu seõ thu ñöôïc ñieän tích Caâu 22:moät vaät kim loaïi caùch ñieän khoûi caùc vaät khaùc ñöôïc tích ñieän .Cho vaät kim loaïi chaïm vaøo ñuõa coù moät ñaàu ñöôïc caàm trong tay.Hoûi phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng: A.Neáu vaät kim loaïi khoâng truyeàn ñöôïc ñieän tích cho ñuõa thì ñuõa laø moät chaát caùch ñieän toát B.Neáu vaät kim loaïi maát ñieän tích moät caùch chaäm chaïp thì ñuõa laø moät chaát caùch ñieän keùm C.Neáu vaät kim loaïi maát nhanh ñieän tích thì ñuõa laø chaát daãn ñieän toát D.Taát caû phaùt bieåu treân ñeàu ñuùng Caâu 23:hai quaû caàu kim loaïi gioáng heät nhau ñöôïc tích ñieän vaø ñöôïc treo baèng hai daây.Thoaït ñaàu chuùng huùt nhau.Sau khi chuùng chaïm nhau ngöôøi ta thaáy chuùng ñaåy nhau.Nhö vaäy tröôùc khi va chaïm ta coù: A.caû hai quaû caàu ñeàu tích ñieän döông B. caû hai quaû caàu ñeàu tích ñieän döông C. caû hai quaû caàu tích ñieän coù ñoä lôùn baèng nhau nhöng traùi daáu D. caû hai quaû caàu tích ñieän coù ñoä lôùn khoâng baèng nhau vaø traùi daáu Caâu 24:Hai quaû caàu gioáng nhau ñöôïc tích ñieän coù ñoä lôùn baèng nhau nhöng traùi daáu.Sau khi ñöôïc cho chaïm vaøo nhau roài taùch ra thì chuùng : A.luoân ñaåy nhau B.luoân huùt nhau C.coù theå huùt nhau hoaëc ñaåy nhau tuøy tröôøng hôïp D.trung hoøa veà ñieän Caâu 25:hai quaû caàu nheï khoái löôïng baèng nhau treo baèng daây tô ñöôïc tích ñieän neân löïc taùc duïng laøm daây chuùng leäch ñi nhöõng goùc baèng nhau vôùi phöông thaúng ñöùng.Hieän töôïng ñoù chöùng toû: A.caùc quaû caàu tích ñieän baèng nhau vaø traùi daáu B.caùc quaû caàu tích ñieän traùi daáu nhöng khoâng nhaát thieát baèng nhau C.moät quaû caàu tích ñieän coøn moät quaû thì khoâng D.caùc quaû caàu tích ñieän baèng nhau vaø cuøng daáu Caâu 26:hai ñieän tích aâm nhö nhau ñaët treân truïc x.Neáu moät ñieän tích thöû döông ñaët taïi trung ñieåm cuûa chuùng thì ñieän tích thöû naøy seõ: A.chuyeån ñoäng thaúng khi chuyeån ñoäng treân moïi truïc B.chæ chuyeån ñoäng thaúng khi chuyeån ñoäng treân truïc x C. chæ chuyeån ñoäng thaúng khi chuyeån ñoäng treân truïc y hoaëc z D.chuyeån ñoäng thaúng khi chuyeån ñoäng treân truïc vuoâng goùc vôùi truïc z Caâu 27:moät ñieän tích aâm thì: A.chæ töông taùc vôùi ñieän tích döông B.chæ töông taùc vôùi ñieän tích döông C.coù theå töông taùc vôùi caû ñieän tích aâm laãn ñieän tích döông D.luoân luoân coù theå chia thaønh hai ñieän tích aâm baèng nhau Caâu 28:choïn caâu sai trong caùc caâu sau: A.tröôùc vaø sau moät vaät nhieãm ñieän ,toång ñaïi soá caùc ñieän tích treân vaät ñoù luùc sau luoân luoân khaùc luùc ñaàu B.trong moät heä coâ laäp veà ñieän toång ñaïi soá caùc ñieän tích luoân luoân laø moät haèng soá C.trong söï nhieãm ñieän do coï xaùt,söï xuaát hieän cuûa ñieän tích aâm treân vaät naøy luoân luoân keøm theo söï xuaát hieän ñieän tích döông coù cuøng ñoä lôùn treân vaät kia D.ñieän tích cuûa moät vaät nhieãm ñieän luoân luoân laø boäi soá nguyeân cuûa ñieän tích nguyeân toá Caâu 29:choïn caùc cuïm töø ñeå ñieàn vaøo choã troáng cho hôïp nghóa: “Löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñieåm ñöùng yeân trong………tæ leä nghòch vôùi…… tæ leä vôùi……Löïc töông taùc ñoù coù……truøng vôùi ñöôøng thaúng noái hai ñieän tích” A.chaân khoâng,bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng,tích ñoä lôùn caùc ñieän tích ,chieàu B.ñieän moâi, bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng,tích ñoä lôùn caùc ñieän tích,phöông C.chaân khoâng,khoaûng caùch giöõa chuùng, tích ñoä lôùn caùc ñieän tích,phöông D.chaân khoâng,bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng,tích hai khoái löôïng caùc dieän tích,phöông Caâu 30:haèng soá ñieän moâi cuûa moâi tröôøng phuï thuoäc vaøo: A.ñoâï lôùn caùc ñieän tích B.ñoâï lôùn vaø khoaûng caùch giöõa caùc ñieän tích C.khoaûng caùch giöõa caùc dieän tích vaø tính chaát ñieän moâi D.ñoä lôùn caùc ñieän tích vaø tính chaát ñieän moâi Baøi 1:hai ñieän tích gioáng nhau ñaët trong chaân khoâng ñaåy nhau baèng moät löïc baèng 0,4N khi ñaët caùch nhau 3cm.Ñoä lôùn cuûa moãi ñieän tích laø: A.2.10-7C B. .10-12C C. 2.10-12C D. .10-7C Baøi 2:hai ñieän tích ñieåm coù ñoä lôùn baèng nhau vaø baèng4.10-8C ñaët trong chaân khoâng huùt nhau moät löïc baèng0,009N .Khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích ñoù laø: A.0,2cm B.4cm C.1,6cm D.0,4cm Baøi 3:hai ñieän tích ñieåm q1=3.10-6C vaø q1=-3.10-6C ñaët caùch nhau 3cm trong daàu hoûa coù =2 .Löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích laø: A.-45N B.90N C.60N D.135N Baøi 4:hai ñieän tích ñieåm traùi daáu cuøng ñoä lôùn 2.10-7C ñaët trong moät moâi tröôøng ñoàng chaát coù=4 thì huùt nhau baèng moät löïc 0,1N.Khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích laø: A.2.10-2cm B.2cm C.3.10-3cm D.3cm Baøi 5:hai ñieän tích q=6.10-6C vaø q=-6.10-6C ñaët taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau 6cm trong chaân khoâng.Moät ñieän tích q1=q ñaët taïi C laø ñænh cuûa tam giaùc ñeàuABC.Löïc taùc duïng leân q1 coù ñoä lôùn: A.45N B.45.N C.90N D.Moät giaù trò khaùc Baøi 6 :coù hai ñieän tích gioáng nhau ñaët taïi hai ñieåm A vaø B trong chaân khoâng caùch nhau moät ñoaïn 2d.Ñieän tích q1 ñaët taïi C ôû treân trung tröïc cuûa ñoaïn AB caùch AB moät khoaûng baèng d. Löïc taùc duïng leân q1 laø: A. B. C. D. Baøi 7:coù 3 ñieän tích q gioáng nhau ñaët ôû 3 ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh a.Löïc taùc duïng leân ñieän tích q1 ñaët taïi troïng taâm G cuûa tam giaùc coù ñoä lôùn : A. B. C. D. E.F=0 Baøi 8:hai ñieän tích ñieåm q1 vaø q2=-4.q1 ñaët coá ñònh taïi hai ñieåm A,B caùch nhau moät khoaûng a=30cm.Hoûi phaûi ñaët ñieän tích q ôû ñaâu ñeå noù caân baèng: A.treân ñöôøng AB caùch A 10cm,caùch B 20cm B. treân ñöôøng AB caùch A 30cm,caùch B 60cm C. treân ñöôøng AB caùch A 15cm,caùch B 45cm D. treân ñöôøng AB caùch A 60cm,caùch B 30cm Baøi 9:moät quaû caàu nhoû coù khoái löôïng m=1,6g mang ñieän tích q1=2.10-7C ñöôïc treo baèng moät sôïi daây tô daøi 30cm.Ñaët ôû ñieåm treo moät ñieän tích q2 thì löïc caêng cuûa daây giaûm ñi moät nöûa.Hoûi q2 coù giaù trò naøo sau ñaây: A.2.10-7C B. 8.10-7C C. 4.10-7C D. 6.10-7C Baøi 10: hai quaû caàu nhoû coù cuøng khoái löôïng m=1g treo vaøo moät ñieåm 0 baèng hai daây tô coù cuøng chieàu daøi l.Truyeàn cho moãi quaû caàu moät ñieän tích q=10-8C thì taùch ra xa nhau moät ñoaïn r=3cm.Hoûi daây coù chieàu daøi naøo sau ñaây: A.30cm B.20cm C.60cm D.48cm Baøi 11:hai quaû caàu nhoû cuøng coù khoái löôïng m treo vaøo moät ñieåm 0 baèng hai daây tô cuøng coù chieàu daøi l.Do löïc ñaåy tónh ñieän caùc sôïi daây leïch vôùi phöông thaúng ñöùng moät goùc .Nhuùng hai quaû caàu vaøo trong daàu coù=2 coù khoái löôïng rieâng D=0,8.103 Kg/m3 thì thaáy goùc leäch daây vaãn laø .Nhö vaäy khoái löôïng rieâng cuûa quaû caàu coù giaù trò naøo sau ñaây: A. 0,8.103 Kg/m3 B. 1,6.103 Kg/m3 C. 1,2.103 Kg/m3 D.Moät giaù trò khaùc Baøi 12: hai ñieän tích ñieåm coù ñoä lôùn baèng nhau vaø ñaët trong chaân khoâng caùch nhau moät khoaûng 5cm thì töông taùc nhau baèng moät löïc 8,1.10-6N.Ñieän tích toång coäng cuûa chuùng laø: A.3.10-9C B. -3.10-9C C. 3.10-9C hoaëc-3.10-9C D. 3.10-9C hoaëc-3.10-9C hoaëc 0 Baøi 13:hai ñieän tích ñaët trong chaân khoâng töông taùc vôùi nhau baèng moät löïc coù cöôøng ñoä 4.10-8N.Neáu ñaët chuùng trong ñieän moâi coù haèng soá ñieän moâi laø 2 vaø giaûm nöûa khoaûng caùch giöõa chuùng thì löïc töông taùc coù cöôøng ñoä: A.8.10-8N B.0,5.10-8N C.2.10-8N D.10-8N Baøi 14:coù 3 ñieän tích baèng nhau vaø baèng 9.10-8C ñaït taïi 3 ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh a=9cmtrong khoâng khí.Löïc tónh ñieän leân moãi ñieän tích laø: A.9.10-3N B. C. D.4,5.10-3N Baøi 15:hai quaû caàu nhoû coù ñieän tích 10-7C vaø4.10-7C ñaåy nhau moät löïc 0,1N trong khoâng khí.Khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích ñoù laø: A.6cm B.3,6cm C.3,6mm D.6mm BOÅ SUNG I Caâu 1:Laøm theá naøo ñeå giaûm ñi moät nöûa ñieän tích aâm cuûa electron A.noái electron vôùi moät haït khoâng tích dieän ,moät nöûa dieän tích cuûa electron seõ chuyeån sang haït naøy B.truyeàn cho electron moät nöûa ñieàn tích döông cuûa proton C.laáy ñi moät nöûa dieän tích baèng caùch ñieän hoùa notron D.ñieän tích cuûa electron khoâng theå taêng theâm hay giaûm bôùt. Caâu 2:hai vaät tích ñieän traùi daáu ñaët trong chuoâng thuûy tinh cuûa moät caùi bôm chaân khoâng.Huùt heát khoâng khí ra,caùc vaät coù töông taùc löïc ñieän vôùi nhau khoâng; A.seõ töông taùc vôùi nhau B. seõ töông taùc vôùi nhau. C. seõ töông taùc vôùi caùc vaät trong chuoâng nhöng khoâng töông taùc vôùi vaät beân ngoaøi D. seõ töông taùc vôùi caùc vaät beân ngoaøi nhöng khoâng töông taùc vôùi caùc vaät beân trong Caâu 3:ngöôøi ta laøm nhieãm ñieän höôûng öùng cho moät thanh kim loaïi,sau khi ñaõ nhieãm ñieän thì soá electron trong thanh kim loaïi seõ: A.taêng leân B.giaûm xuoáng C.khoâng ñoåi D.luùc ñaàu taêng,sau ñoù giaûm Caâu 4:cho moät electron chuyeån ñoäng veà phía moät baûn kim loaïi .Hoûi khi ñeán gaàn baûn kim loaïi electron seõ chuyeån ñoäng nhö theá naøo: A.thaúng ñeàu B.nhanh daàn C.chaäm daàn D.khoâng theå keát luaän Caâu 5:Löïc töông taùc giöõa hai quaû caàu nhoû tích ñieän seõ thay ñoåi nhö theá naøo khi ñieän tích cuûa moãi quaû caàu giaûm ñi 2 laàn,coøn khoaûng caùch giöõa chuùng giaûm ñi 4 laàn: A.taêng 64 laàn B.taêng 16 laàn C.taêng 4 laàn D.giaûm 2 laàn Baøi 1:Electron chuyeån ñoäng xung quanh haït nhaân nguyeân töû Hidro theo quyõ ñaïo troøn baùn kính R=5.10-11.Khoái löôïng cuûa electron laø me=9.10-31kg I.Ñoä lôùn löïc höôùng tam taùc duïng leân electron laø: A.4,5.10-7N B.9.10-8N C.9.10-7N D.4,5.10-8N II.Ñoä lôùn vaän toác cuûa electron laø: A.2,2.104m/s B. 2,2.106m/s C. 2,2.107m/s D. 2,2.108m/s III.Vaän toác goác cuûa electron (voøng/s) laø: A. B. C. D. Baøi 2:Hai ñieän tích ñieåm q1 va øq2 ñaët caùch nhau moät khoaûng d=30cm trong khoâng khí,löïc töông taùc giöõa chuùng laø F.Neáu ñaët chuùng trong daàu thì löïc naøy yeáu ñi 2,25 laàn.Ñeå löïc töông taùc giöõa chuùng vaãn laø F thì caàn dòch chuyeån chuùng moät khoaûng laø : A.0,1cm B.1cm C.10cm D.24cm Baøi 3:Hai haït mang tích baèng nhau chuyeån ñoäng khoâng ma saùt doïc theo truïc xx, trong khoâng khí.Khi hai haït naøy caùch nhau 2,6cm thì gia toác cuûa haït 1 laø a1=4,41m/s2,cuûa haït 2 laø a2=8,4m/s2.Khoái löôïng cuûa haït 1 laø m1=1,6g.Haõy tìm: I.Ñieän tích cuûa moãi haït laø: A.7,28.10-7C. B. 8,28.10-7C C. 9,28.10-7C D. 6,28.10-7C II.Khoái löôïng cuûa haït 2 laø: A.7,4.10-4Kg B.8,4.10-4Kg. C.9,4.10-4Kg D.8,1.10-4Kg Q1 Q2 Baøi 4:moät quaû caàu khoái löôïng 10g ñöôïc treo vaøo moät sôïi chæ caùch ñieän. Quûa caàu mang ñieän tích q1=0,1.Ñöa quaû caàu thöù hai mang ñieän tích q2 laïi gaàn thì quaû caàu thöù nhaùt leäch khoûi vò trí luùc ñaàu,daây treo hôïp vôùi ñöôøng thaúng ñöùng moät goùc =300.Khi ñoù hai quaû caàu ôû cuøng moät maët phaúng naèm ngang vaø caùch nhau 3cm(nhö hình veõ).Hoûi daáu,ñoä lôùn cuûa ñieän tích q2 vaø söùc caêng cuûa sôïi daây laø bao nhieâu? A. q2=0,087,T=0,115N B. q2=-0,087,T=0,115N. C. q2=0,17,T=0,015N D. q2=-0,17,T=0,015N Baøi 5:Hai quaû caàu kim loaïi gioáng nhau coù khoái löôïng m=0,1g ñöôïc treo vaøo cuøng moâït ñieåm baèng hai sôïi daây coù cuøng chieàu daøi l=10cm.Truyeàn moät ñieän tích Q cho hai quaû caàu thì chuùng taùch ra vaø ñöùng caân baèng khi daây treo hôïp vôùi phöông thaúng ñöùng moät goùc 150. I.Löïc töông taùc tónh ñieän giöõa hai quaû caàu laø: A.26.10-5N. B.52.10-5N C.52.10-6N D.26.10-6N II.Söùc caêng cuûa daây ôû vò trí caân baèng laø: A.103.10-5N. B. 103.10-4N C. 74.10-5N D. 52.10-5N III.Ñieän tích ñöôïc truyeàn laø: A.7,7.10-9C B. 17,7.10-9C. C. 21.10-9C D. 27.10-9C Baøi 6:Hai quaû caàu nhoû hoaøn toaøn gioáng nhau,mang ñieän tích q1,q2 ñaët trong chaân khoâng caùch nhau 20cm thì huùt nhau baèng löïc F1=5.10-7N.Ñaët vaøo giöõa hai hai quaû caàu moät taám thuûy tinh daøy d=5cm,coù haèng soá ñieän moâi =4 .Tính löïc taùc duïng giöõa hai quaû caàu khi ñoù: A.1,2.10-7N B. 2,2.10-7N C. 3,2.10-7N. D. 4,2.10-7N Baøi 7:Hai quaû caàu gioáng nhau,tích ñieän nhö nhautreo ôû hai ñaàu A,Bcuûa hai sôïi daây coù ñoä daøi baèng nhau ñaët trong chaân khoâng.Sau ñoù taát caû ñöôïc nhuùng trong daàu coù khoái löôïng rieâng D0,haèng soá ñieän moâi laø =4 thì thaáy goùc leäch khoâng ñoåi so vôùi trong khoâng khí.Bieát quaû caàu coù khoái löôïng rieâng laø D.Nhö vaäy ta phaûi coù: A. B. C. D. . Baøi 8: Coù hai gioït nöôùc gioáng nhau,moãi gioït chöùa moät electron dö .Hoûi baùn kính R cuûa moõi gioït nöôùc phaûi laø bao nhieâu ñeâû löïc tónh ñieän baèng löïc haáp daãn giöõa chuùng.Cho bieát G=6,68.10-11N.m2.kg-2 D=1000Kg.m-3 A.0,01mm B.0,05mm C.0,06mm D.0,076mm. Baøi 9:hai quaû caàu kim loaïi nhoû ñaët caùch nhau moät khoaûng laø r=2cm ñaåy nhau baèng löïc F=4,14N.Ñoä lôùn ñieän tích toång coäng cuûa hai vaät laø5.10-5C.Ñieän tích cuûa moãi vaät laø: A.0,46.10-5C vaø 4.10-5C B.2,6.10-5C vaø 2,4.10-5C C.4,6.10-5C vaø 0,4.10-5C. D.3.10-5C vaø 3.10-5C Baøi 10: hai quaû caàu kim loaïi nhoû hoaøn toaøn gioáng nhau mang ñieän tích luùc ñaàu laø q1=3.10-6C vaø q2=10-6C.Cho chuùng tieáp xuùc nhau roài ñaët caùch nhau 5cm trong khoâng khí.Löïc töông taùc giöõa chuùng laø: A.1,44N B.2,88N C.14,4N. D.28,8N Baøi 11:Toång ñoä lôùn caùc ñieän tích döông vaø caùc ñieän tích aâm trong 1cm3 khí Hidro ôû ñieàu kieän tieâu chuaån: A.Q+=Q-=3,6C B.Q+=Q-=5,6C C.Q+=Q-=6,6C D.Q+=Q-=8,6C Baøi 12:Hai quả kim loại giống nhau mỗi quả có điện tích Q và khối lượng m=10g ,treo bởi hai dây có cùng chiều dài l=30cm vào cùng một điểm.Giữ quả cầu I cố định theo phương thẳng đứng,dây treo quả cầu II sẽ lệch 600so với phương thẳng đứng như hình vẽ.Tìm Q? A.10-6C B.10-7C C.10-8C D.10-9C Baøi 13:hai ñieän tích ñieåm q1 vaø q2=4.q1 ñaët coá ñònh taïi hai ñieåm A,B caùch nhau moät khoaûng a.Hoûi phaûi ñaët ñieän tích q ôû ñaâu ñeå noù caân baèng: A.treân ñöôøng AB caùch A laø a/3 B. treân ñöôøng AB caùch A laø a C.caùch A moät ñoaïn laø a/3 D. treân ñöôøng AB caùch B laø 3a II..Chuyeân ñeà 2 : ÑIEÄN TRƯỜNG. Caâu 1: Keát luaän naøo sau ñaây laø ñuùng: Cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moät ñieåm: A.cuøng phöông vôùi löïc ñieän taùc duïng leân ñieän tích q ñaët taïi ñieåm ñoù B.tæ leä nghòch vôùi ñieän tích q C.luoân luoân cuøng chieàu vôùi löïc ñieän D.tæ leä nghòch vôùi khoaûng caùch r Caâu 2: Keát luaän naøo sau ñaây laø sai: A.caùc ñöôøng söùc laø do ñieän tröôøng taïo ra B.hai ñöôøng söù