Bài 11: Phương pháp lập bản đồ quy họach môi trường

Tính điểm của từng thông số tại điểm giữa của mỗi đọan sông Tính điểm tổng hợp của các thông số (WQI) Tô màu tương ứng với mỗi điểm.

ppt35 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1383 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài 11: Phương pháp lập bản đồ quy họach môi trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC Quy hoạch môi trường (Bài 11: Phương pháp lập bản đồ quy họach môi trường) Cán bộ giảng dạy : PGS.TS. Phùng Chí Sỹ Các phương pháp quy hoạch môi trường Thống kê và xử lý số liệu Phương pháp lập bảng liệt kê (Checklist) Phương pháp ma trận (Matrix) Phương pháp mạng lưới (Network) Đánh giá nhanh (Rapid Assessment) Mô hình hoá (Environmental Modelling) Phương pháp chuyên gia (Delphi) Phương pháp phân tích lợi ích chi phí (Cost Benefit Analysis) Phương pháp chồng ghép bản đồ (Overmapping) (GIS) Phương pháp chồng ghép bản đồ (Overmapping) (GIS) Quy trình xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường 1. Lập các bản đồ đơn tính về hiện trạng phát triển KTXH với tỷ lệ phù hợp: Bản đồ hành chính Bản đồ hiện trạng sử dụng đất Bản đồ hiện trạng phân bố đô thị Bản đồ hiện trạng phân bố công nghiệp Quy trình xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường (tt) 2. Lập các bản đồ đơn tính về hiện trạng môi trường tự nhiên với tỷ lệ phù hợp: Bản đồ hiện trạng địa hình Bản đồ hiện trạng vùng sinh thái nhạy cảm Bản đồ hiện trạng ngập lụt Bản đồ hiện trạng tài nguyên khoáng sản Bản đồ hiện trạng rừng Bản đồ hiện trạng chất lượng không khí (AQI) Bản đồ hiện trạng chất lượng nước (WQI) Quy trình xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường (tt) 3. Lập các bản đồ đơn tính về hiện trạng các giải pháp công trình nhằm bảo vệ môi trường với tỷ lệ phù hợp: Bản đồ hiện trạng thoát nước đô thị Bản đồ hiện trạng phân bố bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị, công nghiệp Bản đồ hiện trạng mạng lưới hệ thống xử lý nước thải Bản đồ hiện trạng mạng lưới quan trắc môi trường (nước, không khí) Quy trình xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường (tt) 4. Lập các bản đồ hiện trạng tổng hợp với tỷ lệ phù hợp: Bản đồ hiện trạng phân vùng môi trường (tổng hợp các bản đồ đơn tính về các yếu tố tự nhiên và KTXH) Bản đồ tổng hợp hiện trạng chất lượng môi trường (tổng hợp các bản đồ đơn tính về hiện trạng MT tự nhiên và bản đồ phân vùng QHMT). Bản đồ tổng hợp về hiện trạng các giải pháp công trình về BVMT (bãi rác, hệ thống xử lý nước thải, thoát nước, mạng lưới quan trắc …). Quy trình xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường (tt) 5. Lập bản đồ hiện trạng môi trường với tỷ lệ phù hợp: Chồng ghép 3 bản đồ tổng hợp : Bản đồ hiện trạng phân vùng môi trường Bản đồ tổng hợp hiện trạng chất lượng môi trường. Bản đồ tổng hợp về hiện trạng các giải pháp công trình về BVMT Quy trình xây dựng bản đồ quy họach môi trường 1. Lập các bản đồ đơn tính về quy họach phát triển KTXH: Bản đồ quy hoạch về địa giới hành chính Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Bản đồ quy hoạch đô thị Bản đồ quy hoạch công nghiệp Quy trình xây dựng bản đồ quy họach môi trường (tt) 2. Lập các bản đồ đơn tính về dự báo diễn biến môi trường tự nhiên : Bản đồ dự báo ngập lụt Bản đồ quy hoạch cây xanh (Kịch bản “0” và “đạt mục tiêu quy hoạch”) Bản đồ dự báo chất lượng không khí (AQI) (Kịch bản “0” và “đạt mục tiêu quy hoạch”) Bản đồ dự báo chất lượng nước (WQI) (Kịch bản “0” và “đạt mục tiêu quy hoạch”) Quy trình xây dựng bản đồ quy họach môi trường (tt) 3. Lập các bản đồ đơn tính về quy hoạch các giải pháp công trình nhằm bảo vệ môi trường : Bản đồ quy họach thoát nước đô thị Bản đồ quy họach bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị, công nghiệp Bản đồ quy họach mạng lưới các công trình xử lý nước thải Bản đồ quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường (nước, không khí) Bản đồ quy hoạch các trạm ứng cứu sự cố môi trường (tràn dầu) Quy trình xây dựng bản đồ quy họach môi trường (tt) 4. Lập các bản đồ quy hoạch tổng hợp : Bản đồ phân vùng QHMT (tổng hợp các bản đồ đơn tính về các yếu tố tự nhiên và KTXH) Bản đồ tổng hợp dự báo chất lượng môi trường (tổng hợp các bản đồ đơn tính về dự báo MT tự nhiên và bản đồ phân vùng QHMT). Bản đồ tổng hợp về quy hoạch các giải pháp công trình về BVMT (quy hoạch bãi rác, hệ thống xử lý nước thải, thoát nước, mạng lưới quan trắc …). Quy trình xây dựng bản đồ quy họach môi trường (tt) 5. Lập bản đồ quy họach môi trường : Chồng ghép 3 bản đồ tổng hợp : Bản đồ phân vùng QHMT Bản đồ tổng hợp dự báo chất lượng môi trường. Bản đồ tổng hợp về quy họach các giải pháp công trình về BVMT XÂY DỰNG BẢN ĐỒ QHMT GẮN VỚI QUY HỌACH PT KTXH Các bước lập bản đồ QHMT: QUY HỌACH MÔI TRƯỜNG VKTTĐMT Xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí - Chia bản đồ thành các ô vuông kích thước 0,5-4,0 (Ví dụ 1km x1 km) - Đo đạc hoặc tính tóan nồng độ từng thông số Bụi, SO2, NO2, CO tại mỗi ô vuông (mg/m3) - Tính tóan nồng độ trung bình tại tâm các ô vuông. - Tô màu các ô theo 5 bậc khác nhau Xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí (tt) Baûn ñoà phaân vuøng oâ nhieãm Buïi taïi VKTTÑMT Baûn ñoà phaân vuøng oâ nhieãm SO2 taïi VKTTÑMT Baûn ñoà chaát löôïng khoâng khí taïi Vuøng KTTÑMT Xây dựng bản đồ chất lượng nước - Chia các con sông thành các đọan có chiều dài 1-5 km, - Đo hoặc tính tóan nồng độ từng thông số DO, SS, BOD, COD, tổng N, tổng P tại mỗi đọan sông (mg/l). - Tính nồng độ trung bình tại điểm giữa của các đọan sông - Tô màu các đọan sông theo 5 bậc khác nhau Xây dựng bản đồ chất lượng nước (tt) Xây dựng bản đồ chất lượng nước (tt) Tính điểm của từng thông số tại điểm giữa của mỗi đọan sông Tính điểm tổng hợp của các thông số (WQI) Tô màu tương ứng với mỗi điểm. QUY HỌACH MÔI TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG BAÛN ÑOÀ HIEÄN TRAÏNG CHAÁT LÖÔÏNG KHOÂNG KHÍ TP. ÑAØ NAÜNG BAÛN ÑOÀ DÖÏ BAÙO CHAÁT LÖÔÏNG KHOÂNG KHÍ TP. ÑAØ NAÜNG ÑEÁN NAÊM 2010 BAÛN ÑOÀ HIEÄN TRAÏNG CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC SOÂNG TP. ÑAØ NAÜNG BAÛN ÑOÀ HIEÄN TRAÏNG TOÅNG HÔÏP CHAÁT LÖÔÏNG MOÂI TRÖÔØNG TP. ÑAØ NAÜNG BAÛN ÑOÀ DÖÏ BAÙO TOÅNG HÔÏP CHAÁT LÖÔÏNG MOÂI TRÖÔØNG TP. ÑAØ NAÜNG ÑEÁN NAÊM 2010 BAÛN ÑOÀ HIEÄN TRAÏNG QUY HOAÏCH MOÂI TRÖÔØNG TP. ÑAØ NAÜNG BAÛN ÑOÀ ÑÒNH HÖÔÙNG QUY HOAÏCH MOÂI TRÖÔØNG TP. ÑAØ NAÜNG ÑEÁN NAÊM 2010 XIN CÁM ƠN!
Tài liệu liên quan