Bài 4 Input và output với stream

 ios : là lớp cơbản của tất cả các lớp stream. Chứa các thuộc tính và khảnăng chung của các sream: Quản lý kết nối luồng vật lý để ghi data của chương trình vào một file hay in ra màn hình Chứa các hàm cơbản đểđịnh dạng data lớp iostream thừa kế lớp istream và ostream, nên có tất cả tính năng của cả hai lớp này.

pdf6 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1550 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 4 Input và output với stream, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 4 INPUT VÀ OUTPUT VỚI STREAM Các stream class cho xuất-nhập ios istream ostream iostream  ios : là lớp cơ bản của tất cả các lớp stream. Chứa các thuộc tính và khả năng chung của các sream: Quản lý kết nối luồng vật lý để ghi data của chương trình vào một file hay in ra màn hình Chứa các hàm cơ bản để định dạng data lớp iostream thừa kế lớp istream và ostream, nên có tất cả tính năng của cả hai lớp này. CÁC STREAM CHUẨN Có bốn stream chuẩn:  cin : Đối tượng của lớp istream để kiểm soát input chuẩn cout: Đối tượng của lớp ostream để kiểm soát output chuẩn cerr: Đối tượng của lớp ostream để kiểm soát hiển thị (output) các lỗi nhưng không lưu lại clog: Đối tượng của lớp ostream để kiểm soát hiển thị các lỗi và được lưu lại Định dạng và thao tác xuất nhập • Gọi một manipulator cout << showpos << 123; // Output: +123 cout << noshowpos << 123; // Output: 123 một manipulator in chữ thường cho các ký số thập lục phânnouppercase in chữ hoa cho các ký số thập lục phânuppercase in số dương không có dấu +noshowpos in dấu + trước số dươngshowpos định dạng số thập phândec định dạng số thập lục phânhex định dạng số bát phânotc Tác dụngManipulator Ví dụ: cout << dec << showpos << 11 ; // in ra +11 cout << hex << uppercase << 11 ; // in ra : B Canh trái dấu và canh phải giá trị của sốinternal Canh lề phảiright Canh lề tráileft Khi in điền thêm ký tự ch vào tham số được in setfill(int ch) Đặt độ rộng cho số nsetw(int n) Tác dụngManipulator Ví dụ: cout << setfill('*') << setw(5) << 12; // in ra: ***12