Bài 6: Mô hình thực thể kết hợp (ngôn ngữ mô hình hóa dữ liệu mức quan niệm)

• Kiến thức – Mô hình thực thể kết hợp (ER) – Phương pháp luận thiết kế • Kỹ năng – Lập mô hình ngoài dùng mô hình ER – Lập mô hình quan niệm dùng mô hình ER • Yêu cầu: áp dụng thực tế

pdf24 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1751 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài 6: Mô hình thực thể kết hợp (ngôn ngữ mô hình hóa dữ liệu mức quan niệm), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CƠ SỞ DỮ LIỆU Bài 6: MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP (NGÔN NGỮ MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU MỨC QUAN NIỆM) 13/08/2012 1 HVĐ – THQL MÔ HÌNH DỮ LIỆU • Tập các đối tượng – Phân lớp – Quan hệ 13/08/2012 HVĐ – THQL 2 L1 L2 L3 S1, Kha S2, Thi S5, Lan S3, Hùng S4, Định M1, 45 M2, 60 M3, 60 M4, 45 M5, 45 ĐH CĐ 1 2 4 7 MỤC TIÊU • Kiến thức – Mô hình thực thể kết hợp (ER) – Phương pháp luận thiết kế • Kỹ năng – Lập mô hình ngoài dùng mô hình ER – Lập mô hình quan niệm dùng mô hình ER • Yêu cầu: áp dụng thực tế 13/08/2012 HVĐ – THQL 3 NỘI DUNG • Mô hình thực thể kết hợp (ER) • Phương pháp luận thiết kế • Khảo sát tình huống 13/08/2012 HVĐ – THQL 4 MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP • Mô hình thực thể kết hợp (ER) – Khái niệm và ký hiệu – Ký hiệu trong Power Designer – Sử dụng Power Designer • Phương pháp luận thiết kế • Khảo sát tình huống 13/08/2012 HVĐ – THQL 5 KHÁI NIỆM • Thuộc tính • Thực thể • Mối kết hợp • Bản số 13/08/2012 HVĐ – THQL 6 SinhVien Lop Mon HocKy He (0,n) (0,n) (0,n) (1,1) (1,1) (1,1) (0,n) (0,n) (0,n) (0,n) (0,n) TRONG POWER DESIGNER 13/08/2012 HVĐ – THQL 7 SỬ DỤNG POWER DESIGNER • Tạo domain • Tạo thuộc tính • Tạo thực thể • Tạo mối kết hợp • Tạo quy tắc quản lý 13/08/2012 HVĐ – THQL 8 PHƯƠNG PHÁP LUẬN THIẾT KẾ • Mô hình thực thể kết hợp (ER) • Phương pháp luận thiết kế – Mô hình ngoài – Mô hình quan niệm – Mô hình vật lý • Khảo sát tình huống 13/08/2012 HVĐ – THQL 9 LẬP MÔ HÌNH NGOÀI • Tìm thực thể • Tìm mối kết hợp • Xác định bản số của mối kết hợp 13/08/2012 HVĐ – THQL 10 BÁN HÀNG: LẬP HOÁ ĐƠN • Dữ liệu: Bán cho ai ? Ai bán ? Bán gì ? Chi tiết ? • Thực thể: Hoá đơn, Hàng hoá, Khách hàng • Mối kết hợp giữa: Hoá đơn và Khách hàng (1-n), Hoá đơn và Hàng hoá (n-n) 13/08/2012 HVĐ – THQL 11 BÁN HÀNG: THU TIỀN • Dữ liệu: Ai trả ? Trả cho HĐ nào ? Chi tiết ? • Thực thể: Phiếu thu, Hoá đơn, Khách hàng • Mối kết hợp giữa: Phiếu thu và Hoá đơn (1-n), Phiếu thu và Khách hàng (1-n) 13/08/2012 HVĐ – THQL 12 LẬP MÔ HÌNH QUAN NIỆM • Tổng hợp các mô hình con 13/08/2012 HVĐ – THQL 13 BÁN HÀNG: LẬP HOÁ ĐƠN – THU TIỀN • Loại mối kết hợp giữa Phiếu thu và Khách hàng 13/08/2012 HVĐ – THQL 14 TRỞ LẠI MỤC TIÊU • Kiến thức – Mô hình thực thể kết hợp (ER) – Phương pháp luận thiết kế • Kỹ năng – Lập mô hình ngoài dùng mô hình ER – Lập mô hình quan niệm dùng mô hình ER • Yêu cầu: áp dụng thực tế 13/08/2012 HVĐ – THQL 15 PHƯƠNG PHÁP LUẬN THIẾT KẾ • Mô hình thực thể kết hợp (ER) • Phương pháp luận thiết kế • Khảo sát tình huống – Mô hình ngoài – Mô hình quan niệm 13/08/2012 HVĐ – THQL 16 MINH HOẠ • Cơ sở dữ liệu Mỹ Gia 13/08/2012 HVĐ – THQL 17 MỸ GIA: CHUYÊN VIÊN • Xem nhà • Kiểm tra • Quảng cáo • Tư vấn 13/08/2012 HVĐ – THQL 18 MỸ GIA: CHUYÊN VIÊN • Kết hợp 13/08/2012 HVĐ – THQL 19 MỸ GIA: CHUYÊN VIÊN • Thêm thuộc tính 13/08/2012 HVĐ – THQL 20 MỸ GIA: GIÁM SÁT 13/08/2012 HVĐ – THQL 21 MỸ GIA: CHUYÊN VIÊN – GIÁM SÁT 13/08/2012 HVĐ – THQL 22 THẢO LUẬN • Mỹ gia: Quản lý – Thực thể – Kết hợp, bản số – Thuộc tính – Kết hợp với mô hình đã có • Mỹ gia: Chuyên viên – Giám sát • Hệ thống khác 13/08/2012 HVĐ – THQL 23 KẾT LUẬN • Mô hình ER: Là một loại ngôn ngữ mô hình hoá, hiệu quả trong xây dựng mô hình dữ liệu mức quan niệm • Lưu ý về mức trừu tượng: – Càng trừu tượng càng đơn giản và dễ đọc, tuy nhiên mô hình không sát thực tế; – Càng chi tiết càng phức tạp và khó đọc, nhưng gần với thực tế. • Phương pháp luận – Từ góc độ người dùng cuối, xây dựng các mô hình ngoài – Tổng hợp, phát sinh mô hình quan niệm – Thiết kế mô hình vật lý 13/08/2012 HVĐ – THQL 24