Bài 6. Tụ điện

Bằng lí thuyết người ta đã chứng minh được rằng: điện tích Q mà một tụ điện nhất định tích được tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U đặt vào giữa hai bản của nó Q=CU hay C=Q/U Hệ số tỉ lệ C gọi là điện dung của tụ điện Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định. Nó được xác định bằng thương số của điện tích của tụ điện và hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

ppt12 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2031 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 6. Tụ điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 6. TỤ ĐiỆN Mục Tiêu Biết được tụ điện là gì Nhận biết được một số tụ điện trong thực tế Phát biểu được định nghĩa điện dung của tụ điện Nêu được điện trường trong tụ điện có dự trữ năng lượng Giải được một số bài tập đơn giản về tụ điện Nội dung Tụ điện Điện dung của tụ điện I- Tụ Điện Dưới đây là một số hình ảnh của tụ điện: Em hãy cho biết cấu tạo của tụ điện? Tụ điện một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện. Tụ điện là gì? I-Tụ điện Theo em công dụng của tụ điện là gi? Tụ điện dùng để tích điện và phóng điện trong mạch điện Tụ điện phẳng: Kí hiệu của tụ điện 2.caùch tích ñieän cho tuï ñieän. Em coù nhaän xeùt gì veà ñoä lôùn ñieän tích cuûa hai baûn? Vì hai baûn tuï raát gaàn nhau, neân coù söï nhieãm ñieän do höôûng öùng, ñieän tích hai baûn coù ñoä lôùn baèng nhau. Quy öôùc: ñieän tích cuûa baûn döông laø ñieän tích cuûa tuï ñieän. II-Điện Dung Của Tụ Điện Theo em các tụ điện khác nhau được tích điện ở cùng môt hiệu điện thế thì điện tích của các tụ tích được sẽ như thế nào? Định nghĩa: Kết quả thí nghiệm cho thấy ở cùng một hiệu điện thế nhất định thì các tụ khác nhau thì tích điện khác nhau Cùng một tụ điện với các hiệu điện thế khác nhau thì tụ sẽ tích điện như thế nào? Bằng lí thuyết người ta đã chứng minh được rằng: điện tích Q mà một tụ điện nhất định tích được tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U đặt vào giữa hai bản của nó Q=CU hay C=Q/U Hệ số tỉ lệ C gọi là điện dung của tụ điện Vậy điện dung của tụ điện là gì? II-Điện Dung Của Tụ Điện Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định. Nó được xác định bằng thương số của điện tích của tụ điện và hiệu điện thế giữa hai bản của nó. Định nghĩa: Ñieän dung cuûa tuï ñieän khoâng phuï thuoäc vaøo Q vaø U 2. Đơn vị điện dung Đơn vị của điện dung là fara, kí hiệu F Fara là điện dung của một tụ điện mà nếu đặt giưa hai bản của nó hiệu điện thế 1V thì nó tích được điện tích là 1C 1F=10-6F 1nF=10-9F 1pF=10-12F Caùc öôùc cuûa fara. Neáu cho U=1V, Q=1C thì C=1fara. em haõy ñònh nghóa fara? 3.Caùc loaïi tuï ñieän. Ngöôøi ta thöôøng laáy teân cuûa lôùp ñieän moâi ñeå ñaët teân cho tuï ñieän. - Tuï khoâng khí, tuï giaáy, tuï mica, tuï söù… - Tuï xoay. - Caùc em haõy ñoïc sgk cho bieát coâng duïng cuûa tuï xoay? 4. Naêng löôïng cuûa ñieän tröôøng trong tuï ñieän. Em haõy cho bieát sau khi tích ñieän cho tuï ñieän neáu noái hai baûn baèng moät daây daãn thì xaûy ra hieän töôïng gì. Sau khi tích ñieän cho tuï ñieän , neáu noái hai baûn cuûa tuï ñieän vôùi nhau baèng moät daây daãn thì coù moät löôïng ñieän tích nhoû ñi töø baûn döông sang baûn aâm hay ta noùi ñieän tröôøng sinh coâng. Sau moät thôøi gian tuï ñieän seõ maát heát ñieän tích. Ñieän tröôøng seõ trieät tieâu. Noäi naêng cuûa daây daãn taêng leân. Naêng löôïng laøm taêng noäi naêng cuûa daây daãn laø do ñieän tröôøng cung caáp. Vaäy theo ñònh luaät baûo toaøn vaø chuyeån hoaù naêng löôïng thì naêng löôïng ñieän tröôøng naøy laø naêng löôïng coù töø ñaâu? Khi tuï ñieän tích ñieän thì ñieän tröôøng trong tuï ñieän seõ döï tröõ moät naêng löôïng. Ñoù laø naêng löôïng ñieän tröôøng Coâng thöùc tính naêng löôïng cuûa ñieän tröôøng trong tuï ñieän: Ñaïi löôïng naøo ñaëc tröng cho khaû naêng tích ñieän cuûa tuï ñieän: b. Hieäu ñieän theá giöõa hai baûn cuûa tuï ñieän a. Ñieän tích cuûa tuï ñieän c. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng trong tuï ñieän d. Ñieän dung cuûa tuï ñieän