Bài 8 Con trỏ (pointer)

 Con trỏ là một biến chứa một địa chỉ bộ nhớ. Thông thường địa chỉ này là vị trí của một biến khác. Nếu X chứa địa chỉ của Y thì ta nói X trđến Y Biến con trỏ phải được khai báo nhưsau: kiểu *tên biến Ví dụ: để khai báo một biến p là con trỏ trỏ đến số nguyên

pdf17 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1755 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 8 Con trỏ (pointer), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 8 CON TRỎ (POINTER) Nội Dung 1. Khái niệm con trỏ 2.Các toán tử con trỏ 3. Phép tính số học trên con trỏ 4.Con trỏ và mảng 5.Con trỏ và chuỗi 6.Mảng con trỏ 7.Null pointer 8.Trỏ gián tiếp 1. Khái niệm con trỏ Con trỏ là một biến chứa một địa chỉ bộ nhớ. Thông thường địa chỉ này là vị trí của một biến khác. Nếu X chứa địa chỉ của Y thì ta nói X tr đến Y Biến con trỏ phải được khai báo như sau: kiểu *tên biến Ví dụ: để khai báo một biến p là con trỏ trỏ đến số nguyên int *p 2.Các toán tử con trỏ Có hai toán tử đặc biệt được dùng với con trỏ: * và &. Toán tử & trả về địa chỉ bộ nhớ của toán hạng. Ví dụ: ptr = &x ;// &x có đọc là địa chỉ của x Toán tử * trả về giá trị của biến được đặt tại địa chỉ được chỉ ra trong toán hạng. Ví dụ : giatri = *ptr ;//*ptr có thể đọc là nội dung tại địa chỉ ptr #include using namespace std; int main() { int x; int *ptr; int giatri; x = 3200; ptr = &x; giatri = *ptr; cout << "Gia tri x la: " << giatri<< '\n'; return 0; } ptr 100 x 3200 giatri 0 1 2 100 101 ptr 100 x 3200 giatri 3200 0 1 2 100 101 ptr = &x ; Địa chỉ bộ nhớ Bộ nhớ giatri = *ptr Có thể gán giá trị vào vị trí được chỉ định bởi một con trỏ ví dụ : *p = 121 ;// tại vị trí được chỉ bởi p, gán giá trị 121. Có thể tăng giảm giá trị nội dung tại vị trí được chỉ định bởi p bằng toán tử ++, hay -- ví dụ: (*p)++ (*p)-- 3. Phép tính số học trên con trỏ Có bốn phép toán số học được thực hiện đối với con trỏ là ++, --, +, - Ví dụ con trỏ số nguyên pi có giá trị 2000 (nó chứa địa chỉ 2000). Giả sử số nguyên 32 bit thì sau ki thực hiện câu lệnh pi++; nội dung của pi là 2004 pi = pi + 8; //làm cho pi trỏ đến phần tử thứ 8 Viết chương trình tạo một mảng a gồm 10 phần tử và in ra địa chỉ của các phần tử này #include using namespace std; int main() { int *p, i, a[10]; p = a; for (i = 0; i<10; i++) cout<< "Dia chi cua a["<<i<<"] la:"<< p+i<< '\n'; return 0; } 4.Con trỏ và mảng Trong C++, mảng và con trỏ có quan hệ gần ví dụ: char str[80]; char *p; p = str; Con trỏ được gán địa chỉ của phần tử mảng Viết tên mảng không có index tương đương với con trỏ chỉ đến phần tử thứ 1 (str[0]) Muốn truy xuất đến phần tử thứ 4 có thể dùng *(p+3) Viết chương trình nhập vào một câu rồi in mỗi từ trên một hàng, dùng con trỏ #include #include using namespace std; int main() { char str[80], token[80], *p, *q; cout<< "Nhap mot cau: "; gets(str); p=str; while (*p) { q = token; while (*p !=' ' && *p) { *q = *p; q++; p++; } if (*p) p++; *q = '\0'; \\chèn null cout<< token << '\n'; } return 0; } Với con trỏ có thể được truy xuất theo chỉ số như mảng, ví dụ: char *p; char str[20]; p = str; p[4] = 'h'; Tuy nhiên, mảng và con trỏ không thể dùng thay thế cho nhau. 5.Con trỏ và chuỗi Khi bắt gặp một chuỗi ký tự, trình biên dịch sẽ lưu trong một bảng chuỗi và phát sinh ra một con trỏ để chỉ đến chuỗi này. ví dụ #include using namespace std; int main() { char *s; s = "Dùng con trỏ là hiệu quả.\n"; cout << s; return 0; } 6.Mảng con trỏ Các con trỏ cũng có thể hình thành mảng. Ví dụ int *pa[10]; khai báo pa như là một mảng chứa 10 con trỏ kiểu integer. Mỗi phần tử giữ một con trỏ chỉ đến một giá trị integer. Để gán một địa chỉ vào phần tử mảng có thể dùng toán tử &, ví dụ pa[2] = &var; Dùng mảng pa để gán giá trị của var cho biến x pa[2] = &var x = *pa[2] 7.Null pointer Nếu con trỏ chứa giá trị 0 (null), được xem như không chỉ đến bất kỳ đâu. Tất cả các con trỏ không được dùng được gán giá trị null và tránh dùng con trỏ null thì tránh được các sự cố trong chương trình Bất cứ kiểu con trỏ nào đều có thể khởi động bằng giá trị null ví dụ: float *p = 0; 8.Trỏ gián tiếp Một con trỏ chỉ đến một con trỏ khác là hình thức trỏ gián tiếp. Địa chỉ Giá trị pointer Biến Trỏ trực tiếp Địa chỉ Giá trị pointer Biến Trỏ gián tiếp Địa chỉ pointer Khai báo trỏ gián tiếp, ví dụ int **balance; balance không phải là con trỏ chỉ đến số integer mà là chỉ đến một con trỏ kiểu integer. #include using namespace std; int main() { int x, *p, **q; x = 10; p = &x; q = &p; cout << **q; // in giá trị x return 0; }
Tài liệu liên quan