Bài giảng ASP.NET và Web form

- Nội dung Mô hình lập trình phía máy chủ Cơ chế xử lý file ASP.NET phía máy chủ. Một số ví dụ minh họa. Webform trong ASP.NET Tìm hiểu cấu trúc trang ASP.NET Code behind và viết code phía Server. HTML Server Controls và Web controls Demo một số chương trình đơn giản.

ppt35 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 4709 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng ASP.NET và Web form, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 03: ASP.NET và Web form Giảng viên: Nguyễn Minh Quý Trung tâm Đào tạo LTV Hưng Yên – Aptech quynm@utehy.edu.vn/ www.aptech.utehy.vn Nội dung Mô hình lập trình phía máy chủ Cơ chế xử lý file ASP.NET phía máy chủ. Một số ví dụ minh họa. Webform trong ASP.NET Tìm hiểu cấu trúc trang ASP.NET Code behind và viết code phía Server. HTML Server Controls và Web controls Demo một số chương trình đơn giản. 1.Mô hình lập trình phía máy chủ 1.Mô hình lập trình phía máy chủ (2) Một số câu hỏi Câu hỏi: Khi nào thì một trang sẽ được xử lý ở bên Server trước khi gửi về cho phía client?. hay khi nào thì được gọi là xử lý theo mô hình phía server? Trả lời: Các trang (file) có đuôi mở rộng mà server có thể xử lý, ví dụ: asp, php, jsp, aspx… thì sẽ được xử lý bên server trước. Một số câu hỏi (2) Câu hỏi: Có thể lấy một ví dụ về một trang sẽ được xử lý phía server và trang sẽ không được xử lý phía server ? Một số câu hỏi (3) Câu hỏi: Chương trình Client và server có nhất thiết phải nằm trên hai máy tính riêng biệt không ? và Client là các trình duyệt (IE, FireFox…), còn server là chương trình nào ? Trả lời: Hai chương trình này hoàn toàn có thể nằm trên cùng một máy tính. Chương trình server thực chất là một chương trình có tên là IIS (Internet Information Service). Một số câu hỏi (4) Câu hỏi: Phải viết như thế nào để server hiểu là cần phải xử lý bên phía server trước khi gửi về cho phía Client ? Trả lời: Trước tiên phải đặt phần mở rộng cho file (ví dụ .aspx), sau đó trong trình duyệt cần phải đặt những nội dung muốn xử lý bên phía server trong cặp thẻ đặc biệt, ví dụ: Hoặc: Một số câu hỏi (5) Câu hỏi: Tại sao không gửi ngay cho trình duyệt xử lý như trước đây mà cứ phải để server xử lý …!. Để Client xử lý sẽ giảm tải cho server, điều này chẳng tốt hơn sao ? Trả lời: Vì trình duyệt chỉ có thể hiểu và xử lý được các thẻ HTML và Javascript thôi, còn nó không thể xử lý được các nội dung phức tạp. Ví dụ nó không hiểu asp:Calendar là gì ? 2. Cơ chế xử lý file ASP.NET phía máy chủ 2. Cơ chế xử lý file ASP.NET phía máy chủ (2) Khi trang web lần đầu tiên được yêu cầu: Trang đó sẽ được biên dịch và đưa vào cache 2. Cơ chế xử lý file ASP.NET phía máy chủ (3) Nếu trang web đó được yêu cầu lần thứ hai thì sẽ được lấy bản đã biên dịch trong cache 2. Cơ chế xử lý file ASP.NET phía máy chủ (4) 3. Một số ví dụ minh họa (1). Yêu cầu xử lý tại phía server thông qua Runat=”Server” 3. Một số ví dụ minh họa (1). Yêu cầu xử lý tại phía server thông qua Runat=”Server” 3. Một số ví dụ minh họa (2). Yêu cầu xử lý bên phía server thông qua cặp thẻ 3. Một số ví dụ minh họa (2). 3. Một số ví dụ minh họa (2). server Mã lệnh và giao diện đặt trong file riêng biệt 4. Webform trong ASP.NET Web form là một công nghệ cho phép xây dựng các trang web trong đó có thể lập trình được. Các trang này gọi là ASP.NET web form pages hay ngắn gọn là web form. Các trang web xây dựng bằng ASP.NET sẽ không phụ thuộc vào trình duyệt (tức là trình duyệt nào cũng cho kết quả như nhau và hiển thị giống nhau). 4. Webform trong ASP.NET (2): ưu điểm Web forms có thể được thiết kế và lập trình thông qua các công cụ phát triển ứng dụng nhanh (RAD). Web form hỗ trợ một tập các điều khiển (controls) có thể mở rộng. Bất kỳ một ngôn ngữ .NET nào cũng có thể được dùng để lập trình với web forms. Asp sử dụng trình thực thi ngôn ngữ chung (CLR) của .NET framework do đó thừa hưởng mọi ưu thế của .NET Framework. Ví dụ : Khả năng thừa kế. 5.Tìm hiểu cấu trúc trang ASP.NET Một trang ASP.NET bao gồm hai phần: phần giao diện người dùng và phần xử lý Phần giao diện là các trang HTML có chứa các thẻ. Phần xử lý chứa các mã C#, VB.NET Hai phần này đặt trong một file hoăc trên 2 file Đặt trên cùng một file Phù hợp khi nội dung xử lý là ít Áp dụng cho các trang đơn giản. Không phải lưu ra nhiều file, mang đi lại dễ Đặt trên 2 file riêng biệt Có khả năng dùng lại Sẽ dễ bảo trì Chuyên biệt hóa trong nhóm lập trình. Phù hợp cho dự án lớn Phối hợp xử lý giữa 2 trang như thế nào ? Phân tích một trang cụ thể Page Language="C#" : Trang này viết bằng C# Phân tích một trang cụ thể CodeFile="~/Lession 03/Default.aspx.cs“: Mã code chứa trong file Default.aspx.cs. Phân tích một trang cụ thể Inherits ="Lession03_default“: Trang giao diện này thừa kế từ lớp Lession03_default Phân tích một trang cụ thể : Đây là một phần tử phải xử lý bên serverCó thể dùng C# để truy cập. Phân tích một trang cụ thể : Khi click vào phần tử này thì sẽ gọi hàm tính tổng bên phía Server Nội dung Code file 6.HTML Server Controls và Web controls HTML Server Controls Chỉ việc thêm thuộc tính: Runat = “server” 6. ASP Server Controls và Web controls 7. Demo Ví dụ 1: Viết 1 trang web, trong đó có một nút nhấn. Khi click vào nút này thì thông báo là “Hello world”; Ví dụ 2: Viết trang web có 1 textbox, 1 button, khi bấm vào button thì textbox có giá trị là “Hi all !”; (2 Trường hợp HTML và web server controls) Ví dụ 3: Viết trang web cho phép thực hiện phép tính tổng của 2 số trong 2 textbox.
Tài liệu liên quan