Bài giảng Các công trình xử lý sinh học kỵ khí - Trần Thị Mỹ Diệu

- Vn : thể tích hữu dụng min của bể (m3); - Q : lưu lượng NT vào bể (m3/h); - S0 : nồng độ COD của NT trước khi XL(mg/L); - Lorg: tải trọng CHC (kg COD/m3.ngđ).

ppt24 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1850 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Các công trình xử lý sinh học kỵ khí - Trần Thị Mỹ Diệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI Chöông 5 CAÙC COÂNG TRÌNH XÖÛ LYÙ SINH HOÏC KÎ KHÍ TS. Traàn Thò Myõ Dieäu Thaùng 2 naêm 2005 Ñaïi Hoïc Vaên Lang Khoa CN&QL Moâi Tröôøng NOÄI DUNG Ñaïi Hoïc Vaên Lang Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Cô sôû lyù thuyeát Tính toaùn TK UASB Tính toaùn TK UAF Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang CÔ SÔÛ QUAÙ TRÌNH XÖÛ LYÙ SINH HOÏC Quaù trình kî khí VSV Chaát höõu cô ----> CH4 + CO2 + H2 + NH3 + H2S + Teá baøo môùi Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang CÔ SÔÛ QUAÙ TRÌNH XÖÛ LYÙ SINH HOÏC Quaù trình kî khí Giai ñoaïn 1: Thuûy phaân; Giai ñoaïn 2: Acid hoùa; Giai ñoaïn 3: Acetate hoùa; Giai ñoaïn 4: Methane hoùa. Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang CÔ SÔÛ QUAÙ TRÌNH XÖÛ LYÙ SINH HOÏC Quaù trình kî khí Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang CÔ SÔÛ QUAÙ TRÌNH XÖÛ LYÙ SINH HOÏC Quaù trình kî khí 4H2 + CO2  CH4 + 2H2O 4HCOOH  CH4 + 3CO2 + 2H2O CH3COOH  CH4 + CO2 4CH3OH  3CH4 + CO2 + 2H2O 4(CH3)3N + H2O  9CH4 + 3CO2 + 6H2O + 4NH3 Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ UASB Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ UASB Ít toán NL vaän haønh Ít buøn dö, giaûm chi phí XL buøn; Buøn deã taùch nöôùc; Nhu caàu dd, vi lg thaáp, giaûm chi phí; Thu hoài naêng löôïng töø CH4; Coù khaû naêng hoaït ñoäng theo muøa Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang Taûi troïng TT beå UASB, 30oC, E = 85-95% Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ UASB Tải trọng thể tích của bể UASB theo nhiệt độ, đv COD hòa tan, E (%) = 85-95%, nồng độ bùn trung bình 25 g/L Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ UASB HRT XL NTSH trong UASB cao 4 m Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ UASB Vaän toác nöôùc & chieàu cao beå UASB Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ UASB Theå tích vaø kích thöôùc beå - Vn : thể tích hữu dụng min của bể (m3); - Q : lưu lượng NT vào bể (m3/h); - S0 : nồng độ COD của NT trước khi XL(mg/L); - Lorg: tải trọng CHC (kg COD/m3.ngđ). Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ UASB Theå tích vaø kích thöôùc beå Neáu COD 90% CODhòa tan. NT chưa chủ yếu CODhòa tan, dạng carbonhydrate, sử dụng bùn hạt. Giả sử 50% pCOD và VSS bị phân hủy, 90% SO42- trong NT bị PHSH và VSSe = 150 g/m3. Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ UAF - Hình tròn or chữ nhật - Đường kính or bề rộng ~ 2-8 m - Chiều cao 3-13 m. - Vật liệu tiếp xúc ~ 50-70% toàn bể. Vật liệu tiếp xúc plastic dạng dòng chảy ngang hay dạng ống. Diện tích tiếp xúc của vật liệu này TB ~ 100 m2/m3. - Ở tải trọng 1,0-6,0 kg COD/m3.ngđ, - Hiệu quả XL đạt 90% đ/v NT có COD cao. Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ UAF
Tài liệu liên quan