Bài giảng - Các quốc gia Phong kiến Đông Nam Á

Đông Nam Á từ lâu đã được coi là một khu vực có bề dày văn hóa, lịch sử. Ngay từ những thế kỉ đầu Công nguyên, các quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á đã bắt đầu xuất hiện. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, các quốc gia này đã có nhiều biến chuyển.

ppt36 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 7711 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng - Các quốc gia Phong kiến Đông Nam Á, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ: Em haõy trình baøy những neùt chính veà Aán Ñoä thôøi phong kieán? Ngheä thuaät kieán truùc AÁn Ñộ chòu aûnh höôûng saâu saéc cuûa caùc toân giaùo ñöôïc bieåu hieän nhö theá naøo? Traû lôøi: Caâu 1: AÁn Đoä thôøi phong kieán. Thôøi kì vöông trieàu Gupta laø thôøi kì thoáng nhaát phuïc höng vaø phaùt trieån cuûa mieàn Baéc AÁn Đoä caû veà kinh teá- vaên hoaù- xaõ hoäi . Ngöôøi AÁn Đoä ñaõ bieát söû duïng roäng raõi caùc coâng cuï baèng saét. Ñeán theá kæ V- ñaàu theá kæ VI, vöông trieàu Gupta bò dieät vong.AÁn Đoä luoân bò nöôùc ngoaøi xaâm löôïc vaø thoáng trò. Theá kæ XII, ngöôøi Thoå Nhó Kì thoân tính mieàn Baéc AÁn vaø laäp neân vöông trieàu Hoài Giaùo Ñeâli. Ñaàu theá kæ XVI, ngöôøi Moâng Coå taán coâng AÁn Ñoä laäp neân vöông trieàu AÁn Ñoä Moâ-goân. Ñeán theá kæ XIX, vöông trieàu Moâ-goân bò thöïc daân Anh ñeán xaâm löôïc vaø laät ñoå.AÁn Đoä trôû thaønh thuoäc ñòa cuûa Anh. Caâu 2: Nhöõng bieåu hieän cuûa ngheä thuaät kieán truùc AÁn Đoä. _ Kieán truùc Hinñu vôùi nhöõng ñeàn thôø hình thaùp nhoïn nhieàu taàng, ñöôïc trang trí tæ mæ baèng caùc phuø ñieâu. _ Kieán truùc Phaät giaùo vôùi nhöõng ngoâi chuøa xaây baèng ñaù hoaïc khoeùt saâu vaøo vaùch nuùi, nhöõng thaùp maùi troøn nhö chieác baùt uùp. Sơ lược về Đông Nam Á: Đông Nam Á từ lâu đã được coi là một khu vực có bề dày văn hóa, lịch sử. Ngay từ những thế kỉ đầu Công nguyên, các quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á đã bắt đầu xuất hiện. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, các quốc gia này đã có nhiều biến chuyển. Philippin Đông Timo Xingabo Thái Lan Malaysia Inđônêxia Campuchia Lào Bruney Mianma Việt Nam ASEAN Hiện nay 10/11 nước là thành viên của ASEAN Sự hình thành các vương quốc cổ Đông Nam Á: Điều kiện tự nhiên: Chịu ảnh hưởng của gió mùa  2 mùa: mùa khô và mùa mưa. Thuận lợi: Cung cấp đủ nước tưới, khí hậu nóng ẩm  thích hợp cho cây cối sinh trưởng và phát triển. Khó khăn: Gió mùa cũng là nguyên nhân gây ra lũ lụt, hạn hán… ảnh hưởng đến sự phát triển nông nghiệp. Các quốc gia cổ Đông Nam Á: Trong khoảng 10 thế kỷ đầu sau Công nguyên, hàng loạt các vương quốc cổ ở Đông Nam Á lần lượt xuất hiện. Các quốc gia tiêu biểu: Phù Nam (hạ lưu sông Mê Kông), Chămpa (Trung Bộ Việt Nam)… Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á: Từ khoảng nửa sau thế kỷ X đến thế kỷ XVIII là thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á. Đông Nam Á thời phong kiến Inđônêxia: từ cuối thế kỷ XIII, dòng vua Giava mạnh lên chinh phục Xumatơra, thống nhất Inđônêxia, thiết lập vương triều Môgiôpahit (1213 – 1527). Mianma: trên lưu vực sông Iraoađi, từ giữa thế kỷ XI, quốc gia Pagan mạnh lên chinh phục các tiểu quốc khác, thống nhất thành vương quốc Pagan. Bán đảo Đông Dương: bên cạnh các quốc gia Đại Việt và Chămpa thì từ thế kỷ IX,Campuchia cũng bước vào thời kì Ăngco huy hoàng. Thái Lan: vào thế kỷ XIII, người Thái từ thượng nguồn sông Mê Kông đã di cư ồ ạt xuống phía nam, một bộ phận định cư ở lưu vực sông Mê Nam và lập nên vương quốc Sukhôthay. Lào: một bộ phận người Thái từ thượng nguồn sông Mê Kông đến định cư ở vùng trung lưu, lập nên quốc gia Lạn Xạng vào giữa thế kỷ XIV. Từ nửa sau thế kỷ XVIII, các quốc gia phong kiến Đông Nam Á ngày càng suy yếu và đến thế kỷ XIX thì lần lượt rơi vào tay các nước thực dân phương Tây. Các công trình kiến trúc tiêu biểu Chùa tháp Pagan (Mianma) Đền Bôrôbuđua (Inđônêxia) Thạt Luổng (Lào) Thánh địa Mỹ Sơn (Chămpa) Vương quốc Campuchia: Các giai đoạn phát triển Trước TK VI: Người cổ Đông Nam Á Hình thành từ một bộ phận cư dân cổ Đông Nam Á. Cư dân sản xuất nông nghiệp, làm thủ công, đánh cá, buôn bán… Nghệ thuật ca múa nhạc phát triển. Từ TK VI  IX: Nước Chân Lạp Hình thành bởi tộc người Khơ-me. Người Khơ-me giỏi săn bắn, quen đào ao, đắp hồ nước… Họ tiếp xúc với văn hóa Ấn Độ, biết khắc chữ Phạn. Từ TK IX  XV: Thời kì Ăngkor Thời kì phát triển rực rỡ của phong kiến Campuchia. Nông nghiệp rất phát triển. Quân đội hùng mạnh, bành trướng lãnh thổ. Ăngco trở thành kinh đô có nhiều đền tháp: Ăngco Vat, Ăngco Thom… được xây dựng trong thời kì này. Các công trình có quy mô đồ sộ và kiến trúc vô cùng độc đáo  Thể hiện óc thẩm mĩ và trình độ kiến trúc rất cao của người Campuchia. Ăngco Vat Đền Bayon Ta Prohm Ñieäu muùa APSARA Từ TK XV  1863: Thời kì suy yếu Sau thời kì Ăngco, Campuchia bước vào giai đoạn suy yếu kéo dài đến khi thực dân Pháp xâm lược vào năm 1863. Các giai đoạn phát triển Trước TK XIII Chủ nhân đầu tiên là người Lào Thơng. Vương quốc Lào: Cánh đồng Chum (Xiêng Khoảng) Sau TK XIII: Người Thái di cư đến đây  bộ tộc chính của người Lào là Lào Lùm. Họ sống chủ yếu bằng trồng lúa nương, săm bắn và làm một số nghề thủ công. Năm 1353: Phà Ngừm, một tộc trưởng người Lào, đã tập hợp các bộ lạc lại lập thành nước Lạn Xạng ( Triệu Voi). Từ TK XV – XVII: Thời kì phát triển thịnh vượng. Đối nội: Chia đất nước thành các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội vững mạnh. Đối ngoại: Chủ trương hòa hiếu với các nước láng giềng nhưng đồng thời cũng kiên quyết chống xâm lược. Từ TK XVIII – XIX: Sang TK XVIII, Lạn Xạng bắt đầu suy yếu do sự tranh chấp quyền lực trong nước. Nhân cơ hội đó, vương quốc Xiêm cho quân sang xâm lược và cai trị nước Lào. Đến cuối thế kỷ XIX, Lào trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. Thạt Luổng (Viêng Chăn) Chùa Wat Sisaket Khải hoàn môn Patousai Củng cố bài: Trình bày điều kiện tự nhiên và những yếu tố hình thành nên các vương quốc cổ ở Đông Nam Á? Sự phát triển của vương quốc Ăngco được thể hiện như thế nào? Chính sách đối nội và đối ngoại của vương quốc Lạn Xạng? Dặn dò: Lập bảng niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử của Lào và Campuchia. Trả lời câu hỏi trong SGK và làm bài tập trong sách bài tập lịch sử. Đọc trước bài 7 “Những nét chung về xã hội phong kiến”.