Bài giảng Cấu trúc cơ sở dữ liệu

Các kí hiệu được sử dụng trong tên tệp/bảng dữ liệu: yy: 2 chữ số cuối của năm (09 - năm 2009). yyyy: 4 chữ số của năm (2009 - năm 2009). qq: 2 chữ số của quý (01 - quý 1). mm: 2 chữ số của tháng (06 - tháng 6).

pdf13 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1743 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Cấu trúc cơ sở dữ liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cấu trúc cơ sở dữ liệu - Hệ thống thông tin kế toán - 1 - Nguyễn Văn Quang - Đại học kinh tế Đà Nẵng CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU (HỌC PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN) Ghi chú: Các kí hiệu được sử dụng trong tên tệp/bảng dữ liệu: yy: 2 chữ số cuối của năm (09 - năm 2009). yyyy: 4 chữ số của năm (2009 - năm 2009). qq: 2 chữ số của quý (01 - quý 1). mm: 2 chữ số của tháng (06 - tháng 6). Các kí hiệu về kiểu của trường dữ liệu: N: Số C: Chuỗi L: Luận lý (đúng/sai) D: Ngày 1. CSDL Hệ thống: Lưu dữ liệu các thông số hệ thống của chương trình. 1.1. DM đơn vị (DM_DONVI): + Chức năng: Lưu danh mục đơn vị quản lý. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaDonVi C Mã đơn vị (cấp trên, cấp dưới) 2 TenDonVi C Tên đơn vị 3 ThuMucDL C Tên thư mục lưu dữ liệu của đơn vị 4 DiaChi C Địa chỉ đơn vị 5 TinhTPho C Tỉnh, thành phố 6 Tel C Số điện thoại 7 Fax C Số fax 8 MaThueVAT C Mã số thuế GTGT 9 TienHToan C Mã tiền tệ hạch toán 10 GiamDoc C Họ tên giám đốc 11 KeTTruong C Họ tên kế toán trưởng 1.2. DM người sử dụng (DM_USER): + Chức năng: Lưu danh mục người sử dụng chương trình. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 USER C Mã user truy cập chương trình 2 Ten C Tên user truy cập chương trình 3 MatMa C Mật mã truy cập chương trình 4 CacQuyen C Các quyền khi thực hiện chương trình Cấu trúc cơ sở dữ liệu - Hệ thống thông tin kế toán - 2 - Nguyễn Văn Quang - Đại học kinh tế Đà Nẵng 1.3. DM chức năng chương trình (DM_CNANG): + Chức năng: Lưu danh mục chức năng (mục menu) chương trình. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaMuc C Mã mục chức năng chương trình 2 Ten C Tên mục chức năng chương trình 1.4. Hệ thống (HETHONG): + Chức năng: Lưu các thông tin hệ thống của chương trình. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaMuc C Mã mục thông tin hệ thống 2 Ten C Tên mục thông tin hệ thống 3 GiaTri C Giá trị mục thông tin hệ thống 2. CSDL Danh mục (DM): Lưu dữ liệu danh mục, làm cơ sở cho quá trình cập nhật dữ liệu các CSDL tồn, biến động. 2.1. DM tài khoản (DMTKHOAN): + Chức năng: Lưu danh mục tài khoản. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaTK C Mã tài khoản 2 TenTK_V C Tên tài khoản - tiếng Việt 3 TenTK_E C Tên tài khoản - tiếng Anh 4 NgoaiTe L Tài khoản ngoại tệ 5 TheoDoi_CT L Có theo dõi đối tượng công nợ không 6 TheoDoi_CP L Có theo dõi đối tượng chi phí không 2.2. DM kho (DM_KHO): + Chức năng: Lưu danh mục kho. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaKho C Mã kho 2 TenKho C Tên kho 3 DiaChi C Địa chỉ kho 4 TenThuKho C Tên thủ kho 2.3. DM loại vật tư (DMLOAIVT): + Chức năng: Lưu danh mục mã loại vật tư (NL-VL, CC-DC, thành phẩm, hàng hoá, khác). + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải Cấu trúc cơ sở dữ liệu - Hệ thống thông tin kế toán - 3 - Nguyễn Văn Quang - Đại học kinh tế Đà Nẵng 1 MaLoaiVT C Mã loại vật tư 2 TenVT C Tên loại vật tư 2.4. DM vật tư (DM_VATTU): + Chức năng: Lưu danh mục vật tư. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaVT C Mã vật tư 2 MaLoaiVT C Mã loại vật tư (DMLOAIVT.MaLoaiVT) 3 TenVT C Tên vật tư 4 DVT C Đơn vị tính 2.5. DM bộ phận (DMBOPHAN): + Chức năng: Lưu danh mục bộ phận trong đơn vị. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaDonVi C Mã đơn vị (DM_DONVI.MaDonVi) 2 MaBoPhan C Mã bộ phận trong đơn vị 3 TenBoPhan C Tên bộ phận 4 DiaChi C Địa chỉ bộ phận 5 Tel C Số điện thoại 2.6. DM tài sản cố định (DM_TSCD): + Chức năng: Lưu danh mục tài sản cố định. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaTSCD C Mã tài sản cố định 2 TenTSCD C Tên tài sản cố định 3 MaNuocSX C Mã nước sản xuất 2.7. DM tiền tệ (DMTIENTE): + Chức năng: Lưu danh mục mã tiền tệ. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaTienTe C Mã loại tiền tệ 2 TenTienTe C Tên loại tiền tệ 3 DonVi C Ký hiệu đơn vị tiền tệ 2.8. DM đối tượng công nợ (DMCONGNO): + Chức năng: Lưu danh mục đối tượng công nợ (phải thu, phải trả, cán bộ CNV, ...). + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải Cấu trúc cơ sở dữ liệu - Hệ thống thông tin kế toán - 4 - Nguyễn Văn Quang - Đại học kinh tế Đà Nẵng 1 MaDTuong C Mã đối tượng 2 TenDTuong C Tên đối tượng 3 DiaChi C Địa chỉ 4 MaVAT C Mã số thuế VAT 2.9. DM loại chứng từ (DMLOAICT): + Chức năng: Lưu danh mục loại chứng từ (thu, chi, ngân hàng, nhập, xuất, ..). + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaCTu C Mã loại chứng từ 2 TenCTu C Tên loại chứng từ 3 TieuDeCTu C Tiêu đề loại chứng từ 4 SoLienIn N Số liên khi in loại chứng từ này 5 TKNoMD C Tài khoản ghi Nợ mặc định (DMTKHOAN.MaTK) 6 TKCoMD C Tài khoản ghi Có mặc định (DMTKHOAN.MaTK) 7 UuTien N Thứ tự ưu tiên khi tổng hợp 2.10. DM đối tượng chi phí (DM_DTGCP): + Chức năng: Lưu danh mục các đối tượng hạch toán chi phí. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaDTgCP C Mã đối tượng chi phí 2 TenDTgCP C Tên đối tượng chi phí 3 CapCP N Cấp đối tượng chi phí 2.11. DM mã nguồn vốn (DM_NGUON): + Chức năng: Lưu danh mục mã nguồn vốn. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaNguon C Mã nguồn vốn 2 TenNguon C Tên nguồn vốn 2.12. DM phương pháp tính giá xuất (DM_PPTGX): + Chức năng: Lưu danh mục phương pháp tính giá xuất kho. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaPPTGX C Mã phương pháp tính giá (LIFO, FIFO, ...) 2 TenPP C Tên phương pháp tính giá 2.13. DM phương pháp tính khấu hao TSCĐ (DM_PPTKH): + Chức năng: Lưu danh mục phương pháp tính khấu hao TSCĐ. + Các trường: Cấu trúc cơ sở dữ liệu - Hệ thống thông tin kế toán - 5 - Nguyễn Văn Quang - Đại học kinh tế Đà Nẵng STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaPPTKH C Mã phương pháp tính khấu hao 2 TenPP C Tên phương pháp tính giá 2.14. DM tổ chức tín dụng (DM_TCTD): + Chức năng: Lưu danh mục các tổ chức tín dụng. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaTCTD C Mã tổ chức tín dụng 2 TenTCTD C Tên tổ chức tín dụng 3 DiaChi C Địa chỉ 4 Tel C Số điện thoại ... Cấu trúc cơ sở dữ liệu - Hệ thống thông tin kế toán - 6 - Nguyễn Văn Quang - Đại học kinh tế Đà Nẵng 3. CSDL Tồn: 3.1. Sổ cái (SOCAI_yy): + Chức năng: Lưu dữ liệu tổng hợp của từng tài khoản các tháng trong năm yy. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaTK C Mã tài khoản (DMTKHOAN.MaTK) 2 DuNo00 N Số dư Nợ đầu năm 3 DuCo00 N Số dư Có đầu năm 4 PSNo01 N Phát sinh Nợ trong tháng 1 5 PSCo01 N Phát sinh Có trong tháng 1 6 DuNo01 N Số dư Nợ cuối tháng 1 7 DuCo01 N Số dư Có cuối tháng 1 ... PSNo12 N Phát sinh Nợ trong tháng 12 PSCo12 N Phát sinh Có trong tháng 12 DuNo12 N Số dư Nợ cuối tháng 12 DuCo12 N Số dư Có cuối tháng 12 3.2. Tồn kho vật tư (TONVTUyy): + Chức năng: Lưu dữ liệu tổng hợp của từng vật tư các tháng trong năm yy. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaKho C Mã kho (DM_KHO.MaKho) 2 SoCTu C Số chứng từ 3 MaVT C Mã vật tư (DM_VATTU.MaVT) 4 NgayCTu D Ngày chứng từ 5 SLg00 N Số lượng tồn đầu năm 6 SoTien00 N Giá trị tồn đầu năm 7 SLgN01 N Số lượng nhập trong tháng 1 8 SoTienN01 N Giá trị nhập trong tháng 1 9 SLgX01 N Số lượng xuất trong tháng 1 10 SoTienX01 N Giá trị xuất trong tháng 1 11 SLg01 N Số lượng tồn cuối tháng 1 12 SoTien01 N Giá trị tồn cuối tháng 1 .... SLgN12 N Số lượng nhập trong tháng 12 SoTienN12 N Giá trị nhập trong tháng 12 SLgX12 N Số lượng xuất trong tháng 12 SoTienX12 N Giá trị xuất trong tháng 12 SLg12 N Số lượng tồn cuối tháng 12 SoTien12 N Giá trị tồn cuối tháng 12 Cấu trúc cơ sở dữ liệu - Hệ thống thông tin kế toán - 7 - Nguyễn Văn Quang - Đại học kinh tế Đà Nẵng 3.3. Công nợ (CONGNOyy): + Chức năng: Lưu dữ liệu tổng hợp của từng đối tượng công nợ các tháng trong năm yy. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaTK C Mã tài khoản (DMTKHOAN.MaTK) 2 MaDTuong C Mã đối tượng (DMCONGNO.MaDTuong) 3 DuNo00 N Số dư Nợ đầu năm 4 DuCo00 N Số dư Có đầu năm 5 PSNo01 N Phát sinh Nợ trong tháng 1 6 PSCo01 N Phát sinh Có trong tháng 1 7 DuNo01 N Số dư Nợ cuối tháng 1 8 DuCo01 N Số dư Có cuối tháng 1 ... PSNo12 N Phát sinh Nợ trong tháng 12 PSCo12 N Phát sinh Có trong tháng 12 DuNo12 N Số dư Nợ cuối tháng 12 DuCo12 N Số dư Có cuối tháng 12 3.4. Tài sản cố định (TONTSCDyy): + Chức năng: Lưu dữ liệu tổng hợp về TSCĐ các tháng trong năm yy. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaDVSD C Mã đơn vị sử dụng tài sản (DM_DONVI.MaDonVi) 2 MaBPSD C Mã bộ phận sử dụng tài sản (DMBOPHAN.MaBoPhan) 3 MaTSCD C Mã tài sản cố định 4 MaNguon C Mã nguồn vốn (DM_NGUON.MaNguon) 5 NgayBDKH D Ngày bắt đầu khấu hao 6 NGia00 N Nguyên giá từ đầu năm 7 TyLeKH00 N Tỷ lệ khấu hao từ đầu năm 8 HaoMonLK00 N Hao mòn luỹ kế đến đầu năm 9 NGiaTang01 N Nguyên giá tăng trong tháng 1 10 NgiaGiam01 N Nguyên giá giảm trong tháng 1 11 NGia01 N Nguyên giá từ cuối tháng 1 12 TyLeKH01 N Tỷ lệ khấu hao kể từ cuối tháng 1 ... NGiaTang12 N Nguyên giá tăng trong tháng 12 NgiaGiam12 N Nguyên giá giảm trong tháng 12 NGia12 N Nguyên giá từ cuối tháng 12 TyLeKH12 N Tỷ lệ khấu hao kể từ cuối tháng 12 3.5. Tồn ngoại tệ (TONNTEyy): Cấu trúc cơ sở dữ liệu - Hệ thống thông tin kế toán - 8 - Nguyễn Văn Quang - Đại học kinh tế Đà Nẵng + Chức năng: Lưu dữ liệu tổng hợp của từng loại ngoại tệ các tháng trong năm yy. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaTK C Mã tài khoản (DMTKHOAN.MaTK) 2 MaTienTe C Mã loại tiền tệ (DMTIENTE.MaTienTe) 3 SoCTu C Số chứng từ 4 NgayCTu D Ngày chứng từ 5 SLg00 N Số lượng tồn đầu năm 6 SoTien00 N Giá trị tồn đầu năm 7 SLgN01 N Số lượng nhập trong tháng 1 8 SoTienN01 N Giá trị nhập trong tháng 1 9 SLgX01 N Số lượng xuất trong tháng 1 10 SoTienX01 N Giá trị xuất trong tháng 1 11 SLg01 N Số lượng tồn cuối tháng 1 12 SoTien01 N Giá trị tồn cuối tháng 1 .... SLgN12 N Số lượng nhập trong tháng 12 SoTienN12 N Giá trị nhập trong tháng 12 SLgX12 N Số lượng xuất trong tháng 12 SoTienX12 N Giá trị xuất trong tháng 12 SLg12 N Số lượng tồn cuối tháng 12 SoTien12 N Giá trị tồn cuối tháng 12 3.6. Giá thành (GTHANHyy): + Chức năng: Lưu dữ liệu tổng hợp của từng đối tượng chi phí các tháng trong năm yy. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaDTgCP C Mã đối tượng chi phí (DM_DTGCP.MaDTgCP) 2 SLg00 N Số lượng sản phẩm dỡ dang đầu năm 3 SDuVLTT00 N Số dư chi phí vật liệu trực tiếp đầu năm 4 SDuNCTT00 N Số dư chi phí nhân công trực tiếp đầu năm 5 SDuSXC00 N Số dư chi phí sản xuất chung đầu năm 6 PSVLTT00 N Số phát sinh chi phí vật liệu trực tiếp trong tháng 1 7 PSNCTT00 N Số phát sinh chi phí nhân công trực tiếp trong tháng 1 8 PSSXC00 N Số phát sinh chi phí sản xuất chung trong tháng 1 9 SDuVLTT01 N Số dư chi phí vật liệu trực tiếp cuối tháng 1 10 SDuNCTT01 N Số dư chi phí nhân công trực tiếp cuối tháng 1 11 SDuSXC01 N Số dư chi phí sản xuất chung cuối tháng 1 12 SLg01 N Số lượng sản phẩm dỡ dang cuối tháng 1 13 SLgTP01 N Số lượng thành phẩm trong tháng 1 ... SDuVLTT12 N Số dư chi phí vật liệu trực tiếp cuối tháng 12 Cấu trúc cơ sở dữ liệu - Hệ thống thông tin kế toán - 9 - Nguyễn Văn Quang - Đại học kinh tế Đà Nẵng SDuNCTT12 N Số dư chi phí nhân công trực tiếp cuối tháng 12 SDuSXC12 N Số dư chi phí sản xuất chung cuối tháng 12 SLg12 N Số lượng sản phẩm dỡ dang cuối tháng 12 SLgTP12 N Số lượng thành phẩm trong tháng 12 Cấu trúc cơ sở dữ liệu - Hệ thống thông tin kế toán - 10 - Nguyễn Văn Quang - Đại học kinh tế Đà Nẵng 4. CSDL Biến động: 4.1. Nhật ký (NHATKYmm hoặc NHATKYyy): + Chức năng: Lưu dữ liệu chung (loại chứng từ, số chứng từ, ngày chứng từ, nội dung nghiệp vụ, họ tên, đơn vị) của từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Ta thiết kế tệp này theo tháng (nếu lượng nghiệp vụ phát sinh trong một tháng nhiều), hoặc theo năm. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaCTu C Mã loại chứng từ (DMLOAICT.MaCTu) 2 SoCTu C Số chứng từ 3 Ngay D Ngày chứng từ 4 HoTen C Họ tên 5 DonVi C Đơn vị 6 NoiDung C Nội dung nghiệp vụ 4.2. Chi tiết nhật ký (CTNKmm hoặc CTNKyy): + Chức năng: Lưu dữ liệu chi tiết của từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh (tài khoản Nợ, tài khoản Có, số tiền, ...). + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaCTu C Mã loại chứng từ (DMLOAICT.MaCTu) 2 SoCTu C Số chứng từ 3 TKNo C Tài khoản Nợ (DMTKHOAN.MaTK) 4 TKCo C Tài khoản Có (DMTKHOAN.MaTK) 5 SoTien N Số tiền 6 MaDTuongNo C Mã đối tượng Nợ (DMCONGNO.MaDTuong) 7 MaDTuongCo C Mã đối tượng Có (DMCONGNO.MaDTuong) 8 MaDTgCP C Mã đối tượng chi phí (DM_DTGCP.MaDTgCP) 9 MaTienTe C Mã loại ngoại tệ 10 SoTienNgTe N Số tiền ngoại tệ 11 Tygia N Tỷ giá 4.3. Chi tiết nhập xuất vật tư (NXVTmm hoặc NXVTyy): + Chức năng: Lưu dữ liệu chi tiết nhập, xuất vật tư. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaCTu C Mã loại chứng từ (DMLOAICT.MaCTu) 2 SoCTu C Số chứng từ 3 MaKho C Mã kho (DM_KHO.MaKho) 4 MaVT C Mã vật tư (DM_VATTU.MaVT) 5 SoLuong N Số lượng nhập, xuất 6 SoTien N Số tiền nhập, xuất kho Cấu trúc cơ sở dữ liệu - Hệ thống thông tin kế toán - 11 - Nguyễn Văn Quang - Đại học kinh tế Đà Nẵng 7 SoTienBan N Số tiền bán 8 KhoNX C Mã kho (nhập, xuất chuyển kho) 4.4. Chi tiết biến động TSCĐ (BDTSCDmm hoặc BDTSCDyy): + Chức năng: Lưu dữ liệu chi tiết biến động TSCĐ. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaCTu C Mã loại chứng từ (DMLOAICT.MaCTu) 2 SoCTu C Số chứng từ 3 MaTSCD C Mã tài sản cố định (DM_TSCD.MaTSCD) 4 MaNguon C Mã nguồn vốn (DM_NGUON.MaNguon) 5 MaDVSD C Mã đơn vị sử dụng tài sản (DM_DONVI.MaDonVi) 6 MaBPSD C Mã bộ phận sử dụng tài sản (DMBOPHAN.MaBoPhan) 7 NguyenGia N Nguyên giá 8 TyLeKH N Tỷ lệ khấu hao 9 HaoMon N Giá trị hao mòn Cấu trúc cơ sở dữ liệu - Hệ thống thông tin kế toán - 12 - Nguyễn Văn Quang - Đại học kinh tế Đà Nẵng 5. CSDL Trung gian: 5.1. Bảng cân đối kế toán (BCDKTyy): + Chức năng: Lưu dữ liệu in bảng cân đối kế toán. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaIn C Mã số trong báo cáo 2 NoiDung C Nội dung báo cáo 3 ThuyetMinh C Chuỗi mã mục thuyết minh 4 CongThuc C Chuỗi công thức tính dữ liệu 5 SoDu_00 N Số dư đầu năm 6 SoDu_01 N Số dư cuối tháng 1 ... SoDu_12 N Số dư cuối tháng 12 5.2. Báo cáo kết quả kinh doanh (BCKQKDyy): + Chức năng: Lưu dữ liệu in báo cáo kết quả kinh doanh. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaIn C Mã số trong báo cáo 2 NoiDung C Nội dung báo cáo 3 ThuyetMinh C Chuỗi mã mục thuyết minh 4 CongThuc C Chuỗi công thức tính dữ liệu 5 SoPSNT_01 N Số phát sinh trong tháng 1 năm trước ... SoPSNT_12 N Số phát sinh trong tháng 12 năm trước SoPS_01 N Số phát sinh trong tháng 1 năm nay ... SoPS_12 N Số phát sinh trong tháng 12 năm nay 5.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTTyy): + Chức năng: Lưu dữ liệu in báo cáo lưu chuyển tiền tệ. + Các trường: STT Tên trường Kiểu Diễn giải 1 MaIn C Mã số trong báo cáo 2 NoiDung C Nội dung báo cáo 3 ThuyetMinh C Chuỗi mã mục thuyết minh 4 CongThuc C Chuỗi công thức tính dữ liệu 5 SoPSNT_01 N Số phát sinh trong tháng 1 năm trước ... SoPSNT_12 N Số phát sinh trong tháng 12 năm trước SoPS_01 N Số phát sinh trong tháng 1 năm nay Cấu trúc cơ sở dữ liệu - Hệ thống thông tin kế toán - 13 - Nguyễn Văn Quang - Đại học kinh tế Đà Nẵng ... SoPS_12 N Số phát sinh trong tháng 12 năm nay
Tài liệu liên quan