Bài giảng Chính trị - Bài 6: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay

1. Quan điểm của Đảng về đường lối đối ngoại • Giữ vững độc lập tự chủ, tự cường đi đôi với đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. • Nắm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh trong quan hệ quốc tế; cố gắng thúc đẩy mặt hợp tác• Mở rộng quan hệ với mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, không phân biệt chế độ chính trị xã hội • Giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình hội nhập quốc tế. • Phát huy tối đa nội lực đi đôi với thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài • Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại 1. Quan điểm của Đảng về đường lối đối ngoại2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại • Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi • Đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế • Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài • Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa

pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 496 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chính trị - Bài 6: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 6 TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Kết cấu của bài I. Bối cảnh Việt Nam và quốc tế 1. Bối cảnh quốc tế 2. Về tình hình trong nước II. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh 1. Quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, an ninh 2. Những nhiệm vụ chủ yếu của quốc phòng, an ninh III. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại 1. Quan điểm của Đảng về đường lối đối ngoại 2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại I. Bối cảnh Việt Nam và quốc tế • 1. Bối cảnh quốc tế - Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển là xu thế lớn của thế giới. - Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. 1. Bối cảnh quốc tế - Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin tiếp tục phát triển mạnh mẽ. • Tình trạng xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh cục bộ, chiến tranh mạng tiếp tục diễn ra gay gắt. 1. Bối cảnh quốc tế • Thảo luận: những thức thách của thế giới trong năm 2020? 1. Bối cảnh quốc tế • Cục diện thế giới theo xu hướng đa cực, đa trung tâm diễn ra nhanh hơn. Các nước lớn điều chỉnh chiến lược, vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa cạnh tranh, đấu tranh kiềm chế lẫn nhau, tác động mạnh đến cục diện thế giới và các khu vực. • Những vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp. • Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó khu vực Đông Nam Á tiếp tục là trung tâm phát triển năng đồng, có vị trí địa kinh tế - chính trị chiến lược ngày càng quan trọng trên thế giới. 1. Bối cảnh quốc tế 2. Về tình hình trong nước • Trong nước thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao • Kinh tế nước ta từng bước ra khỏi tình trạng suy giảm, lấy lại đà tăng trưởng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức • Bốn nguy cơ mà Đảng chỉ ra vẫn tồn tại: • Đó là những nguy cơ nào? 1. Bối cảnh quốc tế • Bốn nguy cơ mà Đảng chỉ ra: • - Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới, nguy cơ • - Nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa; • - Nguy cơ về nạn tham nhũng và tệ quan liêu; • - Nguy cơ "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch.”. 2. Về tình hình trong nước II. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh • Học ở môn GDQPAN III. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại • 1. Quan điểm của Đảng về đường lối đối ngoại • - Bảo đảm lợi ích dân tộc chân chính 1. Quan điểm của Đảng về đường lối đối ngoại • Giữ vững độc lập tự chủ, tự cường đi đôi với đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. • Nắm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh trong quan hệ quốc tế; cố gắng thúc đẩy mặt hợp tác • Mở rộng quan hệ với mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, không phân biệt chế độ chính trị xã hội • Giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình hội nhập quốc tế. • Phát huy tối đa nội lực đi đôi với thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài • Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại 1. Quan điểm của Đảng về đường lối đối ngoại 2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại • Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi • Đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế • Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài • Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
Tài liệu liên quan