Bài giảng chương 12: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

§ Thứ ba : cải tạo, mở rộng, nâng cấp và xây dựng mới có trọng điểm kết cấu hạ tầng vật chất của nền kinh tế. § Thứ tư : Phát triển nhanh du lịch và các ngành dịch vụ. § Thứ năm : Phát triển hợp lý các vùng lãnh thổ. * Tập trung thích đáng nguồn lực cho các vùng kinh tế trọng điểm sớm đưa lại hiệu quả kinh tế cao. * Đẩy mạnh sự hợp tác giữa các vùng, lãnh thổ. * Phát triển kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng an ninh ở các vùng miền núi, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số.

ppt41 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2430 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng chương 12: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan