Bài giảng chương 14: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

• Giáo trình kinh tế chính trị ( Bộ giáo dục và đào tạo ) NXB CTQG 2002 Tr 368 – 407 • Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới ( về phát triển kinh tế – xã hội ) NXB CT QG 2005 3. Hỏi đáp về kinh tế thị trường XHCN Mã Hồng NXB CT QG 1999 4. Một số vấn đề về kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta TS Vũ Văn Phúc- Trần Thị Minh Châu. NXB CT QG 2001

ppt21 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3090 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng chương 14: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên