Bài giảng Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược nước ta (1945 - 1975)

I. Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống TD Pháp xâm lược (1945- 1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền CM (1945-1946) a) Hoàn cảnh nước ta sau CM tháng 8/1945. - Chủ nghĩa đế quốc nhất là đế quốc Pháp vẫn chưa từ bỏ âm mưu thôn tính nước ta. Ngày 23-9-1945 chỳng đã tiến hành xâm lược ở miền Nam. - Kinh tế, tài chính nước ta rất khó khăn, nạn đói vẫn gay gắt - Chính quyền cách mạng còn non trẻ, lực lượng vũ trang còn ít, - Sự giúp đỡ của quốc tế chưa có gỡ. (Đọc giáo trỡnh trang 81-82)

ppt68 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 3036 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược nước ta (1945 - 1975), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 3ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 - 1975) Nội dung I. ĐƯờNG LốI XÂY DựNG, BảO Vệ CHíNH QUYềN Và KHáNG CHIếN CHốNG TD PHáP XÂM LƯợC (1945 - 1954) II. ĐƯờNG LốI KHáNG CHIếN CHốNG Mỹ, CứU NƯớC, THỐNG NHấT Tổ QUốC (1954 - 1975) I. Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống TD Pháp xâm lược (1945- 1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền CM (1945-1946) a) Hoàn cảnh nước ta sau CM tháng 8/1945. - Chủ nghĩa đế quốc nhất là đế quốc Pháp vẫn chưa từ bỏ âm mưu thôn tính nước ta. Ngày 23-9-1945 chỳng đó tiến hành xõm lược ở miền Nam. - Kinh tế, tài chính nước ta rất khó khăn, nạn đói vẫn gay gắt - Chính quyền cách mạng còn non trẻ, lực lượng vũ trang còn ít, - Sự giúp đỡ của quốc tế chưa có gỡ. (Đọc giáo trỡnh trang 81-82) Đối phú với nhiều kẻ thự trong cựng một lỳc.GIẶC NGOÀI Quõn Tưởng đến Hải Phũng 1945 Quõn Phỏp và quõn Anh đến Sải Gũn 9/1945 NHỮNG KHể KHĂN SAU CÁCH MẠNG THÁNG 8 - 1945THÙ TRONGKINH TẾ TÀI CHÍNH KIỆT QUỆ“Vận mệnh dõn tộc như ngàn cõn treo sợi túc”● VIỆT QUỐC● VIỆT CÁCH● ĐẠI VIỆTGIẶC NGOÀI b) Chủ trương kháng chiến, kiến quốc của Đảng -Ngày 25-11-1945, Ban thường vụ TƯ Đảng ra chỉ thị “kháng chiến, kiến quốc” vạch rõ con đường đi lên cho CM Việt Nam trong giai đoạn mới. Chỉ thị đã nêu lên 3 vấn đề lớn: +Về chỉ đạo chiến lược: Mục tiêu cao nhất lúc này là dân tộc và Tổ quốc trên hết. +Xác định kẻ thù chính là TD Pháp. +Về phương hướng nhiệm vụ: Đề ra 4 nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của CM Việt Nam. (Đọc giáo trình trang 82-83 ) CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNGBÀI TRỪ NỘI PHẢNCHỐNG TD PHÁP XÂM LƯỢCGIỮ VỮNG CHÍNH QUYỀNCẢI THIỆN ĐỜI SỐNG Chỉ thị khỏng chiến, kiến quốc (25 - 11 - 1945) c) Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm -Về chính trị-xã hội: Chính quyền dân chủ nhân dân ra đời và không ngừng được củng cố, phát triển. -Về kinh tế, văn hoá: + Đã khôi phục được nền sản xuất nhất là sản xuất nông nghiệp. +Nạn đói được đẩy lùi. Nền tài chính quốc gia được xây dựng một bước. +Phong trào xoá nạn mù chữ diễn ra sôi nổi, 2,5 triệu người biết đọc biết viết. -Về bảo vệ chính quyền CM, bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc: + Kịp thời phát động, ủng hộ và chi viện cho nhân dân Nam bộ đứng lên kháng chiến chống TD Pháp xâm lược. + Thực hiện có kết quả sách lược hoà với Tưởng để đánh Pháp và hoà với Pháp để đuổi Tưởng, góp phần to lớn vào việc bảo vệ chính quyền CM. (Đọc giáo trình trang 84-86) CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Hồ Chớ Minh làm chủ tịchThụng qua Hiến phỏp mới 11 - 1946 THÀNH LẬP CÁC ĐOÀN THỂ QUẦN CHÚNGTHÀNH LẬP HỘI LIấN HIỆP PNVNTHÀNH LẬP TỔNG LĐLĐVN THÀNH LẬP MT LIấN VIỆTTHÀNH LẬP ĐẢNG XÃ HỘI VN“Kết đoàn chỳng ta là sức mạnh” PHÁT TRIỂN CễNG CỤ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀNXÂY DỰNG LỰC LƯỢNG BỘ ĐỘI CHÍNH QUY XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CễNG AN NHÂNH DÂN “Cuối năm 1946 quõn đội quốc gia Việt Nam cú 8 vạn” CHỦ TRƯƠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘIPhỏt động tăng gia sản xuấtQuyờn gúp cho cụng quỹ“Nước độc lập mà dõn khụng được hưởng hạnh phỳc, tự do thỡ độc lậpcũng khụng cú ý nghĩa gỡ”(Hồ Chớ Minh)Hũ gạo tiết kiệmMột lớp bỡnh dõn học vụ PHONG TRÀO DIỆT GIẶC ĐểI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP Ở MIỀN NAMKhỏng chiến Bến Tre HềA VỚI PHÁPPhạm Văn Đồng tại hội nghị Phụngtennơbơlụ(Fontainebleau) BÁC HỒ ĐI THĂM PHÁP 1946BÁC Kí TẠM ƯỚC 14 - 9 2. Đường lối kháng chiến chống T.D Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954) a) Hoàn cảnh lịch sử - Với dã tâm cướp bằng được nước ta, thực dân Pháp đã liên tiếp gây ra nhiều vụ đổ máu ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt, ngày 18-12-1946 chúng đã gửi tối hậu thư đòi tước vũ khí của tự vệ ta tại Hà Nội và để chúng kiểm soát an ninh, trật tự ở thủ đô. Đõy là điều khụng thể nhân nhượng được nữa vì nếu tiếp tục nhân nhượng sẽ dẫn đến mất nước, nhân dân ta sẽ trở lại cuộc đời nô lệ.Vỡ vậy Đảng đó quyết định khỏng chiến để tự vệ và đờm 19- 12- 1946 cuộc khỏng chiến toàn quốc cả nhõn dõn ta đó bựng nổ. (Đọc giáo trình trang 87-88) PHÁP GÂY CHIẾN Ở MIỀN BẮCPhỏp gõy chiến ở Hà Nội 17 - 12 - 1946Tàu chiến Phỏp vào gõy chiến ở Hải Phũng 15 - 3 - 194618/12/1946Phỏp gửi tối hậu thư b) Quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến. - Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta được thể hiện qua ba văn kiện chủ yếu: + Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19-12-1946. + Chỉ thị toàn dân kháng chiến của Ban thường vụ Trung ương Đảng, ngày 22-12-1946. + Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của đồng chí Tổng bí thư Trường Chinh, xuất bản đầu năm 1947. Ba văn kiện này đã nêu lên những nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta là: Toàn dân, toàn diện, lâu dài và dựa vào sức mình là chính. Quá trình kháng chiến sẽ phải trải qua 3 giai đoạn: phòng ngự, cầm cự, tổng phản công (Đọc giáo trình trang 88-92) ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CỦA ĐẢNGLÂU DÀITOÀN DIỆNTOÀN DÂNDỰA VÀO SỨC MèNH LÀ CHÍNH CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC BÙNG NỔPhim lời kờu gọi toàn quốc khỏng chiếnQuyết tử cho tổ quốc quyết sinhCảm tử quõn Hà Nội ĐÁNH BẠI ÂM MƯU ĐÁNH NHANH THẮNG NHANH CỦA ĐỊCH Đường hào hỡnh chữ chi cản xe tăng địch Trung đoàn thủ đụ thành lập 7 - 1 -1947Giữ chõn quõn Phỏp ở Hà Nội trong 60 ngày đờm CHIẾN THĂNG BIấN GiỚI (9-1950)- BẮT ĐÂU THỜI KỲ PHẢN CễNG CỦA TA Bỏc Hồ ở chiến dịch biờn giới 9 - 1950 - Đường lối kháng chiến chống TDPháp và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân tiếp tục được Đảng ta bổ sung và phát triển tại Đại hội lần thứ II của Đảng (tháng 2-1951) với những nội dung chủ yếu sau: +Tính chất xã hội Việt Nam lúc này: có 3 tính chất: dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa và nửa phong kiến. +Đối tượng CM: có 2 đối tượng, đối tượng chính là đế quốc Pháp và can thiệp Mỹ; đối tượng phụ là phong kiến phản động. +Nhiệm vụ CM: đánh đuổi đế quốc xâm lược, xoá bỏ di tích phong kiến, làm cho người cày có ruộng, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho CNXH +Động lực của CM: Công nhân, nông dân, tiểu tư sản và tư sản dân tộc. Ngoài ra là những thân sĩ yêu nước và tiến bộ. Nền tảng là công, nông và lao động trí óc. +Đặc điểm CM: là cuộc CM dân tộc dân chủ nhân dân, CM dân chủ tư sản kiểu mới tiến triển thành CM XHCN. +Giai cấp lãnh đạo CM: giai cấp công nhân. - Đường lối kháng chiến chống TDPháp tiếp tục được bổ sung và phát triển trong cách hội nghị TƯ tiếp theo. (Đọc giỏo trỡnh trang 93-98) ĐẠI HỘI II CỦA ĐẢNG (2 - 1951) Toàn cảnh Đại hội IICHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI“Đại hội khỏng chiến” Chào mừng Đảng lao động Việt Nam nhạc và lời Đỗ Minh NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI II CỦA ĐẢNG (2 - 1951)► Thụng qua Chớnh cương của Đảng lao động VN► Thành lập Đảng riờng ở VN. Lấy tờn là Đảng lao động VN► Đảng tuyờn bố ra cụng khai Trường Chinh Tổng bớ thư của Đảng Chiến dịch Hoà Bỡnh 1952Trung du B.bộĐường 18Hà Nam NinhHoà BìnhThượng LàoTây BắcĐông Xuân53 - 54ĐBPTiến công địch về quân sự12/50 3/5 15/5 12/52 12/52 4/53 7/54 Chiến dịch Thượng Lào 4/1953 3.Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân tháng lợi và bài học kinh nghiệm THẮNG LỢI Ở ĐIỆN BIấN PHỦ LÀ THẮNG LỢI QUYẾT ĐỊNH CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN. Tướng Đờcỏttari bị bắt Hàng ngàn quõn Phỏp bị bắt làm tự binh Cờ chiến thắng tung bay trờn núc hầm Đờ cỏt KẾT HỢP VỚI ĐẤU TRANH NGOẠI GIAO Quang cảnh phiờn khai mạc hội nghị Giơnevơ 8 - 5 - 1954“Hội nghị Giơnevơ đó kết thỳc. Ngoại giao ta đó thắng to”(Hồ Chớ Minh) Toàn cảnh hội nghị Giơnevơ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHễNG TD PHÁP KẾT THÚC THẮNG LỢI Quõn Phỏp cuốn cờ Nhõn dõn chào mừng tiếp quản thủ đụ í NGHĨA THẮNG LỢI CỦA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁPCổ vũ phong trào CMTGĐỏnh thắng đế quốc lớnGiải phúng miền BắcSự sụp đổ của CNTD cũĐỐI VỚI VIỆT NAMĐỐI VỚI THẾ GIỚI nguyên nhân thắng lợi3. Có quân đội nhân dân anh hùng5. Có sự ủng hộ giúp đỡ của các nước XHCN và nhân loại tiến bộ4. Có chính quyền dân chủ nhân dân1. Sự lãnh đạo của Đảng2. Sự đoàn kết chiến đấu của toàn dân II. Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954-1975) 1.Đường lối trong giai đoạn 1954-1964.a)Bối cảnh lịch sử của CM Việt Nam sau tháng 7-1954 - Đất nước bị chia cắt làm 2 miền, mỗi miền có một chế độ chính trị xã hội khác nhau. Miền Bắc tiến lên CNXH còn Miền Nam vẫn nằm dưới ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai.- Kẻ thù mới của nhân dân ta là đế quốc Mỹ có tiềm lực kinh tế quân sự to lớn lại hết sức ngoan cố, hiếu chiến.- Phong trào CM thế giới phát triển mạnh nhưng nội bộ có những bất đồng ngày càng sâu sắc. ĐẤT NƯỚC BỊ CHIA CẮT HAI MIỀNCầu Hiền Lương MIỀN BẮC ĐƯỢC GIẢI PHểNG Đại diện quõn giải phúng vào tiếp quản thủ đụ Đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc tại Sầm Sơn, Thanh Hoỏ Thiếu tướng Vương Thừa Vũ tại sõn cột cờ trong thành Hoàng Diệu. MIỀN NAM BIẾN THÀNH THUỘC ĐỊA KIỂU MỚI CỦA MỸ.Ngụ Đỡnh Diệm và Johnson Ngụ Đỡnh Diệm và D.D. Aisenhao “Biờn giới Hoa Kỳ kộo dài tới vĩ tuyến 17” MỸ - NGỤy THỰC HIỆN CHIẾN TRANH ĐƠN PHƯƠNG CHỐNG LẠI SỰ THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚCNhõn dõn Quảng Trị biểu tỡnh đũi hủy bỏ luật phỏt xớt 10/59 của Diệm, 10-1959. Ấp chiến lược 1961 - 1965 MỸ DIỆM ĐÀN ÁP NHỮNG NGƯỜI YấU NƯỚCMỹ Diệm bắt bớ và tra tấn những người yờu nước MỸ DIỆM DÀN ÁP, GIẾT HẠI NHÂN DÂN DÃ MANNguyễn Văn Trỗi bị Mỹ Diệm xử bắn ở Phỏp trường Sài Gũn 15 - 10 - 1964Những người dõn thường bị Mỹ Diệm giết hại tại Tõy Ninh b) Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lối. - Quá trình hình thành và nội dung đường lối được Đảng ta đề ra và giải quyết ở các Hội nghị và Đại hội sau: + Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (7-1954) + Nghị quyết Bộ Chính trị (9-1954) + "Đề cương về đường lối cách mạng miền Nam" do đồng chí Lê Duẩn soạn thảo. + Nghị quyết Trung ương lần thứ 13 (12-1957) + Nghị quyết Trung ương lần thứ 15 (1-1959) (mở rộng) + Đại hội lần thứ 3 (9-1960) ( Đọc giáo trình trang 104-109) ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG MIỀN NAMLờ Duẩn Bớ thư xứ uỷ Nam bộ -Người soạn thảo Đề cương CÁCH MẠNG MNNQTW 15(1 - 1959)HOÀN THÀNH CMDTDCDÙNG BẠO LỰC CM ĐỂ GIẢI PHểNG MIỀN NAMCể THỂ CHUYỂN SANG ĐẤU TRANH VŨ TRANG LÂU DÀI PHONG TRÀO ĐẦU TRANH CHÍNH TRỊ Ở MIỀN NAMPhong trào đấu tranh ở Củ Chi PHONG TRÀO “ĐỒNG KHỞI” CUỐI 1959 ĐẦU 1960Phong trào đấu tranh của đội quõn túc dài tỉnh Bến TreThành lập MTGP miền Nam 20/12/1960Bà Nguyễn Thị Định người lónh đạo phong trào đồng khởi ở Bến tre CÁCH MẠNG MIỀN NAM CHUYỂN SANG THẾ TIẾN CễNG20/12/1960 tại Tõy Ninh đại biểu cỏc lực lượng họp Đại hội thành lập MTDTGP miền Nam - Đặc biệt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) đã đề ra đường lối với những nội dung chủ yếu sau: + Xác định nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới và mối quan hệ giữa hai chiến lược cách mạng. * Tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc, đưa miền Bắc đi lên CNXH để làm hậu phương vững mạnh cho cách mạng cả nước. * Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà. - Hai chiến lược cách mạng có quan hệ khăng khớt với nhau trong đú CMXHCN ở miền Bắc giữ vai trũ quyết định nhất cũn CMDTCND ở miền Nam cú vị trớ quyết định trực tiếp. (Đọc giáo trình trang 106-108)TOÀN CẢNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III (9 - 1960) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IIICHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI“Đại hội xõy dựng chủ nghĩa xó hội ở miền Bắc và đấu tranh hoà bỡnh thống nhất nước nhà.” CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT”CỦNG CỐ QUÂN NGỤYVŨ KHÍ CỐ VẤN MỸQUỐC SÁCH ẤP CHIẾN LƯỢC CHỦ TRƯƠNG CHỐNG LẠI CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆTNguyễn Văn Linh Bớ thứ TW cục miền NamCHUYỂN SANG PHẢN CễNG ĐỊCHĐẤU TRANH VŨ TRANG SONG SONG VỚI ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ ĐÁNH BẠI CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” Ở MiỀN NAMTrực thăng Mỹ bị quõn dõn Ấp Bắc-(Tiền Giang) bắn rơi ngày 2-1-1963. Quõn giải phúng chiến thắng tại Bỡnh Gió 12-1964. NGUỴ QUYỀN SÀI GềN LỤC ĐỤC, RỆU RÃNgụ Đỡnh Diệm bị đảo chớnh 1963 N Nguyễn Khỏnh Nguyễn Văn Thiệu NguyễnCao Kỳ Trần Văn Hương1963 ẤP CHIẾN LƯỢC BỊ PHÁ VỠ TỪNG MẢNG LỚNNhõn dõn Củ Chi (Sài Gũn) phỏ ấp chiến lược 2. Đường lối trong giai đoạn 1965-1975 a) Bối cảnh lịch sử: - Sự phá sản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” đã dẫn đến nguy cơ sụp đổ của Nguỵ quyền Sài Gòn. Trước tình hình đó, đế quốc Mỹ lợi dụng tình hình trong các nước XHCN lúc này (sự bất đồng của Liên Xô và Trung Quốc) đã chuyển sang “chiến tranh cục bộ” trực tiếp đưa hàng chục vạn quân Mỹ vào xâm lược Miền Nam đồng thời gây chiến tranh phá hoại Miền Bắc. (Đọc giáo trình trang 110-111) b) Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa đường lối - Quá trình hình thành và nội dung đường lối: + Được thể hiện qua các Hội nghị Bộ Chính trị đầu năm 1961 và đầu năm 1962. + Hội nghị TƯ lần thứ 9 (11-1963). + Hội nghị TƯ lần thứ 11 (3-1965); lần thứ 12 (12-1965). Các hội nghị này đã đề ra đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước với những nội dung chính sau: *Xác định quyết tâm và mục tiêu chiến lược: đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. *Phương châm chỉ đạo chiến lược: tiến hành chiến tranh nhân dân chống Mỹ trên cả 2 miền, thực hiện kháng chiến lâu dài, nhưng cũng cố gắng tập trung lực lượng mở các cuộc tiến công lớn, dành thằng lợi quyết định trong thời gian tương iối ngắn trên chiến trường. *Tư tưởng chỉ đạo và phương châm đấu tranh ở Miền Nam: giữ vững và phát triển thế tnến công, kiên quyết tiến công và liên tục tiến công. *Nhiệm vụ và mối quan hệ giữa cuộc chiến đấu ở 2 miền: Miền Bắc là hậu phương lớn, Miền Nam là tiền tuyến lớn - ý nghĩa của đường lối. (Đọc giáo trình trang 111-114) CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH CỤC BỘ CỦA MỸ - Ở MIỀN NAM Lyndon Johnson Tổng thống thứ 36 của Hoa Kỳ 10.000 quõn (Nam Triều Tiờn) vào Nha Trang (13/8/1965) Sư đoàn 9 lớnh thuỷ đỏnh bộ Mỹ vào Chu Lai (8/3/1965) QUÂN MỸ VÀ CHƯ HẦU Ồ ẠT VÀO MIỀN NAM Bỏo chớ Sải Gũn đưa tin Mỹ tiến hành đỏnh miền Bắc 1965 3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm. a) Kết quả và ý nghĩa: - Đối với Miền Bắc: +Đã đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại ác liệt của đế quốc Mỹ đồng thời làm tròn nghĩa vụ đối với CM Miền Nam và nghĩa vụ quốc tế. +Sự nghiệp xây dựng CNXH đã đạt được những thành tựu đáng tự hào, một chế độ xã hội mới đã ra đời. - Đối với Miền Nam: đã đánh bại được tên đế quốc đầu sỏ, giải phóng được Miền Nam, thống nhất được đât nước, đưa cả nước đi lên CNXH. - ý nghĩa đối với nước ta và đối với CM thế giới: (đọc giáo trình trang 115-117) b) Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm. (đọc giáo trình trang 118-120) CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI MIỀN BẮC CỦA ĐẾ QUỐC MỸ Mỏy bay F4 của Mỹ nộm bom Bắc Việt NamF105 của Mỹ oanh tạc Bắc Việt Nam 1966 B52 đang nộm bom rải thảm MỸ TIẾN HÀNH ĐÁNH PHÁ MIỀN BẮC LẦN 1Tàu Mađốc (Mỹ) bị ta bắn chỏy ở Vịnh Bắc bộ MIỀN BẮC VỪA SẢN XUẤT VỪA CHIẾN ĐẤU“Chiến tranh dự kộo dài5 năm, 10 năm, 20 năm,Hoặc thậm chớ lõu hơnNữa. Hà nội, Hải phũng và một số thành phố xớ Nghiệp cú thể bị tàn phỏSong nhõn dõn VN quyết Khụng sợ. Khụng cú gỡQuớ hơn độc lập tự do”Hồ Chớ MinhSinh hoạt và sản xuất, chiến đấu ở miền Bắc CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI MIỀN BẮC THẤT BẠI Nữ du kớch HàTĩnh bắt sống giặc lỏi Mỹ MIỀN BẮC BẮN RƠI 3243 MÁY BAY MỸMỏy bay Mỹ bị bắn rơi ở miền Bắc CHIẾN LƯỢC VIỆT NAM HOÁ CHIẾN TRANHDÙNG NGƯỜI VIỆT ĐÁNH NGƯỜI VIỆTCỐ GẮNG GIÀNH THẮNG LỢI LỚN VỀ QUÂN SỰNixon tổng thống 37 của Mỹ CUỘC TẮN CễNG CHIẾN LƯỢC 1972Mỏy bay Mỹ bị bắn rơi trờn bầu trời Hà Nội 1972Nụ cười chiến thắng dưới chõn thành cổ Quảng Trị (Đoàn Văn Tớnh) KẾT HỢP VỚI ĐẤU TRANH NGOẠI GIAO CHIẾN LƯỢC VIỆT NAM HOÁ CHIẾN TRANH BỊ PHÁ SẢNLễ ký Hiệp định Pari 27/1/1973 MIỀN BẮC CHI VIỆN MIỀN NAM Vận chuyển trang thiết bị phục vụ miền Nam Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG MIỀN NAM SAU 1973GIỮ VỮNG THẾ CHỦ ĐỘNG TIẾN CễNGĐÁNH ĐỔ HOÀN TOÀN QUÂN NGUỴNQTW 21(7/1973)NQTƯ 21 xỏc định con đường của cỏch mạng MN là con đường BẠO LỰC HỘI NGHỊ BỘ CHÍNH TRỊ (18/12/1974 - 8/1/1975)“Chưa bao giờ chỳng ta cú điều kiện đầy đủvề quõn sự, chớnh trị, cú thời cơ chiến lược to lớn như hiện nay đểhoàn thành cỏch mạngDõn tộc dõn chủ ở miền Nam” NQ Bộ Chớnh TrịBộ Chớnh Trị quyết định giải phúng miền Nam trong 2 năm 75 - 76 CHIẾN DỊCH TÂY NGUYấNGiải phúng Buụn Mờ Thuật 10/3/1975 CHIẾN DỊCH HUẾ - ĐÀ NẴNGQuõn giải phúng tiến vào thành phố Đà Nẵng Thành phố Huế được giải phúng, ngày 26-3-1975. CHIẾN DỊCH GIẢI PHểNG SẢI GềN CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH TOÀN THẮNGCờ cỏch mạng tung bay trờn dinh Độc Lập, 11giờ30', ngày 30-4-1975.