Bài giảng chương 3: Mảng, con trỏ và tham chiếu

Các đối tượng chính là các biến , có các khả năng và thuộc tính như các biến thông thường khác. Do đó, các đối tượng có thể tổ chức thành mảng. Cú pháp khai báo một mảng các đối tượng hoàn toàn giống như ngôn ngữ C. Việc truy cập mảng các đối tượng cũng giống như mảng của các loại biến khác.

pdf35 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2045 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng chương 3: Mảng, con trỏ và tham chiếu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan