Bài giảng Chương 3: Môi trường văn hóa quốc tế (tiếp)

Văn hóa và những đặc điểm của văn hoá Các khía cạnh đo lường văn hóa quốc gia Đo lường văn hóa quốc gia theo Hofstede Hệ thống giá trị trong văn hóa của Kluckhohm and strodbeck Sự khác biệt trong văn hóa và hoạt động kinh doanh quốc tế IV. Văn hóa tổ chức

ppt37 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1197 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chương 3: Môi trường văn hóa quốc tế (tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 3: Môi trường văn hóa quốc tếVăn hóa và những đặc điểm của văn hoáCác khía cạnh đo lường văn hóa quốc giaĐo lường văn hóa quốc gia theo HofstedeHệ thống giá trị trong văn hóa của Kluckhohm and strodbeckSự khác biệt trong văn hóa và hoạt động kinh doanh quốc tếIV. Văn hóa tổ chứcI. Văn hóa và những đặc điểm của văn hóaI.1 Định nghĩa Hofstede (1980) Xem văn hóa như là “Một chương trình điềøu khiển hoạt động nhận thức và lý giải của con người, được hình thành từ công đồng” giúp cho chúng ta có thề phân biệt được thành viên của một nhóm văn hóa nầy với nhóm khác Theo ý nghĩa nầy, văn hoá bao gồm hệ thống giá trị, và hệ thống giá trị nầy chính là cốt lỏi của văn hoáLuthans (1994): xem văn hóa như là những kiến thức tích luỹ được và con người sử dụng những kiến thức nầy để lý giải các hiện tượng là làm phát sinh hành vi xã hội. Những kiến thức nầy góp phầnhình thành nên giá trị, thái độ và tác động đến hành vi của con người I. Văn hóa và những đặc điểm của văn hóaChuẩn mực đạo dức (norms): là những quy luật xã hội điều khiển hành động của một người đối với người khác (Hill, 2003)Hệ thống giá trị (values): là thước đo mà con người sử dụng để dánh giá một điều là đúng hay sai, tốt hay xấu, quan trọng hay không quan trọng (Hodgetts, and Luthans, 1994). Niềm tin (belief); là một nhận thức chắc chắn rằng một điều gi đó phải tồn tạ, một điều gì đó là tốt trong xã hội.Thái độ (attitude là một lập trường/quan điểm chuẩn tắc về việc một con người phải hành xử thế nào trong xã hội (Mead, 1994). Tất cả những yếu tố của văn hóa nếu trên sẽ tác động dến hành vi và phương thức quản triI. Văn hóa và những đặc điểm của văn hóaI.2 Các yếu tố cấu thànhvăn hóa quốc gia Tôn giáo Triết lý Hệ tư tưởng về kinh tế và chính trị Ngôn ngữ và biểu hiện phi ngôn ngữ Hệ thống giáo dục Phong tục, tập quán Quan niệm về thẩm mỹ..I. Văn hóa và những đặc điểm của văn hóaI.3 Đặc điểm của văn hóa Con người tiếp thu văn hóa từ đâu? Gia đìnhTrường học Xã hội/nơi làm việcĐặc điểm của văn hoá Tính học tập Tính chia xẽTính chuyển tiếp Tính biểu hiện Tính cấu trúc Tính điều chỉnh II. Các khía cạnh văn hóa quốc gia (Hofstede) Khoảng cách quyền lực : Mức độ mà người có quyền lực thấp trong tổ chức chấp nhận sự không bình đẳng trong hệ thống tổ chức. Né tránh bất ổn: Mức độ con người cảm thấy bị đe dọa bởi sự không chắc chắn do đó họ cần niềm tin và các định chế để né tránh nó.Chủ nghĩa cá nhân Thể hiện khuynh hướng chăm lo đến bản thân mình và gia đình hiện tại hơn là định hướng về cộng đồng.Nam tính Giá trị thống trị trong xã hội là sự thành công, tiếnbạc, và vật chất Giá trị con người được đánh giá trên cơ sở sự thành đạt và kết quả công việc của họIII.2 Các khía cạnh của văn hóa quốc giaI. Khoaûng caùch quyeàn löïc thaápI. Khoaûng caùch quyeàn löïc caoSöï baát bình ñaúng caàn giaûm thieåuChaáp nhaän söï baát bình ñaúngNgöôøi coù quyeàn löïc thaáp coù söï ñoäc laäp töông ñoái so vôùi ngöôøi coù quyeàn löïc caoNgöôøi coù quyeàn löïc thaáp phaûi phuï thuoäc vaøo ngöôøi coù quyeàn löïc cao hônTreû em caàn ñöôïc ñoái xöõ bình ñaúngTreû em caàn phaûi tuaân lôøi cha meïHoïc sinh caàn döôïc ñoái xöû bình ñaúng Hoïc sinh caàn phaûi toân troïng thaày coâ giaùoNhöõng ngöôøi coù trình ñoä cao thöôøng ít ñoäc ñoaùn Söï ñoäc doaùn laø phoå bieán trong quaûn tròHeä thoâng ñaúng caáp trong toå chöùc chæ theå hieän söï khaùc bieät veà vai troø cuûa caùc thaønh vieânHeä thoáng ñaúng ñöôïc thieáp laäp nhaèm theå hieän söï khaùc bieät veà quyeàn löïc trong toå chöùc Khoaûng caùc veà tieàn löông giöûa caáp cao vaø thaáp thöôøng heïpKhoaûng caùc veà tieàn löông giöûa caáp cao vaø thaáp thöôøng raát lôùnNgöôøi laõnh ñaïo lyù töôûng laø ngöôøi coù tinh thaàn daân chuûNgöôøi laõnh ñaïo lyù töôûng laø ngöôøi ñoäc ñoaùn nhöng toát buïngCaùc bieåu hieän cuûa ñòa vò vaø quyeàn löïc caàn ñöôïc xoaù boûCaùc bieåu hieän cuûa ñòa vò vaø quyeàn löïc caàn ñöôïc theå hieän vaø toân troïngPhaân quyeàn laø phoå bieánTaäp trung quyeàn löïc laø phoå bieánIII.2 Các khía cạnh của văn hóa quốc gia (tt)II. Neù traùnh baát oån thaápII. Neù traùnh baát oån caoXaõ hoäi vaø toá chöùc ñaëc tröng bôùi ít luaät leä, quy ñònhXaõ hoäi vaø toå chöùc ñaëc tröng bôûi raát nhieàu luaät leä, quy ñònhNgöôøi ta tin raèng neáu moät quy ñònh naøo ñoù khoâng phuø hôïp thì caàn phaõi ñaáu tranh ñeå xoùa boûNgöôøi ta thöôøng tìm caùch neù traùnh caùc quy ñònh vaø luaät leä khoâng phuø hôïp thay vì ñaáu tranh ñeå xoaù boõ noùSöï phaûn ñoái coâng khai cuûa moïi ngöôøi ñöôïc chaáp nhaän vaø khuyeán khíchXaõ hoäi muoán giaûm thieåu nhöõng ñaáu tranh coâng khaiCon ngöôøi coù caùi nhìn laïc quan veà töông lai vaø caùc ñònh cheá cuûa xaõ hoäiCon ngöôøi coù caùi nhìn bi quan veà töông lai vaø caùc ñònh cheá cuûa xaõ hoäiXaõ hoäi coù caùi nhìn laïc quan veà tuoåi treûXaõ hoäi coù caùi nhìn bi quan veå tuoåi treûXaõ hoäi ñöôïc ñaëc tröng bôûi söï khoan dung vaø tính töông ñoáiXaõ hoäi ñaëc tröng bôûi tö töôûng cöïc ñoan vaø ñöôïc ñieàu haønh baèng quy ñònh vaø luaät leäMoïi ngöôøi tin raèng khoâng eân aùp ñaët suy nghó vaø nieàm tin cuûa mình vaøo ngöôøi khaùcNgöôøi ta tin raèng chaân lyù laø chæ coù moät vaø hoï laø ngöôøi ñang naém giöõ laáyCoù moät söï hoaø ñoàng veà toân giaùo, chính trò, tö töôûngCoù moät söï ñaáu tranh khoâng khoan nhöôïng vôùi nhöõng söï khaùc bieät veà toân giaùo, chính trò, tö töôûngXaõ hoäi ñaët nieàm tin vaøo nhöõng nhaø tö töôûngXaõ hoäi ñaët nieàm tin vaøo nhöõng nhaø chuyeân moânIII.2 Các khía cạnh của văn hóa quốc gia(tt)III. Chuû nghiaõ taäp theåIII. Chuû nghiaõ caù nhaânCon ngöôøi caàn phaûi chaêm lo vaø trung thaønh vôùi gia ñình, doøng hoïKhi lôùn leân, con ngöôøi chæ coù traùch nhieäm vôùi baûn thaân mình vaø gia ñình hieän taïiGía trò cuûa con ngöôøi ñöôïc nhaän daïng thoâng qua gia ñình, doøng hoï, vaø caùc moái quan heä xaõ hoäiGiaù trò cuûa con nguôøi ñöôïc nhaän daïng thoâng qua chính baûn thaân hoïTreû em ñöôïc daïy tieáng “chuùng toâi” ngay töø nhoûTreû em ñöôïc daïy tieáng “toâi” trong trach nhieäm vaø quuyeàn lôïi ngay töø nhoû Söï hoaø ñoàng caàn ñöôïc duy trì cho neân phaûi traùnh ñoái ñaàu tröïc tieápMoät con ngöôøi troïng danh döï caàn noùi thaúng nhöõng suy nghó trong ñaàu cuûa mình Muïc ñích cuûa giaùo duïc laø hoïc ñeå thöïc hieänMuïc ñích cuûa giaùo duïc laø hoïc caùch hoïc nhö theá naøoBaèng caáp laø giaáy thoâng haønh ñeå con ngöôøi böôùc vaøo moät taàng lôùp cao hônVieäc laáy baèng caáp theå hieän vieäc töï toân troïng mình vaø naâng cao giaù trò kinh teáMoái quan heä giöûa laõnh ñaïo vaø nhaân vieân thöôøn bò gia ñình hoùaMoái quan heä giöûa laõnh ñaïo vaø nhaân vieân laø moái quan heä hôïp ñoàng maø hai beân cuøng coù lôïiMoái quan heä laán aùt coâng vieäcCoâng vieäc ñöôïc ñaët leân treân heátIII.2 Các khía cạnh của văn hóa quốc gia (tt)IV. Nam Tính IV. Nöõ tínhGiaù trò thoáng trò trong xaõ hoäi laø tieàn baïc, vaät chaát vaø söï thaønh coângGiaù trò thoáng trò trong xaõ hoäi laø söï chaêm soùc cho ngöôøi khaùc vaø naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng Tieâu chuaån ñeå löïa choïn coâng vieäc: thu nhaäp cao, danh voïng, thaùch thöùc, vaø thaêng tieánTieâu chuaån ñeå choïn coâng vieäc: Coù tính hôïp taùc, baàu khoâng khí thaân thieän nôi laøm vieäc, vaø ñoä an toaøn Töøng caù nhaân ñöôïc khuyeán khích ra quyeát ñònh ñoäc laäp, vaø söï thaønh ñaït ñöôïc ñaùnh giaù treân cô sôû cuûa caûi vaø söï khaâm phuïc bôûi moïi ngöôøi Caù nhaân ñöôïc khuyeán khích ra quyeát ñònh treân cô sôû nhoùm vaø söï thaønh ñaït ñöôïc ñaùnh giaù treân cô sôû moái quan heä vôùi ngöôøi khaùc vaø moâi tröôøng soáng chung quanh Nôi laøm vieäc ñaët tröng bôûi aùp löïc coâng vieäc raát cao vaø caùc quaûn trò gia thöôøng cho raèng ngöôøi lao ñoäng khoâng thích laøm vieäc cho neân caàn phaûi kieåm soaùt hoï moät caùch chaët cheõAùp löïc coâng vieäc taïi nôi laøm vieäc thaáp vaø quaûn trò gia thöôøng cho raèng ngöôøi lao ñoäng coù tính chuû ñoäng trong vieäc thöïc hieän coâng vieäcPDUAINDMASPDUAINDMASMalaysia104362650South Korea60851839Guatemala95101637Iran58594143Panama95861144Taiwan58691745Philippines94443264Spain57865142Mexico81823069Pakistan55701450Venezuela81761273Japan54924695Arab 80683853Italy50757670Equador7867863Argentina49864656Indonesia78481446South Africa49496563India77404856Jamaica45133968West Africa77542046USA40469162Yugoslavia76882721Canada39488052Singapore7482048Netherlands38538014Brazil69763849Australia36519061France68867143Costa Rica35861521Hongkong68292557West Germany35656766Colombia67801364Great Britain35358966Salvador66941940Switzerland34586870Turkey66853745Finland33596326Belgium65947554Norway3150698East Africa64522741Sweden3129715Peru64871642Ireland28357068Thailand64642034New Zealand22497958Chile63862328Denmark18237416Portugal631042731Israel13815447Uruguay611003638Austria 11705579Greece601123557Thực tiển quản trị I. Khoaûng caùch quyeàn löïc thaápI. Khoaûng caùch quyeàn löïc cao1. Phaân quyeàn 2. Laõnh ñaïo daân chuû 3.Ra quyeát ñònh chaáp nhaän söï tö vaán 4.Möùc ñoä theå hieän khaùc bieät veà ñòa vò thaáp 5. Nhaân vieân coù söï ñoäc laäp töông ñoái 6. Ñaùnh giaù keát quaû ngöôùi lao ñoäng theo quy trình phi chính thöùc 1. Taäp trung quyeàn löïc 2. Laõnh ñaïo quyeát ñoaùn 3. Ra quyeát ñònh ñoäc ñoaùn 4. Theå hieän söï khaùc bieät veà ñòa vò cao5. Nhaân vieân phuï thuoäc vaøo laõnh ñaïo 6. Ñaùnh giaù keát quaû ngöôøi lao ñoäng theo quy trình chính thöùcThực tiển quản trịII. Chuû nghóa taäp theå II. Chuû nghóa caù nhaân1. Khen thöôûng theo nhoùm2. Ñeà baït döïa vaøo thaâm nieân3. Ñoøi hoûi trung thaønh vôùi coâng ty 4. Gaén boù vôùi coâng ty5. Ra quyeát ñònh taäp theå6. Söï dòch chuyeån coâng vieäc thaáp7.Nhaán maïnh ñeán söï thaønh coâng vaø thaønh ñaït cuûa toå chöùc8. Nhaán maïnh ñeán söï haøi hoøa khi giaûi quyeát nhaân vieân phaïm loåi9. Nhaán maïnh ñeán vieäc taïo döïng moái quan heä caù nhaân vaø loøng tin khi tieán haønh hoaït ñoäng kinh doanh 1. Khen thöôûng theo caù nhaân2.Ñeà baït döïa vaøo keát quaû ñaït ñöôïc3.Trung thaønh vôùi baûn thaân4. Gaén boù vôùi coâng vieäc 5. Caù nhaân ra quyeát ñònh6. Dòch chyeån coâng vieäc cao7. Nhaán maïnh ñeán söï thaønh coâng vaø thaønh ñaït caù nhaân8. Khoâng ñaët vaán ñeà haøi hoøa khi giaûi quyeát nhaân vieân phaïm loåi9. Khoâng nhaán maïnh ñeán vieäc taïo döïng moái quan heä caù nhaân vaø loøng tin khi tieán haønh hoaït ñoäng kinh doanhThực tiển quản trịIII. Nöõ tínhIII. Nam tính1. Nhaán maïnh ñeán söï hôïp taùc, moâi tröôøng laøm vieäc thaân thieän2. Söï an toaøn trong coâng vieäc raát quan troïng 3. Quan taâm ñeán nhöõng nhaân vieân nhaïy caûm vaø ít tham voïng 4. Caù nhaân ñöôïc khuyeán khích ra quyeát ñònh treân cô sôû thaûo luaän nhoùm 5. Söï thaønh ñaït cuûa caù nhaân ñöôïc ñaùnh giaù treân cô sôû moái quan heä vôùi con ngöôøi vaø moâi tröôøng soáng 6. Thuø lao lao ñoäng nhaèm ñaùp öùng nhu caàu7.Caû laõnh ñaïo vaø nhaân vieân ít bi aùp löïc trong coâng vieäc; Thôøi gian ñöôïc xem nhö moät nguoàn löïc khoâng haïn cheá1. Nhaán maïnh ñeán söï caïnh , moâi tröôøng laøm vieäc caàn söï noå löïc2. Thaønh ñaït caù nhaân laø quan troïng3. Quan taâm ñeán nhöõng nhaân vieân coù caù tính maïnh meõ vaø theå hieân tham voïng4. Töøng caù nhaân ñöôïc khuyeán khích trôû thaønh nhöõng ngöôøi ra quyeát ñònh ñoäc laäp 5. Söï thaønh ñaït cuûa caù nhaân ñöôïc xaùc ñònh bôûi danh tieáng vaø cuûa caûi vaät chaát6. Thuø lao ñöôïc xem nhö moät hình thöùc töôûng thöôûng cho söï ñoùng goùp7. Laõnh ñaïo vaø nhaân vieân thöôøng bò aùp löïc cao trong coâng vieäc, thôøi gian ñöôïc xem laø tieàn baïc, laøm vieäc vaát vaû ñöôïc xem laø leõ soáng Thực tiển quản trịIV. Neù traùnh baát oån thaápIV. Neù traùnh baát oån caoToå chöùc ñöôïc ñaëc tröng bôûi ít quy ñònh vaø quy trình chính thöùc Caùc saùng kieán cuûa caáp döôùi ñöôïc uûng hoä vaø khuyeán khích Cheá ñoä laøm vieäc suoát ñôøi khoâng ñöôïc uûng hoä, ngöôøi lao ñoäng chaáp nhaän ruûi roCaùc haønh vi leäch khoûi chuaån möïc chung khoâng bò xem laø nguy hieåm vaø söï khoan dung luoân phoå bieánToå chöùc ñöôïc quaûn lyù theo quy ñònh vaø quy trình chaët cheõ Caùc saùng kieán cuûa caáp döôùi bò quaûn lyù chaët cheõ.Ngöôøi lao ñoäng nhaán maïnh ñeán söï an toaøn trong coâng vieäc ,caùc ngheà nghieäp truyeán thoáng, cheá ñoä phuùc lôïi sau khi veà höuCaùc haønh vi leäch khoûi chuaån möïc bò xem laø nguy hieåm, söï khoan dung khoâng ñöôc chaáp nhaän II. Hệ thống giá trị của Kluckhohm and Strodbeck Mối quan hệ với tự nhiên:Sự khuất phục : Nhìn nhân cuộc đời đã được định trước (Những gì là đương nhiên se xảy ra và con người không thể kiểm soát được nó) Sự hòa hợp: Chung sống với tự nhiên, tôn trọng nó, và thích nghi với nó Sự làm chủ: Con người được xem như một thế lực siêu việt, có thể làm chủ thiên nhiên và biến đổi nó để phục vụ cho lợi ích của mìnhII. Hệ thống giá trị của Kluckhohm and Strodbeck Định hướng thời gian Quá khứ: Nhìn những gì xảy ra trong quá khứ để dự báo tương lai, làm những gì mà trước đây mọi người đã làm (Latin American)Hiện tại: Những tác động tức thời là quan trọng, định hướng ngắn hạn, đặt yếu cầu thỏa mãn và kết quả tức thời cao (North American)Tương lai: kết quả lâu dài được xem như là một hệ quả của các sự kiện và hành động hiện tại. (Japanese) II. Hệ thống giá trị của Kluckhohm and StrodbeckBản chất của con người là: Xấu: Xã hội cần kiểm soát chặt con người để tránh những hành vi xấu của họ bộc phát (Singapore)Tốt: Mối quan hệ trong xã hội được đặt trên niềm tin. Những thỏa thuận bằng lời nói phổ biến hơn các hình thức khác (Japanese)Sự pha trộn giửa tốt và xấu: Giá trị và hành vi có thể thay đổi. Xã hội cần tập trung vào việc thay đổi hànhvi bằng cách khuyến khích điều tốt và phê phán điều xấu (England) II. Hệ thống giá trị của Kluckhohm and StrodbeckĐịnh hướng hành độngBị động : nhấn mạnh đến cảm xúc, sự tự phát. Ra quyết định dựa trên cảm tính. Phản ứng lại thay vi khỏi xướng, nắm lấy cơ hội và giải quyết vấn đề khi chúng xuất hiện (Latin cultures)Kiềm chế: Kiềm chế và kiểm soát cuộc sống, cố gắng duy trì sự cân đối giửa cuộc sống cá nhân và xã hội, giửa làm việc và giải trí (British)Hành động: Khuyến khích sự hành động để đạt mục tiêu, luôn tự động viên mình làm việc cật lực. Sự dộng viên đến từ mục têu cải thiện đời sống cá nhân và thành đạt trong kinh doanh (Korean)II. Hệ thống giá trị của Kluckhohm and StrodbeckMối quan hệ với con ngườiĐịnh hướng cá nhân: mỗi người cần thể hiện sự độc lập của mình và tự chịu trách nhiệm về tương lai và hành động của họ (Anglo countries)Định hướng về gia đình, dòng họ: Gia đình là quan trọng nhất trong cuộc sống, truyền thống gia đình sẽ quyết định đẳng cấp trong xã hội (India)Định hướng về công đồng : Chú trọng đến sự tương tác giửa các thành viên trong nhómII. Phân nhóm các quốc gia (Ronen and Shenkar)Tiêu thức phân nhómTầm quan trọng của công việc Sự thoã mãn trong công việc Các giá trị trong văn hoá tổ chức và quản trịVai trò công việc và các định hướng về mối quan hệ giửa các cá nhân với nhau8 Nhóm quốc gia được đề nghị :Ả Rập , Vùng cận đông, Bắc Âu, Khối Đức, Khối Anglo , Châu Âu La Tinh, Châu Mỹ La Tinh, Vùng Viễn ĐôngIII. Văn hóa và hoạt động kinh doanh quốc tếVăn hóa và hành vi người tiêu dùngKhác biệt về văn hoá dẩn đến khác biệt trong hành vi người tiêu dùngĐiều này đòi hỏi công ty kinh doanh quốc tế phải điều chỉnh: Sản phẩmHoạt động quảng cáoKênh phân phối Phương thức định giá . III. Văn hóa và hoạt động kinh doanh quốc tếVăn hóa và hoạt động quản tri : Khác biệt trong văn hóa dẩn đến khác biệt trong quản trịRa quyết định tập trung và phân quyềnChấp nhận rủi ro và né tránh rủi roKhen thưởng theo cá nhân và khen thưởng nhómQuy trình chính thức và phi chính thứcTrung thành với tổ chức cao/thấpHợp tác/cạnh tranhĐịnh hướng dài hạn/ngắn hạnIII. Văn hóa và hoạt động kinh doanh quốc tếSự đa dạng trong văn hoá mở ra một cơ hội cho việc duy trì lợi thế cạnh tranhNhấn mạnh đến sự kiểm soát một loại sản phẩm, dịch vụ, công nghệ trong những khu vực mà nền văn hóa bản địa đã góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh Sử dụng những cách suy nghĩ và tiếp cận khác nhau để đẩy nhanh tiến độ cải tiến sản phẩm, công nghệ, và phương thức quản trị (JIT tại Japan, Việc làm giàu năng lực của người lao động tại Đúc,việc hình thành các nhóm lao động chủ động tại Thụy Điển)Dự báo được những mâu thuẩn tiềm tàngHình thành các nhóm đa văn hoá trong việc giải quyết các vấn đề khó khănPhát triển những chiến lược quảng cáo và marketing toàn cầu có hiệu quảVăn hóa tổ chứcVăn hóa quốc giaVăn hóa quốc gia khácVăn hóa cá nhânVăn hóa Công tyVăn hóa Tổ ChứcĐịnh nghĩa về văn hóa tổ chứcLuthans (1992) định nghĩa văn hóa tổ chức bao gồm các chuẩn mực đạo đức, hệ thống giá trị, và bầu không khí, môi trường làm việc của công tyDeshpande và Webster (1989) cho rằng văn hóa tổ chức được xem như là mô hình về các giá trị và niềm tin được mọi người trong tổ chức cùng chia xẽ nhờ vào đó mọi người trong tổ chức đều nhận thức được mục tiêu và sự vận hành của tổ chức Văn hóa Tổ Chức1.Deshpande and Webster (1989)Lieân quan ñeán2. Joiner (2001)Lieân quan ñeánThò toäc (Clan)COLÑònh höôùng quyeàn löïc (Power-orientated)High PD and COLÖÙng xöû theo tình huoáng (Adhocracy)Low UAÑònh höôùng vaøo vai troø (Role orientated)High PD and INDÑaúng caáp (Hierarchy)High UAÑònh höôùng vaøo nhieäm vuï (Task orientated)Low PD and INDThò tröôøng (Market)INDÑònh höôùng vaøo söï thoaû maõn (Fulfillment orientated)Low PD and COLVăn hóa Tổ Chức3. Hostede (1991)4. Denison (2001)1.Ñònh höôùng theo quy trình/Keát quaûHigh/Low UA1. Involvement1.1 Gia taêng naêng löïc (Empowerment)1.2 Ñònh höôùng nhoùm (Team orientation)1.3 Phaùt trieån naêng löïc (Capacity developmentLow PDFEMFEM2.Ñònh höôùng theo coâng vieäc/nhaân vieânIND and COL 2. Consistency2.1 Giaù trò chuû yeáu(Core value)2.2 Söï ñoàng thuaän (Agreement)2.3 Hôïp taùc (Coordination)INDCOLFEM3.Ñònh höôùng ngheà nghieäp/ñòa phöôngIND and COL3. Adaptability3.1 Taïo söï thay ñoåi (Creating change)3.2 Taäp trung vaøo khaùch haøng (Customer focus)3.3 Hoïc taäp trong toå chöùc ( Organizational learning)Low UA4. Heä thoáng môû/ñoùngIND and COL4.Mission4.1 Ñònh höôùng chieán löôïc (Strategic direction)4.2 Muïc ñích & Muïc tieâu (Goals and objectives)4.3 Söù meänh (Vision)LTINDLT5. Kieåm soaùt chaët/loõng leõoHigh/Low PD6. Chuaån taéc/thöïc duïngIND and COLVăn hóa Tổ Chức8 khía caïnh cuûa vaên hoùa toå chöùc9 khía caïnh cuûa vaên hoùa toå chöùcLieân heä vôùi 5 khía caïnh cuûa VHQG1. Planning orientation (Ñònh höôùng veà keá hoaïch)1. Long-term orientation (Ñònh höôùng daøi haïn)Long-term value2.Team orientation (Ñònh höôùng nhoùm)2. Inter-unit cooperation (Ñònh höôùng hôïp taùc beân trong)Masculinity3. People orientation (ñònh höôùng veà con ngöôøi)3. People orientation (Ñònh höôùng veà con ngöôùi)Collectivism4.Result orientation (Ñònh höôùng theo keát quaû)4. Performance-result system (Ñònh höôùng theo keát quaû cuûa heä thoáng)Individualism5.Agressive action (Ñònh höôùng taán coâng)5. Competitive orientation (Ñònh höôùng caïnh tranh)Masculinity6. Innovation (Ñònh höôùng caûi tieán)6. Change response (Phaûn öùng tröôùc söï thay ñoåi)7. Source of security (Nguoàn cho söï an toaøn)8. Risk aversion (Neù traùnh ruûi ro)Low uncertainty avoidance7.Open communication (Ñònh höôùng veà truyeàn thoâng môû)Individualism8. Confrontation (Ñònh höôùng ñoái khaùng)Individualism9. Bureaucratic orientation (Ñònh höôùng theo ñaúng caáp haønh chính)High power distancePhân loại văn hóa Tổ ChứcClan: dominant attributes are cohesiveness, participation, teamwork, and a sense of family. Its leaders are mentors, facilitators, and parents figure. Its bonding is achieved through loyalty, tradition and interpersonal cohesion. Its strategic emphases are developing human resources, commitment and morale.Adhocracy: The dominant attributes are entrepreneurship, creativity and adaptability. Leaders in organization tend to be entrepreneurs, innovators and risk takers. Its bonding is achieved through entrepreneurship, flexibility and risk. Strategic emphases are innovation, growth and new resources.Phân loại văn hóa Tổ ChứcHierarchy: the dominant attributes are order, uniformity, rules and regulations. Leaders tend to be coordinators or administrators. Bonding is achieved through rules, policies and procedur
Tài liệu liên quan