Bài giảng Chương 3: Xác định tỷ giá hối đoái và tác động của chính phủ đến tỷ giá hối đoái

PHẦN 1: XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI  3.1. ĐO LƯỜNG BIẾN ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI  3.2. CÂN BẰNG TỶ GIÁ  3.3. MỨC CẦU TIỀN TỆ  3.4. MỨC CUNG TIỀN TỆ  3.5. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÂN BẰNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI  3.6. TƯƠNG TÁC CỦA CÁC NHÂN TỐ  3.7. ĐẦU CƠ TRÊN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI DỰ KIẾN

pdf73 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1356 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chương 3: Xác định tỷ giá hối đoái và tác động của chính phủ đến tỷ giá hối đoái, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 3 XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ ĐẾN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI (Theo sách Tài chính quốc tế của Trường Đại Học Công Nghiệp TP HCM và Internet) Mục lục  PHẦN 1: XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI  3.1. ĐO LƯỜNG BIẾN ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI  3.2. CÂN BẰNG TỶ GIÁ  3.3. MỨC CẦU TIỀN TỆ  3.4. MỨC CUNG TIỀN TỆ  3.5. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÂN BẰNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI  3.6. TƯƠNG TÁC CỦA CÁC NHÂN TỐ  3.7. ĐẦU CƠ TRÊN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI DỰ KIẾN Mục lục  PHẦN 2: TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI  3.8. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ  3.9. CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỐ ĐỊNH VÀ THẢ NỔI  3.10. XU THẾ CHUYỂN ĐỔI CƠ CHẾ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI  CỦA CÁC QUỐC GIA TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP  3.11. CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ TRONG HỆ THỐNG  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CÓ QUẢN LÝ  3.12. TÁC ĐỘNG CỦA THÂM HỤT NGÂN SÁCH ĐỐI  VỚI TỶ GIÁ  3.13. ĐIỀU CHỈNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI NHƯ MỘT CÔNG  CỤ CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ  3.14. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐỐI VỚI  CÁC CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ  3.15. CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ CỦA VIỆT NAM SAU KHI GIA  NHẬP WTO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI  Ño löôøng bieán ñoäng cuûa tyû giaù hoái ñoaùi  Xaùc ñònh tyû giaù hoái ñoaùi caân baèng  Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán tyû giaù hoái ñoaùi caân baèng TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI  Là mối quan hệ so sánh tương quan giá trị giữa các đồng tiền. Đó là hệ số quy đổi một đơn vị tiền tệ của nước này sang những đơn vị tiền tệ của nước khác CÁC LOẠI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI  1. Theo tiêu chí pháp lý:  - Tỷ giá chính thức: do ngân hàng TW quy định  - Tỷ giá thị trường : theo cung cầu trên thị trường ngoại hối CÁC LOẠI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI  2. Theo tiêu chí kỹ thuật, nghiệp vụ:  - Tỷ giá giao ngay ( Spot rate): giá thỏa thuận vào ngày giao dịch thực tế áp dụng trong vòng 2 ngày sau đó. Trong đó: St : tỷ giá giao ngay; St-1: tỷ giá giao ngay thời điểm t-1, e : tỷ lệ thay đổi trong giá trị ngoại tệ 1 1    St StSte CÁC LOẠI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI  2. Theo tiêu chí kỹ thuật, nghiệp vụ:  - Tỷ giá kỳ hạn ( Forward rate): giá thỏa thuận vào ngày ký hợp đồng nhưng áp dụng vào ngày sau khi ký hợp đồng CÁC LOẠI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI  3. Theo tiêu chí mức độ ảnh hưởng của yếu tố trượt giá hàng hóa dịch vụ giữa 2 quốc gia:  - Tỷ giá danh nghĩa: là tỷ giá chưa tính yếu tố trượt giá hàng hóa dịch vụ  - Tỷ giá thực: là tỷ giá đã tính yếu tố trượt giá hàng hóa dịch vụ  - CÁC LOẠI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI  3. Theo tiêu chí giá trị bình quân của một đồng tiền so với hai hay nhiều đồng tiền khác:  - Tỷ giá hiệu dụng /trung bình: là tỷ giá phản ánh giá trị bình quân của một đồng tiền so với hai hay nhiều đồng tiền khác  - Tỷ giá thực hiệu dụng /trung bình: là tỷ giá phản ánh giá trị bình quân của một đồng tiền so với hai hay nhiều đồng tiền khác nhưng sử dụng tỷ giá thực trong tính toán CÂN BẰNG TỶ GIÁ Là tại bất kỳ thời điểm nào, một đồng tiền sẽ thể hiện mức giá mà tại đó mức cầu bằng với mức cung của đồng tiền đó. ( Lưu ý: Khi đồng GBP định giá cao, người tiêu dùng / nhà đầ tư Anh thích mua/ đầu tư hàng hóa Mỹ và ngược lại)Tại sao? CACAÂN BABAÈNG TYTYÛ GIAAÙ Mức cầu bảng Anh thể hiện nhu cầu của nước ngoài đối với đồng bảng Đường cầu đồng Bảng Anh có chiều hướng đi xuống hàm ý rằng khi gíá đồng bảng càng giảm nhu cầu đồng bảng càng tăng và ngược lại khi giá tăng thì cầu giảm Möùc caàu tieàn teä D $,1 50 $,1 55 $,1 60 Soá löôïng ñoàng baûng Giaù trò ñoàng baûng CACAÂN BABAÈNG TYTYÛ GIAAÙ  Mức cung bảng Anh ý nói nhu cầu của người Anh đối với đồng đô la Mỹ.  Khi đồng bảng Anh tăng giá so với đô la Mỹ làm cho hàng hóa Anh đắt tương đối so với hàng hóa Mỹ nên người Anh thích xài hàng Mỹ - suy ra cầu đô la Mỹ tăng lên hay nói cách khác là cung bảng Anh tăng, số bảng Anh trong giao dịch tăng.  Khi bảng Anh giảm gía so với đô la Mỹ làm cho hàng hóa Mỹ trở nên đắt hơn tương đối so với hàng hóa Anh, lúc đó người Anh không có xu hướng xài hàng Mỹ làm cầu đô la Mỹ giảm, cung bảng Anh giảm. Möùc cung tieàn teä $,1 50 $,1 55 $,1 60 Soá löôïng ñoàng baûng Giaù trò ñoàng baûng SS Xaùc ñònh tyû giaù hoái ñoaùi caân baèng $,1 50 $,1 551 55 $,1 60 Soá löôïng ñoàng baûng Giaù trò ñoàng baûng D SS ÑO LO ÖÔØNG BIEB EÁN ÑOOÄNG TYTYÛ GIAAÙ Tyû giaù giao ngay cuûa ñoàng baûng nhA 1992 1994 1996 1998 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8 $,1 9 Giaù trò ñoàng baûng 1992 1994 1996 1998 - 3030 - 20 - 10 0 10 20 30 Phaàn traêm thay ñoåi haøng naêm % thay ñoåi giaù trò ñoàng baûng töø naêm tröôùc Soá löôïng baûng Anh ñöôïc mua vôùi .$10 000 1992 1994 1996 1998 .4 500 .5 000 .5 500 .6 000 .6 500 .7 000Soá löôïng baûng ñöôïc m ua vôùi .$10000 CACAÙ C NHAC HAÂN TOTOÁ AAÛNH HH HÖÔÛNG Ñ EEÁN TYTYÛ GIAAÙ 1. Tyû leä laïm phaùt töông ñoái 2. Laõi suaát töông ñoái 3. Thu nhaäp töông ñoái 4. Kieåm soaùt cuûa chính phuû 5. Kyø voïng Tác động cua sự gia tăng lạm phát Mỹ đến giá trị cân bằng của đồng bảng Anh Khi lạm phát ở Mỹ cao hơn một cách tương đối  Làm hàng hóa Mỹ đắt hơn và lúc này tiêu dùng chuyển sang hàng hóa Anh -> cầu bảng Anh tăng ->đường D dịch chuyển sang phải thành đường D2  Lúc này cầu đô la Mỹ giảm do hàng của Mỹ đắt i.e. cung bảng Anh giảm (do người Anh không tiếp tục mua hàng Mỹ nữa) Đường S dịch chuyển sang đường S2  D2 và S2 gặp nhau tại một điểm khác điểm này là tỷ giá cân bằng mới. Tỷ giá mới này cao hơn tỷ giá cũ  KL: Khi lạm phát của Mỹ cao hơn một cách tương đối so với lạm phát Anh thì đồng Bảng Anh tăng giá (đúng như PPP dự đoán) Tác động của sự gia tăng lạm phát Mỹ đến giá trị cân bằng của đồng bảng Anh $,1 50 $,1 55 $,1 60 Soá löôïng ñoàng baûng Giaù trò ñoàng baûng SS D SS 22 D 22 $,1 57 Tác động cua sự gia tăng lãi suất Mỹ đến giá trị cân bằng của đồng bảng Anh Khi lãi suất ở Mỹ cao hơn một cách tương đối  Các nhà đầu tư Anh thích đầu tư vào Mỹ để hưởng lãi suất cao -> cầu đô la tăng (cung bảng Anh tăng)- >S dịch chuyển sang S2  Trong khi đó các nhà đầu tư Mỹ lại không thích đầu tư vào Anh làm cho cầu bảng Anh giảm -> Kết quả là đồng Bảng Anh giảm giá. D dịch chuyển sang D2.  Điểm cân bằng mới thấp hơn điểm cũ.  KL: Khi lãi suất Mỹ cao tương đối so với lãi suất Anh thì đồng bảng Anh giảm giá. Tác động cua sự gia tăng lãi suất Mỹ đến giá trị cân bằng của đồng bảng Anh $,1 50 $,1 55 $,1 60 Soá löôïng ñoàng baûng Giaù trò ñoàng baûng SS D SS 22 D 22  Fisher đã lập luận và đưa ra giả định là TTHQuả, kỳ vọng NDT về lãi suất thực là như nhau giữa các thị trường nên chênh lệch trong lãi suất là chênh lệch trong lạm phát mà chúng ta đã biết ở PPP nếu chênh lệch trong lạm phát sẽ được bù trừ bởi chênh lệch trong tỷ giá nên Fisher đã suy ra là chênh lệch trong lãi suất (thực chất cũng do chênh lệch trong lạm phát) cũng sẽ được bù trừ trong chênh lệch trong tỷ giá.  Nói chung đây là xuất phát từ giả định của Fisher mà ông ta đưa ra kết luận như vậy. Tác động của sự gia tăng thu nhập Mỹ đến giá trị cân bằng của đồng bảng Anh Thu nhập quốc dân của Mỹ tăng tương đối  Người Mỹ tăng nhu cầu mua hàng hóa Anh -> cầu bảng Anh tăng, D dịch chuyển sang D2  Giả sử thu nhập Người Anh không thay đổi nên không tác động đến đường cung bảng Anh.  Cầu bảng Anh tăng trong khi cung bảng Anh không thay đổi, Kết quả là bảng Anh tăng giá  KL: Khi thu nhập quốc dân Mỹ tăng tương đối thì đồng bảng Anh tăng giá Tác động của sự gia tăng thu nhập Mỹ đến giá trị cân bằng của đồng bảng Anh $,1 50 $,1 55 $,1 60 Soá löôïng ñoàng baûng Giaù trò ñoàng baûng SS D D 22 Chính phuû cuûa nöôùc ngoaøi coù theå taùc ñoäng ñeán tyû giaù caân baèng 1. AÙp ñaët nhöõng raøo caûn veà ngoaïi hoái 2. AÙp ñaët nhöõng raøo caûn veà ngoaïi thöông 3. Can thieäp vaøo thò tröôøng ngoaïi hoái 4. Taùc ñoäng ñeán nhöõng bieán ñoäng vó moâ nhö laïm phaùt, laõi suaát, vaø thu nhaäp quoác daân  Thò tröôøng ngoaïi hoái phaûn öùng laïi vôùi caùc thoâng tin trong töông lai coù lieân quan ñeán tyû giaù.  Kyø voïng cuûa nhaø ñaàu tö coù xu höôùng baày ñaøn  Kyø voïng coù taùc ñoäng töùc thôøi leân tyû giaù nhöng cuõng maát ñi moät caùch nhanh choùng. Ví duï : tin veà gia taêng laïm phaùt tieàm aån ôû Myõ coù theå laøm nhöõng nhaø ñaàu cô baùn ñoâ la do döï kieán ñoàng ñoâ la seõ giaûm giaù trong töông lai. Ñieàu naøy gaây aùp löïc giaûm giaù trò cuûa ñoàng ñoâ la ngay laäp töùc. Dự báo- Kỳ vọng Dự báo- Kỳ vọng - Các giao dich ngoại hối có liên quan đến thương mại nhìn chung ít nhạy cảm với các tin tức hơn - Các giao dich tài chính rất nhạy cảm với các tin tức - Tin tức ảnh hưởng đên biến động dự kiến của tiền tệ thì nó sẽ ảnh hưởng đến cung cầu tiền. - Do những giao dịch mang tính đầu cơ nên tỷ giá hối đoái có thể rất bất ổn. TToùm löôïc caùc yeáu toá coù theå taùc ñoäng ñeán tyû giaù phaùt Cheânh leäch laïm Cheânh leäch thu nhaäp maäu dòch cuûa chính phuû Nhöõng giôùi haïn suaát Cheânh leäch laõi chu chuyeån voán Nhöõng giôùi haïn vôùi haøng hoùa Myõ Caàu haøng hoùa nöôùc ngoaøi cuûa cö daân Myõ Nhu caàu cuûa cö daân nöôùc ngoaøi ñoái Caàu ngoaïi teä cuûa cö daân Myõ ungC ngoaïi teä ngoaøi veà chöùng khoaùn yõ Caàu chöùng khoaùn nöôùc ngoaøi cuûa cö daân Myõ Caàu cuûa cö daân nöôùc TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙICaùc yeáu toá taøi chính Caùc yeáu toá lieân quan ñeán thöông maïi Caàu ngoaïi teä cuûa cö daân Myõ ungC ngoaïi teä Đầu cơ trên tỷ giá hối đoái dự kiến và chênh lệch lãi suất  Nhiều Ngân hàng TM cố gắng vốn hóa trên đầu cơ của họ vào sự biến động của tỷ giá hối đoái dự kiến.  Ví dụ xem sách trang 147  Ngày 1/10/2011 nhà đầu cơ Mỹ dư đoán tỷ giá USD/VND giảm từ 21.000 xuống 20.000 vào 30/12/2011 ( 3 tháng cuối năm 2011).  Ngày 1/10/2011 nhà đầu cơ Mỹ vay 10 triệu USD tại ngân hàng Mỹ để gủi vào Ngân hàng Việt Nam trong vòng 3 tháng theo lãi suất liên ngân hàng tại Mỹ và Việt Nam như sau: ( Ngân hàng tính lãi suất đơn)  Tính lãi/lỗ (theo tỷ giá và lãi suất) nếu  1. Vào ngày đáo hạn 30/12/2011 tỷ giá đúng như dự báo USD/VND = 20.000  2. Vào ngày đáo hạn 30/12/2011 tỷ giá USD/VND = 23.000  3. Vào ngày đáo hạn 30/12/2011 tỷ giá USD/VND = 21.000 Loại tiền Lãi tiền gửi/ năm Lãi tiền vay/năm USD ( NH Mỹ) 1,8% 2,4% VND ( NH Việt Nam) 18% 24% Đầu cơ trên tỷ giá hối đoái dự kiến  1. Vay 10 triêu USD đổi sang VND  10.000.000 USD x 21.000= 210 tỷ VND  2. Gủi vào Ngân hàng Việt Nam:  210 Tỷ x( 1 + (18% x90/360)= 219,45tỷ  3. Đổi VND ra USD  219,45: 20.000 = 10.972.500USD  219,45:21.000 = 10.450.000 USD  219,45:23.000 = 9.541.304 USD  4.Trả lãi và vốn cho ngân hàng Mỹ:  10.000.000 USD( 1+ (2,4%x90/360)= 10.060.000USD 5 Lãi thực tế:  10.972.500USD - 10.060.000USD= 912.500USD trong đó  Lãi tỷ giá 10.972.500USD -10.450.000 USD= 522.500USD  Lãi tiền gửi 10.450.000 USD -10.060.000 = 390.000 USD  Lỗ thực tế :  10.060.000 USd – 9. 541.304 USD = 518.695USD  Phần 2 : Tác động của Chính Phủ đối với tỷ giá hối đoái  Hệ thống tiền tệ quốc tế:  Khái niệm: là chế độ tổ chức lưu thông tiền tệ giữa các quốc gia, được thực hiện bằng những thỏa ước và quy định ràng buộc của các quốc gia, có hiệu lực trong phạm vi không gian và thời gian nhất định Phần 2 : Tác động của Chính Phủ đối với tỷ giá hối đoái  Đặc điểm của hệ thống tiền tệ quốc tế:  1. Luôn phải chọn loại hình tiền tệ làm đơn vị tiền tệ quốc tế  2. Tổ chức lưu thông tiền tệ  3. Mục đích của tổ chức hệ thống tiền tệ quốc tế  4. Quá trình phát triển của hệ thống tiền tệ quốc tế Chế độ tỷ giá hối đoái cố định và thả nổi  HHeä thoáng tyû giaù hoái ñoaùi coá ñònh  HHeä thoáng tyû giaù hoái ñoaùi thaû noåi töï do  HHeä thoáng tyû giaù hoái ñoaùi hoãn hôïp giöõa coá ñònh vaø thaû noåi Heä thoáng tyû giaù hoái ñoaùi coá ñònh  Tyû giaù hoái ñoaùi hoaëc ñöôïc giöõ khoâng ñoåi hoaëc chæ ñöôïc cho pheùp dao ñoäng trong moät phaïm vi raát heïp.  Neáu tyû giaù hoái ñoaùi baét ñaàu dao ñoäng quaù nhieàu, chính phuû coù theå can thieäp ñeå duy trì tyû giaù hoái ñoaùi trong voøng giôùi haïn cuûa phaïm vi naøy. Töø 1944 ñeán 1971, tyû giaù hoái ñoaùi ñöôïc coá ñònh theo moät heä thoáng hoaïch ñònh taïi hoäi nghò rettonB oodsW . Moãi ñoàng tieàn ñöôïc ñònh giaù theo vaøng. Vì taát caû caùc ñoàng tieàn ñeàu ñöôïc ñònh giaù theo vaøng, giaù trò cuûa chuùng ñoái vôùi nhau coá ñònh. Caùc chính phuû ñaõ can thieäp vaøo caùc thò tröôøng ngoaïi hoái ñeå ñaûm baûo tyû giaù hoái ñoaùi khoâng dao ñoäng quaù 1% cao hôn hay thaáp hôn tyû giaù ñaõ ñònh ban ñaàu. Hoäi nghò Bretton Woods (Kyû nguyeân ..)B W Hieäp ñònh mithsonianS Myõ coù thaâm huït caùn caân maäu dòch, ñieàu naøy cho thaáy giaù trò cuûa ñoàng ñoâ la quaù cao. Vaøo naêm 1971, giaù trò cuûa moät vaøi ñoàng tieàn caàn ñöôïc ñieàu chænh ñeå taùi laäp moät doøng thanh toaùn caân baèng hôn giöõa caùc nöôùc. Thaùng 12/ 1971, hieäp ñònh mithsonianS ñöôïc thieát laäp ñaõ yeâu caàu ñoàng ñoâ la Myõ giaûm giaù khoaûng 8% so vôùi caùc ñoàng tieàn khaùc. Bieân ñoä cuûa dao ñoäng giaù trò cuûa caùc ñoàng tieàn ñöôïc nôùi roäng ñeán ± 2,25% cuûa tyû giaù aán ñònh. Thaùng 3 naêm 1973, hieäp ñònh Smithsonian chaám döùt Tyû giaù seõ ñöôïc caùc löïc thò tröôøng aán ñònh maø khoâng coù söï can thieäp cuûa chính phuû. HHeä thoáng tyû giaù hoái ñoaùi thaû noåi töï do THUATHUAÄN LÔÏI Duy trì söï oån ñònh chung cuûa theá giôùi; ngaên caûn söï laây lan cuûa caùc “caên beänh” kinh teá (laïm phaùt, thaát nghieäp ) Giaûm bôùt aùp löïc cho NHTW Naâng cao hieäu quaû cuûa thò tröôøng taøi chính BABAÁT LT ÔÏI Laøm traàm troïng theâm caùc vaán ñeà kinh teá cuûa moät quoác gia. Khoù khaên cho caùc MNC trong vieäc tính toaùn vaø quaûn lyù ruûi ro tyû giaù. Heä thoáng tyû giaù hoãn hôïp giöõa coá ñònh vaø thaû noåi  Heä thoáng daûi baêng tyû giaù  Heä thoáng tyû giaù con raén tieàn teä  Heä thoáng tyû giaù thaû noåi coù quaûn lyù  Cheá ñoä tyû giaù chuaån tieàn teä CHECHEÁ ÑOOÄ TYTYÛ GIAAÙ CHACHAÂU AU AÂU U – ERME (daûi baêng tyû giaù) Cheá ñoä tyû giaù chaâu AÂu ( European Exchange Rate Mechanism – ERM) laø moät hệ thoáng ñöôïc Coäng Ñoàng Kinh Teá chaâu AÂu ñöa ra vaøo thaùng 3 naêm 1979; laø moät phaàn cuûa Heä thoáng tieàn teä chaâu AÂu ( European Monetary System – EMS) ñeå caét giaûm nhöõng bieán ñoäng cuûa tyû giaù hoái ñoaùi nhaèm ñaït ñöôïc söï beàn vöõng veà tieàn teä ôû chaâu AÂu trong moät nỗ löïc ñeå ñaït ñeán moät ñoàng tieàn chung, ñoàng Euro, thaùng 01 naêm 1999.  ERM döïa treân khaùi nieäm veà bieân ñoä tyû giaù hoái ñoaùi coá ñònh nhöng tyû giaù thì ñöôïc bieán ñoäng trong nhöõng bieân ñoä naøy.  Tröôùc khi ñoàng Euro ra ñôøi, tyû giaù ñöôïc xaùc ñònh döïa treân cô sôû ñoàng ECU (moät ñôn vò ño löôøng cuûa chaâu AÂu) coù giaù trò ñöôïc xaùc ñònh döïa treân troïng soá cuûa ñoàng tieàn caùc nöôùc thaønh vieân.  Ñöôøng giôùi haïn cuûa tyû giaù song phöông ñöôïc tính toaùn döïa treân cô sôû cuûa tyû giaù hoái ñoaùi trung taâm theo ñoàng ECU vaø caùc ñoàng tieàn ñöôïc dao ñoäng trong bieân ñoä laø 2,25% so vôùi giôùi haïn döôùi vaø treân (tröø ñoàng lira cuûa YÙ vôùi bieân ñoä cho pheùp laø 6%).  Nhöõng can thieäp vaø vieäc saép xeáp caùc khoaûn vay seõ giöõ cho ñoàng tieàn caùc nöôùc thaønh vieân khoûi nhöõng bieán ñoäng thaùi quaù. VVaø ngaøy thöù tö ñen toái ñaõ ñeán khi GEORGE SOROS (//)12 08 1930 Ngöôøi Myõ goác ungaryH Laø moät nhaø ñaàu cô tieàn teä vaø moät nhaø töø thieän. Chuû tòch cuûa Quyõ Soros (Soros Fund Management) vaø Vieän Xaõ Hoäi Môû (pen ociety nstitute).O S I Ngöôøi haï guïc NHTWHTW AAnh Quoác  Ngaøy “thöù tö ñen toái” (16/09/1992), Soros ñaõ trôû neân noåi tieáng khi oâng tin raèng ñoàng baûng Anh ñaõ bò ñònh giaù cao vaø ñaõ ñaàu cô maïnh vaøo ñoàng tieàn naøy.  Ngaân haøng TW Anh Quoác ñaõ buoäc phaûi ruùt ñoàng tieàn cuûa mình ra khoûi Heä thoáng tyû giaù Chaâu AÂu ( ERM) vaø Soros ñaõ kieám lôøi khoaûng 1,1 tyû ñoâ la trong suoát quaù trình ñoù.  OÂng ñaõ ñöôïc gaùn cho teân goïi “Ngöôøi haï guïc NHTW Anh Quoác”. NGAØY THÖÙ TÖ ÑEN TOÁI “ngaøy thö tö ñen toái” chæ ngaøy 16/ 09/ 1992 khi chính phuû Anh quoác buoäc phaûi ruùt ñoàng baûng ra khoûi Heä thoáng tyû giaù Chaâu AÂu ( ERM) vì caùc nhaø ñaàu cô tieàn teä – haàu nhö ñöôïc bieát ñeán laø George Soros ñaõ ñaàu cô maïnh vaøo ñoàng baûng. Anh gia nhaäp ERM vaøo thaùng 10/ 1990, theo ñoù chính phuû Anh seõ theo ñuoåi caùc chính saùch kinh teá vaø tieàn teä nhaèm duy trì tyû giaù giöõa ñoàng baûng vaø ñoàng tieàn cuûa caùc nöôùc thaønh vieân trong moät bieân ñoä dao ñoäng khoâng lôùn hôn 6%. Ñoàng baûng böôùc vaøo heä thoáng naøy ôû möùc 2,95 mark Ñöùc aên moät baûng. Do ñoù, neáu nhö tyû giaù ñoàng baûng tieán ñeán möùc saøn cuûa bieân ñoä cho pheùp, 2,778 mark, thì chính phuû phaûi coù nghóa vuï can thieäp. Ñaàu thaäp nieân 90, laõi suaát ôû Ñöùc taêng cao bôûi Bundesbank (NHTW Ñöùc) nhaèm traùnh nhöõng taùc ñoäng cuûa laïm phaùt lieân quan ñeán vieäc taùi thoáng nhaát nöôùc Ñöùc, ñaõ taïo neân moät söï caêng thaúng treân toaøn boä ERM. Nhaèm gìn giöõ uy tín cuûa caùc quoác gia vaø cam keát cuûa moät hoïc thuyeát tyû giaù hoái ñoaùi coá ñònh trong ERM nhaèm tieán ñeán moät ñoàng tieàn chung chaâu AÂu ñaõ daãn söï can thieäp tyû giaù moät caùch göôïng gaïo. Nhöõng ñoàng tieàn cuûa caùc nöôùc thaønh vieân ERM ñaõ ñöôïc giao dòch ôû möùc saøn cuûa bieân ñoä cho pheùp do söï taán coâng cuûa caùc nhaø ñaàu cô tieàn vaø ñoàng baûng Anh trong nöûa ñaàu thaùng 9. Ngaøy 16 thaùng 9, chính phuû Anh ñaõ thoâng baùo taêng laõi suaát cô baûn töø 10 leân 12% nhaèm thuùc ñaåy caùc nhaø ñaàu cô mua ñoàng baûng. Maëc duø vaäy vaø ngay sau ñoù trong cuøng ngaøy, laõi suaát laïi taêng laàn nöõa leân 15%, caùc nhaø ñaàu cô vaãn tieáp tuïc baùn ñoàng baûng. Vaøo 7 giôø toái, Anh ñaõ tuyeân boá ruùt khoûi ERM vaø laõi suaát trôû laïi möùc 10%. Caùc quoác gia ERM khaùc, chaúng haïn nhö YÙ, coù ñoàng tieàn ñaõ vöôït quaù bieân ñoä cho pheùp trong suoát ngaøy ñoù vaãn duy trì trong heä thoáng nhöng vôùi moät bieân ñoä roäng hôn Trong nhieàu naêm sau ngaøy thöù tö ñen toái, ñoàng baûng ñöôïc giao dòch vôùi giaù ôû döôùi möùc cuûa bieân ñoä döôùi trong ERM. Vaøo muøa xuaân naêm 1995 ñoàng baûng nguïp saâu ôû möùc 2,20 mark Ñöùc. Töø möùc naøy trôû ñi, ñoàng baûng baét ñaàu phuïc hoài vaø coù thôøi ñieåm noù ñaït möùc 3,20 mark Ñöùc. Caùc nhaø phaân tích cho raèng söï kieän “ngaøy thöù tö ñen toái” ñaõ chöùng toû raèng ñoù laø moät ñieàu toát cho neàn kinh teá Anh xeùt trong daøi haïn vì laõi suaát ñaõ ñöôïc taïo ñieàu kieän ñeå tieán ñeán giaù trò töï nhieân cuûa noù. Heä thoáng tyû giaù con raén tieàn teä - Coøn goïi laø neo tyû giaù coù ñieàu chænh hay laø caùc ngang giaù tröôït. - Trong heä thoáng naøy, moät quoác gia aán ñònh moät ngang giaù cho ñoàâng tieàn cuûa mình vaø cho pheùp moät thay ñoåi nhoû xoay quanh ngang giaù, chaúng haïn nhö coäng tröø 1% so vôùi ngang giaù. Heä thoáng tyû giaù con raén tieàn teä A 1,98 2,0 F G DCB S($/£) Thaùng1 2 3 Möùc traàn Möùc saøn Heä thoáng tyû giaù thaû noåi coù quaûn lyù  Heä thoáng naèm ñaâu ñoù giöõa coá ñònh vaø thaû noåi töï do.  Gioáng heä thoáng tyû giaù thaû noåi töï do ôû ñieåm caùc tyû giaù ñöôïc cho pheùp dao ñoäng haøng ngaøy vaø khoâng coù caùc bieân ñoä chính thöùc.  Gioáng heä thoáng tyû giaù coá ñònh ôû ñieåm caùc chính phuû coù theå vaø ñoâi khi ñaõ can thieäp ñeå traùnh ñoàng tieàn nöôùc hoï khoâng ñi quaù xa theo moät höôùng naøo ñoù. ñònh Tyû giaù hoái ñoaùi coá Con raén tieàn teä quaûn lyù Thaû noåi coù giaù Daûi baêng tyû do Thaû noåi töï Tính linh hoaït taêng daàn cuûa caùc heä thoáng tyû giaù Can thieäp cuûa chính phuû trong heä thoáng tyû giaù hoái ñoaùi coù quaûn lyù Caùc lyù do cuûa vieäc can thieäp:  Laøm dòu bôùt caùc bieán ñoäng tyû giaù hoái ñoaùi  Thieát laäp caùc bieân ñoä tyû giaù
Tài liệu liên quan