Bài giảng chương 5: Tính đa hình

Kết gán sớm vàkết gán muộn Khi đối tượng nhận một thông báo thực hiện một phương thức, hệthống sẽ: Kiểm tra cúpháp của thông báo Gắn thông báo đóvới 1định nghĩa hàm cụthể Việc kết gán cóthểxảy ra ởhai thời điểm: •Lúc biên dịch chương trình Kết gán sớm •Lúc chạy chương trình Kết gán muộn

pdf9 trang | Chia sẻ: mamamia | Lượt xem: 1825 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng chương 5: Tính đa hình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
7/3/2014 8:41 AM Lập trình hướng đối tượng Hà Văn Sang Khoa HTTT, Academy Of Finance, Hanoi Hà Văn Sang Bộ môn: Tin học TC – KT Khoa: Hệ Thống Thông Tin Kinh tế - Học Viện Tài Chính Tel: 0982.165.568 Email: sanghv@hvtc.edu.vn Website: Lập trình hướng đối tượng 7/3/2014 8:41 AM Lập trình hướng đối tượng Hà Văn Sang Khoa HTTT, Academy Of Finance, Hanoi CHƯƠNG V Object Oriented Programing– Information Systems Department 3 1. Khái niệm Kết gán sớm và kết gán muộn Khi đối tượng nhận một thông báo thực hiện một phương thức, hệ thống sẽ:  Kiểm tra cú pháp của thông báo Gắn thông báo đó với 1 định nghĩa hàm cụ thể Việc kết gán có thể xảy ra ở hai thời điểm: •Lúc biên dịch chương trình  Kết gán sớm •Lúc chạy chương trình  Kết gán muộn Object Oriented Programing– Information Systems Department 4 2. Phương thức ảo  Định nghĩa:  Hàm ảo là hàm thành phần của lớp  Được khai báo trong lớp cơ sở và định nghĩa lại trong lớp dẫn xuất  Cú pháp virtual ([tsố])  Một số chú ý:  Định nghĩa các phương thức áo như các phương thức thông thường  Sử dụng con trỏ để truy cập tới hàm ảo  Định nghĩa trong lớp cơ sở ngay cả khi nó không được sử dụng  Không có hàm khởi tạo ảo nhưng có thể có hàm huỷ ảo  Con trỏ của lớp cơ sở có thể chứa địa chỉ của đối tượng lớp dẫn xuất Object Oriented Programing– Information Systems Department 5 2. Phương thức ảo  Cơ chế kết gán muộn:  Khi một lớp có phương thức ảo hoặc lớp cơ sở có phương thức áo  Chương trình dịch sẽ phát sinh thêm một con trỏ ảo (virtual pointer)  Con trỏ này trỏ tới một bảng ảo (Vtable)  Bảng ảo có chứa địa chỉ của các phương thức ảo  Quá trình phát sinh một đối tượng lớp dẫn xuất:  B1: xác định các thành phần ( ko ảo) kể cả cả các thành phần của lóp cơ sở  Bước 2: Xây dựng con trỏ ảo và bảng áo  Khi kết gán muộn, căn cứ vào con trỏ ảo để xác định phương thức trong bảng ảo và phương thức của lớp dẫn xuất Object Oriented Programing– Information Systems Department 6 Ví dụ:  Xây dựng lớp giáo viên và sinh viên kế thừa từ lớp người NGUOI { - ht,namsinh - nhap, in - loai(){returrn 0}; } SV:NGUOI { -lop,dtb -nhap, in -loai(){ return 1;} } GV:NGUOI { -hsl, dv -nhap,in -loai(){return 2;} } Object Oriented Programing– Information Systems Department 7 Chú ý:  Cơ chế kết gán phương thức ảo chỉ có thể thực hiện qua phép gán con trỏ hoặc tham chiếu NGUOI a,*p; GV b; a=b; a.nhap(); //kết gán sớm p=&b; pnhap(); //kết gán muộn NGUOI &q=b; qnhap(); //kết gán muộn void f(NGUOI x) { x.nhap(); //kết gán sớm} void f(NGUOI &x) { x.nhap(); //kết gán muộn } Object Oriented Programing– Information Systems Department 8 3. Phương thức ảo thuần tuý  Mục đích:  Tránh lãng phí bộ nhớ  Cung cấp một phương thức thống nhất làm giao diện chung.  Khai báo: virtual ([tsố])=0;  Đặc điểm:  Không bắt buộc định nghĩa trong lớp cơ sở  Không thể khai báo đối tượng thuộc lớp có phương thức ảo thuần tuý  Lớp có phương thức ảo thuần tuý chỉ làm lớp cơ sở cho lớp khác và gọi là lớp cơ sở trừu tượng  Lớp dẫn xuất kế thừa lớp cơ sở trừu tượng mà không định nghĩa lại phương thức ảo thuần tuý  nó trở thành lớp cơ sở trừu tượng Object Oriented Programing– Information Systems Department 9 Qui cách nộp bài Gửi tới địa chỉ: sanghv@gmail.com CC: sanghv@hvtc.edu.vn Tiêu đề: [Lớp][BT6][Stt][Họ và tên] Ví dụ: [K43/41.01][BT3][14][Lê hoàng Vũ] Hạn nộp: 23h59’ ngày 29/01/2008