Bài giảng Chuyển hóa xenobiotic - Phan Hải Nam

L1: Đường biểu diễn có đỉnh hấp thụ cực đại ở 390 nm (hexobarbital, codein.) L2: Ngược lại- ..có đỉnh hấp thụ cực đại ở 420 nm (loại anilin, gồm: nicotin, VitaPP, cloramphenicol, .... - Là 1 Flavoprotein - Cấu tạo: Chứa 1 phân tử FMN/FAD, gồm 1 chuỗi polypeptid. - Chuỗi polypeptid của NADPH-Cyt.P450 Reductase có 711 a.a (41 Lys, 20 His, 36 Arg, 75 Asn, 45 Thr, 39 Ser, 91Glu, 36 Pro, 49 Ala, 52 Gly, 6 Cys, 46 Val, 24 Met, 26 Ileu, 27 Tyr, 33 Phe, 1 Trp). - Vai trò: Vận chuyển e- từ NADPH -> Cyt.P450.

ppt23 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chuyển hóa xenobiotic - Phan Hải Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan