Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm - Bài 9: Kiểm thử giao diện ứng dụng web - Trương Phước Lộc

Checklist testing  Danh sách các câu hỏi để kiểm tra giao diện  Lỗi giao diện  Data validation: kiểm tra giá trị nhập  Incorrect field default: dữ liệu mặc định không hợp lệ  Mishandling of server process failures: xử lý khi có lỗi ở server  Mandatory fields: kiểm tra trường bắt buộc nhập

pdf16 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 419 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm - Bài 9: Kiểm thử giao diện ứng dụng web - Trương Phước Lộc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 9 - Kiểm thử giao diện ứng dụng web Công cụ kiểm thử phần mềm Bộ môn Công nghệ phần mềm Nội dung £  Checklist testing £  Link checker tools £  HTML/CSS validator tools £  Cross browser testing tools 2/4/15 Công cụ kiểm thử phần mềm 2 Checklist testing £  Danh sách các câu hỏi để kiểm tra giao diện £  Lỗi giao diện p Data validation: kiểm tra giá trị nhập p  Incorrect field default: dữ liệu mặc định không hợp lệ p Mishandling of server process failures: xử lý khi có lỗi ở server p Mandatory fields: kiểm tra trường bắt buộc nhập p  2/4/15 3 Công cụ kiểm thử phần mềm Link checker tools £  Kiểm tra lỗi broken link của website £  Broken link là liên kết đã bị xóa hoặc không tồn tại à trả về trang 404 error page £ Ảnh hưởng p Người dùng truy cập p Cổ máy tìm kiểm 2/4/15 4 Công cụ kiểm thử phần mềm Link checker tools £  Công cụ trực tuyến p Chạy trực tuyến, không cần cài đặt p Sử dụng đơn giản, đôi khi chậm £  Công cụ cài đặt p Cài đặt, cấu hình trên máy cục bộ p Cài đặt cấu hình khó, chạy tương đối nhanh 2/4/15 5 Công cụ kiểm thử phần mềm Link checker tools £  Công cụ trực tuyến p W3C Link checker p Google Webmaster Tools 2/4/15 6 Công cụ kiểm thử phần mềm Link checker tools £  Công cụ cài đặt p Linkchecker p Xenu's Link Sleuth 2/4/15 7 Công cụ kiểm thử phần mềm W3C Link checker 2/4/15 Nhập môn kiểm thử phần mềm 8 Xenu's Link Sleuth 2/4/15 Nhập môn kiểm thử phần mềm 9 HTML, CSS validator tools £  Kiểm tra độ chuẩn của mã HTML, CSS £  Cần hiểu sự khác nhau giữa các chuẩn 2/4/15 10 Công cụ kiểm thử phần mềm HTML, CSS validator tools £  Công cụ trực tuyến p validator.w3.org à kiểm tra chuẩn html p  jigsaw.w3.org à kiểm tra chuẩn css p validome.org à HTML, XML, DTD-Schema, RSS p xhtml-css.com à HTML, CSS 2/4/15 11 Công cụ kiểm thử phần mềm HTML, CSS validator tools £  Công cụ Firefox Plugins p HTML Validator p Total Validator extension.html p Validaty 2/4/15 12 Công cụ kiểm thử phần mềm Cross browser testing tools £  Kiểm tra sự tương thích các trình duyệt £  Sự tương thích p Các trình duyệt khác nhau p Các phiên bản khác nhau p Các hệ điều hành khác nhau £  Nên cài đặt trình duyệt thực tế 2/4/15 13 Công cụ kiểm thử phần mềm Cross browser testing tools £  Công cụ trực tuyến à chậm, không tiện dụng p BrowserShots p Adobe BrowserLab 2/4/15 14 Công cụ kiểm thử phần mềm Cross browser testing tools £  Công cụ cài đặt p Microsoft Expression Web 4 p  IETester p Lunascape Browser 2/4/15 15 Công cụ kiểm thử phần mềm Thảo luận 2/4/15 16 Công cụ kiểm thử phần mềm
Tài liệu liên quan