Bài giảng Đào tạo và phát triển (tiếp theo)

Cáchthứcthựchiệnquytrìnhđàotạo 2. Lậpmôhìnhđàotạo 3. Cáchthứcchọnlọcđơn đơnvị đàotạo 4. Cáchthứcthựchiệnđàotạoinhouse 5. Phương Phươngphápđàotạohiệuquả 6. Cáchthứcứngdụngkếtquảđàotạovào thựctế

pdf8 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1438 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đào tạo và phát triển (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ñaøøo taïïo vaøø phaùùt trieåån Quy taééc Pareto 20%--->80% Phöông phaùùp quaûûn trò Quy cheáá giaùùo duïïc Caùùch toåå chöùùc Phöông phaùùp ñoääng vieânâ , kích thích Ñaøøo taïïo huaáán luyeään trung- carot-cafe.ppt Nội dung 1. Cách thức thực hiện quy trình đào tạo 2. Lập mô hình đào tạo 3. Cách thức chọn lọc đơn vị đào tạo 4. Cách thức thực hiện đào tạo inhouse 5. Phương pháp đào tạo hiệu quả 6. Cách thức ứng dụng kết quả đào tạo vào thực tế Lựa chọn chương trình đào tạo weight Tham quan Trình bày Vănhóa côn g ty Làm việcn hóm giải quy ết vấn đề Tinh thần trách nhiệm 0.3 3 1 3 2 1 Giao tiếp 0.1 2 3 2 3 2 Ra quyết định 0.2 1 1 1 2 3 Lãnh đạo 0.1 2 2 2 3 3 Giải quyết vấn đề 0.3 2 1 1 2 3 Tổng số 1 2.1 1.3 1.8 2.2 2.3 5Phương pháp đào tạo ở trường ĐH 1. Giảng bài tại lớp học 2. Cố vấn và huấn luyện 3. Bài tập tình huống 4. Đóng vai 5. Hội thảo 6. Mô phỏng/video clips 7. Các trò chơi kinh doanh 8. Tham quan 9. The in-basket 10. Giải quyết vấn đề (PBL) 10. Học từ xa và học qua mạng có hình ảnh (video conference) 11. Đào tạo trên máy vi tính 12. Đào tạo sử dụng hình ảnh ảo như thật 13. Học qua mạng E-learning (Web-based) 14. Thực tập 15. Giao lưu Caùùc baääc thang cuûûa hoïïc taääp =Khoângâ nhaään thöùùc ñöôïïc laøø mình khoângâ bieáát Khoângâ bieáát moäät soáá thöùù =Nhaään thöùùc ñöôïïc nhöõngõ haïïn cheáá, khieáám khuyeáát cuûûa mình. Nhaään thöùùc vaøø saüün saøøng ñeåå hoïïc taääp. =Taïïm naéém ñöôïïc kyõõ naêngê Naéém vöõngõ kyõõ naêngê =Coùù naêngê löïïc maøø khoângâ ñeåå yùù ñeáán – Ñaïït möùùc tuyeäät ñænh Thaùùch thöùùc trong ñaøøo taïïo, phaùùt trieåån nguoààn nhaânâ löïïc • Trình ñoää naêngê löïïc cuûûa caùùn boää, nhaânâ vieânâ thaááp • Chöa nhaään thöùùc ñöôïïc nhu caààu caààn thieáát ñaøøo taïïo • Heää thoááng thoângâ tin thò tröôøøng lao ñoääng chöa phaùùt trieåån • Söïï phuøø hôïïp giöõaõ ñaøøo taïïo vaøø chaáát löôïïng chöa cao • Cô sôûû vaäät chaáát, TBKT ngheøøo naøøn • Ñoääi nguõõ giaùùo vieânâ yeááu vaøø thieááu ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO Đánh giá những thay đổi của học viên Đánh giá định lượng hiệu quả đào tạo ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI HỌC danh gia dao tao.ppt
Tài liệu liên quan