Bài giảng Hành vi tổ chức - Hồ Thiện Thông Minh

Lãnh đạo Chức năng kích thích nhân viên, định hướng người khác, chọn lựa các kênh thông tin có hiệu quả và giải quyết các mâu thuẩn.

ppt32 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2557 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hành vi tổ chức - Hồ Thiện Thông Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HÀNH VI TỔ CHỨC HỒ THIỆN THÔNG MINH SAU KHI HỌC XONG CHƯƠNG NÀY, NGƯỜI HỌC CẦN NẮM RÕ CÁC NỘI DUNG CHÍNH SAU ĐÂY : Phát biểu định nghĩa hành vi tổ chức (OB). Nêu những công việc của nhà quản trị. Giải thích ý nghĩa của việc nghiên cứu mang tính hệ thống của môn hành vi tổ chức. Liệt kê những thách thức và cơ hội chủ yếu đối với các nhà quản trị sử dụng các khái niệm của hành vi tổ chức. Nhận biết các đóng góp của nhiều môn khoa học nghiên cứu hành vi xây dựng môn hành vi tổ chức. CÁC MỤC TIÊU CHÍNH CẦN TÌM HIỂU SAU KHI HỌC XONG CHƯƠNG NÀY, NGƯỜI HỌC CẦN NẮM RÕ CÁC NỘI DUNG CHÍNH SAU ĐÂY Giải thích lý do tại sao các nhà quản trị cần tìm hiểu môn hành vi tổ chức. Giải thích nguyên nhân sử dụng cách tiếp cận hội tụ để nghiên cứu môn hành vi tổ chức. Xác định ba (03) cấp độ phân tích trong môn học này. CÁC MỤC TIÊU CHÍNH CẦN TÌM HIỂU (tt) Các nhà quản trị làm gì ? Các hoạt động của nhà quản trị : Ra các quyết định Phân bổ các nguồn lực Điều khiển các hoạt động của người khác để đạt mục tiêu Các nhà quản trị Các cá nhân đạt các mục tiêu thông qua việc sử dụng những người khác Công việc của nhà quản trị ở đâu ? Tổ chức Tụ tập hai hay nhiều người có cùng chủ ý nhằm thực hiện ý đồ thường xuyên để đạt mục tiêu hoặc chiến lược chung. Các chức năng của nhà quản trị Các chức năng của nhà quản trị Các chức năng của nhà quản trị (tt) Hoạch định Quá trình bao gồm việc định rõ mục tiêu, thiết lập các chiến lược và phát triển các kế hoạch kết hợp mọi hoạt động Các chức năng của nhà quản trị (tt) Tổ chức Xác định nhiệm vụ nào phải làm, ai làm, các nhiệm vụ phân công như thế nào, ai báo cáo cho ai và ơ đâu ra quyết định. Các chức năng của nhà quản trị (tt) Lãnh đạo Chức năng kích thích nhân viên, định hướng người khác, chọn lựa các kênh thông tin có hiệu quả và giải quyết các mâu thuẩn. Các chức năng của nhà quản trị (tt) Giám sát Theo dõi các hoạt động để đảm bảo họ tuân thủ theo kế hoạch và điều chỉnh bất kỳ sai sót lớn nào. E X H I B I T 1-1a Các vai trò của nhà Quản trị của trường phái Mintzberg E X H I B I T 1-1b Các vai trò của nhà Quản trị của trường phái Mintzberg (tt) E X H I B I T 1-1c Các vai trò của nhà Quản trị của trường phái Mintzberg (tt) Các kỹ năng của nhà quản trị Các hoạt động của nhà quản trị hiệu quả đối với nhà quản trị thành công (theo Luthans) Quản trị truyền thống Ra quyết định, hoạch định và kiểm soát Thông tin Trao đổi những thông tin thường xuyên và xử lý giấy tờ Quản trị nguồn nhân lực Động viên, kỷ luật, quản trị mâu thuẩn, quản trị nhân viên và huấn luyệns Giao dịch rộng rãi Xã hội hóa. Chính trị hóa và trao đổi tranh cải với những người khác E X H I B I T 1-2 Phân bổ các hoạt động chia theo thời gian Nhà quản trị bình thường Nhà quản trị thành công Nhà quản trị hiệu quả Truyền thông Mạng lưới Quản trị truyền thống Quản trị nhân lực Tiếp cận môn hành vi tổ chức Môn hành vi tổ chức Lĩnh vực nghiên cứu các ảnh hưởng của cá nhân, nhóm và tổ chức lên hành vi từ đó áp dụng những kiến thức đạt được ở 3 cấp độ trên để nâng cao hiệu quả của tổ chức Khả năng trực giác Khả năng không đòi hỏi cần đến việc nghiên cứu Nghiên cứu hệ thống Xem xét các mối quan hệ, cố gắng tìm ra các nguyên nhân và tác động, rút ra các kết luận dựa trên bằng chứng mang tính khoa học Các khoa học đóng góp cho môn hành vi tổ chức E X H I B I T 1-3a Tâm lý học Môn khoa học theo đuổi việc đo lường, giải thích và đôi khi nhằm thay đổi hành vi của con người và các sinh vật khác Các khoa học đóng góp cho môn hành vi tổ chức (tt) E X H I B I T 1-3b Xã hội học Nghiên cứu các cá nhân trong hệ thống xã hội Các khoa học đóng góp cho môn hành vi tổ chức (tt) E X H I B I T 1-3c Tâm lý học xã hội Lĩnh vực thuộc tâm lý trong đó có sự hòa hợp giữa tâm lý và xã hội trong việc nghiên cứu quan hệ giữa các cá nhân Các khoa học đóng góp cho môn hành vi tổ chức (tt) E X H I B I T 1-3d Nhân chủng học Nghiên cứu xã hội để hiểu con người và các hành vi của họ Các khoa học đóng góp cho môn hành vi tổ chức (tt) E X H I B I T 1-3f Chính trị học Nghiên cứu hành vi của cá nhân và nhóm trong môi trường chính trị Bản chất của môn OB Biến hội tụ x y Biến hội tụ Các yếu tố khách quan : các biến chi phối mối quan hệ giữa 2 hay nhiều biến và cải thiện mối tương quan giữa chúng Thách thức và cơ hội của môn OB Toàn cầu hóa Tính đa dạng trong nguồn nhân lực Cải thiện chất lượng và hiệu quả Thiếu hụt lao động Phục vụ hướng tới khách hàng Thách thức và cơ hội của môn OB (tt) Cải tiến các kỹ năng cá nhân Trao quyền tự quyết cho nhân viên Đối phó “tình trạng tạm thời mang tính thường xuyên” kích thích sáng tạo và thay đổi Giúp nhân viên cân bằng trong các mâu thuẫn công việc/cuộc sống Cải thiện hành vi xử thế E X H I B I T 1-6 Mô hình cơ sở của hành vi tổ chức, giai đoạn 1 Mô hình Sự trừu tượng của thực tế, đại diện một số hiện tượng của thế giới thực được đơn giản hóa Biến phụ thuộc x y Biến phụ thuộc Chịu tác động tương ứng với các biến độc lập Biến phụ thuộc (tt) Hiệu quả Cách đo kết quả bao gồm cả hiệu suất và năng suất Năng suất Đạt các mục tiêu đề ra Hiệu suất Tỷ lệ hiệu quả giữa đầu ra với đầu vào khi đạt mục tiêu Biến phụ thuộc (tt) Sự vắng mặt Tình trạng không thực hiện việc thông báo “làm việc”. Mức độ thay thế nhân viên Tình trạng rời khỏi chủ quan và khách quan trong tổ chức Biến phụ thuộc (tt) Hành vi mang tính tập thể (OCB) : Hành vi tự giác không nằm trong bảng tiêu chuẩn công việc của nhân viên, tuy nhiên nó nâng cao tính hiệu quả của tổ chức. Các biến phụ thuộc (tt) Sự thỏa mãn công việc Thái độ chung về một công việc cụ thể; sự khác nhau giữa “phần thưởng họ nhận” với “số họ tin rằng họ đáng được hưởng”. Các biến độc lập Biến độc lập Biến độc lập Được cho rằng là các nhân tố gây ảnh hưởng lên biến phụ thuộc