Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

SQL Server là hệthống quản trịcơsởdữliệu quan hệ(Relational DataBase Management System-RDBMS) sửdụng các lệnh giáo chuyển Transaction-SQL để trao đổi dữliệu giữa Client Computer và Server Computer. SQL Server có một sốđặc tính sau:  Cho phép quản trịmột hệCSDL lớn(lên đến vài tega byte), có tốc độxửlý dữliệu nhanh đáp ứng yêu cầu vềthời gian.  Cho phép nhiều người cùng khai thác trong một thời điểm đối với một CSDL và toàn bộquản trịCSDL(lên đến vài chục ngàn user).  Có hệthống phân quyền bảo mật tương thích với hệthống bảo mật của công nghệNT (Network Technology), tích hợp với hệthống bảo mật của Windows NT hoặc sửdụng hệthống bảo vệđộc lập của SQL Server.

pdf241 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1912 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên