Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 2: Cơ sở dữ liệu trong SQL server - Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu

Cấu trúc vật lý của CSDL trong SQL Server Primary data file (thường có phần mở rộng là .mdf): là file chính chứa data và những system tables Secondary data file (thường có phần mở rộng là .ndf): là file phụ thường chỉ được sử dụng khi CSDL được phân chia để chứa trên nhiều đĩa. Transaction log file ( .ldf): là file ghi lại tất cả những thay đổi diễn ra trong một CSDL, chứa đầy đủ những thông tin để roll back hay roll forward khi cần

pdf28 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 646 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 2: Cơ sở dữ liệu trong SQL server - Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG SQL SERVER Cấu trúc vật lý của CSDL trong SQL Server Mỗi dadatabase trong SQL Server gồm:  Ít nhất một data file chính (primary)  Có thể có thêm một hay nhiều data file phụ (secondary)  Một transaction log file Primary data file (thường có phần mở rộng là .mdf): là file chính chứa data và những system tables Secondary data file (thường có phần mở rộng là .ndf): là file phụ thường chỉ được sử dụng khi CSDL được phân chia để chứa trên nhiều đĩa. Transaction log file ( .ldf): là file ghi lại tất cả những thay đổi diễn ra trong một CSDL, chứa đầy đủ những thông tin để roll back hay roll forward khi cần Cấu trúc vật lý của CSDL trong SQL Server Cấu trúc vật lý của CSDL trong SQL Server Dữ liệu trong SQL được chứa trong các page. Mỗi page có dung lượng 8KB, 8 page liên tục tạo thành 1 extent Có hai loại extent:  Mixed Extent: dùng để chứa data của nhiều table trong cùng một extent  Uniform Extent: dùng để chứa data của một bảng  Đầu tiên, SQL Server dành các page trong Mixed Extent để chứa dữ liệu cho các bảng. Khi data tăng trưởng đến ngưỡng nào đó thì SQL Server dùng hẳn Uniform Extent để chứa data cho 1 bảng đó. Transaction Log: dùng để ghi lại các thay dổi diễn ra trong database Về mặt logic, dữ liệu trong CSDl được tổ chức trong các đối tượng của SQL Server Về mặt vật lý, CSDL được lưu trữ trên hai hoặc nhiều tập tin Cấu trúc vật lý của CSDL trong SQL Server CƠ SỞ DỮ LiỆU TRONG SQL SERVER SQL SERVER có 3 kiểu cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu hệ thống Cơ sở dữ liệu mẫu Cơ sở dữ liệu do người dùng định nghĩa Master:  Là CSDL hệ thống được tạo ra bởi SQL Server.  Chứa tất cả thông tin cấp hệ thống (system-level information) được lưu trữ trong CSDL hệ thống bao gồm thông tin về các CSDL trong hệ thống như vị tri các data file, các login account, cấu hình của SQL Server, thông tin khởi tạo SQL Server tempsdb: lưu trữ các đối tượng tạm thời của SQL SERVER ( như table hay stored procedure) được tạm thời tạo ra bởi user hay SQL Server. Những table hay stored procedure này sẽ biến mất khi khởi động lại SQL Server hay khi disconnect. model: là CSDL mẫu để tạo ra database user msdb: lưu trữ các bảng phục vụ cho việc lập lịch để thực thi các công việc. TẠO CSDL Cú pháp để tạo CSDL là: Tên_CSDL: tên của CSDL On Primary: mô tả primary file của CSDL  Name: tên primary file  File name: đường dẫn của primary file  Size: kích thước của primary file  MaxSize: kích thước lớn nhất của primary file  Filegrowth: chỉ định độ tăng nào được sử dụng đối với việc tự động phát triển của primary file Log On: mô tả file log file của CSDL  Ví dụ 1: Tạo CSDL TEST dành ra 20MB lúc đầu cho phần dữ liệu và 5MB cho phần nhật ký chuyển tác . Các tập tin có thể phát triển lên đến 100 MB với phần dữ liệu, 15 MB với phần nhật ký chuyển tác. Các file được lưu trữ trong D:\ BT SQL\ CREATE DATABASE TEST On Primary (Name=TestData, Filename= 'D:\BT SQL\TestDat.mdf', Size=20 MB, MaxSize=100MB) Log On (Name=TestLog, FileName='D:\BT SQL\TestLog.ldf', Size=5MB, MaxSize=15MB ) Chú ý: để xem lại thông tin về CSDL, sử dụng thủ tục sp_helpdb Ví dụ: sp_helpdb TEST Hiệu chỉnh thuộc tính của tập tin Ví dụ 1: Tăng kích thước của CSDL lên thành 25 MB. Ví dụ 2: hủy thuộc tính tự tăng trưởng cuả CSDL TEST Gỡ bỏ một tập tin khỏi CSDL Cú pháp ALTER DATABASE database_name REMOVE FILE logical_name Chú ý: Tập tin phải trống trước khi gỡ bỏ =>sử dụng DBCC SHRINKFILE với tùy chọn EMPTYFILE để làm trống tập tin Đổi tên CSDL: có 2 cách Cú pháp 1: ALTER DATABASE database_name MODIFY NAME = new_database_name Ví dụ: ALTER DATABASE baitap MODIFY NAME = baitap1 Cú pháp 2: Thực thi thủ tục lưu trú hệ thống sp_renamedb để đổi tên CSDL sp_renamedb ‘old_name’, ‘new_name’ Ví dụ: sp_renamedb ‘baitap’, ‘baitap1’ TẠO CSDL-DÙNG SQL SERVER MANAGENENT STUDIO