Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 5: Biểu mẫu (Form)

KHÁI NIỆM Biểu mẫu (form): cung cấp giao diện đồ họa cho việc nhập thông tin hoặc hiển thị thông tin Dữ liệu nguồn: bảng (table) hoặc truy vấn (query) Ưu điểm của biểu mẫu Cung cấp giao diện cho phép quản lý các bản ghi trong CSDL Tính toán, hiển thị dữ liệu từ nhiều bảng/truy vấn Biểu đồ Tự động hóa một số thao tác MỘT SỐ DẠNG BIỂU MẪU CƠBẢN Biểu mẫu đơn giản (Form) Biểu mẫu dạng split (Split form) Biểu mẫu nhiều bản ghi (Multiple items form) Biểu mẫu chính/phụ (Main/Subform)

pdf72 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 460 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 5: Biểu mẫu (Form), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BIỂU MẪU (FORM) 1ttdung@utc2.edu.vn NỘI DUNG GARDEN COMPANY DB1 KHÁI NIỆM BIỂU MẪU (FORM)2 CÁCH TẠO BIỂU MẪU3 SỬ DỤNG BIỂU MẪU4 CÁC LOẠI ĐIỀU KHIỂN (CONTROL)5 2ttdung@utc2.edu.vn GARDEN COMPANY DB 3ttdung@utc2.edu.vn GARDEN COMPANY DB 4ttdung@utc2.edu.vn GARDEN COMPANY DB 5ttdung@utc2.edu.vn GARDEN COMPANY DB 6ttdung@utc2.edu.vn GARDEN COMPANY DB 7ttdung@utc2.edu.vn GARDEN COMPANY DB 8ttdung@utc2.edu.vn GARDEN COMPANY DB 9ttdung@utc2.edu.vn GARDEN COMPANY DB 10ttdung@utc2.edu.vn KHÁI NIỆM Biểu mẫu (form): cung cấp giao diện đồ họa cho việc nhập thông tin hoặc hiển thị thông tin Dữ liệu nguồn: bảng (table) hoặc truy vấn (query) Ưu điểm của biểu mẫu Cung cấp giao diện cho phép quản lý các bản ghi trong CSDL Tính toán, hiển thị dữ liệu từ nhiều bảng/truy vấn Biểu đồ Tự động hóa một số thao tác 11ttdung@utc2.edu.vn MỘT SỐ DẠNG BIỂU MẪU CƠBẢN Biểu mẫu đơn giản (Form) Biểu mẫu dạng split (Split form) Biểu mẫu nhiều bản ghi (Multiple items form) Biểu mẫu chính/phụ (Main/Subform) 12ttdung@utc2.edu.vn BIỂU MẪU ĐƠN GIẢN (FORM) 13ttdung@utc2.edu.vn BIỂU MẪU ĐƠN GIẢN (FORM) 14ttdung@utc2.edu.vn BIỂU MẪU ĐƠN GIẢN (FORM) 15ttdung@utc2.edu.vn BIỂU MẪU ĐƠN GIẢN (FORM) 16ttdung@utc2.edu.vn BIỂU MẪU DẠNG SPLIT (SPLIT FORM) 17ttdung@utc2.edu.vn BIỂU MẪU DẠNG SPLIT (SPLIT FORM) 18ttdung@utc2.edu.vn BIỂU MẪU NHIỀU BẢN GHI(MULTIPLE ITEMS FORM) 19ttdung@utc2.edu.vn BIỂU MẪU CHÍNH/PHỤ (MAIN/SUBFORM) 20ttdung@utc2.edu.vn CÁC CHẾ ĐỘ HIỂN THỊFORM 21ttdung@utc2.edu.vn CÁC CHẾ ĐỘ HIỂN THỊFORM Layout view 22ttdung@utc2.edu.vn CÁC CHẾ ĐỘ HIỂN THỊFORM Design view 23ttdung@utc2.edu.vn CẤU TRÚC CHUNG CỦA BIỂUMẪU 24ttdung@utc2.edu.vn TẠO BIỂU MẪU 1. Phân tích yêu cầu và xác định dữ liệu nguồn 2. Chọn loại biểu mẫu 3. Thêm các điều khiển, định dạng, đặt thuộc tính cho biểu mẫu và các điều khiển 4. Lưu và đóng biểu mẫu 25ttdung@utc2.edu.vn CÁC CÁCH TẠO BIỂUMẪU Tạo biểu mẫu dựa trên một bảng/truy vấn Form wizard Blank form Form design 26ttdung@utc2.edu.vn TẠO BIỂU MẪU DỰA TRÊN MỘT BẢNG/TRUYVẤN 1. Chọn Table hoặc Query trong Navigation pane 2. Chọn kiểu form 27ttdung@utc2.edu.vn TẠO BIỂU MẪU DỰA TRÊN MỘT BẢNG/TRUYVẤN Nếu dữ liệu nguồn là bảng cha (bảng 1) có liên kết với bảng con (bảng nhiều), thì kết quả form sẽ hiển thị các bản ghi quan hệ trong bảng con 28ttdung@utc2.edu.vn FORM WIZARD 29ttdung@utc2.edu.vn FORM WIZARD 30ttdung@utc2.edu.vn FORM WIZARD 31ttdung@utc2.edu.vn FORM WIZARD 32ttdung@utc2.edu.vn FORM WIZARD 33ttdung@utc2.edu.vn FORM WIZARD 34ttdung@utc2.edu.vn TẠO BIỂU MẪU CHÍNH/PHỤ BẰNGWIZARD 35ttdung@utc2.edu.vn TẠO BIỂU MẪU CHÍNH/PHỤ BẰNGWIZARD 36ttdung@utc2.edu.vn BLANK FORM (LAYOUTVIEW) 37ttdung@utc2.edu.vn BLANK FORM (LAYOUTVIEW) 38ttdung@utc2.edu.vn BLANK FORM (LAYOUTVIEW) 39ttdung@utc2.edu.vn BLANK FORM (LAYOUTVIEW) 40ttdung@utc2.edu.vn FORM DESIGN 1. Tạo biểu mẫu mới 2. Chọn các trường đưa vào biểu mẫu 3. Thêm các điều khiển khác vào biểu mẫu 4. Tùy chỉnh các điều khiển 5. Tùy chỉnh thuộc tính của biểu mẫu: kích thước, ảnh nền, mầu nền, logo, tiêu đề 41ttdung@utc2.edu.vn 1. TẠO FORMMỚI 42ttdung@utc2.edu.vn 1. TẠO FORMMỚI 43ttdung@utc2.edu.vn 2. THÊM CÁC TRƯỜNG VÀOFORM 44ttdung@utc2.edu.vn 3. THÊM CÁC ĐIỀU KHIỂN VÀOFORM 45ttdung@utc2.edu.vn 3. THÊM CÁC ĐIỀU KHIỂN VÀOFORM 46ttdung@utc2.edu.vn 4. TÙY CHỈNH CÁC ĐIỀUKHIỂN 47ttdung@utc2.edu.vn 5. TÙY CHỈNH THUỘC TÍNH CỦAFORM 48ttdung@utc2.edu.vn MỘT SỐ THUỘC TÍNH QUANTRỌNG 49ttdung@utc2.edu.vn MỘT SỐ THUỘC TÍNH QUANTRỌNG 50ttdung@utc2.edu.vn SỬ DỤNG FORM Tìm kiếm một bản ghi  Form view Home tab/ Find Đặt con trỏ và trường chứa dữ liệu cần tìm 51ttdung@utc2.edu.vn SỬ DỤNG FORM Tìm kiếm một bản ghi 52ttdung@utc2.edu.vn SỬ DỤNG FORM Thay thế hoặc chỉnh sửa dữ liệu 53ttdung@utc2.edu.vn SỬ DỤNG FORM Thêm một bản ghi 54ttdung@utc2.edu.vn SỬ DỤNG FORM Xóa một bản ghi 55ttdung@utc2.edu.vn SỬ DỤNG FORM Lọc dữ liệu trên form R-click hoặc Filter by Selection 56ttdung@utc2.edu.vn SỬ DỤNG FORM Lọc dữ liệu trên form  Filter by Form 57ttdung@utc2.edu.vn SỬ DỤNG FORM Lọc dữ liệu trên form  Filter by Form 58ttdung@utc2.edu.vn 59ttdung@utc2.edu.vn CÁC LOẠI ĐIỀU KHIỂN Điều khiển buộc (bound control)  Gắn vào một trường nào đó  Dùng để hiển thị, nhập liệu hoặc cập nhật giá trị  Ví dụ: text box, combo box, list box Điều khiển không buộc (unbound control)  Không có dữ liệu nguồn  Dùng để hiển thị thông tin, chú thích  Ví dụ: Label, rectangle, line Điều khiển có thể tính toán được (calculated control)  Dữ liệu là một biểu thức  Biểu thức có thể bao gồm các trường trong table/query, giá trị hàm, hoặc giá trị lấy từ điều khiển khác 60ttdung@utc2.edu.vn 61ttdung@utc2.edu.vn CÁC LOẠI ĐIỀU KHIỂN 62ttdung@utc2.edu.vn CÁC LOẠI ĐIỀU KHIỂN 63ttdung@utc2.edu.vn CÁC LOẠI ĐIỀU KHIỂN 64ttdung@utc2.edu.vn CÁC LOẠI ĐIỀU KHIỂN 65ttdung@utc2.edu.vn ĐỊNH DẠNG CÁC ĐIỀUKHIỂN Căn lề Chọn các điều khiển R-click 66ttdung@utc2.edu.vn ĐỊNH DẠNG CÁC ĐIỀUKHIỂN Căn lề Chọn các điều khiển 67ttdung@utc2.edu.vn ĐỊNH DẠNG CÁC ĐIỀUKHIỂN Hiệu chỉnh kích thước và khoảng cách giữa các điều khiển Chọn các điều khiển R-click 68ttdung@utc2.edu.vn ĐỊNH DẠNG CÁC ĐIỀUKHIỂN Hiệu chỉnh kích thước và khoảng cách giữa các điều khiển Chọn các điều khiển 69ttdung@utc2.edu.vn ĐỊNH DẠNG CÁC ĐIỀUKHIỂN Hiệu chỉnh font chữ, màu chữ, các hiệu ứng 70ttdung@utc2.edu.vn THIẾT LẬP THUỘC TÍNH CHO ĐIỀUKHIỂN Chọn điều khiển 71ttdung@utc2.edu.vn THIẾT LẬP THUỘC TÍNH CHO ĐIỀUKHIỂN 72ttdung@utc2.edu.vn
Tài liệu liên quan