Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 6: Báo cáo (Report) - Phần 1

BÁO CÁO (REPORT) Mục đích Hiển thị hoặc phân phối một tóm tắt dữ liệu Lưu trữ ảnh tức thời của dữ liệu Cung cấp chi tiết về các bảnghi riêng lẻ Tạo nhãn Dữ liệu nguồn Bảng hoặc truy vấn FORM VS. REPORT Form Used to enter, view, and edit information • Usually displayed onscreen • Provide detail look at records • Usually used by people who actually work with the DB Report Used only to view information • Usually printed • Often used to group and summarize data • Often used by people who use information stored in the DB

pdf45 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 591 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 6: Báo cáo (Report) - Phần 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO (REPORT) – P1 1ttdung@utc2.edu.vn NỘI DUNG KHÁI NIỆM BÁO CÁO (REPORT)1 CÁCH TẠOREPORT2 CÁC CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ3 ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU4 2ttdung@utc2.edu.vn BÁO CÁO (REPORT) Mục đích Hiển thị hoặc phân phối một tóm tắt dữ liệu  Lưu trữ ảnh tức thời của dữ liệu Cung cấp chi tiết về các bản ghi riêng lẻ Tạo nhãn Dữ liệu nguồn Bảng hoặc truy vấn 3ttdung@utc2.edu.vn FORM VS. REPORT Fo rm • Used to enter, view, and edit information • Usually displayed on- screen • Provide detail look at records • Usually used by people who actually work with the DB R ep o rt • Used only to view information • Usually printed • Often used to group and summarize data • Often used by people who use information stored in the DB 4ttdung@utc2.edu.vn CÁCH TẠO REPORT 5ttdung@utc2.edu.vn REPORT TOOL Tạo report đơn giản có dữ liệu nguồn từ một bảng hoặc một truy vấn 6ttdung@utc2.edu.vn 7ttdung@utc2.edu.vn FORM WIZARD Dữ liệu nguồn từ một hoặc nhiều bảng/truy vấn 8ttdung@utc2.edu.vn VÍ DỤ 1 Tạo danh mục các sản phẩm, nhóm theo loại (category name) và nhà cung cấp (supplier name) 9ttdung@utc2.edu.vn 10ttdung@utc2.edu.vn 11ttdung@utc2.edu.vn 12ttdung@utc2.edu.vn 13ttdung@utc2.edu.vn 14ttdung@utc2.edu.vn 15ttdung@utc2.edu.vn 16ttdung@utc2.edu.vn VÍ DỤ 2 Tạo danh mục sản phẩm liệt kê theo bảng chữ cái 17ttdung@utc2.edu.vn 18ttdung@utc2.edu.vn 19ttdung@utc2.edu.vn 20ttdung@utc2.edu.vn 21ttdung@utc2.edu.vn REPORT DESIGN Dữ liệu nguồn từ một hay nhiều bảng/truy vấn Chứa nhiều unbound control Tùy chỉnh report 22ttdung@utc2.edu.vn THÀNH PHẦN CỦA REPORT DESIGN 23ttdung@utc2.edu.vn CÁC THAO TÁC 24ttdung@utc2.edu.vn 25ttdung@utc2.edu.vn 26ttdung@utc2.edu.vn 27ttdung@utc2.edu.vn CÁC CHẾ ĐỘ HIỂN THỊREPORT 28ttdung@utc2.edu.vn REPORT VIEW Report view 29ttdung@utc2.edu.vn Print preview 30ttdung@utc2.edu.vn Layout view 31ttdung@utc2.edu.vn Design view 32ttdung@utc2.edu.vn ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU - TẠO CỘT SỐ THỨ TỰ 33ttdung@utc2.edu.vn TẠO CỘT SỐ THỨTỰ Mở report ở chế độ design Tạo textbox với nội dung = 1 Chọn textbox properties  data tab  Running sum No: không đánh số Over group: đánh số theo nhóm Over all: đánh số trên toàn danh sách 34ttdung@utc2.edu.vn 35ttdung@utc2.edu.vn ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU CÓ ĐIỀUKIỆN Ví dụ 1 36ttdung@utc2.edu.vn ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU CÓ ĐIỀUKIỆN Mở report ở chế độ layout 37ttdung@utc2.edu.vn 38ttdung@utc2.edu.vn 39ttdung@utc2.edu.vn 40ttdung@utc2.edu.vn 41ttdung@utc2.edu.vn 42ttdung@utc2.edu.vn VÍ DỤ 2: HIỂN THỊ DATA BAR 43ttdung@utc2.edu.vn 44ttdung@utc2.edu.vn 45ttdung@utc2.edu.vn