Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 6: Báo cáo (Report) - Phần 2

TẠO REPORT CÓ PHÂN NHÓM Sắp xếp dữ liệu thành nhóm nhỏ hơn dựa trên giá trị của một hoặc một nhóm các trường Thực hiện các phép toán thống kê trên mỗi nhóm 3 cách sử dụng nhóm để phân tích dữ liệu trong report Total query Report grouping Subreport SỬ DỤNG TOTALQUERY 1. Tạo total query 2. Tạo report, sử dụng total query vừa tạo làm dữ liệu nguồn SỬ DỤNG REPORT GROUPING Tổ chức khối lượng lớn các thông tin vào các nhóm Hiển thị dữ liệu chi tiết trong từng nhóm Có thể thêm nhiều cấp độ nhóm theo các tiêu chí khác nhau Có thể thêm các tính toán vào báo cáo

pdf31 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 452 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 6: Báo cáo (Report) - Phần 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO (REPORT) – P2 1ttdung@utc2.edu.vn NỘI DUNG TẠO REPORT CÓ PHÂN NHÓM1 ĐIỀU KHIỂN ĐẦU RA BÁO CÁO2 2ttdung@utc2.edu.vn TẠO REPORT CÓ PHÂN NHÓM Sắp xếp dữ liệu thành nhóm nhỏ hơn dựa trên giá trị của một hoặc một nhóm các trường Thực hiện các phép toán thống kê trên mỗi nhóm 3 cách sử dụng nhóm để phân tích dữ liệu trong report Total query Report grouping  Subreport 3ttdung@utc2.edu.vn SỬ DỤNG TOTALQUERY 1. Tạo total query 2. Tạo report, sử dụng total query vừa tạo làm dữ liệu nguồn 4ttdung@utc2.edu.vn 5ttdung@utc2.edu.vn 6ttdung@utc2.edu.vn SỬ DỤNG REPORT GROUPING Tổ chức khối lượng lớn các thông tin vào các nhóm Hiển thị dữ liệu chi tiết trong từng nhóm Có thể thêm nhiều cấp độ nhóm theo các tiêu chí khác nhau Có thể thêm các tính toán vào báo cáo 7ttdung@utc2.edu.vn VÍ DỤ 1 8ttdung@utc2.edu.vn TẠO BÁO CÁO BẰNG REPORT DESIGN 9ttdung@utc2.edu.vn THÊM TRƯỜNG KẾT NHÓM 10ttdung@utc2.edu.vn THÊM TRƯỜNG SẮP XẾP 11ttdung@utc2.edu.vn THÊM VÀ TÙY CHỈNH CÁC ĐIỀU KHIỂN 12ttdung@utc2.edu.vn THÊM TÍNH TOÁN VÀO BÁO CÁO – SỬ DỤNG GROUPING TOOL 13ttdung@utc2.edu.vn VÍ DỤ 2 14ttdung@utc2.edu.vn 15ttdung@utc2.edu.vn 16ttdung@utc2.edu.vn SUBREPORT 1. Tạo main report 2. Tạo sub report (dữ liệu nguồn của sub report phải chứa trường liên kết với main report) 3. Đưa sub report vào main report (dùng Subform/Subreport control) 17ttdung@utc2.edu.vn 18ttdung@utc2.edu.vn 19ttdung@utc2.edu.vn 20ttdung@utc2.edu.vn 21ttdung@utc2.edu.vn TẠO GROUPING REPORT BẰNGWIZARD 22ttdung@utc2.edu.vn 23ttdung@utc2.edu.vn 24ttdung@utc2.edu.vn 25ttdung@utc2.edu.vn 26ttdung@utc2.edu.vn ĐIỀU KHIỂN ĐẦU RA CỦA BÁOCÁO Tạo báo cáo nhiều cột Tạo ngắt trang 27ttdung@utc2.edu.vn BÁO CÁO NHIỀU CỘT 28ttdung@utc2.edu.vn 29ttdung@utc2.edu.vn TẠO NGẮT TRANG 30ttdung@utc2.edu.vn 31ttdung@utc2.edu.vn
Tài liệu liên quan