Bài giảng Hoạch định ngân sách vốn đầu tư - Trương Đông Lộc

Quy trình phân tích vàra quyết định đầu tư ™Ước lượng dòng tiền ™Các chỉtiêu đánh giádựán ƒ Hiện giáthuần –NPV ƒ Tỷsuất lợi nhuận nội bộ-IRR ƒ Thời gian hoàn vốn –PP ƒ Chỉsốlợi nhuận –PI

pdf20 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 2356 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hoạch định ngân sách vốn đầu tư - Trương Đông Lộc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN ĐẦU TƯ PGS.TS. TRƯƠNG ĐÔNG LỘC KHOA KINH TẾ - QTKD, ĐH CẦN THƠ 2NỘI DUNG CHƯƠNG 7 ™ Quy trình phân tích và ra quyết định đầu tư ™ Ước lượng dòng tiền ™ Các chỉ tiêu đánh giá dự án ƒ Hiện giá thuần – NPV ƒ Tỷ suất lợi nhuận nội bộ - IRR ƒ Thời gian hoàn vốn – PP ƒ Chỉ số lợi nhuận – PI 3QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 4ƯỚC LƯỢNG DÒNG TIỀN (1) ™ Tại sao dòng tiền được sử dụng? ƒ Dòng tiền là bảng dự toán thu chi trong suốt thời gian tuổi thọ của dự án ƒ Lợi nhuận không phản ánh chính xác thời điểm thu và chi tiền của dự án. Ví dụ: Chi phí đầu tư (TSCĐ) vào một dự án là 900 triệu, doanh thu được tạo ra từ dự án là 1.000 triệu, chi phí bằng tiền mỗi năm 500 triệu, khấu hao TSCĐ trong 3 năm, thuế suất thuế TNDN là 30%, kết quả kinh doanh và dòng tiền tạo ra từ dự án như sau: 5ƯỚC LƯỢNG DÒNG TIỀN (2) Năm 0 1 2 3 Tổng DT bằng tiền 1.000 1.000 1.000 3.000 CP bằng tiền 500 500 500 1.500 KH 300 300 300 900 LN trước thuế 200 200 200 600 Thuế TNDN 60 60 60 180 LN sau thuế 140 140 140 420 6ƯỚC LƯỢNG DÒNG TIỀN (3) Năm 0 1 2 3 Tổng DT bằng tiền 1.000 1.000 1.000 3.000 CP bằng tiền 500 500 500 1.500 Mua tài sản 900 900 Dòng tiền ròng trước thuế -900 500 500 500 600 Thuế TNDN 60 60 60 180 Dòng tiền ròng sau thuế -900 440 440 440 420 7ƯỚC LƯỢNG DÒNG TIỀN (4) ƒ Chi phí cơ hội ƒ Chi phí chìm 8ƯỚC LƯỢNG DÒNG TIỀN (5) ™ Nhu cầu vốn đầu tư thuần ĐT thuần = TSCĐ + VLĐ cần thiết - Thu nhập từ bán TSCĐ Nếu thời gian đầu tư trên một năm thì chi phí đầu tư tính bằng hiện giá ở năm 0 với lãi suất chiết khấu bằng với chi phí sử dụng vốn. Ví dụ: Đầu tư thuần của một dự án là 100.000$ trong năm 0, 30.000$ trong năm 1 và 20.000$ trong năm 2. Với chi phí sử dụng vốn là 10% thì hiện giá của đầu tư thuần sẽ là 143.790$. 9ƯỚC LƯỢNG DÒNG TIỀN (6) ™ Dòng tiền hoạt động thuần NCF = ∆OEAT + ∆Dep - ∆NWC NCF: Dòng tiền hoạt động thuần ∆OEAT: Lợi nhuận sau thuế ∆Dep: Khấu hao TSCĐ ∆NWC: Vốn luân chuyển ròng 10 TIÊU CHUẨN HIỆN GIÁ THUẦN – NPV (1) NPV là tổng giá trị ròng của dòng tiền với lãi suất chiết khấu thích hợp. Năm 0 1 2 . . . n Dòng tiền -CF0 CF1 CF2 . . . CFn n n r CF r CF r CFCFNPV )1( ... )1()1( 2 21 0 +++++++−= ∑ = ++−= n t t t r CFCFNPV 1 0 )1( 11 TIÊU CHUẨN HIỆN GIÁ THUẦN – NPV (2) Ví dụ: Công ty X có kế hoạch đầu tư đổi mới thiết bị sản xuất. Có 2 phương án đang được xem xét: A và B. Chi phí đầu tư và dòng tiền tạo ra mỗi năm được dự tính như sau: Năm 0 1 2 3 4 A -1.000 -1.000 300 450 450 200 B 350 350 350 350 Với LS chiết khấu là 10%, tính NPV của 2 phương án trên. 12 TIÊU CHUẨN HIỆN GIÁ THUẦN – NPV (3) ƒ NPV = 0 => Tỷ suất sinh lời của dự án = Lãi suất chiết khấu của dự án (chi phí cơ hội của vốn đầu tư) => có thể chấp nhận dự án ƒ NPV > 0 => Tỷ suất sinh lời của dự án > Lãi suất chiết khấu của dự án => Chấp nhận dự án ƒ NPV Tỷ suất sinh lời của dự án < Lãi suất chiết khấu của dự án => Không chấp nhận dự án ƒ Trong trường hợp các dự án loại trừ lẫn nhau, dự án nào có NPV dương và lớn nhất sẽ được chọn. 13 TIÊU CHUẨN HIỆN GIÁ THUẦN – NPV (4) ™Ưu điểm của NPV: ƒ Có tính đến yếu tố thời gian của tiền tệ ƒ Xem xét toàn bộ dòng tiền của dự án ƒ Đơn giản và có tính chất cộng ƒ Có thể so sánh giữa các dự án ™ Nhược điểm của NPV: Lãi suất chiết khấu ảnh hưởng đến NPV. Lãi suất chiết khấu không phù hợp => NPV không chính xác 14 TỶ SUẤT LỢI NHUẬN NỘI BỘ – IRR (1) ™ Khái niệm: IRR là tỷ lệ chiết khấu để NPV của dự án bằng 0 ™ Cách tính: CF0: Chi phí đầu tư CFt: Dòng tiền thuần của dự án ở năm t 0 RR)1( CF- 1 t0 =++= ∑= n t t I CFNPV 15 TỶ SUẤT LỢI NHUẬN NỘI BỘ – IRR (2) 21 1 121 NPV NPV)r-(rr RR NPV I ++= r1: Tỉ lệ chiết khấu tìm được NPV1 > 0 và nhỏ nhất r2: Tỉ lệ chiết khấu tìm được NPV2 < 0 và lớn nhất ™ Nguyên tắc lựa chọn dự án: IRR ≥ Chi phí sử dụng vốn => Chấp nhận dự án IRR Không chấp nhận dự án 16 THỜI GIAN HOÀN VỐN - PP (1) Thời gian hoàn vốn là thời gian cần thiết để dòng tiền thuần của dự án đủ bù đắp vốn đầu tư ban đầu. ™ Thời gian hoàn vốn không chiết khấu n: Số năm để dòng tiền tích luỹ của dự án < 0 và dòng tiền tích luỹ sẽ > 0 khi đến năm n+1 1 0 || + = ∑ += n n t t CF CF nPP 17 THỜI GIAN HOÀN VỐN - PP (2) ™ Thời gian hoàn vốn có chiết khấu - Thời gian hoàn vốn có chiết khấu: Có tính đến yếu tố thời gian của tiền tệ. - Cách tính thời gian hoàn vốn có chiết khấu: Tương tự với phương pháp thời gian hoàn vốn không chiết khấu 1 1 0 )1( )1( + + = + ++= ∑ n n n t t t r CF r CF nPP 18 CHỈ SỐ LỢI NHUẬN - PI (PROFITABILITY INDEX) Giá trị hiện tại của dòng tiền thuần PI = Giá trị hiện tại của chi phí đầu tư Hiện giá thuần (NPV) PI = + 1 Giá trị hiện tại của chi phí đầu tư Dự án sẽ được chấp nhận khi PI ≥ 1 19 SỬ DỤNG CHỈ TIÊU NÀO ĐỂ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ? ƒ Nên kết hợp 3 chỉ tiêu: NPV, IRR và PP ƒ NPV: Cho biết dự án có sinh lời hay không nhưng không cho biết tỷ lệ sinh lời ƒ IRR có thể bổ sung cho NPV trong quyết định đầu tư ƒ Cả NPV và IRR lại không cho biết bao lâu thì vôn đầu tư ban đầu sẽ được thu hồi ƒ PP sẽ bổ sung cho cho 2 chỉ tiêu trên 20 LỰA CHỌN DỰ ÁN TRONG ĐIỀU KIỆN GIỚI HẠN NGÂN SÁCH ƒ Nên sử dụng chỉ tiêu PI ƒ Trình tự lựa chọn: - Tính toán chỉ số PI cho tất cả các dự án - Sắp xếp các dự án theo thứ tự PI giảm dần - Chọn lựa các dự án theo thứ tự ưu tiên PI từ cao đến thấp cho đến khi ngân sách vốn đầu tư được sử dụng hết.
Tài liệu liên quan