Bài giảng Kinh nghiệm về các sửa đổi thiết kế hệ nhân men

Summary/Interpretation Tóm tắt / chú giải • The new system (b) shows higher replication rates within a shorter period of time compared to the existing one (a) Hệ thống mới (b) cho thấy tốc độ nhân men cao hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn so với hệ đang có sẵn (a) • Alcohol production in the two systems is comparable Sản xuất cồn trong hai hệ thống là tương đương • Higher biomass production correlates with higher alcohol production Sản xuất sinh khối cao hơn tương quan với sản xuất cồn cao hơn • There seems to be a oxygen deficit in both systems Có vẻ như lượng Ôxy giảm trong cả hai hệ thống • 12 °P wort seems to perform better compared to 15,4 °P wort Dịch nha 12oP có vẻ như phù hợp hơn so với dịch nha 15,4oP

pdf36 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 350 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kinh nghiệm về các sửa đổi thiết kế hệ nhân men, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Experiences with propagation design modifications Kinh nghiệm về các sửa đổi thiết kế hệ nhân men 2Propagation design Thiết kế hệ nhân men Aeration Sục khíPump bơm Carlsberg- Cylinder Bình Carlsberg Propagation tank Bồn nhân men 3Main modifications Các sửa đổi chính • no internal stirers không có các cánh khuấy bên trong • circulation of yeast slurry tuần hoàn khối dịch men • aeration with external device sục khí bằng thiết bị bên trong • sterilisation of wort only in the first propagator tiệt trùng nước nha chỉ trong bồn thứ nhất 4Modified Prop. System Hệ thống nhân men đã sửa đổi 5Modified Prop. System Hệ thống nhân men đã sửa đổi 6Modified Prop. System Hệ thống nhân men đã sửa đổi 7Modified Prop. System Hệ thống nhân men đã sửa đổi 8Modified Prop. System Hệ thống nhân men đã sửa đổi 9Modified Prop. System Hệ thống nhân men đã sửa đổi 10 Modified Prop. System Hệ thống nhân men đã sửa đổi 11 Modified Prop. System Hệ thống nhân men đã sửa đổi 12 Modified Prop. System Hệ thống nhân men đã sửa đổi 13 Modified Prop. System Hệ thống nhân men đã sửa đổi 14 Modified Prop. System Hệ thống nhân men đã sửa đổi 15 Modified Prop. System Hệ thống nhân men đã sửa đổi 16 Old Prop. System Hệ thống nhân men cũ 17 Old Prop. System Hệ thống nhân men cũ 18 Old Prop. System Hệ thống nhân men cũ 19 Old Prop. System Hệ thống nhân men cũ 20 Old Prop. System Hệ thống nhân men cũ 21 Old Prop. System Hệ thống nhân men cũ 22 Old Prop. System Hệ thống nhân men cũ 23 Old Prop. System Hệ thống nhân men cũ 24 Old Prop. System Hệ thống nhân men cũ 25 Old Prop. System Hệ thống nhân men cũ 26 Old Prop. System Hệ thống nhân men cũ 27 Old Prop. System Hệ thống nhân men cũ 28 Old Prop. System Biomass Production Hệ thống nhân men cũ Sản xuất sinh khối 29 Modified Prop. System Biomass Production Hệ thống nhân men đã sửa đổi Sản xuất sinh khối 30 Old Prop. System Yeast Replication Hệ thống nhân men cũ Sự nhân men 31 Modified Prop. System Yeast Replication Hệ thống nhân men đã sửa đổi Sự nhân men 32 Old Prop. System Alcohol Production Hệ thống nhân men cũ Sản xuất cồn 33 Modified Prop. System Alcohol Production Hệ thống nhân men đã sửa đổi Sản xuất cồn 34 Old Prop. System Correlation CIS/Alc Hệ thống nhân men cũ Sự tương quan CIS/AIc 35 Modified Prop. System Correlation CIS/Alc Hệ thống nhân men đã sửa đổi Sự tương quan CIS/AIc 36 Summary/Interpretation Tóm tắt / chú giải • The new system (b) shows higher replication rates within a shorter period of time compared to the existing one (a) Hệ thống mới (b) cho thấy tốc độ nhân men cao hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn so với hệ đang có sẵn (a) • Alcohol production in the two systems is comparable Sản xuất cồn trong hai hệ thống là tương đương • Higher biomass production correlates with higher alcohol production Sản xuất sinh khối cao hơn tương quan với sản xuất cồn cao hơn • There seems to be a oxygen deficit in both systems Có vẻ như lượng Ôxy giảm trong cả hai hệ thống • 12 °P wort seems to perform better compared to 15,4 °P wort Dịch nha 12oP có vẻ như phù hợp hơn so với dịch nha 15,4oP