Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Tổ chức dữ liệu trong chương trình - Lê Thành Sách

Dữ liệu và Kiểu dữ liệu Tại sao phải cần đến kiểu dữ liệu? Mọi chương trình đều cần đến dữ liệu Người lập trình cần vùng nhớ (thuộc RAM của máy tính) để lưu trữ dữ liệu trong quá trình chương trình thực thi Khi người dùng nhập dữ liệu (thông qua bàn phím, chọn trên màn hình, đọc từ sensor, v.v): dữ liệu sẽ được lưu vào các vùng nhớ của RAM Ví dụ: Đọc các hệ số A,B,và C cho Phương trình bậc 2 từ bàn phím Trong quá trình chương trình thực thi: các vùng nhớ này có thể đọc và xử lý Ví dụ: khi tính DELTA trong giải Phương trình bậc 2, các hệ số sẽ được đọc và các giá trị sẽ được dùng trong biểu thức để tính DELTA (DELTA = B*B – 4*A*C;)

pdf60 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 414 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Tổ chức dữ liệu trong chương trình - Lê Thành Sách, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 1 Chương 03 TỔ CHỨC DỮ LIỆU TRONG CHƯƠNG TRÌNH Lê Thành Sách CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 2 Nội dung n Dữ liệu và Kiểu dữ liệu n Từ khoá n Biến và Khai báo biến n Tầm vực biến n Phép toán và biểu thức n Kiểu enum n Hằng số n Chuyển đổi kiểu dữ liệu n Bài tập CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 3 Dữ liệu và Kiểu dữ liệu n Tại sao phải cần đến kiểu dữ liệu? n Mọi chương trình đều cần đến dữ liệu n Ví dụ: n Một chương trình in ra tên đơn giản n => Cần lưu trữ dữ liệu “LAP TRINH C/C++” để xuất ra màn hình int main(){ printf(“LAP TRINH C/C++”); return 0; } CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 4 Dữ liệu và Kiểu dữ liệu n Tại sao phải cần đến kiểu dữ liệu? n Mọi chương trình đều cần đến dữ liệu n Ví dụ: n Một chương trình giải Phương trình bậc 2 n Dữ liệu: n Các hệ số A,B,C của Phương trình bậc 2 n Delta n Các nghiệm của phương trình n Một chương trình Quản lý nhân sự n Dữ liệu: n Mã số nhân sự, họ tên, hệ số lương, v.v. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 5 Dữ liệu và Kiểu dữ liệu n Tại sao phải cần đến kiểu dữ liệu? n Mọi chương trình đều cần đến dữ liệu n Người lập trình cần vùng nhớ (thuộc RAM của máy tính) để lưu trữ dữ liệu trong quá trình chương trình thực thi n Khi người dùng nhập dữ liệu (thông qua bàn phím, chọn trên màn hình, đọc từ sensor, v.v): dữ liệu sẽ được lưu vào các vùng nhớ của RAM n Ví dụ: Đọc các hệ số A,B,và C cho Phương trình bậc 2 từ bàn phím n Trong quá trình chương trình thực thi: các vùng nhớ này có thể đọc và xử lý n Ví dụ: khi tính DELTA trong giải Phương trình bậc 2, các hệ số sẽ được đọc và các giá trị sẽ được dùng trong biểu thức để tính DELTA (DELTA = B*B – 4*A*C;) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 6 Dữ liệu và Kiểu dữ liệu n Các kiểu dữ liệu n Dữ liệu mà chương trình lưu trữ có thể thuộc nhiều dạng (gọi là kiểu hay kiểu dữ liệu, data type) khác nhau n Ký tự (character) n Một trong hai trạng thái: có hay không, đúng hay sai n Các con số n Số nguyên n Số thực n Một chuỗi: “LAP TRINH C/C++” n Một dãy các giá trị n Một tổ hợp các giá trị (struct, class) n Một trong một số giá trị cho trước (enum) n CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 7 Dữ liệu và Kiểu dữ liệu n Các kiểu dữ liệu n Ngoài tính chất lưu trữ khác nhau, chương trình cũng cần thiết phân biệt các kiểu dữ liệu nói trên, vì mỗi kiểu quy định thông tin đi kèm khác nhau n Cách tổ chức các bit (lưu trữ) n Ví dụ: n Với số nguyên: Ý nghĩa bit có trọng số lớn nhất (MSB) phụ thuộc vào nó có kiểu là số có dấu hay không dấu n Số không dấu: bit này tham gia vào tính độ lớn giá trị n Số có dấu: bit này chỉ ra là số dương hay âm n Các phép toán n Ví dụ: n Với hai con số: có thể thực hiện phép toán: nhân hay chia n Không thực hiện nhân hay chia với hai chuỗi ký tự CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 8 Dữ liệu và Kiểu dữ liệu n Ngôn ngữ lập trình phân biệt kiểu dữ liệu như thế nào? n Ngôn ngữ C/C++ (các ngôn ngữ khác cũng vậy) gắn ngữ nghĩa (quy ước ngữ nghĩa) với một loạt các tên kiểu mà nó cung cấp sẵn. n Các kiểu này được gọi là kiểu cơ bản (fundamental data types) n Tên các kiểu có sẵn này đã được gắn sẵn ngữ nghĩa nên nó là từ khoá. Người lập trình không được dùng tên này để đặt tên cho các kiểu (hàm, biến, v.v) mà họ tạo ra. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 9 Dữ liệu và Kiểu dữ liệu n Các loại kiểu n Kiểu dữ liệu cơ bản (fundamental data type) n Tên kiểu là từ khoá n Ngữa nghĩa của tên này được quy định bởi ngôn ngữ lập trình n Kiểu dữ liệu do người lập trình định nghĩa (user-defined data type) n Tên kiểu do người lập trình đặt ra n Ngữ nghĩa do người lập trình quy định thông qua n Kiểu người lập trình tạo ra trước đó n Và/hoặc, kiểu dữ liệu cơ bản n Các kiểu nổi tiếng của C/C++ n C: struct, enum n C++: class CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 10 Dữ liệu và Kiểu dữ liệu n Các loại kiểu n Kiểu dữ liệu cơ bản (fundamental data type) n Kiểu dữ liệu do người lập trình định nghĩa (user-defined data type) n Kiểu dữ liệu dẫn xuất (derived data type) n C/C++ cung cấp các ký hiệu để tạo ra kiểu mới từ các kiểu khác (cơ bản hay người lập trình định nghĩa) n Ví dụ: n Mảng (array) n Mảng của các ký tự, của các số nguyên, của các số thực, v.v. n Con trỏ (pointer) n Con trỏ đến ký tự, đến con số, v.v. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 11 Dữ liệu và Kiểu dữ liệu n Kiểu dữ liệu cơ bản Loại Tên kiểu #bytes Giá trị Không kiểu void Ký tự char 1 ‘a’, ‘\n’ Luận lý bool 1 True, false Số thực float 4 1.5f, 100f double 8 1.5, 100 long double 8 1.5l, 100l CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 12 Dữ liệu và Kiểu dữ liệu n Kiểu dữ liệu cơ bản Loại Tên kiểu #bytes Giá trị Số nguyên (1) char, signed char 1 -2, 0, 4 (2) unsigned char 1 0, 1, 255 (3) short int, signed short int, short, signed short 2 10, -100 (4) unsigned short int, unsigned short 2 0, 15, 100 (5) int, signed int, long int, signed long int, long, signed long 4 10, -100 (6) unsigned int, unigned long int, unsigned long 4 0, 15, 100 (7) long long int, signed long long int 8 10, -100 (8) unsigned long long int 8 0, 15, 100 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 13 Dữ liệu và Kiểu dữ liệu n Kiểu dữ liệu cơ bản (*) Số bytes tuỳ thuộc vào phiên bản, tuy nhiên sẽ thoả mãn: 1 == sizeof(char) <= sizeof(short) <= sizeof(int) <= sizeof(long) <= sizeof(long long) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 14 Dữ liệu và Kiểu dữ liệu n Chương trình in kích thước kiểu (số bytes) n Hàm: sizeof(.) trả về số byte của kiểu ở thông số #include #include int main(){ //bool printf("sizeof(bool) = %3d\n\n", sizeof(bool)); //char printf("char:\n"); printf("sizeof(char) = %3d\n", sizeof(char)); printf("sizeof(signed char) = %3d\n", sizeof(signed char)); printf("sizeof(unsigned char) = %3d\n\n", sizeof(unsigned char)); //short printf("short:\n"); printf("sizeof(short) = %3d\n", sizeof(short)); printf("sizeof(signed short) = %3d\n", sizeof(signed short)); printf("sizeof(unsigned short) = %3d\n\n", sizeof(unsigned short)); system("pause"); return 0; } CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 15 Dữ liệu và Kiểu dữ liệu n Đọc thêm n Định nghĩa kiểu: typedef CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 16 Từ khoá n Từ khoá là gì n Là từ có ý nghĩa đặc biệt đã được quy định trước bởi ngôn ngữ lập trình. n Như tên của các kiểu cơ bản nói trên n Người lập trình không được dùng từ khoá để đặt tên cho các tên mình tạo ra như tên biến, tên kiểu, tên hàm, tên hằng, v.v. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 17 Từ khoá n Từ khoá trong C CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 18 Biến và Khai báo biến n Biến là gì? n Là nơi lưu trữ dữ liệu của chương trình n Là tên của vùng nhớ lưu trữ dữ liệu của chương trình n Do có tên, nên khi cần đọc/ghi với vùng nhớ này, người lập trình chỉ cần dùng tên thay cho một địa chỉ của nó. n Sử dụng biến như thế nào? n Biến cần được khai báo trước khi dùng (đọc/ghi) n Chương trình tự động cấp phát vùng nhờ khi gặp một khai báo biến CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 19 Biến và Khai báo biến n Các vị dụ về khai báo biến: n Tạo một biến int a; char c; n Tạo nhiều biến cùng kiểu int a, b; char c1, c2; n Tạo biến và khởi động giá trị int a=10, b; char c1=‘A’, c2=‘a’; CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 20 Biến và Khai báo biến n Khi khai báo biến cần xác định điều gì? n Biến lưu trữ dữ liệu gì? à xác định được kiểu n Ý nghĩa của biến là gì? à xác định được tên sẽ được đặt cho nó n Ví dụ: n Khi giải Phương trình bậc 2 n Lưu trữ hệ số: n Kiểu: float hoặc double. Vì sao? n Tên: a, b, c. Vì sao? n Lưu trữ delta: n Kiểu: float hoặc double. Vì sao? n Tên: delta n Lưu trữ nghiệm: n Kiểu: float hoặc double. Vì sao? n Tên: x1, x2, s1, s2, sol1, sol2, v.v. Có luật gì không? CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 21 Biến và Khai báo biến n Quy tắc đặt tên biến n Theo quy tắc đặt tên một danh hiệu n Quy tắc đặt tên danh hiệu n Không được trùng với từ khoá n Ký tự đầu: n Một chữ (a, A, b, B, ) hay gạch dưới (_) n Không được là ký hiệu nào khác: !,@,#,$,%,^,&,*,(,), n Các ký tự tiếp theo: n chữ, số, gạch dưới CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 22 Biến và Khai báo biến n Minh hoạ #include #include //Chuong trinh giai Phuong trinh bac 2 int main(){ //Khao bao cac bien float a,b,c; float delta; float x1, x2; //Lay a,b,c tu nguoi dung //Giai cho truong hop bac 0: a = b = 0 //Giai cho truong hop bac 1: a = 0 //Giai cho truong hop 2: a va b 0 //Tinh delta //Truong hop: vo nghiem //Truong hop: nghiem kep //Truong hop: hai nghiem khac nhau system("pause"); return 0; } CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 23 Các tầm vực của biến n Tầm vực là gì? n Là vùng chương trình mà một biến tồn tại và sử dụng được n Các loại tầm vực n Toàn cục: bên ngoài tất cả các hàm n Cục bộ: n Thân hàm: từ dấu { đến dấu } của thân hàm n Hoặc các khối con (từ dấu { đến dấu } của khối) n Thông số của hàm: từ { đến } của thân hàm CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 24 #include #include #include /*Bien cuc bo*/ float g; double d; int main(){ float g; double d; for(;;){ float g; double d; } { { } } system("pause"); return 0; } Hai biến: thuộc tầm vực toàn cục, bên ngoài tất cả các hàm Tầm vực cục bộ A TVCB: B TVCB: C TVCB: D Hai biến: thuộc tầm vực A Hai biến: thuộc tầm vực B CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 25 Các tầm vực của biến n Chương trình có 4 tầm vực cục bộ đặt tên: A, B, C, D n A bao hàm của B, C (và D) n C bao hàm D n Biến g và d thuộc vùng toàn cục có thể dùng được trong toàn bộ chương trình. n Bị che khuất tạm thời bởi g và d trong tầm A n Do đó, dùng tên đầy đủ là ::g và ::d n Biến g và d thuộc A được dùng từ lúc khai báo đến hết A n Tuy nhiên, bị che khuất trong B n Không dùng được trong B n Biến g và d trong B n chỉ dùng được cho hết B CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 26 Các tầm vực của biến n Chương trình có 4 tầm vực cục bộ đặt tên: A, B, C, D n Khi tham chiếu đến g và d trong A từ sau khi B kết thúc (nghĩa là bao hàm C và D) n Thì g và d là g và d của A n Nếu muốn g và d của toàn cục thì dùng n ::g và ::d CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 27 Các tầm vực của biến n Khởi động cho các biến: n Biến cục bộ: không được khởi động hay tuỳ vào trình biên dịch n Thông số của hàm: được truyền từ lời gọi hàm n Biến toàn cuc: khởi động theo bảng sau CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 28 Phép toán và biểu thức n Phép toán n Số học n Luận lý và quan hệ n Trên các bit n Toán tử gán n Toán tử khác CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 29 Phép toán và biểu thức Số học Ký hiệu Ý nghĩa Kiểu áp dụng Ví dụ + Cộng hai toán hạng Các kiểu số x + y - Trừ toán hạng thứ 2 từ toán hạng 1 Các kiểu số x - y * Nhân hai toán hạng Các kiểu số x * y / Chia tử cho mẫu Các kiểu số x / y % Lấy phần dư của phép chia nguyên Kiểu số nguyên hoặc enum n % 2 ++ Tăng một số lên 1 Các kiểu số ++x; y++ -- Giảm một số đi 1 Các kiểu số --x; y-- CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 30 Phép toán và biểu thức Số học n Toán tử ++ n Tăng trước: n Ví dụ: (++x – y) n Tăng giá trị của x lên trước n Dùng giá trị của x đã tăng vào biểu thức (cộng với y) n Do đó: Nếu x = 4 và y = 5 trước khi đánh giá biểu thức n Thì (++x – y) cho giá trị là: 0 n Tăng sau: x++ n Ví dụ: (x++ – y) n Đánh giá biểu thức dựa trên giá trị của x đang có trước n Sau đó, tăng x lên 1 sau n Do đó: Nếu x = 4 và y = 5 trước khi đánh giá biểu thức n Thì (x++ – y) cho giá trị là: -1 n Trong cả 2 ví dụ trên: giá trị của x điều là 5 sau khi đánh giá biểu thức CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 31 Phép toán và biểu thức Số học n Toán tử -- n Thứ tự đánh giá phép toán tương tự như ++ n Trường hợp thường dùng của ++ và – n Để điều chỉnh giá trị biến điều khiển trong các vòng lặp (for, while và dowhile) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 32 Phép toán và biểu thức Toán tử luận lý và quan hệ Ký hiệu Ý nghĩa Kiểu áp dụng Ví dụ == Kiểm tra bằng nhau Kiểu số a == b != Kiểm tra khác nhau Kiểu số a != b > Lớn hơn Kiểu số a > b < Nhỏ hơn Kiểu số a < b >= Lớn hơn hay bằng Kiểu số a >= b <= Nhỏ hơn hay bằng Kiểu số a <= b && AND luận lý Luận lý b1 && b2 || OR luận lý Luận lý b1 || b2 ! Phủ định luận lý Luận lý !flag CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 33 Phép toán và biểu thức Toán tử trên các bit Ký hiệu Ý nghĩa Kiểu áp dụng Ví dụ & AND trên bit Kiểu số a & PATTERN | OR trên bit Kiểu số a | PATTERN ^ XOR trên bit Kiểu số a ^ b ~ Phủ định trên bit (Bù 1) Kiểu số ~a << Dịch trái chuổi bit Kiểu số a << 2 >> Dịch phải chuổi bit Kiểu số a >> 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 34 Phép toán và biểu thức Toán tử gán Ký hiệu Ý nghĩa Kiểu áp dụng Ví dụ = Phép gán A = B Tất cả a = (b + c )*f += Tương đương A = A+B Kiểu số a += 2 -= A = A-B Kiểu số a -= 2 *= A = A*B Kiểu số a *= 2 /= A = A/B Kiểu số a /= 2 %= A = A%B Kiểu số nguyên a %= 2 <<= A = A << B Kiểu số a <<= 2 >>= A = A >> B Kiểu số a >>= 2 &= A = A & B Kiểu số a &= 2 ^= A = A ^ B Kiểu số a ^= 2 |= A = A | B Kiểu số a |= 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 35 Phép toán và biểu thức Toán tử khác Ký hiệu Ý nghĩa Kiểu áp dụng sizeof() Trả về kích thước của biến hay kiểu Kiểu cơ bản & Trả về địa chỉ của một biến Tất cả * Con trỏ đến một biến Tất cả ? : Toán tử điều kiện (ba ngôi) (C? A: B) C: Biểu thức kiểu luận lý A, B là biểu thức kiểu bất kỳ khác [] Truy cập phần tử của mảng Mảng của kiểu bất kỳ CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 36 Phép toán và biểu thức Độ ưu tiên của các toán tử CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 37 Phép toán và biểu thức n Phép toán n Xem thêm: CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 38 Phép toán và biểu thức n Biểu thức n Được tạo thành từ toán tử và toán hạng n Biểu thức: X + Y n X, Y: Toán hạng n + : Toán tử n Đây là toán tử hai ngôi vì có hai toán hạng n Biểu thức: ! (A && B) n (A && B): Biểu thức con n ! : Toán tử một ngôi, vì cần 01 toán hạng n &&: Toán tử hai ngôi, hai toán hạng là A và B n Toán hạng phải có kiểu tương thích với kiểu mà toán tử có thể thực hiện được CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 39 Phép toán và biểu thức n Biểu thức n Các toán hạng có thể là hằng số CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 40 Kiểu enum n Ứng dụng n Với các chương trình lớn, một hằng số như 1, 2, v.v không mang đến thông tin về ý nghĩa con số này. Nó có thể là n Lựa chọn mà người dùng nhập vào n Một tháng trong năm hay một ngày trong tháng n Một ký hiệu về màu sắc n V.v n Để tăng tính dể đọc, dể hiểu, dể bảo trì, các hằng số nên được ký hiệu hoá bởi một tên, tên này được người lập trình chọn để lồng ghép ý nghĩa của tên này. Ở trường hợp này nên dùng enum CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 41 Kiểu enum n Ví dụ về khai báo một enum (1) Tập màu sắc: enum colors {RED, GREEN, BLUE}; (2) Tập các tháng: enum months {JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC}; (3) Tập các lựa chọn cho người một chương trình: enum user_choices {LOAD_DATA, INPUT_DATA, PRINT_DATA}; CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 42 Kiểu enum n enum là gì? n Có thể được xem như một kiểu dữ liệu. n Ở các ví dụ trên ta có các kiểu là: colors, months, user_choices. n Một biến kiểu colors chỉ có thể RED, GREEN, BLUE như đã khai báo n Một biến kiểu months ở trên chỉ có thể có các giá trị JAN, FEB, MAR, v.v. n Một biến kiểu user_choices ở trên chỉ có thể có các giá trị LOAD_DATA, INPUT_DATA, v.v. n Nghĩa là người dùng có thể tạo ra kiểu mới CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Trường Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán © 2016 Lập trình C/C++ 43 Kiểu enum n enum là gì? n Có thể được xem như một tập hợp các hằng số. n Ở các ví dụ trên ta có các tập hợp là: col
Tài liệu liên quan