Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương III: Các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm (Phần 3) - Vũ Thị Hương Giang

b. Hàm do LTV định nghĩa • Khai báo hàm: – Chỉ ra cách thức gọi hàm – Phải khai báo trước khi gọi hàm – Cú pháp Kiểu_trả_về Tên_hàm (Kiểu_1 tên_tham_số_1,., Kiểu_n tên_tham_số_n); Kiểu_trả_về Tên_hàm (Kiểu_1,., Kiểu_n); //Chú thích: hàm dùng để làm gì • Ví dụ: khai báo hàm cho phép tính tổng chi phí theo công thức: tổng chi phí = số lượng hàng * giá mỗi mặt hàng + 5% thuế giá trị gia tăng double total_cost(int number_par, double price_par); double total_cost(int, double); CuuDuongThanCong.com https:/fb.com/tailieudientucnttb. Hàm do LTV định nghĩa • Định nghĩa hàm: – Chỉ ra cách thức thực hiện nhiệm vụ của hàm – Định nghĩa trước hoặc sau khi gọi hàm đều được – Cú pháp: Kiểu_trả_về Tên_hàm (Danh_sách_tham_số) { //code return kết_quả; } • Ví dụ: double total_cost(int number_par, double price_par) { const double TAX_RATE = 0.05; //5% tax double subtotal; subtotal = price_par * number_par; return (subtotal + subtotal * TAX_RATE); }

pdf49 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 415 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương III: Các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm (Phần 3) - Vũ Thị Hương Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
• Với mỗi bài toán, làm thế nào để: – Thiết kế giải thuật nhằm giải quyết bài toán đó – Cài đặt giải thuật bằng một chương trình máy tính - Hãy làm cho chương trình chạy đúng trước khi tăng tính hiệu quả của chương trình - Hãy tăng tính hiệu quả của chương trình và đồng thời thể hiện tốt phong cách lập trình của cá nhân CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt CHƯƠNG III. CÁC KỸ THUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM I. Mở đầu II. Làm việc với biến III. Viết mã chương trình hiệu quả IV. Thiết kế chương trình V. Xây dựng hàm/thủ tục CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt V. CÁC KỸ THUẬT XÂY DỰNG HÀM/THỦ TỤC 1. Một số khái niệm thường gặp 2. Nguyên tắc chung 3. Các quy tắc tăng tốc độ 4. Kỹ thuật chồng/ đa năng hóa các hàm/toán tử CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 1. Một số khái niệm thường gặp • Biểu thức (expression): tính toán giá trị đích dựa trên giá trị nguồn • Lệnh gán (assigment): lưu trữ giá trị của biểu thức hoặc của biến nguồn vào trong 1 biến đích CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt a. Hàm định nghĩa sẵn • Được định nghĩa trong các thư viện • Cần khai báo thư viện ở đầu chương trình để có thể dùng các hàm này • Ví dụ: trong thư viện cmath, hàm sqrt tính căn bậc hai của một số • the_root = sqrt(9.0); – 9.0 : tham số, cũng có thể là một biến hoặc là một biểu thức – the_root : biến lưu kết quả trả về (3.0) – sqrt(9.0) : lời gọi hàm (kích hoạt việc thực hiện hàm sqrt), cũng có thể được sử dụng như một biểu thức bonus = sqrt(sales) / 10; cout << “Cạnh của hình vuông có diện tích “ << area << “ là “ << sqrt(area); CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt b. Hàm do LTV định nghĩa • Khai báo hàm: – Chỉ ra cách thức gọi hàm – Phải khai báo trước khi gọi hàm – Cú pháp Kiểu_trả_về Tên_hàm (Kiểu_1 tên_tham_số_1,.., Kiểu_n tên_tham_số_n); Kiểu_trả_về Tên_hàm (Kiểu_1,.., Kiểu_n); //Chú thích: hàm dùng để làm gì • Ví dụ: khai báo hàm cho phép tính tổng chi phí theo công thức: tổng chi phí = số lượng hàng * giá mỗi mặt hàng + 5% thuế giá trị gia tăng double total_cost(int number_par, double price_par); double total_cost(int, double); CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt b. Hàm do LTV định nghĩa • Định nghĩa hàm: – Chỉ ra cách thức thực hiện nhiệm vụ của hàm – Định nghĩa trước hoặc sau khi gọi hàm đều được – Cú pháp: Kiểu_trả_về Tên_hàm (Danh_sách_tham_số) { //code return kết_quả; } • Ví dụ: double total_cost(int number_par, double price_par) { const double TAX_RATE = 0.05; //5% tax double subtotal; subtotal = price_par * number_par; return (subtotal + subtotal * TAX_RATE); } CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt c. Gọi hàm • Tên_hàm(tham_số_1, , tham_số_n) • Giá trị được truyền vào các tham số của hàm sẽ được sử dụng trong phần thân hàm. – Pass by value: giá trị truyền vào là bản sao của giá trị lưu trữ trong biến đóng vai trò tham số đầu vào • Giá trị tham số không thay đổi khi được sử dụng trong thân hàm • Gọi hàm tham trị loại bỏ các thay đổi ngoài ý muốn lên các tham số – Pass by reference: giá trị truyền vào là địa chỉ của tham số đầu vào • Giá trị tham số có thể thay đổi khi được sử dụng trong thân hàm, do truyền biến gốc chứ không phải bản sao • Thay đổi giá trị của đối số trong hàm sẽ ảnh hưởng hoặc thay đổi trực tiếp lên biến gốc CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Ví dụ void square_num (int *); int main() { int p = 5; printf ("P is now %d\n", p); square_num (&p); printf ("P is now %d\n", p); return 0; } void square_num (int *num) { (*num)= (*num) * (*num); } Khai báo hàm Truyền địa chỉ của p vào hàm square_num Hàm thay đổi giá trị của p thành 25 * biểu diễn giá trị mà con trỏ num trỏ đến Định nghĩa hàm, tham số vào là con trỏ num trỏ điến giá trị kiểu int CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Viết hàm để hoán đổi giá trị hai biến? void trao_doi(int so1, int so2) { int temp; temp = so1; so1 = so2; so2 = temp; } void sap_xep_mang(int *a, int n) { int i, j, temp; for (i=0; i<n-1; i++) for (j=i+1; j<n; j++) if (a[i] < a[j]) trao_doi(a[i], a[j]); } CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Viết hàm để hoán đổi giá trị hai biến? void trao_doi(int *so1, int *so2) { int temp; temp = *so1; *so1 = *so2; *so2 = temp; } void sap_xep_mang(int *a, int n) { int i, j; for (i=0; i<n-1; i++) for (j=i+1; j<n; j++) if (a[i] < a[j]) trao_doi(&a[i], &a[j]); } CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt d. Biến tham chiếu trong C++ • Cú pháp: – kieuDL &ten_bien; • Bí danh của biến khác – Thay đổi biến tham chiếu (bí danh) sẽ làm thay đổi giá trị của biến được tham chiếu • Ví dụ: – int count = 1; – int &ref = count; //ref là bí danh của count – ++ref; //tăng count lên 1,sử dụng bí danh ref CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt e. Tham số kiểu tham chiếu trong C++ • Giống tham số được khai báo var trong Pascal • Thay đổi tham số kiểu tham chiếu (tham số hình thức) trong thân hàm sẽ làm thay đổi tham số thực khi truyền. void trao_doi(int &x, int &y) { int temp = x; x = y; y = temp; } • Gọi hàm: int a=5, b=8; trao_doi(a, b); • Với cách gọi hàm này, C++ tự gửi địa chỉ của a và b làm tham số cho hàm trao_doi(). CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Ví dụ - Hàm tham chiếu #include int x = 4; int & myFunc() { return x; } int main() { cout<<"X="<<X<<endl; cout<<"X="<<MyFunc()<<endl; myFunc() = 20; //nghĩa là x = 20 cout<<"X="<<X<<endl; return 0; } CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 2. Nguyên tắc chung • Mỗi CTC đều phải được thiết kế tốt, có khả năng cài đặt và kiểm thử độc lập: – Giao diện được tối thiểu hóa – Phân tách phần giao diện và phần cài đặt – Bao gói dữ liệu – Quản lý tài nguyên trước sau như một – Thiết lập các hợp đồng và thông báo lỗi đến cho người dùng CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 2. Nguyên tắc chung • Tuân thủ các quy tắc đặt ra. – Chỉ nên vi phạm 1 quy tắc nếu được đền bù bằng thứ đáng để mạo hiểm • Phong cách lập trình cần phải nhất quán. – Nếu bạn chấp nhận một quy tắc như cách thức đặt tên hàm hay biến, hằng thì hãy tuân thủ nó trong toàn bộ chương trình. • Mỗi chương trình con (CTC) phải có một nhiệm vụ rõ ràng. – Có 2 loại CTC: functions và procedures. Functions chỉ nên tác động tới duy nhất 1 giá trị - giá trị trả về của hàm – Một CTC phải đủ ngắn để người đọc có thể nắm bắt được chức năng của nó: tính toán, đánh giá hay biến đổi dữ liệu – Tối thiểu hóa số các tham số của CT con. • > 6 tham số cho 1 CTC là quá nhiều CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 2. Nguyên tắc chung • Đơn giản hóa vấn đề - Problem Simplification: – Để tăng hiệu quả của chương trình, hãy đơn giản hóa vấn đề mà nó giải quyết. • Đơn giản hóa mã nguồn – Code Simplification : – Hầu hết các chương trình chạy nhanh là đơn giản. – Vì vậy, hãy đơn giản hóa chương trình để nó chạy nhanh hơn. • Không ngừng nghi ngờ - Relentless Suspicion: – Đặt câu hỏi về sự cần thiết của mỗi đoạn mã nguồn, mỗi thuộc tính và mỗi dữ liệu thành viên trong cấu trúc dữ liệu. • Liên kết sớm - Early Binding: – Hãy thực hiện ngay công việc để tránh thực hiện nhiều lần sau này. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt a. Đặt tên • Tên hàm / thủ tục: – Phải ngắn gọn và có tính chất gợi nhớ – Phải là động từ hoặc cụm động từ – Bắt đầu bằng chữ in hoa/in thường một cách thống nhất • Tên tham số: bất kỳ tên hợp lệ nào – Không nên trùng với tên của các biến trong CT CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt b. Trừu tượng hóa quy trình nghiệp vụ • “Black Box”: hộp đen tham chiếu tới thứ mà ta biết cách sử dụng, nhưng ta không biết phương thức hoạt động hay thao tác chi tiết của nó • Người dùng chương trình không cần biết chương trình được viết như thế nào, nhưng cần biết chương trình đó dùng để làm gì • Xây dựng hàm/thủ tục như là các hộp đen: – LTV – người sử dụng hàm – cần biết hàm đó làm gì, không cần biết làm thế nào – LTV cần biết nếu đưa đúng các tham số vào hộp đen thì hộp đen sẽ trả ra kết quả gì CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt c. Che giấu thông tin • Thiết kế các hàm/thủ tục dưới dạng các hộp đen chính là ví dụ của việc che giấu thông tin – Hàm được sử dụng mà không cần biết nó được viết như thế nào – Thân hàm được giấu đi • Điều này cho phép LTV – Thay đổi hoặc nâng cao hiệu quả của hàm bằng cách viết lại phần định nghĩa hàm – Đọc phần khai báo hàm và các chú thích tương ứng để biết cách sử dụng hàm CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ chương trình • Giải thuật và thiết kế: – Đặc tính của từng giải thuật – Lợi ích của cách thiết kế • Cấu trúc phân cấp của chương trình: – Tái sử dụng từng phần chương trình – Hiệu năng của từng phần chương trình • Các vòng lặp: – Số lượng thao tác – Dữ liệu liên quan • Giao diện: – Cách truy nhập vào các hàm/thủ tục – Số lượng hàm/thủ tục định nghĩa trong giao diện • Các vấn đề gặp phải khi chương trình hoạt động CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Các biện pháp tăng tốc độ • Có thể tăng tốc độ bằng cách sử dụng thêm bộ nhớ ( mảng ). • Dùng thêm các dữ liệu có cấu trúc: – Thời gian cho các phép toán thông dụng có thể giảm bằng cách sử dụng thêm các cấu trúc dữ liệu với các dữ liệu bổ xung hoặc bằng cách thay đổi các dữ liệu trong cấu trúc sao cho dễ tiếp cận hơn. • Lưu các kết quả được tính trước: – Thời gian tính toán lại các hàm có thể giảm bớt bằng cách tính toán hàm chỉ 1 lần và lưu kết quả, những yêu cầu sau này sẽ được xử lý bằng cách tìm kiếm từ mảng hay danh sách kết quả thay vì tính lại hàm. • Caching: – Dữ liệu thường dùng cần phải dễ tiếp cận nhất, luôn hiện hữu. • Lazy Evaluation: – Không bao giờ tính 1 phần tử cho đến khi cần để tránh những sự tính toán không cần thiết. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 3.1.Tính toán trước các giá trị • Nếu phải tính đi tính lại 1 biểu thức, thì nên tính trước 1 lần và lưu lại giá trị, rồi dùng giá trị ấy sau này int f(int i) { if (i = 0) { return i * i - i; } return 0; } static int[] values = {0, 0, 2, 3*3-3, ..., 9*9-9}; int f(int i) { if (i = 0) { return values[i]; } return 0; } CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 3.2. Loại bỏ những biểu thức thông thường • Đừng tính cùng một biểu thức nhiều lần! • Một số compilers có thể nhận biết và xử lý. for (i = 1; i<=10; i++) x += strlen(str); Y = 15 + strlen(str); len = strlen(str); for (i = 1; i<=10; i++) x += len; Y = 15 + len; CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 3.3. Sử dụng các biến đổi số học! • Trình dịch không thể tự động xử lý if (a > sqrt(b)) x = a*a + 3*a + 2; if (a*a > b) x = (a+1)*(a+2); CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 3.4. Sử dụng các vòng lặp hợp lý • Những điểm nóng - Hot spots trong phần lớn các chương trình đến từ các vòng lặp. • Đưa code ra khỏi các vòng lặp: – Thay vì thực hiện việc tính toán trong mỗi lần lặp, tốt nhất thực hiện nó chỉ một lần bên ngoài vòng lặp- nếu được. • Kết hợp các vòng lặp – Loop fusion: – Nếu 2 vòng lặp gần nhau cùng thao tác trên cùng 1 tập hợp các phần tử thì cần kết hợp chung vào 1 vòng lặp. • Kết hợp các phép thử - Combining tests: – Trong vòng lặp càng ít kiểm tra càng tốt và tốt nhất chỉ một phép thử. LTV có thể phải thay đổi điều kiện kết thúc vòng lặp. “Lính gác” hay “Vệ sĩ” là một ví dụ cho quy tắc này. • Loại bỏ các vòng lặp: – Với những vòng lặp ngắn thì cần loại bỏ vòng lặp, tránh phải thay đổi và kiểm tra điều kiện lặp CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Tránh những kiểm tra không cần thiết: sử dụng “lính canh” • Trước char s[100], searchValue; int pos,tim, size ; //.. Gán giá trị cho s, searchValue //.. size = strlen(s); pos = 0; while (pos < size) && (s[pos] != searchValue) do pos++; if (pos >= size) tim =0 else tim = 1; CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Sử dụng “lính canh” . • Ý tưởng chung – Đặt giá trị cần tìm vào cuối xâu – Luôn tìm thấy ! – Nhưng nếu vị trí > size => không tìm thấy size = strlen(s); strcat(s, searchValue); pos = 0; while (s[pos] != searchValue) do pos++; if (pos >= size) tim =0 else tim = 1; Có thể làm tương tự với mảng, danh sách CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Dịch chuyển những biểu thức bất biến ra khỏi vòng lặp • Đừng lặp các biểu thức tính toán không cần thiết • Một số Compilers có thể tự xử lý! for (i =0; i<100;i++) plot(i, i*sin(d)); M = sin(d); for (i =0; i<100;i++) plot(i, i*M); CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Không dùng các vòng lặp ngắn for (i =j; i<= j+3;i++) sum += q*i -i*7; i = j; sum += q*i -i*7; i ++; sum += q*i -i*7; i ++; sum += q*i-i*7; CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 3.5. Dùng inline functions • Nếu 1 hàm trong C/C++ chỉ gồm những lệnh – không có cấu trúc (không có for, while ..) – ngắn và đơn giản (thường chỉ 1 dòng) thì có thể khai báo inline. • Inline code sẽ được chèn vào bất cứ chỗ nào hàm được goi. • Chương trình sẽ lớn hơn chút ít • Nhưng nhanh hơn – Không dùng stack – Giảm 4 bước khi 1 hàm được gọi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Inline functions #include #include using namespace std; inline double hypothenuse (double a, double b) { return sqrt (a * a + b * b); } int main () { double k = 6, m = 9; // 2 dòng sau thực hiện như nhau: cout << hypothenuse (k, m) << endl; cout << sqrt (k * k + m * m) << endl; return 0; } CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Macros • #define max(a,b) (a>b?a:b) • Các hàm inline cũng giống như macros vì cả 2 được khai triển khi dịch (compile time) – macros được khai triển bởi preprocessor, còn inline functions được truyền bởi compiler. • Tuy nhiên có nhiều điểm khác biệt: – inline functions tuân thủ các thủ tục như 1 hàm binh thường. – inline functions có cùng cú pháp như các hàm khác, chỉ có điều là có thêm từ khóa inline khi khai báo hàm. – Các biểu thức truyền như là đối số cho inline functions được tính 1 lần. Trong 1 số trường hợp, biểu thức truyền như tham số cho macros có thể được tính lại nhiều hơn 1 lần. – Không thể gỡ rối cho macros, có thể gỡ rối cho inline functions CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Ví dụ: Giảm thời gian tính toán • Trong mô phỏng Neural Network người ta thường dùng hàm có tên sigmoid • Với x dương lớn ta có sigmoid(x)  1 • Với x âm “lớn” sigmoid (x)  0 kxe xsigmoid   1 1 )( CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Tính Sigmoid • Hàm exp(-x) mất rất nhiều thời gian để tính! – Những hàm kiểu này người ta phải dùng khai triển chuỗi • Chuỗi Taylor /Maclaurin • Tính tổng các số hạng dạng ((-x)n / n!) • Mỗi số hạng lại dùng các phép toán với số dấu phẩy động • Nói chung các mô phỏng neural network gọi hàm này trăm triệu lần trong mỗi lần thực hiện. • Chính vì vậy, tính sigmoid(x) chiếm phần lớn thời gian mô phỏng (khoảng 70-80%) float sigmoid (float x) { return 1.0 / (1.0 + exp(-x)); } CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Tính Sigmoid – Giải pháp • Thay vì tính hàm mọi lúc – Tính hàm tại N điểm và xây dựng 1 mảng. – Chọn số các điểm (N = 1000, 10000, v.v.) tùy theo độ chính xác mong muốn • Tốn kém thêm không gian bộ nhớ cho mỗi điểm là 2 float hay double tức là 8 – 16 bytes/ điểm – Khởi tạo giá trị cho mảng khi bắt đầu thực hiện sigmoid(x0) x0 sigmoid(x0) x1 sigmoid(x0) x2 sigmoid(x0) x3 sigmoid(x0) x4 sigmoid(x0) x5 sigmoid(x0) x6 sigmoid(x99) x99 . . . CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Tính Sigmoid – Giải pháp • Trong mỗi lần gọi sigmoid – Tìm giá trị gần nhất của x và kết quả ứng với giá trị ấy – Thực hiện nội suy tuyến tính (linear interpolation) • Bạn đã biết X0 – Tính Delta = X1-X0 – Tính Xmax = X0 + N * Delta; • Với X đã cho – Tính i = (X – X0)/Delta; • 1 phép trừ số thực và 1 phép chia số thực – Tính sigmoid(x) • 1 phép nhân float và 1 phép cộng float sigmoid(x0) x0 sigmoid(x0) x1 sigmoid(x0) x2 sigmoid(x0) x3 sigmoid(x0) x4 sigmoid(x0) x5 sigmoid(x0) x6 sigmoid(x99) x99 . . . if (x > x99) return (1.0); if (x <x0) return (0.0); CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Kết quả • Nếu dùng exp(x) : – Mỗi lần gọi mất khoảng 300 nanoseconds với 1 máy Pentium 4 tốc độ 2 Ghz. • Dùng tìm kiếm trên mảng và nội suy tuyến tính : – Mỗi lần gọi mất khoảng 30 nanoseconds • Tốc độ tăng gấp 10 lần – Đổi lại phải tốn kếm thêm từ 64K to 640 K bộ nhớ. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Lưu ý ! • Với đại đa số các chương trình, việc tăng tốc độ thực hiện là cần thiết • Tuy nhiên, cố tăng tốc độ cho những đoạn code không sử dụng thường xuyên là vô ích ! CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 4. Chồng/đa năng hóa hàm/toán tử • Với C++ – chúng ta có thể đa năng hóa/chồng các hàm và các toán tử – Đa năng hóa là phương pháp cung cấp nhiều hơn một định nghĩa cho tên hàm đã cho trong cùng một phạm vi. – Trình biên dịch sẽ lựa chọn phiên bản thích hợp của hàm hay toán tử dựa trên các tham số mà nó được gọi. • Với C, tên hàm phải là duy nhất CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 4.1. Đa năng hóa hàm • Trong C ta phải dùng 3 hàm để tính trị tuyệt đối: – int abs(int i); – long labs(long l); – double fabs(double d); • C++ cho phép chúng ta tạo ra các hàm khác nhau có cùng một tên – int abs(int i); – long abs(long l); – double abs(double d); CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Ví dụ #include #include int myAbs(int X) { return abs(X); } long myAbs(long X) { return labs(X); } double myAbs(double X) { return fabs(X); } int main() { int X = -7; long Y = 200000l; double Z = -35.678; cout<<"Tri tuyet doi cua so nguyen "<<X <<" la " <<myAbs(X)<<endl; cout<<"Tri tuyet doi cua so nguyen "<<Y <<" la " <<myAbs(Y)<<endl; cout<<"Tri tuyet doi cua so thuc "<<Z <<" la " <<myAbs(Z)<<endl; return 0; } CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 4.2. Đa năng hoá toán tử • Trong ngôn ngữ C, khi chúng ta tự tạo ra một kiểu dữ liệu mới, chúng ta thực hiện các thao tác liên quan đến kiểu dữ liệu đó thường thông qua các hàm, điều này trở nên không thoải mái. • Ví dụ: Cài đặt các phép toán cộng và trừ số phức CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Ví dụ trong C #include struct SP {double THUC; double AO; } ; SP setSP(double R,double I); SP addSP(SP C1,SP C2); SP subSP(SP C1,SP C2); void displaySP(SP C); int main(void) { SP C1,C2,C3,C4; C1 = SetSP(1.0,2.0); C2 = SetSP(-3.0,4.0); cout <<"\nSo phuc thu nhat:"; displaySP(C1); cout << "\nSo phuc thu hai:"; displaySP(C2); C3 = AddSP(C1,C2); C4 = SubSP(C1,C2); cout <<"\nTong hai so phuc nay:"; displaySP(C3); cout << "\nHieu ha
Tài liệu liên quan