Bài giảng Kỹ thuật tấn công và phòng thủ trên không gian mạng - Module 2: Kỹ thuật tấn công

Các kỹ thuật Scanning • Các bước tấn công vào một hệ thống – Check for live system: kiểm tra thử hệ thống còn "sống" hay hoạt động tốt không. – Check for open port: kiểm tra xem thử hệ thống có mở port không. – Identify service: kiểm tra, nhận dạng xem có dịch vụ nào đang chạy hay không. – Banner Grabbing/OS Fingerprinting: kĩ thuật lấy thông tin về phiên bản HDH của hệ thống mục tiêu. – Scan for Vulnerable: scan lỗi website để khai thác. – Draw Network Diagram of Vulnerable host: dựng biểu đồ hệ thống mạng sau khi đã phát hiện được lỗi các host. – Prepare Proxies: giả danh, chuẩn bị công kích. – Attack: tấn công.

pdf40 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 475 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kỹ thuật tấn công và phòng thủ trên không gian mạng - Module 2: Kỹ thuật tấn công, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Institute of Network Security - istudy.vn KỸ THUẬT TẤN CÔNG VÀ PHÒNG THỦ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn NỘI DUNG • Module 01: Tổng quan An ninh mạng • Module 02: Kỹ thuật tấn công • Module 03: Kỹ thuật mã hóa • Module 04: Bảo mật hệ điều hành • Module 05: Bảo mật ứng dụng • Module 06: Virus và mã độc • Module 07: Các công cụ phân tích an ninh mạng • Module 08: Chính sách bảo mật và phục hồi thảm họa dữ liệu • Ôn tập • Báo cáo cuối khóa le 02: Kỹ thuật tấn công CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Module 02: KỸ THUẬT TẤN CÔNG • Lesson 01: Footprinting và Reconnaissance • Lesson 02: Google Hacking • Lesson 03: Scanning Networks • Lesson 04: Enumeration • Lesson 05: System Hacking • Lesson 06: Sniffer hệ thống mạng • Lesson 07: Social Engineering • Lesson 08: Denial of Service • Lesson 09: Session Hijacking • Lesson 10: SQL Injection • Lesson 11: Hacking Wireless Networks • Lesson 12: Buffer Overflow CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Nội dung • Giới thiệu Scanning • Phân loại Scanning • Các kỹ thuật Scanning • Tools CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Giới thiệu Scanning • Scanning là 1 trong 3 kĩ thuật thu thập thông tin của 1 attacker. Kĩ thuật đầu tiên là Footprinting kế đến là Scanning và cuối cùng là Enumeration. • Qua việc Scanning có thể tìm kiếm được: – Địa chỉ IP (nếu attacker biết được IP có thể tìm ra vị trí của bạn) – Hệ điều hành(Linux/Unix; Windows; Ubuntu.....) – Cấu trúc hệ thống (biết được cấu trúc hệ thống cũng là 1 thông tin quan trọng trong việc xâm nhập). – Các chương trình, dịch vụ nào đang chạy trên máy tính. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Phân loại Scanning • Port Scanning • Network Scanning • Vulnerability Scanning CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • Mục tiêu – Các hệ thống đang hoạt động – Những cổng dịch vụ – Hệ điều hành nào – Dò ra các dịch vụ – Dò ra các địa chỉ IP – . CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • Các bước tấn công vào một hệ thống CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • Các bước tấn công vào một hệ thống – Check for live system: kiểm tra thử hệ thống còn "sống" hay hoạt động tốt không. – Check for open port: kiểm tra xem thử hệ thống có mở port không. – Identify service: kiểm tra, nhận dạng xem có dịch vụ nào đang chạy hay không. – Banner Grabbing/OS Fingerprinting: kĩ thuật lấy thông tin về phiên bản HDH của hệ thống mục tiêu. – Scan for Vulnerable: scan lỗi website để khai thác. – Draw Network Diagram of Vulnerable host: dựng biểu đồ hệ thống mạng sau khi đã phát hiện được lỗi các host. – Prepare Proxies: giả danh, chuẩn bị công kích. – Attack: tấn công. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • Các bước tấn công vào một hệ thống – Check for live system • Quét tất cả để kiểm tra sự hoạt động của hệ thống. • Gởi các gói tin ICMP đến các hệ thống cần tìm hiểu. • Sử dụng một số tools: – Angry IP Scanner – Ping Sweep – Firewalk Tool – CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • Angry IP Scanner CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • Ping Sweep CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • Firewalking Tool CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • Firewalking Tool – Tìm các port đang mở CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • Các bước tấn công vào một hệ thống – Checking for Open Ports • Sử dụng một số tools: – Nmap – Hping2 Commands – IDLE Scan – CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • Nmap CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • Nmap CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • Nmap CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • Hping2 Commands CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • IDLE Scan – B1: Chọn một “zombie” để thăm dò só IPID CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • IDLE Scan – B2: Gửi gói tin SYN đến máy tính mục tiêu (giả mạo địa chỉ IP của "Zombie“) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • IDLE Scan – B3: Các mục tiêu sẽ gửi RST đến "zombie“. Nếu cổng được đóng lại, Zombie sẽ không gửi gì cả. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • IDLE Scan – B4: Thăm dò "zombie" IPID một lần nữa. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • Các bước tấn công vào một hệ thống – Banner Grabbing/OS Fingerprinting: CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • Các bước tấn công vào một hệ thống – Banner Grabbing/OS Fingerprinting: CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • Các bước tấn công vào một hệ thống – Scan for Vulnerable: scan lỗi website để khai thác. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • Các bước tấn công vào một hệ thống – Scan for Vulnerable • Một số Tools – Retina – Nagios – CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • Các bước tấn công vào một hệ thống – Draw Network Diagram of Vulnerable host CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • Các bước tấn công vào một hệ thống – Prepare Proxies: giả danh, chuẩn bị công kích. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Các kỹ thuật Scanning • Các bước tấn công vào một hệ thống – Attack: tấn công. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Tools • Vanilla or TCP connect( ) scanning • Half open or TCP SYN scanning • Stealth scanning • TCP FTP proxy (bounce attack) scanning • SYN/FIN scanning using IP fragments • UDP scanning • ICMP scanning • REVERSE IDENT scanning • REVERSE IDENT scanning • IDLE scan • LIST scan • RPC scan • WINDOW scan • Ping Sweep • Strobe scanning • TCP Xmas Tree CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Tóm lược bài học • Scan hệ thống. • Các công cụ cần thiết. • Các điểm cần lưu ý. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Institute of Network Security - istudy.vn Q & A 40 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt