Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 1: Tổng quan cơ sở dữ liệu MySQL

•Bảng - Cột (Column) "Cột: là một khối dữ liệu trong bảng, có cùng loại dữ liệu, có các thông tin chính: • Tên cột: dùng để phân biệt với các cột khác trong bảng. Tên Cột trong bảng phải duy nhất và không dùng các kỷ tự đặc biệt. • Kiểu dữ liệu của cột: xác định loại giá trị nào được phép lưu trữ trong cột Ví dụ: Bảng khách hàng KHACH_HANG có các cột sau: MKH (mã khách hàng), TEN_KH (tên khách hàng), PHAI (phải), .

pdf23 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 395 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 1: Tổng quan cơ sở dữ liệu MySQL, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan