Bài giảng Lưu thông tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam

* Thực hiện ổn định giá trị của đồng tiền, kiềm chế lạm phát. * Lãi suất tín dụng phải dựa trên quan hệ cung- cầu về vốn và chỉ số gía cả, thực hiện nguyên tắc: lãi suất tiền vay cao hơn lãi suất tiền gởi và lãi suất tiền gởi cao hơn mức lạm phát. * Tăng cường vai trò chủ đạo của các NHTM nhà nước. * Phục vụ đắc lực cho quá trình CNH - HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế. * Hiện đại hóa cơ sở vật chất – kỹ thuật, nâng cao trình độ đội ngũ.

ppt23 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2241 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lưu thông tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên