Bài giảng Luyện từ và câu tuần 26: Mở rộng vốn từ truyền thống

Kiểm tra bài cũ Hãy thay thế những từ ngữ lặp lại trong mỗi câu của đoạn văn sau bằng những từ ngữ có giá trị tương đương để đảm bảo liên kết mà không lặp từ: Vợ An Tiêm lo sợ vô cùng. Vợ An Tiêm Bảo An Tiêm: - Thế này thì vợ chồng mình chết mất thôi. An Tiêm lựa lời an ủi vợ: -Còn hai bàn tay, vợ chồng chúng mình còn sống được.

ppt20 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Lượt xem: 689 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu tuần 26: Mở rộng vốn từ truyền thống, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TỪ VÀ CÂUTUẦN 26MỞ RỘNG VỐN TỪ TRUYỀN THỐNGHãy thay thế những từ ngữ lặp lại trong mỗi câu của đoạn văn sau bằng những từ ngữ có giá trị tương đương để đảm bảo liên kết mà không lặp từ: Vợ An Tiêm lo sợ vô cùng. Vợ An Tiêm Bảo An Tiêm:- Thế này thì vợ chồng mình chết mất thôi.An Tiêm lựa lời an ủi vợ:-Còn hai bàn tay, vợ chồng chúng mình còn sống được.Kiểm tra bài cũ Vợ An Tiêm lo sợ vô cùng. Nàng bảo chồng:- Thế này thì vợ chồng mình chết mất thôi.An Tiêm lựa lời an ủi vợ:- Còn hai bàn tay, vợ chồng chúng mình còn sống được.Hùng Vương, hay vua Hùng.Thánh GióngCắm cờ trên nóc hầm De Castries Quân đội ND Việt namLuyện từ và câuMở rộng vốn từ: Truyền thốngTruyền thống là từ ghép Hán Việt: - Tiếng truyền có nghĩa: “ trao lại, để lại cho người sau, đời sau”.(VD: truyền thụ, truyền ngôi) - Tiếng thống có nghĩa: “ nối tiếp nhau không dứt”. (VD: hệ thống, huyết thống)Truyền thống là: Tất cả những gì được hình thành từ lâu đời và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dựa vào nghĩa của tiếng truyền, xếp các từ trong ngoặc đơn thành ba nhóm:a) Truyền có nghĩa là trao lại cho người khác ( thường thuộc thế hệ sau)b) Truyền có nghĩa là lan rộng hoặc làm lan rộng ra cho người khác biết.c) Truyền có nghĩa là nhập vào hoặc đưa vào cơ thể người.( truyền thống, truyền bá, truyền nghề, truyền tin, truyền máu, truyền hình, truyền nhiễm, truyền ngôi, truyền tụng)Bài tập 2 (T 82)Bài 3: Tìm trong đoạn văn những từ ngữ chỉ người và sự vật gợi nhớ lịch sử và truyền thống dân tộc ta: Tôi có dịp đi nhiều miền đất nước, nhìn thấy tận mắt bao nhiêu vết tích của tổ tiên để lại, từ nắm tro bếp thuở các vua Hùng dựng nước, mũi tên đồng Cổ Loa, con dao cắt rốn bằng đá của cậu bé làng Gióng nơi Vườn Cà bên sông Hồng, đến thanh gươm giữ thành Hà Nội của Hoàng Diệu, cả đến chiếc hốt đại thần của Phan Thanh Giản, Ý thức cội nguồn, chân lí lịch sử và lòng biết ơn tổ tiên truyền đạt qua những di tích, di vật nhìn thấy được là một niềm hạnh phúc vô hạn nuôi dưỡng những phẩm chất cao quý nơi mỗi con người. Tất cả những di tích này của truyền thống đều xuất phát từ những sự kiện có ý nghiã diễn ra trong quá khứ, vẫn tiếp tục nuôi dưỡng đạo sống của những thế hệ mai sau. Theo Hoàng Phủ Ngọc TườngBµi 3: Tìm trong ®o¹n văn sau những tõ ngữ chØ ng­êi vµ sù vËt gîi nhí lÞch sö vµ truyÒn thèng d©n téc: T«i ®· cã dÞp ®i nhiÒu miÒn ®Êt n­íc, nhìn thÊy tËn m¾t bao nhiªu dÊu tÝch cña tæ tiªn ®Ó l¹i, tõ n¾m tro bÕp cña thuë c¸c vua Hïng dùng n­íc, mòi tªn ®ång Cæ Loa, con dao c¾t rèn b»ng ®¸ cña cËu bÐ lµng Giãng n¬i V­ên Cµ bªn s«ng Hång, ®Õn thanh g­¬m giữ thµnh Hµ Néi cña Hoµng DiÖu, c¶ ®Õn chiÕc hèt ®¹i thÇn cña Phan Thanh Gi¶n, ý thøc céi nguån, ch©n lÝ lÞch sö vµ lßng biÕt ¬n tæ tiªn truyÒn ®¹t qua những di tÝch, di vËt nhìn thÊy ®­îc lµ mét niÒm h¹nh phóc v« h¹n nu«i d­ìng những phÈm chÊt cao quý n¬i mçi con ng­êi. TÊt c¶ những di tÝch nµy cña truyÒn thèng ®Òu xuÊt ph¸t tõ những sù kiÖn cã ý nghÜa diÔn ra trong qu¸ khø, vÉn tiÕp tôc nu«i d­ìng ®¹o sèng cña những thÕ hÖ mai sau.Những từ ngữ chỉ người gợi nhớ đến lịch sử và truyền thống dân tộcNhững từ ngữ chỉ sự vật gợi nhớ đến lịch sử và truyền thống dân tộccác vua Hùng, cậu bé làng Gióng, Hoàng Diệu, Phan Thanh Giản.nắm tro bếp thuở các vua Hùng dựng nước, mũi tên đồng Cổ Loa, con dao cắt rốn bằng đá của cậu bé làng Gióng, Vườn Cà bên sông Hồng, thanh gươm giữ thành Hà Nội của Hoàng Diệu, chiếc hốt đại thần của Phan Thanh Giản.Hoàng DiệuPhan Thanh GiảnMũi tên đồng Cổ Loa Cổ LoaCon dao bằng đáGiê häc kÕt thócChóc c¸c thÇy c« m¹nh khoÎ