Bài giảng Mạng máy tính: Quản lý tài nguyên và đĩa cứng

Full Control : Cho phép mọi người được toàn quyền trên thư mục này Change : cho phép sửa đổi và xoá tập tin trong thư mục này Read : Chỉ được đọc tài liệu, không được phép xóa hay sửa đổi

ppt16 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1881 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mạng máy tính: Quản lý tài nguyên và đĩa cứng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PowerPoint Template Click to edit subtitle style Quản trị Mạng Windows 2003 server Khi 1 User đăng nhập lần đầu thành công vào Computer, hệ thống sẽ tự động tạo 1 thư mục mang tên User đó trong C:\Documents And Setings Quản lý Tài nguyên Tài nguyên dùng riêng Tài nguyên dùng riêng Đây là thư mục dùng riêng, trừ Admin, những User khác khi truy cập vào thư mục này mặc định sẽ bị từ chối (Access is denied) Thư mục này có các thư mục con được hệ thống tạo sẵn để User lưu dữ liệu riêng tư và các cấu hình môi trường làm việc của User cũng được lưu tại đây Tài nguyên dùng riêng Rigth click vào thư mục muốn chia sẻ, chọn “Sharing and Security…” Chia sẻ tài nguyên Chia sẻ thư mục Chia sẻ thư mục Full Control : Cho phép mọi người được toàn quyền trên thư mục này Change : cho phép sửa đổi và xoá tập tin trong thư mục này Read : Chỉ được đọc tài liệu, không được phép xóa hay sửa đổi Bảo mật tài nguyên Right click vào tài nguyên muốn bảo mật, chọn Sharing and Security… Chọn thẻ Security, trong khung Group or user names, Remove những người dùng ta không cho truy cập và Add những người ta muốn chia sẽ vào. Các quyền Full Control : Toàn quyền Modify : Chỉnh sửa Read & Execute :Đọc xem, sửa List Folder Contenst: Xem cây thư mục Read : Chỉ đọc Write : Ghi To convert a volume from a FAT or FAT32 drive to NTFS: 1. In a command prompt, type convert d: /fs:ntfs (where d: is the letter of the disk drive). 2. Press ENTER. Bài tập Mỗi học viên tạo ra 2 user 2 user không được thay đổi password User1: Chỉ đọc thư mục Games User1: Toàn quyền thư mục Software User1: Không xóa sửa,copy thư mục Music User2: Toàn quyền thư mục games User2: Chỉ đọc thư mục software User2: Không có quyền thư mục Music Ứng với mỗi user khác nhau có thể sử dụng dung lượng ổ cứng khác nhau. Phương pháp này sẽ làm hạn chế việc sử dụng lãng phí dung lượng ổ đĩa. Quaûn lyù oå ñóa Khả năng & đặc điểm của từng định dạng đĩa Right click vào ổ đĩa muốn cấp Quota, chọn Properties Cấp hạn nghạch đĩa Bài tập Mỗi học viên tạo ra 3 user và giới hạn dung lượng ổ cứng sử dụng cho 3 user tương ứng trên các ổ cứng sau: User1,User2  20MB(trên ổ D:) User1,User2  100MB(trên ổ E:) User3  50MB(trên ổ E:) Sau khi thực hiện việc giới hạn xong, logon vào từng user để kiểm tra www.themegallery.com
Tài liệu liên quan