Bài giảng môn Kĩ thuật lập trình

Kỹ thuật tìm kiếm và liệt kê Bài 3: Viết hàm liệt kê các giá trị chẵn trong mảng một chiều các số nguyên Bài 4: Viết hàm liệt kê các vị trí mà giá trị tại đó là số lẻ trong mảng một chiều các số nguyên. Bài 5: Viết hàm tìm số nguyên tố cuối cùng có trong mảng một chiều các số nguyên. Nếu không có số nguyên tố, hàm trả về giá trị -1. Bài 6: Viết hàm tìm vị trí số dương đầu tiên trong mảng một chiều các số nguyên.

pdf9 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Lượt xem: 836 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Kĩ thuật lập trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 3/5/2015 1 Trường Đại học Phan Thiết Khoa Công nghệ thông tin GV: Ths.Lê Thị Ngọc Hạnh Email: ngochanh@upt.edu.vn Giới thiệu môn học Giới thiệu chung 3/5/2015 2  Môn học tiên quyết: Tin học đại cương  Hình thức kiểm tra:  Chuyên cần: 10%  Giữa kỳ: 30%  Cuối kỳ: 60% Đề cương môn học 3/5/2015 3  Chương 0: Giới thiệu và ôn tập hàm, mảng 1 chiều  Chương 1: Kiểu dữ liệu có cấu trúc - Mảng dữ liệu Mảng hai chiều. Các kỹ thuật lập trình với mảng 2 chiều.  Chương 2: Kiểu ký tự và chuỗi ký tự Kiểu ký tự và các hàm liên quan. Kiểu chuỗi ký tự và các hàm liên quan. Đề cương môn học 3/5/2015 4  Chương 3: Kiểu cấu trúc (struct)  Khái niệm về kiểu cấu trúc.  Các kỹ thuật lập trình với kiểu cấu trúc.  Chương 4: Kiểu con trỏ (pointer)  Khái niệm biến con trỏ, địa chỉ vùng nhớ.  Các phép toán số học trên con trỏ.  Kiểu con trỏ và kiểu dữ liệu mảng.  Chương 5: Kỹ thuật cấp phát động bộ nhớ  Khái niệm về quản lý bộ nhớ động.  Cấp phát và giải phóng bộ nhớ. Đề cương môn học 3/5/2015 5  Chương 6: Kỹ thuật lập trình trên bit - Khái niệm về biểu diễn bit - Các toán tử trên bit - Một số kỹ thuật trên bit  Chương 7: Kỹ thuật đệ quy Khái niệm đệ quy. Các kỹ thuật lập trình đệ qui cơ bản. Một số kỹ thuật trên mảng 1 chiều 3/5/2015 6  Kỹ thuật nhập – xuất mảng Bài 1: Viết hàm nhập mảng một chiều các số thực Bài 2: Viết hàm xuất mảng một chiều các số thực Một số kỹ thuật trên mảng 1 chiều 3/5/2015 7  Kỹ thuật tìm kiếm và liệt kê Bài 3: Viết hàm liệt kê các giá trị chẵn trong mảng một chiều các số nguyên Bài 4: Viết hàm liệt kê các vị trí mà giá trị tại đó là số lẻ trong mảng một chiều các số nguyên. Bài 5: Viết hàm tìm số nguyên tố cuối cùng có trong mảng một chiều các số nguyên. Nếu không có số nguyên tố, hàm trả về giá trị -1. Bài 6: Viết hàm tìm vị trí số dương đầu tiên trong mảng một chiều các số nguyên. Một số kỹ thuật trên mảng 1 chiều 3/5/2015 8  Kỹ thuật tính tổng Bài 7: Viết hàm tính tổng các giá trị chẵn có trong mảng một chiều các số nguyên Bài 8: Viết hàm tính trung bình cộng các số dương trong mảng một chiều các số thực Bài 9: Viết hàm tính trung bình cộng các giá trị lớn hơn giá trị x trong mảng một chiều các số thực Bài 10: Viết hàm tính tổng các số chính phương trong mảng một chiều các số nguyên Một số kỹ thuật trên mảng 1 chiều 3/5/2015 9  Kỹ thuật đếm Bài 11: Đếm số lượng số dương chia hết cho 9 trong mảng một chiều các số nguyên Bài 12: Đếm số lần xuất hiện của số nguyên x trong mảng một chiều các số nguyên
Tài liệu liên quan