Bài giảng môn Quản trị xuất nhập khẩu - Chương I: Hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu

Quản trị XNK Quản trị (Management) là một tiến trình bao gồm việc hoạch định, tổ chức, quản trị con người, và kiểm tra các hoạt động trong một đơn vị, một cách có hệ thống, nhằm hoàn thành mục tiêu của đơn vị đó. (Stoner và Robbins)

pdf67 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1479 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Quản trị xuất nhập khẩu - Chương I: Hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGOwww.themegallery.com CHƯƠNG I: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân Chương I Quản trị xuất nhập khẩu Hoạch định chiến lược Kế hoạch kinh doanh 1 2 3 Tài liệu tham khảo chính Đọc chương 1, Giáo trình Quản trị XNK, tr. 25 - 76 Quản trị XNK Quản trị (Management) là một tiến trình bao gồm việc hoạch định, tổ chức, quản trị con người, và kiểm tra các hoạt động trong một đơn vị, một cách có hệ thống, nhằm hoàn thành mục tiêu của đơn vị đó. (Stoner và Robbins) Quản trịXNK Quản trị XNK là chuỗi hoạt động phức tạp, trong đó các nhà quản trị tổ chức mọi hoạt động kinh doanh từ khâu đầu đến khâu cuối của chu kỳ kinh doanh XNK. Nói một cách cụ thể hơn, quản trị XNK là tổng hợp các hoạt động hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động trong một đơn vị kinh doanh XNK nhằm đạt được mục tiêu đề ra một cách hiệu quả nhất. Quản trị XNK Thực chất của hoạt động quản trị XNK là quản trị các hoạt động của con người và thông qua đó quản trị mọi yếu tố khác liên quan đến quá trình kinh doanh XNK của doanh nghiệp. Quản trị XNK  Mục tiêu của quản trị XNK là giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và hiệu quả trong điều kiện môi trường kinh doanh thường xuyên biến động. Các hoạt động XNK  Giao dịch, đàm phán hợp đồng XNK  Soạn thảo, ký kết hợp đồng XNK;  Tổ chức thực hiện hợp đồng XNK. Ngoại thương Ngoại thương / Mua bán hàng hóa quốc tế. Theo điều 27, Luật Thương mại của Việt Nam, mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu. Xuất khẩu Xuất khẩu là bán hàng hóa/dịch vụ ra nước ngoài. Theo điều 28, Luật Thương mại, 1. Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Nhập khẩu Nhập khẩu là việc mua hàng hóa, dịch vụ từ nước ngoài về. Theo điều 28, Luật Thương mại, 2. Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hóa (Đ.29) 1. Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hóa được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam. Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hóa (Đ.29) 2. Tạm xuất, tái nhập hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam, có làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam và làm thủ tục nhập khẩu chính hàng hóa đó vào Việt Nam. Chuyển khẩu hàng hóa Điều 30. Chuyển khẩu hàng hóa 1. Chuyển khẩu hàng hóa là việc mua hàng từ một nước, vùng lãnh thổ để bán sang một nước, vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ Việt Nam mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam. Chuyển khẩu hàng hóa 2. Chuyển khẩu hàng hóa được thực hiện theo các hình thức sau đây: a) Hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam; b) Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam; Chuyển khẩu hàng hóa c) Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam và đưa vào kho nghoại quan, khu vực trung chuyển hàng hóa tại các cảng Việt Nam, không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam. Nói tóm lại, Quản trị XNK là tổng hợp các hoạt động hoạch định, tổ chức và kiểm tra các hoạt động kinh doanh XNK (xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập và chuyển khẩu) từ khâu đầu đến khâu cuối của chu kỳ kinh doanh (Giao dịch, đàm phán hợp đồng; Soạn thảo, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện hợp đồng) nhằm đạt được mục tiêu đề ra một cách hiệu quả nhất. Hoạch định chiến lược  Chiến lược  Quản trị chiến lược  Hoạch định chiến lược 1.Bàn về khái niệm chiến lược Từ Strategy (Chiến lược) xuất phát từ tiếng Hy Lạp (strategos) có nghĩa là “một vị tướng”. Theo nghĩa đen, nó đề cập đến nghệ thuật lãnh đạo quân đội. Ngày nay, người ta dùng thuật ngữ này để mô tả những việc mà bất cứ tổ chức nào cũng phải thực hiện nhằm đạt được mục tiêu và nhiệm vụ của nó. Bàn về khái niệm chiến lược (tt)  Theo James B. Quinn: “Chiến lược là nối kết các mục tiêu, chính sách, các chuỗi hoạt động của doanh nghiệp thành một tổng thể”.  Theo Alfred Chandler (Đại học Harvard): “Chiến lược là xác định mục tiêu cơ bản dài hạn của một doanh nghiệp, chọn lựa tiến trình hoạt động và phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu đó” Bàn về khái niệm chiến lược (tt)  Theo William Glueck: “Chiến lược là một kế hoạch thống nhất dễ hiểu, tổng hợp được soạn thảo để đạt được mục tiêu”, hoặc “Chiến lược là một kế hoạch mang tính thống nhất, tính toàn diện và phối hợp được thiết kế để đảm bảo rằng các mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp sẽ được thực hiện”. Bàn về khái niệm chiến lược (tt)  Theo Fred R. David, chiến lược là những phương tiện đạt tới những mục tiêu dài hạn. Chiến lược kinh doanh có thể gồm có: phát triển theo lãnh thổ, chiến lược đa dạng hóa hoạt động, sở hữu hàng hóa, phát triển sản phẩm, thâm nhập thị trường, giảm chi phí, thanh lý, liên doanh... Bàn về khái niệm chiến lược (tt) Theo chúng tôi, Chiến lược là tập hợp các mục tiêu cơ bản dài hạn, được xác định phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng của tổ chức và các cách thức, phương tiện để đạt được những mục tiêu đó một cách tốt nhất, sao cho phát huy được những điểm mạnh, khắc phục được những điểm yếu của tổ chức, giúp tổ chức đón nhận được những cơ hội và vượt qua các nguy cơ từ môi trường bên ngoài. CHIẾN LƯỢC Chính sách Mục tiêu Tầm nhìn CHIẾN LƯỢC Lĩnh vực Phương pháp Phương tiện thành công ? Cần những năng lực lõi và tay nghề gì để Tổ chức/DN làm nghề gì, trong lĩnh vực nào? lực lõi? Phân bổ các nguồn lực như thề nào để phát huy tối đa năng Tầm nhìn (Vision) Sứ mệnh (Mission) Đích/Mục tiêu (Goal/objective) Đo lường thực thi (Performance indicator) Quản trị chiến lược là hành động để chiến thắng Tầm nhìn (What) Muốn tổ chức trờ thành tổ chức như thế nào (10, 20 năm)? Sứ mệnh (How) Tổ chức cần làm gì/làm như thế nào để thực hiện tuyên bố tầm nhìn ? Mục tiêu chiến lược Output/Outcome cần phải đạt được ? Mục tiêu hàng năm Output/Outcome cần đạt được hàng năm ? Quản trị chiến lược Theo Fred David “Quản trị chiến lược có thể được định nghĩa như là một nghệ thuật và khoa học thiết lập, thực hiện và đánh giá các quyết định liên quan đến nhiều chức năng cho phép một tổ chức, quản trị chiến lược tập trung vào việc hợp nhất việc quản trị tiếp thị, tài chính, kế toán, sản xuất, nghiên cứu phát triển và các hệ thống thôn tin, các lĩnh vực kinh doanh để đạt được thành công của tổ chức” Quản trị chiến lược (tt) Theo chúng tôi, Quản trị chiến lược là một khoa học, đồng thời là một nghệ thuật về hoạch định, tổ chức thực hiện và đánh giá các chiến lược. Hoặc Quản trị chiến lược là quá trình thiết lập/ xây dựng, thực thi và đánh giá các chiến lược. Các cấp chiến lược: Các cấp chiến lược: Theo cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp, theo mức độ và phạm vi bao quát của chiến lược, thì có thể chia thành 3 cấp:  Chiến lược cấp công ty/doanh nghiệp kinh doanh đa ngành (Coporate strategy - Chiến lược cấp công ty/ doanh nghiệp)  Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh đơn ngành (Business strategy - Chiến lược cấp kinh doanh)  Chiến lược cấp chức năng (Funtional strategy)  Hiện có thêm cấp thứ tư: Chiến lược toàn cầu. Moâ hình quaûn lyù chieán löôïc toaøn dieän Thieát laäp muïc tieâu daøi haïn. Löïa choïn caùc chieán löôïc ñeå thöïc hieän. Thieát laäp muïc tieâu haøng naêm Ñöa ra caùc chính saùch. Xaùc dònh nhieäm vuï vaø muïc tieâu chieán löôïc Kieåm soaùt beân ngoaøi. Xaùc ñònh cô hoäI vaø nguy cô. Kieåm soaùt beân t rong. Nhaän dieän nhöõng ñieåm maïnh/yeáu cuûa DN Xaùc ñònh laïi muïc tieâu kinh doanh. Phaân phoái caùc nguoà n löïc Ño löôøng vaø ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän CL Giai ñoaïn 1: GI AI ÑOAÏN NHAÄ P VAØO Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi ( EF E) Ma traän hình aûnh caïnh tranh Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong ( ) IFE Giai ñoaïn 2: GI AI Ñ OAÏN KEÁ T HÔÏP Ma traän moái nguy cô, cô hoäi, ñieåm yeáu/maïnh ()TOWS Ma traän vi theá chieàn löôïc vaø ñaùnh giaù haønh ñoäng ( SPACE) Ma traän nhoùm tham khaûo yù kieám osto n ( )B BCG Ma traän beân trong - beân ngoaøi (I E) Ma traän chieán löôïc chính Giai ñoaïn 3: GI AI Ñ OAÏN QUYEÁ T ÑÒNH Ma traän chieán löôïc coù khaû naêng ñònh löôïng ( )QSPM Quy trình xaây döïng moät chieán löôïc .1 Ma traän caùc yeáu toá beân ngoaøi ( )EFE 2. Ma traän caùc yeáu toá beân trong ( )IFE .3 Ma traän hình aûnh caïnh tranh. 4. Ma traän BCG 5. Phaân tích voøng ñôøi saûn phaåm 6. Ma traän /SWOT TOWS 7. Vec-tô taêng tröôûng SP-thò tröôøng cuûa gos nsoffI A 8. Phaân tích ñoä cheânh leäch Nhöõng coâng cuï chuû yeáu ñeå hoaïch ñònh chieán löôïc Phân tích môi trường bên ngoài Môi trường bên ngoài gồm những yếu tố, những lực lượng, những thể chế, xảy ra ở bên ngoài, doanh nghiệp không kiểm soát được, nhưng ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Môi trường bên ngoài được chia thành hai loại: - môi trường vĩ mô, - môi trường vi mô. 1. Aûnh höôûng veå kinh teá 2. Aønh höôøng veà VH-XH, ñòa lyù & nhaân khaåu. . /h , &3 A PL CT CP 4. A/h veà coâng ngheä 5. A/h caïnh tranh. 1 Caùc ñoái thuû caïnh tranh 2 Nhaø cung caáp 3 Nhaø phaân phoái 4 Chuû nôï 5 khaùch haøng 6 Nhaân vieân 7 Coäng ñoàng 8 Nhaø quaûn lyù 9 Coå ñoâng 10 Lieân ñoaøn LÑ 11 Chính Phuû 12 Toå chöùc maäu dòch 13 Hieäp hoäi ngheà 14 Saûn phaåm 15 Dòch vuï 16 Thò tröôøng. Caùc cô hoäi vaø nguy cô cuûa Doanh nghieäp Caùc aûnh höôûng quan troïng cuûa moâi tröôøng 1. Ma traän caùc yeáu toá beân ngoaøi ( )EFE Ma traän caùc yeáu toá beân ngoaøi ( )EFE Coù 5 böôùc trong vieäc phaùt trieån moät ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi: ( 1) Laäp danh muïc caùc yeáu toá coù vai troø quyeát ñònh ñoái vôùi söï thaønh coâng/ thaát baïi (bao goàm caû caû nhöõng cô hoäi vaø moái ñe doaï). ( 2) Phaân loaïi taàm quan troïng töø 0,0 (khoâng quan troïng) ñeán 1,0 (raát quan troïng) ( 3) Phaân loaïi töø 1 ñeán 4 cho moãi yeáu toá quyeát ñònh söï thaønh coâng ñeå cho thaáy caùch thöùc maø chieán löôïc hieän taïi cuûa DN/ngaønh phaûn öùng vôùi nhöõng yeáu toá naøy. Trong ñoù 4 laø phaûn öùng toát, 3 laø khaù, 2 laø trung bình, vaø 1 laø phaûn öùng ít. ( 4) Nhaân taàm quan troïng cuûa moãi bieán soá vôùi loaïi cuûa noù ñeå xaùc ñònh soá ñieåm veà taàm quan troïng. ( 5) Coäng toång soá ñieåm veà taàm quan troïng cho moãi bieán soá ñeå xaùc ñònh toång soá ñieåm quan troïng cho toå chöùc. .3 Ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong ( )IFE ()1 Quaûn trò () arketing2 M ( 3) Taøi chinh/ keá toaùn ( 4) Saûn xuaát/taùc nghieäp ( 5) Nghieân cöùu & phaùt trieån ( 6) Heä thoáng thoâng tin ( 7) Caùc baûng kieåm soaùt noäi boä. Ma traän caùc yeáu toá beân trong ( )IFE Nhaân söï Baùn Quaûn trò arketingM Saûn phaåm Phaân phoái RD IT Nôi DN muoán ñaït ñeán KYÕ THUAÄ T PHAÂN TÍCH K HE HÔÛ Töông töï nhö ma traän EFE (The External Factor Evaluation Matrix) ma traän IFE (The Internal Evaluation Matrix) coù theå phaùt trieån theo naêm böôùc: ( 1) Lieät keâ caùc yeáu toá thaønh coâng then choát nhö ñaõ ñöôïc xaùc ñònh trong quy trình kieåm soaùt noäi boä. Söû duïng taát caû töø 10 ñeán 20 yeáu toá beân trong, bao goàm caû nhöõng ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu. ( 2) Aán ñònh taàm quan troïng baèng caùch phaân loaïi töø 0, 0 (khoâng quan trọng) tới 1,0 (quan troïng nhaát) cho moãi yeáu toá. Toång coäng cuûa taát caû caùc möùc ñoä quan troïng naøy phaûi baèng 1, 0. ( 3) Phaân loaïi töø 1 ñeán 4 cho moãi yeáu toá, raát maïnh-4 ñieåm, maïnh-3 ñieåm, yeáu-2 ñieåm, raát yeáu- 1 ñieåm. Phaân tích hoaït ñoäng coâng ty: Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong. ( 4) Nhaân moãi möùc ñoä quan troïng cuûa moãi yeáu toá vôùi loaïi cuûa noù ñeå xaùc ñònh soá ñieåm quan troïng cho moãi bieán soá. (5) Coäng taát caû soá ñieåm quan troïng cho moãi bieán soá ñeå xaùc ñònh soá ñieåm quan troïng toång coäng cuûa toå chöùc. Khoâng keå ma traän IFE coù bao nhieâu yeáu toá, soá ñieåm quan troïng toång coäng coù theå ñöôïc phaân loaïi töø thaáp nhaát laø 1,0 cho ñeán cao nhaát laø 4,0. vaø soá ñieåm trung bình laø 2,5. soá ñieåm quan troïng thaáp hôn 2,5 cho thaáy cty yeáu veà noäi boä, cao hôn 2,5 – cty maïnh veà noäi boä. Phaân tích hoaït ñoäng coâng ty: Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong. 1. Ma traän /SWOT TOWS O T W S S OT W Beân trong DN Beân ngoaøi DN Giai đoạn 2: GIAI ĐOẠN KẾT HỢP (The Threats – Opportunities – Weaknesses – Strengths)  S W O T là chữ cái đầu tiên của 4 chữ:  S trengths - Điểm mạnh  W eaknesses - Điểm yếu  O pportunities – Cơ hội  T hreats – Nguy cơ  Một chiến lược tốt, là chiến lược  Phù hợp với thế mạnh và điểm yếu nguồn lực công ty  Hướng tới nắm bắt được cơ hội thương trường tốt nhất và dựng lên hàng rào phòng thủ chống lại các nguy cơ bên ngoài xâm hại tới lợi ích công ty S W O T MA TRẬN SWOT Các bước để xây dựng ma trận SWOT 1. Liệt kê các cơ hội chủ yếu từ môi trường bên ngoài (O1, O2, O3,) 2. Liệt kê các nguy cơ chủ yếu từ môi trường bên ngoài (T1, T2, T3,) 3. Liệt kê những điểm mạnh chủ yếu của công ty (S1, S2, S3,) 4. Liệt kê những điểm yếu chủ yếu của công ty (W1, W2, W3,) 8 bước để xây dựng ma trận SWOT (tt) 5. Kết hợp điểm mạnh với các cơ hội hình thành các chiến lược (SO) 6. Kết hợp điểm yếu với các cơ hội hình thành các chiến lược (WO) 7. Kết hợp điểm mạnh với các đe dọa hình thành các chiến lược (ST) 8. Kết hợp điểm yếu với các đe dọa hình thành các chiến lược (WT) O1, O2, O3, ... T1, T2, T3, ... S1, S2, S3, ... W1, W2, W3, ... S W O T S+O O+S W+O O+W S+T T+S T+W W+T Moâi tröôøng beân trongMa traän /SWOT TOWS Kế hoạch kinh doanh  Lập kế hoạch kinh doanh là một phần không thể thiếu của quản trị chiến lược. Trên cơ sở chiến lược đã được hoạch định, người ta tổ chức thực hiện bằng cách lập và thực hiện các kế hoạch kinh doanh.  Kế hoạch kinh doanh không đơn giản chỉ là một bản kế hoạch trên giấy, mà là một sản phẩm hàm chứa những tư duy sâu sắc, những ý tưởng sáng tạo được hình thành trên cơ sở phân tích thấu đáo môi trường bên trong và bên ngoài. Kế hoạch kinh doanh (tt) Kế hoạch kinh doanh cung cấp cho người sử dụng (các lãnh đạo, các nhà đầu tư,) có cái nhìn đúng đắn để có được những quyết định chính xác, kịp thời. Kế hoạch kinh doanh: - Là cơ sở để các chuyên gia thảo luận, bàn bạc, đưa ra quyết định chính xác - Giúp lường trước những đổi thay trong tương lai để chủ động đối phó - Cơ sở để phân bổ nguồn lực một cách hợp lý, khoa học, tổ chức hoạt động hiệu quả - Cơ sở để kiểm tra, giám sát. Kế hoạch kinh doanh  Bìa  Mục lục  Bản tóm tắt  Phân tích về ngành, khách hàng và đối thủ cạnh tranh  Miêu tả về công ty và sản phẩm  Kế hoạch tiếp thị  Kế hoạch hoạt động Kế hoạch kinh doanh  Kế hoạch phát triển  Nguồn nhân lực  Kế hoạch tài chính  Những rủi ro khủng hoảng  Kết luận và kiến nghị  Phụ lục Bìa  Bìa của kế hoạch kinh doanh nên có những thông tin sau: Tên Công ty, Khẩu hiệu, Người và địa chỉ liên lạc, Số điện thoại, số Fax, Địa chỉ E-mail, Ngày tháng, Thông báo hoàn trả và Bản sao số , Mục lục  Để tài liệu trở nên dễ đọc hơn, cần thiết phải có một mục lục chi tiết. Nó nên bao gồm những phần chủ yếu, phần phụ, hình vẽ và phụ lục Bản tóm tắt  Đây là phần quan trọng nhất của kế hoạch kinh doanh. Bạn chỉ nên viết tóm tắt sau khi đã đạt được sự hiểu biết sâu sắc nhờ hoàn thành hết tất cả phần khác. Phụ lục  Phụ lục có thể bao gồm bất kỳ thứ gì mà bạn cho rằng sẽ làm tăng thêm tính thuyết phục cho kế hoạch của mình.  Người ta thường để các tài liệu sau trong phần phụ lục: các bản sơ yếu lý lịch của những thành viên trong đội ngũ chủ chốt, các bài báo mô tả về công ty của bạn, đặc tính kỹ thuật, các bảng số liệu, hình vẽ, v.v Phụ lục  Như đã là lệ chung, cố gắng đặt tất cả hình vẽ trong phần bài viết của kế hoạch hoặc kể cả trong cùng một trang thảo luận về hình vẽ giúp việc đọc dễ dàng hơn. Tuy nhiên, với một số hình quá to (ví dụ như cách bố trí cửa hàng) thì trong trường hợp này có thể chấp nhận đặt những hình vẽ lớn vào phần phụ lục. Kế hoạch kinh doanh (NT)  Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp  Nghiên cứu thị trường  Chiến lược cạnh tranh/chiến lược marketing/bán hàng Kế hoạch kinh doanh (NT) (tt)  Kế hoạch tác nghiệp/sản xuất  Tổ chức thực hiện/bộ máy tổ chức và nhân sự  Kế hoạch tài chính  Kết quả dự tính đạt được Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp  Giới thiệu về doanh nghiệp, lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp.  Phân tích hiện trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng mô tả chính xác sản phẩm/dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp cùng công dụng của chúng; phân tích tình hình kinh doanh các sản phẩm/dịch vụ đó. Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp  Giới thiệu tóm lược kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai: sản phẩm/dịch vụ chủ yếu trong tương lai, mô tả sản phẩm và liên hệ với các yếu tố thị trường cụ thể; Mục tiêu ngắn và dài hạn để thâm nhập thị trường, cùng nguồn lực để thực hiện; Các điểm mạnh cần phát huy và điểm yếu cần khắc phục, Nghiên cứu thị trường  Cung cấp những thông tin cần thiết về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá được ai là người có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, tại sao có nhu cầu này, dung lượng thị trường và thị phần của doanh nghiệp là bao nhiêu?...Phân tích các đối thủ cạnh tranh, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu của từng đối thủ. Chiến lược cạnh tranh/ chiến lược marketing/bán hàng Để xây dựng chiến lược marketing cần:  Xác định triển vọng kinh doanh (số khách hàng mua thực sự, phân tích lý do mua hàng).  Xác định phương pháp tiếp cận thích hợp.  Phát triển kế hoạch xúc tiến, triển khai tổ chức bán hàng: chọn những đặc tính của sản phẩm, dịch vụ cần nhấn mạnh; Xác định phương tiện truyền thông để truyền tải thông tin; Tổ chức bán hàng và các biện pháp hỗ trợ thích hợp. Chiến lược marketing/bán hàng  Xác định tính kinh tế của chiến lược: Dự tính doanh thu thực tế, phân tích giá cả, lợi nhuận,  Đánh giá các phương thức kinh doanh.  Đánh giá các yếu tố cạnh tranh. Kế hoạch tác nghiệp/sản xuất  Mô tả quy trình, phương thức sản xuất.  Xác định nguyên vật liệu, trang thiết bị và quy trình cung ứng: Xác định cụ thể nhu cầu nguyên vật liệu, trang thiết bị và nguồn cung cấp,  Phân tích các đối thủ cạnh tranh trên giác độ kỹ thuật: cơ sở vật chất - kỹ thuật, quy trình sản xuất, máy móc, trang thiết bị, nguồn cung cấp, chi phí và hiệu quả sản xuất, Bộ máy tổ chức và nhân sự  Xác định bộ máy tổ chức, điều hành phù hợp với các chức năng cần thiết: xác định những chức năng cần thiết, mối quan hệ giữa các chức năng, xây dựng mô hình chức
Tài liệu liên quan