Bài giảng Phân tích thiết kế thống thông tin - Chương mở đầu: Giới thiệu về môn học - Lê Nhị Lãm Thúy

Giới thiệu môn học Mã học phần: 841048 Số tín chỉ: 4(3,1) Số tiết (lí thuyết, bài tập, thảo luận, thực hành/thí nghiệm/thực địa): 75 (45, 0, 0,30) Đòi hỏi học phần học trước: Cơ sở dữ liệu (841109)Hình thức thi kết thúc môn học: Trắc nghiệm/Tự luận Các điểm quá trình và trọng số tương ứng: [1] x 0.1 + [2] x 0.4 + [3] x 0.5 [1] Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận) [2] Điểm thực hành: Kiểm tra giữa kỳ, đồ án [3] Điểm thi cuối học phần: Không sử dụng tài liệu, thời gian 90 phút

pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 581 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Phân tích thiết kế thống thông tin - Chương mở đầu: Giới thiệu về môn học - Lê Nhị Lãm Thúy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THỐNG THÔNG TIN Lê Nhị Lãm Thúy Email: thuylnl@sgu.edu.vn Site: thuylnlsgu GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC Chương 0 Giới thiệu môn học Mã học phần: 841048 Số tín chỉ: 4(3,1) Số tiết (lí thuyết, bài tập, thảo luận, thực hành/thí nghiệm/thực địa): 75 (45, 0, 0,30) Đòi hỏi học phần học trước: Cơ sở dữ liệu (841109) Hình thức thi kết thúc môn học: Trắc nghiệm/Tự luận Các điểm quá trình và trọng số tương ứng: [1] x 0.1 + [2] x 0.4 + [3] x 0.5 [1] Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận) [2] Điểm thực hành: Kiểm tra giữa kỳ, đồ án [3] Điểm thi cuối học phần: Không sử dụng tài liệu, thời gian 90 phút Đánh giá môn học Chương Nội dung Số tiết 1 Tổng quan về hệ thống thông tin 5 2 Mô hình và các phương pháp mô hình hóa 5 3 Khởi tạo và lập kế hoạch xây dựng hệ thống 5 4 Xác định yêu cầu hệ thống 10 5 Mô hình hóa dữ liệu 5 6 Mô hình hóa xử lý 10 7 Lý thuyết chuẩn hóa cơ sở dữ liệu 10 8 Thiết kế dữ liệu 10 9 Thiết kế hệ thống 5 Ôn tập, báo cáo kết quả 5 Nội dung môn học [1] Nguyễn Văn Vỵ, “Giáo trình phân tích thiết kế các hệ thống thông tin”, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2010. [2] Elmasri & Navathe, “Fundamentals of Database Systems 6th Edition”, Addison-Wesley, 2011. [3] Arthur M. Langer, “Analysis and Design of Information Systems 3rd Edition”, Springer, 2008. [4] Phạm Nguyễn Cương, “Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin”, Đại học KHTN TPHCM, 2007. TÀI LIỆU HỌC TẬP Thank you!
Tài liệu liên quan