Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở - Bài 1: Giới thiệu môn học - Nguyễn Hữu Thể

Nội dung môn học 1. Tổng quan phần mềm nguồn mở 2. Chuẩn viết code PHP 3. Lập trình hướng đối tượng với PHP, mô hình MVC 4. Laravel framework 5. Route, Views, Blade Template 6. Controller, Request, Response, Session 7. Database, Migration & Seeding 8. Eloquent ORM (Model)

pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 385 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở - Bài 1: Giới thiệu môn học - Nguyễn Hữu Thể, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguyễn Hữu Thể PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ Phát triển phần mềm nguồn mở  Thông tin về môn học  Số tín chỉ: 4 (lý thuyết: 45 tiết + thực hành: 30 tiết)  Mục tiêu của môn học  Kiến thức: • Phần mềm nguồn mở và những ưu điểm. • Phát triển ứng dụng PHP hướng đối tượng, mô hình MVC. • Framework Laravel: sử dụng, khai thác và triển khai.  Kỹ năng: Thành thạo kỹ thuật phát triển ứng dụng web mã nguồn mở.  Thái độ, chuyên cần: nghe giảng, làm bài tập và thực hành mô phỏng.  Đánh giá: • Điểm quá trình: lý thuyết 10% + Thực hành: 30% • Điểm thi: 60% 2 Nội dung môn học 1. Tổng quan phần mềm nguồn mở 2. Chuẩn viết code PHP 3. Lập trình hướng đối tượng với PHP, mô hình MVC 4. Laravel framework 5. Route, Views, Blade Template 6. Controller, Request, Response, Session 7. Database, Migration & Seeding 8. Eloquent ORM (Model) 3 Tài liệu tham khảo  Matthew E. Stauffer, Laravel: Up and Running, O’Reilly Media, 2016.  Martin Bean, Laravel 5 Essentials, Packt, 2015.  https://laravel.com/docs  https://www.tutorialspoint.com/laravel    4 Qui ước  Các hoạt động được cộng điểm: • Phát biểu đúng • Làm bài tập về nhà  Các hoạt động bị trừ điểm: • Trễ giờ học • Vắng học • Các hoạt động gây ảnh hưởng đến việc học của sinh viên khác. 5
Tài liệu liên quan